Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2023
Descripció:
La creació es una manifestació cultural i el fonament del patrimoni, i no únicament des d'una visió de patrimoni material i tangible. Aquesta realitat també està impregnada de valors simbòlics. L’actualitat ens presenta una gran multiplicitat de registres visuals, tàctils, espacials, sonors i estètics que han generat canvis en els valors tradicionals de l’art. L’art contemporani es incomprès i habitualment un gran desconegut als centres educatius, és per això que des de l’educació hem de construir ponts que facilitin una aproximació de l’art contemporani a la societat i en especial als estudiants, nens i nenes i adolescents. El procés de formació de les persones i dels grups socials ha de fonamentar-se en una educació de la sensibilitat, de la capacitat de gaudir de la bellesa i d’expressar-se creativament i, en aquest sentit, ens cal construir un concepte de patrimoni artístic i cultural veritablement inclusiu i d’acord amb les realitats de la nostra societat. Per aquest motiu cal un coneixement sensible i ampli, que faci que els diferents públics valorin, respectin, interpretin i gaudeixin el patrimoni artístic universal. Un dels objectius d’aquest mòdul es desenvolupar estratègies i generar recursos i materials didàctics que facilitin la difusió del patrimoni artístic i l’art contemporani des d’una visió plural, oberta i inclusiva.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup J

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Debora Da Rocha Gaspar
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (50%)

Competències

 • Conèixer els continguts artístics, musicals, plàstics i l’aplicació curricular vigent de l’educació infantil.
 • Identificar les relacions interdisciplinàries entre les àrees curriculars i les estratègies didàctiques per a desenvolupar-les.
 • Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infantesa, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, emocional, psicomotora i volitiva.
 • Seleccionar i elaborar recursos didàctics creatius, estètics i sostenibles, adequats al contingut i a l’etapa.
 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge que atenguin a les necessitats educatives de l'alumnat, a la igualtat de génere, a l'equitat i al respecte als drets humans, emprant estratègies didàctiques de l'educació artística.
 • Promoure l'autonomia i la singularitat de cada alumne/a com factors d'educació de les emocions, els sentiments i els valors en la primera infantesa.
 • Estimular i valorar l'esforç, la constància i la disciplina personal en els estudiants.
 • Conèixer les implicacions educatives de les tecnologies de la informació i la comunicació i, en particular, de la televisió en la primera infantesa.
 • Comprendre i valorar críticament els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i social des de les arts.
 • Identificar i analitzar críticament les implicacions ecològiques i socials de les propostes educatives dels àmbits de coneixement artístic.
 • Conèixer i aplicar a les aules les tecnologies de la informació i la comunicació. Discernir selectivament la informació audiovisual que contribueixi als aprenentatges, a la formació cívica i a la riquesa cultural.
 • Conèixer models de millora de la qualitat amb aplicació als centres educatius.

Continguts

1. Art(s), cultura(res), educació i patrimoni: vincles inclusius i col·laboracions individuals i comunitàries.

2. Patrimoni artístic i societat: reptes i compromisos que cal assolir.

3. Conèixer, interpretar i transformar el patrimoni artístic i (multi)cultural.

4. Art contemporani i educació: de l'art material a l'art digital.

5. Aprendre amb el patrimoni artístic, creant i re-creant propostes atístiques. Museus imaginaris, de la memòria i dels objectes i, webs de patrimoni.

6. Com podem participar en els departaments d'educació dels museus?

7. Què ens expliquen els objectes i les persones sobre el patrimoni artístic. Diàlegs escolars i amb altres comunitats.

8. Mitjans i recursos didàctics. Participació en el patrimoni local i global (ONGS, projectes internacionals, cooperació i internacionalització en patrimoni artístic).

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Altres 0 1,50 0 1,50
Elaboració individual de treballs 3,00 15,50 1,50 20,00
Lectura / comentari de textos 0 4,00 1,50 5,50
Resolució d'exercicis 1,50 12,00 0 13,50
Sortida de camp 1,50 8,00 0 9,50
Treball en equip 4,00 12,00 9,00 25,00
Total 10,00 53,00 12,00 75

Bibliografia

 • Calbó, Muntsa. (2011). Visiones interdisciplinarias en educación y patrimonio :. Girona: Documenta Universitaria. Catàleg
 • Fontal Merillas, Olaia. (2003). La Educación patrimonial :. Gijón: Trea. Catàleg
 • Calaf Masachs, Roser. Fontal Merillas, Olaia. Valle Flórez, Rosa Eva. (2007). Museos de arte y educación :. Gijón: Trea. Catàleg
 • Huerta, Ricard. (2010). Maestros y museos :. [Valencia]: Universitat de València. Catàleg
 • Huerta, Ricard. Calle, Román de la. (2008). Mentes sensibles :. València: Universitat de València. Catàleg
 • Huerta, Ricard. Calle, Román de la. (2007). Espacios estimulantes :. Valencia: Universitat de València. Catàleg
 • Huerta, Ricard. Calle, Román de la. Araño Gisbert, Juan Carlos. (2005). La Mirada inquieta :. València: Universitat de València. Catàleg
 • Paunero Amigó, Xavier. Montero Pantoja, Carlos. (2005). Patrimonio, turismo y educación en Puebla y Girona /. Puebla: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla [etc]. Catàleg
 • Juanola i Terradellas, Roser. (2000). Art, cultura, educació :. Lleida: Edicions de la Universitat de Lleida. Catàleg
 • Sala Plana, Joan. (1996). Traç :. Barcelona: Vicens Vives. Catàleg
 • Juanola i Terradellas, Roser. Rickenmann, René. (2012). Diálogos sobre investigación de la acción didáctica conjunta. [Girona]: Documenta Universitaria, a https://edu-library.com/producte/dilogos-sobre-investigacin-de-la-accin-didctica-conjunta/ Catàleg
 • Consell Escolar de Catalunya. (2004). Expressió, cultura i cohesió social l :. [Barcelona]: Generalitat de Catalunya Consell Escolar de Catalunya. Catàleg
 • Fontal Merillas, Olaia. Calaf Masachs, Roser. (2004). Comunicación educativa del patrimonio :. Gijón: Trea. Catàleg
 • Calaf Masachs, Roser. (2000). Ver y comprender el arte del siglo XX. Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Calaf Masachs, Roser. (2003). Arte para todos :. Gijón: Trea. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Avaluació inicial i final Mostrar els coneixements adquirits, la maduresa conceptual i les relacions entre els aprenentatges. La capacitat de reflexió, de síntesi, i de sentit critic.
Qualitat i varietat dels raonaments i de les relacions que s’estableixen amb els continguts adquirits.
35 No
Recopilació de la fondamentació teorica de l'asignatura Demonstrar a través d'una dinàmica lúdica els coneixements teòrics desenvolupats en l'assignatura. 10 No
Disseny de Material Educatiu Proposar el disseny d'un material educatico innovador de mediació cultural en art contemporani. Basada en els paradigmes: obra d'art; artista; moviment artístic; museu d'art; centre culturals. Ha de presentar un material coherent i creatiu per a un públic determinat i un Dossiê pedagògic de com utilitzar el material proposat. Ha d'identificar les dimensions artístiques que aborda. 55 No

Qualificació

Pràctiques de laboratori. Treball d’anàlisi i de disseny de propostes educatives
1. Aportació de criteris, idees personals a les activitats desenvolupades.
2. Interès per construir propostes que permetin avançar en el treball educatiu del patrimoni.
3. Assistir a les tutories.
4. Realització d’un guió o pre-projecte que permeti avaluar la concepció global de la proposta.
5. Lliurar el guió en els terminis previstos.
6. Realitzar la proposta final en els períodes pactats.
7. Qualitat de la proposta.
8. Informe d’autoavaluació de cada equip de treball (qualificació raonada).

Lectura reflexiva de textos
1. Lectura dels textos seleccionats, anàlisi reflexiva i crítica.
2. Presencia equilibrada de síntesi del contingut i de reflexions personals.
3. Mostrar la capacitat d'interrelació amb els continguts del curs.
4. Correcció formal (ortogràfica, sintàctica, compositiva i de les citacions bibliogràfiques...).
5. Lliurament dins els termini establerts.

Consulta web
1. Mostrar coneixement de la diversitat de continguts relacionats amb el patrimoni existents al web i que permeten un coneixement i el treball on-line del patrimoni artístic.
2. Seguir adequadament les directrius definides en la realització del treball.
3. Anàlisi crítica i fonamentada dels continguts consultats al web.
4. Correcció formal (ortografica, sintactica, compositiva i de les citacions bibliogràfiques...).

Visita exposicions
1. Mostrar coneixement de la proposta expositiva i del treball dels departaments didàctics dels museus i centres d’art.
2. Seguir adequadament les directrius definides en la realització del treball.
3. Anàlisi crítica i fonamentada de les propostes educatives i de les possibilitats educatives de la proposta expositiva.
4. Correcció formal (ortogràfica, sintàctica, compositiva i de les citacions bibliogràfiques...).
5. Lliurament dins els termini establerts.

Prova avaluació
1. Respondre adequadament a les preguntes del qüestionari, de forma que mostrin l’evolució personal dels aprenentatges, la capacitat de reflexió, el sentit crític i la capacitat de sintetitzar conceptes i relacions.
2. Qualitat i varietat dels raonaments i de les relacions que s’estableixen en las respostes.

Participació i assistència
1. Participar activament en la realització de les activitats, garantint “devolució” de les activitats al col·lectiu classe.
2. Realitzar una autoavaluació raonada del grau de implicació en el mòdul i del grau d’assoliment i aprofundiment en els aprenentatges.


Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà No Presentada la persona que no presenti els treballs de l'assignatura (o cap de les seves parts durant el procés).

Avaluació única:
Consistirà en dues proves.
- Recull de treballs proposats en l'assignatura. Val el 40% de la nota.
- Prova d'avaluació didàctica presencial relacionada amb els continguts de l'assignatura. Val el 60%.

S'han d'aprovar les dues per separat per fer la mitjana ponderada.
Ambdues són recuperables en el termini que indiqui la coordinació.

Per a acollir-se a l'avaluació única, l'estudiant haurà d'informar a la professora en el termini d'un mes com a màxim, i presentar una sol·licitud a la secretaria d'estudis, entre els dies 8 i 10 de març

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Atès el format d'aquesta assignatura, en aquest curs marcat per la pandèmia, les tutories (individuals o col·lectives) s'establiran quan el professorat ho consideri necessari, o bé a petició de l'estudiant per correu-e, explicitant en l'assumpte i en el cos de què es tracta. Podrà realitzar-se seguiment virtual de treballs en grup, obligatòriament o a petició.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Es potenciarà la comunicació i la interacció amb l'estudiant sobretot per la via de la classe presencial. També es recomanarà aprofitar les possibilitats del moodle i del correu-e. En aquesta assignatura, el moodle serà un element fonamental, tant per a seguir les propostes com per a situar-se en cada tema i treballs dirigits que es demanin.
Cada estudiant podrà dirigir-se a la professora per correu. No es poden exigir respostes immediates, encara que es procurarà respondre abans de 6 dies, com a màxim. Si és necessari, s'habilitaran les vies de comunicació que es considerin oportunes.

Observacions

Aquesta assignatura pertany a la menció en arts visuals i plàstiques per als graus en mestre/a d'infantil i primària.

El patrimoni es troba al carrer, en l'entorn quotidià dels nostres barris i pobles.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.