Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2022
Descripció:
Treballar la didàctica de la història i del patrimoni per al nivell de l'educació primària. Elaborar activitats didàctiques.
Crèdits ECTS:
4

Grups

Grup FD

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Rosa M. Medir Huerta  / Lada Servitja Tormo
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup FP

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Rosa M. Medir Huerta
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Relacionar el currículum de l’àrea de Ciències Socials amb la seva didàctica.
 • Dissenyar, planificar l’activitat docent i l’aprenentatge en l’àrea de Ciències Socials.
 • Comunicar-se oralment i per escrit sobre temes educatius en les llengües oficials demostrant creativitat i adequant-se als destinataris i a l’objectiu, emprant suports adequats.
 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge que atenguin a les necessitats educatives de l'alumnat, a la igualtat de génere, a l'equitat i al respecte als drets humans, emprant estratègies didàctiques en ciències i matemàtiques.
 • Fomentar la lectura i el comentari crític de texts relacionats amb els continguts del currículum escolar.
 • Dissenyar propostes didàctiques que afavoreixin l’adquisició d’una nova llengua en contextos multilingües.
 • Analitzar diferents formes de col•laboració amb els sectors de la comunitat educativa i el seu entorn social.
 • Identificar eines i actuacions que afavoreixin l’educació democràtica de la ciutadania i la pràctica del pensament social crític.
 • Valorar críticament les institucions públiques i privades en relació a la seva història i als seus efectes quant a la convivència pacífica entre les persones i els pobles.
 • Fer una reflexió ecològica i social a l’entorn dels objectius, les metodologies i els referents disciplinaris en tots els àmbits de coneixement, per a elaborar propostes d’actuació compromeses amb la sostenibilitat, la pau, l’equitat social i de gènere.
 • Conèixer i aplicar a les aules les tecnologies de la informació i la comunicació. Discernir selectivament la informació audiovisual que contribueixi als aprenentatges, a la formació cívica i a la riquesa cultural.

Continguts

1. Didàctica de la història. L'interès formatiu de la història. El pas del temps, les nocions i convencions temporals. Idees clau per a l'ensenyament i aprenentatge de la història. Fonts de la història i el seu ús didàctic. Arxius històrics i possibilitats didàctiques. Altres recursos didàctics per a l'ensenyament de la història. Revisió del currículum preceptiu de Coneixement del Medi Social i Cultural de l'educació primària.

2. Didàctica del patrimoni. Concepte i tipus de patrimoni. Museus i espais patrimonialitzats. Didàctica de l'objecte. Recursos didàctics per a l'educació en el patrimoni.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 2,00 9,00 2,00 13,00
Cerca i anàlisi d'informació 2,00 27,00 5,00 34,00
Elaboració individual de treballs 1,00 6,00 1,00 8,00
Sessió expositiva 4,00 0 4,00 8,00
Simulacions 4,00 14,00 1,00 19,00
Sortida de camp 3,00 14,00 1,00 18,00
Total 16,00 70,00 14,00 100

Bibliografia

 • Ballesteros, E.; Fernández, C.; Molina, J.A. y Moreno, P. (Coors) (2003). El patrimonio y la didáctica de las ciencias sociales. Cuenca: . Recuperat , a http://www.didactica-ciencias-sociales.org/publicaciones.htm
 • Bardavio, Antoni; González, Paloma (2003). Objetos en el tiempo. Las fuentes materiales en la enseñanza de las ciencias soc. ICE UB / Horsori. Catàleg
 • Calaf, R.; Fontal, O. (Coors) (2004). Comunicación educativa del patrimonio: referentes, modelos y ejemplos. Gijón: Trea. Catàleg
 • De Alba, N.; Garcia F.; Santisteban A. (2012). Educar para la participación ciudadana en la enseñanza de las ciencias sociales. Sevilla: . Recuperat , a http://www.didactica-ciencias-sociales.org/publicaciones.htm
 • Dean, Jacqui (2008). Ensenyar història a Primària. Manresa: Zenobita. Catàleg
 • Feliu Torruella, Maria; Hernàndez Cardona, F. Xavier (2011). 12 ideas clave . Enseñar y aprender historia. Graó. Catàleg
 • Fontal, O. (2003). La educación patrimonial. Teoria y pràctica en el aula, el museo e internet (Gijón). Trea. Catàleg
 • González-Monfort, N. (2019). La educación patrimonial, una cuestión de futuro. Reflexiones sobre el valor del. El futuro del pasado, (10), 123-144. Recuperat , a https://www.elfuturodelpasado.com/ojs/index.php/FdP/article/view/346 Catàleg
 • Medir, Rosa M. (2018). Didàctica amb fonts d'arxiu en la formació inicial de mestres de Primària. Dins Calvet, J., Reverté, P. (Ed.), VI Jornades Educació i Arxius. Construïm coneixement. Barcelona: Universitat de Barcelona. Recuperat , a http://hdl.handle.net/2445/146801
 • Miralles Martínez, Pedro (2018). La Educación histórica ante el reto de las competencias : (Primera edición). Barcelona: Octaedro. Catàleg
 • Murphy, Julia (2011). Más de 100 ideas para enseñar historia. Graó. Catàleg
 • Nogué, J. (coor) (2011). Paisatge i educació. Observatori del paisatge. Catàleg
 • Pagès, J. (2019). Enseñar historia, educar la temporalidad, formar para el futuro. El futuro del pasado, (10), 19-56. Recuperat , a https://www.elfuturodelpasado.com/ojs/index.php/FdP/article/view/343
 • Palos, J.; Reverté, P. (coord) (2013). El món educatiu, usuari de l'arxiu per a la recerca. Barcelona: Universitat de Barcelona. Recuperat , a http://hdl.handle.net/2445/54765
 • Palos, J.; Reverté, P. (2016). V Jornades Educació i Arxius. Patrimoni documental i centres educatius.. Barcelona: . Recuperat , a http://hdl.handle.net/2445/96942
 • Prats, J. (coord) (2011). Didáctica de la Geografía y la Historia. Graó. Catàleg
 • Prats, J.8coord) (2011). Geografía e Historia. Complementos de formación disciplinar.. Barcelona: Graó. Catàleg
 • Prats, J. (coord) (2011). Geografía e Historia. Investigación, innovación y buenas prácticas. Graó. Catàleg
 • Santisteban, Antoni (DL 2011 ). Didáctica del conocimiento del medio social y cultural en la educación primaria : ciencias sociales para comprender, pensar y actuar . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Tribó, G. (2005). Enseñar a pensar históricamente. Los arxivos y las fuentes documentales . Barcelona: Horsori. Catàleg
 • Tribó, G. (coord) (2010). Fonts primàries en l'educació digital. Llibre d'actes. ICE Universitat de Barcelona.
 • Vazquez, J.Z. (coord) (2011). Enseñanza y aprendizaje de la Historia en la Educación Básica. Cuauhtémoc, México: . Recuperat , a ?option=com_content&view=article&id=102:ensenanza-y-aprendizaje-de-la-historia-e
 • Wood, L.; Holden, C. (2007). Ensenyar història als més petits. Manresa: Zenobita. Catàleg
 • (2019). La educación patrimonial, una cuestión de futuro. Reflexiones sobre el valor del. El Futuro del Pasado, (10), 123-144. Recuperat , a https://gredos.usal.es/bitstream/handle/10366/148154/La_educacion_patrimonial%2c_una_cuestion_d.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 • Fontal Merillas, Olaia (2003). La Educación patrimonial : teoría y práctica para el aula, el museo e Internet. Gijón: Trea. Catàleg
 • Fontal Merillas, Olaia. García Ceballos, Silvia.. Ibáñez Etxeverría, Álex (2015). Educación y patrimonio : visiones caleidoscópicas. Gijón: Trea. Catàleg
 • Calaf i Masachs, Roser. Fontal Merillas, Olaia (2006). Miradas al patrimonio. Gijón: Trea. Catàleg
 • Estepa Giménez, Jesús.. Domínguez Domínguez, Consuelo.. Cuenca López, José María. (2001). Museo y patrimonio en la didáctica de las ciencias sociales. Collectanea ; 46 Catàleg
 • Cuenca-López, José María. Martín-Cáceres, Myriam J.. Estepa-Giménez, Jesús (2021-12). Teacher training in heritage education: good practices for citizenship education. Humanities & social sciences communications, 8(1), 1-8 Catàleg
 • Inmaculada Gómez-Hurtado. José María Cuenca-López. Beatrice Borghi (2020-01-01). Good Educational Practices for the Development of Inclusive Heritage Education at School through the Museum: A Multi-Case Study in Bologna. Sustainability (Basel, Switzerland), 12(20), 8736- Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Estudi de l'entorn patrimonial del barri vell de Girona Reconèixer correctament coneixements històrics i artístics del barri vell de Girona. 15 No
Elaboració d'una proposta didàctica amb fonts primàries de la història Saber localitzar documents antics d'interès per als infants i saber-los treballar didàcticament 35 No
Museus de l'àmbit social (història, art, indústria, economia, vida quotidiana, folklore...): coneixement i anàlisi de l'oferta didàctica. Elaboració de criteris de valoració de l'oferta expositiva dels museus i dels seus materials didàctics. 15 No
Elaboració d'una proposta didàctica amb objectes de la vida quotidiana Establir criteris per a un ús didàctic d'objectes de diferents èpoques. 20 No
Reflexió individual final sobre un aspecte del programa. Respondre justificadament i correcta les qüestions que es plantegin. 15 No

Qualificació

L'avaluació es porta a terme a través de les activitats avaluables, totes obligatòries, i la majoria fetes en grup de treball.

Cada activitat haurà de ser lliurada en la data prevista al llarg del quadrimestre. La recuperació de les activitats d'avaluació No Presentades consta d'un període de 7 dies a comptar des de la data de presentació/lliurement de l'activitat. En aquest cas, la nota màxima possible serà de 5.

És responsabilitat de l'estudiant una correcta presentació lingüística de les activitats d'avaluació.

Cap de les activitats previstes supera el 40%, per tant, no són recuperables. Això significa que la nota final serà la que surti de fer la mitjana ponderada. Ara bé, en casos especials, i a decisió de la professora, es podrà requerir obligatòriament la repetició d'activitat. En aquest supòsit, la nota màxima possible serà de 5. Si no s'atengués el requeriment de la professora, no es faria la mitjana ponderada i l'assignatura quedaria suspesa.

La còpia, o el plagi o la utilització de procediments fraudulents en alguna o algunes de les activitats avaluables comportarà la no superació de l'assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
S'atorgarà un No Presentat de l'assignatura (nota final) a qui hagi lliurat tan sols una o cap de les activitats d'avaluació.

Avaluació única:

Qui vulgui acollir-se a l'avaluació única ho haurà de notificar al professorat de l'assignatura i fer una sol·licitud a la secretaria d'estudis en el període establert.

Consistirà en el lliurament de totes les activitats d'avaluació (elaborades individualment), excepte la de reflexió sobre un aspecte del programa, la qual serà substituïda per un examen presencial en referència a tots els continguts.

La data del lliurement de totes les activitats d'avaluació serà fixada per les professores en una data al finalitzar el període lectiu. La data de l'examen serà la que determini Coordinació d'estudis.

La recuperació de les activitats d'avaluació No Presentades consta d'un període de 7 dies a comptar des de la data de presentació/lliurement de l'activitat. Aquest supòsit comporta una qualificació màxima de 5.0 punts.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0 a la nota final, havent presentat totes les activitats d'avaluació. Si manca alguna activitat, l'assignatura serà suspesa (encara que la mitjana ponderada doni aprovat).

Tutoria

Cada professora serà tutora del grup on intervé majoritàriament.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

A través del correu electrònic; a través de les eines de Moodle; a través de videoconferències.
Despatx 109 (1er pis)
Rosa M. Medir: rosa.medir@udg.edu
Lada Servitja: lada.servitja@udg.edu

Observacions

Història i patrimoni són les dues paraules clau d'aquesta assignatura.
Els continguts, majoritàriament, formen part de la didàctica de les ciències socials (especialment per al nivell de Primària), i també de la pròpia formació i coneixement com a ciutadans i universitaris.
La confluència d'aquestes dues línies guia el desenvolupament del curs.

Assignatures recomanades

 • Ciències socials 1
 • Geografia en un món de canvi
 • Societat, ciència i sostenibilitat

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.