Department of Subject-Specific Education > The Department > Teaching
Go to content (click on Intro)
UdG Home UdG Home
Close
Menu

Department of Subject-Specific Education

Subjects imparted by the department’s teachers.

Academic year 2022-2023

Name of subject Credits Duration

Desenvolupament i aprenentatge de les habilitats motrius (3101G00027)

3.00 One semester

Didàctica de l'educació física (3101G00025)

3.00 One semester

Educació física 1 (3101G03011)

5.00 One semester

Educació física 2 (3101G03021)

5.00 One semester

Educació sensorial i expressió corporal (3101G04022)

3.00 One semester

Experimentació, manipulació i joc 1 (3101G04035)

10.00 Annual

Expressió corporal, psicomotricitat i aprenentatge (3101G04029)

5.00 One semester

Iniciació als esports (3101G00028)

3.00 One semester

L'activitat física com a instrument d'integració social (3101G00030)

3.00 One semester

L'expressió corporal i la dansa (3101G00024)

3.00 One semester

Massatge, relaxació i consciència corporal a l’educació infantil (3101G04040)

3.00 One semester

Pràcticum 1 i TFG 1 (3101G03016)

21.00 Annual

Pràcticum 1 i TFG 1 (3101G04018)

20.00 Annual

Pràcticum 2 (3101G03038)

24.00 Annual

Pràcticum 2 (3101G04037)

24.00 Annual

Recursos didàctics per a l'educació física (3101G00029)

3.00 One semester

Salut i condició física (3101G00026)

3.00 One semester

Salut i expressió corporal per a mestres (3101G03031)

3.00 One semester

Salut i expressió corporal per a mestres (3101G04028)

3.00 One semester

Treball Final de Grau (3101G03039)

6.00 One semester

Treball Final de Grau (3101G04038)

6.00 One semester

Name of subject Credits Duration

Arts, qualitat i multiculturalitat (3101G03033)

3.00 One semester

Comunicació visual i musical per a usos acadèmics i professionals (3101G00148)

5.00 One semester

Didàctica de la música II (3101G00141)

3.00 One semester

Didàctica de l'educació musical (3101G00041)

3.00 One semester

Direcció coral i instrumental (3101G00044)

3.00 One semester

Educació de la veu i cançó. Desenvolupament de capacitats musicals (3101G00038)

3.00 One semester

Educació musical, plàstica i visual 1 (3101G03012)

5.00 One semester

Experimentació, manipulació i joc 2 (3101G04036)

5.00 One semester

Història de la música: evolució, renovació i estils (3101G00140)

3.00 One semester

Musica i aprenentatge (3101G04031)

5.00 One semester

Música, emoció i moviment (3101G04025)

3.00 One semester

Oïda i comprensió musical i ús de les tecnologies audiovisuals (3101G00040)

3.00 One semester

Pràctica instrumental i creativitat (3101G00039)

3.00 One semester

Pràcticum 1 i TFG 1 (3101G03016)

21.00 Annual

Pràcticum 1 i TFG 1 (3101G04018)

20.00 Annual

Pràcticum 2 (3101G03038)

24.00 Annual

Pràcticum 2 (3101G04037)

24.00 Annual

Treball Final de Grau (3101G03039)

6.00 One semester

Treball Final de Grau (3101G04038)

6.00 One semester

Name of subject Credits Duration

Arts visuals i aprenentatge (3101G04030)

5.00 One semester

Arts, qualitat i multiculturalitat (3101G03033)

3.00 One semester

Comunicació visual i musical per a usos acadèmics i professionals (3101G00148)

5.00 One semester

Creació d'entorns i accions estètiques (3101G04021)

3.00 One semester

Criteris, estratègies i metodologies per a la sensibilització en arts visuals i plàstiques (3101G00022)

3.00 One semester

Del patrimoni multicultural a la contemporaneïtat artística: recursos educatius (3101G00019)

3.00 One semester

Educació estètica i vida quotidiana: postmoderna, multicultural, feminista, ecològica (3101G00023)

3.00 One semester

Educació musical, plàstica i visual 2 (3101G03022)

5.00 One semester

El taller en el primer cicle d'Educació Infantil (3101G04023)

3.00 One semester

Intel·ligències múltiples, arts i creativitat (3101G00071)

3.00 One semester

Observació sistemàtica i anàlisi de contextos (3101G00002)

10.00 Annual

Pràcticum 1 i TFG 1 (3101G03016)

21.00 Annual

Pràcticum 1 i TFG 1 (3101G04018)

20.00 Annual

Pràcticum 2 (3101G03038)

24.00 Annual

Pràcticum 2 (3101G04037)

24.00 Annual

Sistemes i didàctica de la representació visual i espacial (3101G00018)

3.00 One semester

Taller de teatre, expressió i objectes (3101G00011)

3.00 One semester

Taller de tècniques bidimensionals: creativitat i processos artístics (3101G00020)

3.00 One semester

Taller de tècniques tridimensionals: creativitat i processos artístics (3101G00021)

3.00 One semester

Treball Final de Grau (3101G03039)

6.00 One semester

Treball Final de Grau (3101G04038)

6.00 One semester

Name of subject Credits Duration

Anglès per a l'economia (3107G00020)

6.00 One semester

Anglès per a usos acadèmics i professionals (3101G00146)

5.00 One semester

Anglès: aprenentatge per competències (3101G03035)

5.00 One semester

Aprenentatge de llengües i lectoescriptura (1) (3101G04001)

4.00 One semester

Aprenentatge de llengües i lectoescriptura (2) (3101G04026)

11.00 Annual

Aprenentatge integrat de llengües i continguts (3101G00139)

3.00 One semester

Català i castellà per a usos acadèmics i professionals (3101G00147)

5.00 One semester

Competències bàsiques i currículum (3101G03034)

10.00 Annual

Cultura anglesa (3101G00036)

3.00 One semester

Didàctica de la llengua estrangera ( aprofundiment 3-12 ) (3101G00032)

3.00 One semester

Didàctica de l'especialitat de literatura (3501MO1922)

3.00 One semester

Didàctica de l'especialitat de llengua (3501MO1921)

3.00 One semester

Didàctica específica de l'àmbit de llengües (3501MO1629)

4.00 One semester

Dificultats d'aprenentatge i altes capacitats (3501MO2860)

6.00 One semester

Dinamització de la biblioteca escolar (3101G00009)

3.00 One semester

Diversitat i connexions entre àrees curriculars (3101G04016)

10.00 Annual

Experimentació, manipulació i joc 2 (3101G04036)

5.00 One semester

Família, interculturalitat i aula multilingüe (3501MO2861)

6.00 One semester

Innovació, canvi i millora de l'educació en l'àmbit de les llengües (3501MO1638)

2.00 One semester

La diversitat lingüística a l'escola inclusiva (3501MO2855)

3.00 One semester

La pronunciació de l'anglès a l'aula (3101G00034)

3.00 One semester

Literatura infantil (3101G00033)

3.00 One semester

Literatura infantil i juvenil (3101G00162)

3.00 One semester

Llengües 1 (3101G03010)

7.00 Annual

Llengües 2 (3101G03020)

3.00 One semester

L'ús de les TIC en l'ensenyament de segones llengües (3501MO2443)

3.00 One semester

Metodologia i didàctica en l'ensenyament de segones llengües (3501MO2441)

6.00 One semester

Observació sistemàtica i anàlisi de contextos (3101G00002)

10.00 Annual

Pràcticum (3501MO1684)

14.00 Annual

Pràcticum 1 i TFG 1 (3101G03016)

21.00 Annual

Pràcticum 1 i TFG 1 (3101G04018)

20.00 Annual

Pràcticum 2 (3101G03038)

24.00 Annual

Pràcticum 2 (3101G04037)

24.00 Annual

Pràctiques supervisades (3501MO2862)

6.00 Annual

Taller d'expressió escrita (anglès, francès) (3101G00031)

3.00 One semester

Taller d'expressió oral (anglès / francès) (3101G00035)

3.00 One semester

Treball de Final de Màster (3501MO2863)

6.00 One semester

Treball Final de Grau (3101G03039)

6.00 One semester

Treball Final de Grau (3101G04038)

6.00 One semester

Treball final de màster (3501MO1685)

6.00 One semester

Treball final de màster (3501MO2461)

6.00 One semester

Name of subject Credits Duration

Aprenentatge de les matemàtiques (3101G04033)

5.00 One semester

Dificultats d'aprenentatge i altes capacitats (3501MO2860)

6.00 One semester

Experimentació, manipulació i joc 1 (3101G04035)

10.00 Annual

Investigació matemàtica a l'aula d'educació infantil i educació primària (3101G00097)

3.00 One semester

La matemàtica com a recurs de dinamització i ambientació escolar (3101G00015)

3.00 One semester

Matemàtica: didàctica i interdisciplinarietat (3101G03037)

6.00 One semester

Matemàtiques 1 (3101G03008)

5.00 One semester

Matemàtiques 2 (3101G03018)

5.00 One semester

Pràcticum 1 i TFG 1 (3101G03016)

21.00 Annual

Pràcticum 1 i TFG 1 (3101G04018)

20.00 Annual

Pràcticum 2 (3101G03038)

24.00 Annual

Pràcticum 2 (3101G04037)

24.00 Annual

Pràctiques supervisades (3501MO2862)

6.00 Annual

Treball de Final de Màster (3501MO2863)

6.00 One semester

Treball Final de Grau (3101G03039)

6.00 One semester

Treball Final de Grau (3101G04038)

6.00 One semester

Un dia a l'escola de d'Educació Infantil 0-3 (3101G04020)

3.00 One semester

Name of subject Credits Duration

Aprenentatge de les ciències naturals (3101G04034)

5.00 One semester

Ciències experimentals 1 (3101G03009)

6.00 One semester

Ciències experimentals 2 (3101G03019)

4.00 One semester

Ciències naturals i sostenibilitat (3101G03029)

4.00 One semester

Didàctica de l'especialitat de Biologia i Geologia. Treball de camp i educació per la sostenibilitat (3501MO1613)

3.00 One semester

Didàctica de l'especialitat de Física i Química. Treballs pràctics (3501MO1612)

3.00 Annual

Didàctica especialitat Biologia i Geologia. Ensenyar ciències de la naturalesa en l'educ. secundària (3501MO1610)

3.00 One semester

Didàctica específica de l'àmbit. Introducció a la didàctica de les ciències (3501MO1609)

4.00 One semester

El treball experimental: tipologia, recursos, i exemplificació (3101G00059)

3.00 One semester

Experiències d'educació científica i ambiental a les escoles (3101G00137)

3.00 One semester

Experimentació, manipulació i joc 1 (3101G04035)

10.00 Annual

Innovació, canvi i millora de l'educació en l'àmbit científic i tecnològic (3501MO1618)

2.00 One semester

L'educació ambiental: objectius, conceptes, estratègies metodològiques, avaluació (3101G00063)

3.00 One semester

Naturalesa de la Ciència per a mestres (3101G00138)

3.00 One semester

Pràcticum (3501MO1684)

14.00 Annual

Pràcticum 1 i TFG 1 (3101G03016)

21.00 Annual

Pràcticum 1 i TFG 1 (3101G04018)

20.00 Annual

Pràcticum 2 (3101G03038)

24.00 Annual

Pràcticum 2 (3101G04037)

24.00 Annual

Treball Final de Grau (3101G03039)

6.00 One semester

Treball Final de Grau (3101G04038)

6.00 One semester

Treball final de màster (3501MO1685)

6.00 One semester

Name of subject Credits Duration

Aprenentatge de les ciències socials (3101G04032)

5.00 One semester

Ciències socials 1 (3101G03013)

6.00 One semester

Ciències socials 2 (3101G03023)

4.00 One semester

Didàctica de l'especialitat de Geografia i Història: didàctica del paisatge i del patrimoni (3501MO1647)

3.00 One semester

Didàctica especialitat Geografia i Història: Ús didàctic de les fonts de les ciències socials (3501MO1646)

3.00 One semester

Didàctica específica de l'àmbit de ciències socials (3501MO1645)

4.00 One semester

Diversitat i connexions entre àrees curriculars (3101G04016)

10.00 Annual

Especialitat de Geografia i Història: el taller de les ciències socials (3501MO1641)

3.00 One semester

Geografia en un món de canvi (3101G00090)

3.00 One semester

Innovació, canvi i millora de l'educació en l'àmbit de les ciències socials (3501MO1650)

2.00 One semester

Pràcticum (3501MO1684)

14.00 Annual

Pràcticum 1 i TFG 1 (3101G03016)

21.00 Annual

Pràcticum 1 i TFG 1 (3101G04018)

20.00 Annual

Pràcticum 2 (3101G03038)

24.00 Annual

Pràcticum 2 (3101G04037)

24.00 Annual

Societat, ciència i sostenibilitat (3101G03030)

3.00 One semester

Treball Final de Grau (3101G03039)

6.00 One semester

Treball Final de Grau (3101G04038)

6.00 One semester

Treball final de màster (3501MO1685)

6.00 One semester

Choose which types of cookies you accept which the University of Girona can store in your browser.

Those that are essential for enabling your connection. There is no option for disabling them, as they are necessary for the functioning of the website.

These enable your options to be remembered (for example language or region you are accessing from), to provide you with advanced services.

They provide statistical information and enable improved services. We use Google Analytics cookies which you can deactivate by installing this plugin.

To offer advertising contents relating to the interests of users, either directly, or through third parties (“adservers”). These must be activated if you wish to see the YouTube videos uploaded to the University of Girona’s website.