Study > Access > Visiting students
Go to content (click on Intro)
UdG Home UdG Home
Closing
Menu
Identification
Machine translation, text awaiting revision

Study at the UdG

Visiting students

Unofficial access to temporarily do specific subject areas

Anyone who wishes to join a course at the University of Girona on a temporary basis, without receiving an official qualification, and outside the framework of an exchange or mobility programme or a specific agreement, in order to study certain subjects without officially joining a programme of study but maintaining academic effects, should apply for admission to the UdG as a visiting student.

Requisits

Els sol·licitants han d’acreditar que compleixen els requisits següents:

  • Ser majors d’edat.
  • Reunir les condicions d’accés a la universitat establertes per la normativa estatal segons el cas, és a dir, en funció dels ensenyaments a què corresponguin les assignatures que els sol·licitants desitgin cursar.
  • Declarar conèixer l’article 4 dels Estatuts de la Universitat de Girona, que estableix que la llengua pròpia de la Universitat de Girona és el català.

Els candidats de nacionalitat estrangera, a més, han de complir els requisits legals establerts al RD 864/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el reglament d’execució de la Llei orgànica 4/2000, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, reformada per la Llei orgànica 8/2000.

Els candidats han de presentar la seva sol·licitud a la secretaria acadèmica del centre docent que imparteixi les assignatures que desitgen cursar, amb indicació expressa de quines són aquestes assignatures i en el termini previst pel calendari acadèmic.