Research > Valuation and Transfer > Agreements and contracts
Go to content (click on Intro)
UdG Home UdG Home
Close
Menu

Investigate

Agreements and contracts

Valuation and Transfer

La Contractació

Qui pot fer contractes?

  • Els grups de recerca reconeguts per la UdG
  • Els Departaments i Instituts de Recerca
  • El PDI amb dedicació a temps complet.

L’objecte del contracte pot ser:

  • Treballs de carácter científic, tecnológic, humanístic o artístic.
  • Activitats específiques de formació.

El procediment de tramitació d'un contacte

La tramitació es pot dividir en 5 etapes:

  1. Contacte inicial entre un grup de recerca de la UdG i una empresa o institució
  2. Negociació tècnica, relativa a l'objecte de treball, i econòmica
  3. Formalització d'un contracte o comanda de serveis entre les parts
  4. Execució de l’encàrrec
  5. Emissió de les factures corresponents per part de l’OITT

L’OITT comença a actuar a partir de la 2ª etapa Negociació

Una vegada s’han acordat amb l'entitat externa els trets bàsics de l’encàrrec (objecte del treball, terminis d’execució, mitjans aportats, import, etc.), s’envia una proposta de contracte. A la intranet es poden trobar models (La Meva UdG > Recerca > Gestió de la Recerca > Convenis i Contractes)

La proposta s’ha d’adreçar a l'OITT per correu electrònic a l'adreça contractacio@udg.edu

Seguidament, l'OITT revisarà el contracte i modificarà o adaptarà aquells aspectes tècnics o legals que ho requereixin. En aquesta fase caldrà una comunicació entre el professor responsable i l'OITT per definir la redacció final del conveni o contracte.

L'OITT es posarà en contacte amb l'entitat externa per aconseguir el consens en la proposta definitiva.

Un cop acordat el contingut del contracte comença la 3ª etapa Formalització.

Una vegada acordats els termes de la proposta final, l'OITT procedirà a la gestió de la signatura del conveni o contracte.

Un cop signat el contracte es pot Executar la feina la 4ª etapa.

Un cop l'OITT tingui l'original signat per totes les parts, procedirà a registrar-lo i entrar-lo a les bases de dades.

Un cop registrat el contracte s’inicia la 5ª i darrera etapa la Facturació.

Les factures les emetrà l’OITT. Si al contracte s’especifica el moment en què s’ha de fer aquesta factura l’OITT ho farà de forma automàtica. Si no es determina la data exacta l’investigador haurà d’enviar una ordre de facturació a la secció econòmica de l'OITT.

Marc legal de referència

El marc legal fonamental que permet que els investigadors i investigadores universitaris puguin dur a terme treballs per encàrrec extern és la Llei orgànica del Sistema Universitari (LOSU), concretament l'article 60. Fan referència també a aquest tema la Llei d'universitats de Catalunya (LUC) i els Estatuts de la Universitat de Girona.

Ley Orgánica del Sistema Universitario (Ley 2/2023, BOE de 23 de marzo de 2023)

Artículo 60. Colaboración con otras entidades o personas físicas

1. Los grupos de investigación reconocidos por la universidad, los departamentos y los institutos universitarios de investigación, así como su profesorado tanto a través de los anteriores como a través de los órganos, centros, fundaciones o estructuras organizativas similares de la universidad dedicados a la canalización de las iniciativas investigadoras del profesorado y a la transferencia de los resultados de la investigación, podrán celebrar contratos con personas físicas, universidades, o entidades públicas y privadas para la realización de trabajos de carácter científico, tecnológico, humanístico o artístico, así como para actividades específicas de formación.

2. Los órganos de gobierno de las universidades, en el marco de las normas básicas que dicte el Gobierno, regularán los procedimientos de autorización de los trabajos y de celebración de los contratos previstos en el apartado anterior, así como los criterios para fijar el destino de los bienes y recursos que con ellos se obtengan.

Artículo 75. Régimen de dedicación

1. El profesorado de las universidades ejercerá sus funciones preferentemente en régimen de dedicación a tiempo completo, aunque podrá ser a tiempo parcial a petición del interesado o interesada con los requisitos, condiciones y efectos que se establezcan reglamentariamente. La dedicación será, en todo caso, compatible con la realización de trabajos científicos, tecnológicos, humanísticos o artísticos en los términos del artículo 60.

2. El profesorado funcionario en régimen de dedicación a tiempo completo tendrá asignada a la actividad docente un máximo de 240 y un mínimo de 120 horas lectivas por curso académico dentro de su jornada laboral anual. La universidad podrá modificar esta horquilla para:

a) Corregir las desigualdades entre mujeres y hombres derivadas de las responsabilidades de cuidado de personas dependientes.

b) Hacerla compatible con el ejercicio de cargos unipersonales de gobierno y con las tareas de responsabilidad en proyectos de interés para la universidad en la forma en que lo determinen los Estatutos.

c) Permitir las tareas del profesorado que represente los intereses de los empleados públicos.

3. Los planes de dedicación individual anuales reflejarán las actividades académicas encomendadas y respetarán el desarrollo profesional y la igualdad de oportunidades y de resultados del profesorado funcionario.

4. Las bases del régimen general de dedicación del personal docente e investigador funcionario se regularán en el Estatuto del personal docente e investigador universitario.

Catalan Universities Act (Act 1/2003 - DOGC 3826)

Article 27. Contracts for studies

Contracts for research, technical or artistic work, corresponding to Article 83 (currently Article 60 of the LOSU) of Framework Act 6/2001, of 21 December, on universities, must deal with the principle of compensation. The university has to be compensated for all costs, direct or indirect, that are attributable in each contract.

Models de documents

Els documents relatius a contractació de R+D+I estan disponibles a l'espai personal a la ruta:

La Meva UdG > Recerca > Gestió de la Recerca > Convenis i Contractes

Choose which types of cookies you accept which the University of Girona can store in your browser.

Those that are essential for enabling your connection. There is no option for disabling them, as they are necessary for the functioning of the website.

These enable your options to be remembered (for example language or region you are accessing from), to provide you with advanced services.

They provide statistical information and enable improved services. We use Google Analytics cookies which you can deactivate by installing this plugin.

To offer advertising contents relating to the interests of users, either directly, or through third parties (“adservers”). These must be activated if you wish to see the YouTube videos uploaded to the University of Girona’s website.