About the UdG > Governance > UdG Ombudsperson
Go to content (click on Intro)
UdG Home UdG Home
Close
Menu

About the UdG

UdG Ombudsperson

Governance

The University of Girona Board of Trustees, during its meeting of 9 February 2022, appointed Dr Montserrat Palma Muñoz as the University’s Ombudsperson. She took office on that very 9 February.

Under Article 105 of the University of Girona’s Articles of Association, the UdG Ombudsperson is responsible for protecting the rights and freedoms of students, academic staff and administrative and services staff before the actions of the various university bodies and services.

The University Ombudsperson’s actions must always aim to improve the quality of the university in all its areas, never be subject to any university authority’s mandatory instructions but rather governed by the principles of independence and autonomy.

Les funcions i atribucions del síndic són:

  • Actuar d’ofici o a instància de part, en relació amb les queixes i observacions formulades per totes les persones de la comunitat universitària amb un interès legítim. Quan es presentin a consideració queixes que no hagin exhaurit totes les instàncies previstes pels Estatuts, el o la síndic o síndica de la Universitat ha d'orientar la persona interessada i indicar-li els procediments adequats que ha de seguir.
  • Sol·licitar i rebre informació dels òrgans de govern, representació i administració de la Universitat de Girona als quals afectin les queixes i observacions realitzades. Tots els membres de la comunitat universitària estan obligats a proporcionar les dades i les informacions sol·licitades pel síndic o síndica en l’exercici de les seves funcions.
  • Realitzar, amb caràcter no vinculant, davant dels òrgans competents, propostes de resolució d’aquells afers sotmesos al coneixement del síndic o síndica i proposar fórmules de conciliació que en facilitin una solució ràpida i eficaç.
  • Actuar com a interlocutor i informar el Consell d’Estudiants sobre les actuacions realitzades per garantir els drets dels estudiants.
  • Elaborar un informe anual i presentar-lo al Claustre Universitari, al Consell de Govern i al Consell Social, sobre el funcionament de la Universitat de Girona.

Presentació de queixes i suggeriments:

Cal adreçar-se a l’Oficina del Síndic o Síndica, personalment, per correu, per correu electrònic, telefònicament o per registre electrònic. La persona interessada ha d'indicar en qualsevol cas les seves dades personals. Totes les qüestions es tractaran amb la deguda confidencialitat.

Choose which types of cookies you accept which the University of Girona can store in your browser.

Those that are essential for enabling your connection. There is no option for disabling them, as they are necessary for the functioning of the website.

These enable your options to be remembered (for example language or region you are accessing from), to provide you with advanced services.

They provide statistical information and enable improved services. We use Google Analytics cookies which you can deactivate by installing this plugin.

To offer advertising contents relating to the interests of users, either directly, or through third parties (“adservers”). These must be activated if you wish to see the YouTube videos uploaded to the University of Girona’s website.