Department of Public Law > The Department > Teaching
Go to content (click on Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 years
Closing
Menu

Department of Public Law

Subjects imparted by the department’s teachers.

Academic year 2021-2022

Name of subject Credits Duration

Acció col·lectiva: Moviments socials i grups de pressió (3104G04013)

6.00 One semester

Anàlisi de polítiques públiques (3104G00081)

6.00 One semester

Campanyes electorals i comunicació institucional (3104G00105)

3.00 One semester

Causes econòmiques i geopolítiques dels moviments poblacionals (3501MO3285)

3.00 One semester

Comportament polític i electoral (3104G04011)

6.00 One semester

Cultura política, comunicació i opinió pública (3104G04012)

6.00 One semester

Direcció i gestió de centres i projectes (3101G00112)

6.00 One semester

Disseny i avaluació de polítiques públiques (3104G00107)

3.00 One semester

Eines de recerca politològica (3104G02108)

3.00 One semester

Elits polítiques (3104G00091)

3.00 One semester

Estadística aplicada a la Ciència Política (3104G04003)

3.00 One semester

Estat i règims de benestar (3104G04010)

6.00 One semester

Estructura i canvi social i polític (3104G00113)

3.00 One semester

Fonaments d'anàlisi política (3104G02015)

6.00 One semester

Globalització i política (3104G00099)

3.00 One semester

Introducció a la ciència política (3104G00074)

6.00 One semester

Introducció a la Ciència Política I (3104G04001)

6.00 One semester

Introducció a la Ciència Política II (3104G02100)

6.00 One semester

La mobilitat humana com a dret, movilització i ressistències (3501MO3308)

4.00 One semester

Partits polítics i sistemes de partits (3104G04009)

6.00 One semester

Pensament polític català (3104G00106)

3.00 One semester

Política catalana i espanyola (3104G04008)

6.00 One semester

Política en el sud global (3104G00108)

3.00 One semester

Política i gènere (3104G00088)

3.00 One semester

Pràctiques externes (3104G02096)

3.00 Annual

Sistemes polítics comparats (3104G04007)

6.00 One semester

Sistemes polítics d'Amèrica Llatina (3104G00041)

3.00 One semester

Teoria Política (3104G02101)

6.00 One semester

Teoria política feminista (3104G00116)

3.00 One semester

Teories polítiques del nacionalisme (3104G00042)

3.00 One semester

Treball Final de Grau (3104G01119)

9.00 One semester

Treball Final de Grau (3104G04024)

9.00 One semester

Name of subject Credits Duration

Administració pública de recursos (3108G01083)

4.00 One semester

Assessorament i litigació administrativa. Dret d'estrangeria (3501MO2050)

8.00 One semester

Bases jurídiques per la gestió del turisme cultural (3501MO2843)

3.00 Annual

Ciència de l'Administració (3104G04015)

6.00 One semester

Dimensió jurídica del turisme (3108G01005)

6.00 One semester

Dret Administratiu (3104G04023)

6.00 One semester

Dret administratiu I (3104G00064)

6.00 One semester

Dret administratiu II (3104G00065)

4.00 One semester

Dret administratiu III (3104G00066)

4.00 One semester

Dret del medi ambient (3104G00004)

3.00 One semester

Dret públic de Catalunya (3104G00050)

3.00 One semester

Dret urbanístic (3104G00005)

3.00 One semester

Gestió administrativa (3501MO3342)

6.00 One semester

Gestió de serveis professionals (3501MO3341)

6.00 One semester

Gestió dels serveis públics (3104G00037)

3.00 One semester

Gestió pública (3104G04017)

6.00 One semester

Govern local (3104G04016)

6.00 One semester

Legislació ambiental (3103G03097)

3.00 One semester

Legislació i deontologia (3105G10010)

5.00 One semester

Metodologia jurídica (3104G01117)

3.00 One semester

Ordenació i planificació del territori (3108G01074)

6.00 One semester

Organització i activitat de les administracions públiques (3104G04014)

6.00 One semester

Polítiques turístiques i crisi (3108G01089)

3.00 One semester

Pràcticum (3108G01016)

12.00 Annual

Pràctiques externes II (3501MO2056)

14.00 One semester

Responsabilitat patrimonial de l'Administració (3501MO2152)

3.00 One semester

Sancions administratives (3104G00030)

3.00 One semester

Treball fi de màster (3501MO2046)

18.00 One semester

Treball Final de Grau (3104G01119)

9.00 One semester

Treball final de grau (3108G01017)

15.00 Annual

Treball final de màster (3501MO2057)

6.00 One semester

Name of subject Credits Duration

Activisme en defensa dels drets humans i constitucionals (3104G00109)

3.00 One semester

Anàlisi de polítiques públiques (3104G00081)

6.00 One semester

Dret constitucional. Drets i llibertats (3104G00069)

4.00 One semester

Dret constitucional. Estatut i institucions de Catalunya (3104G00070)

4.00 One semester

Dret i garanties constitucionals (3101G06008)

6.00 One semester

Drets fonamentals i noves tecnologies (3104G00084)

3.00 One semester

Drets i garanties constitucionals (3104G04006)

6.00 One semester

Drets lingüístics (3104G00003)

3.00 One semester

Federalisme i federacions. Història i models (3104G00034)

3.00 One semester

Introducció al dret constitucional (3104G00068)

6.00 One semester

Litigació civil i especial (3501MO2053)

9.00 One semester

Models d'organització territorial de l'estat (3104G04018)

6.00 One semester

Tractament constitucional de la diversitat (3104G00031)

3.00 One semester

Treball Final de Grau (3104G01119)

9.00 One semester

Treball Final de Grau (3104G04024)

9.00 One semester

Name of subject Credits Duration

Dret eclesiàstic de l'estat (3104G01016)

4.00 One semester

Dret i matrimoni religiós (3104G01059)

3.00 One semester

Dret i pluralisme religiós (3104G00053)

3.00 One semester

Treball Final de Grau (3104G01119)

9.00 One semester

Name of subject Credits Duration

Assessorament i litigació tributària (3501MO2052)

5.00 One semester

Criminalitat econòmica (3104G03017)

6.00 One semester

Despesa pública i recursos per al seu finançament (3104G01017)

4.00 One semester

Dret tributari (3104G01018)

5.00 One semester

Finançament d'estats compostos (3104G00035)

3.00 One semester

Fiscalitat de l'empresa (3107G02024)

6.00 One semester

Fiscalitat de les operacions financeres (3107G02079)

6.00 One semester

Fiscalitat empresarial (3104G01060)

3.00 One semester

Fiscalitat Immobiliària (3104G00115)

3.00 One semester

Fiscalitat sobre les operacions empresarials (3107G00021)

6.00 One semester

Gestió fiscal (3501MO3345)

6.00 One semester

Globalització i fiscalitat (3104G00083)

3.00 One semester

Hisenda Pública (3104G02102)

6.00 One semester

Informació i assessorament financers (3501MO3348)

6.00 One semester

Metodologia jurídica (3104G01117)

3.00 One semester

Polítiques fiscals i serveis públics (3104G02105)

3.00 One semester

Sistema tributari espanyol I (3104G01019)

4.00 One semester

Sistema tributari espanyol II (3104G01020)

4.00 One semester

Treball Final de Grau (3104G01119)

9.00 One semester

Treball Final de Grau (3104G04024)

9.00 One semester

Tributació local (3104G00020)

3.00 One semester

Name of subject Credits Duration

Acció exterior de l'Estat (3104G02103)

3.00 One semester

Assessorament i litigació administrativa. Dret d'estrangeria (3501MO2050)

8.00 One semester

Crims internacionals i tribunals penals internacionals (3104G00059)

3.00 One semester

Dos estatus específics: Refugiades i MENAS (Menors estrangers no acompanyats) (3501MO3305)

4.00 One semester

Dret de la Unió Europea (3104G01030)

4.00 One semester

Dret internacional públic (3104G04019)

6.00 One semester

Dret internacional públic I (3104G00071)

4.00 One semester

Dret internacional públic II (3104G00072)

3.00 One semester

Espai de llibertat, seguretat i justícia a la Unió Europea (3104G03026)

3.00 One semester

Gestió de serveis professionals (3501MO3341)

6.00 One semester

Institucions de la Unió Europea (3104G00073)

3.00 One semester

Institucions i polítiques de la Unió Europea (3107G01045)

6.00 One semester

La lliure circulació de persones i l'accés a la Unió Europea (3104G00010)

3.00 One semester

La lluita contra les discriminacions i el racisme a nivell internacional i europeu (3104G00086)

3.00 One semester

Manteniment de la pau i seguretat internacional (3104G00021)

3.00 One semester

Marc jurídic internacional y europeu (3501MO3287)

3.00 One semester

Metodologia jurídica (3104G01117)

3.00 One semester

Pràctiques externes I (3501MO2055)

16.00 One semester

Protecció internacional dels drets humans a l'àmbit europeu (3104G00052)

3.00 One semester

Relacions exteriors de la Unió Europea (3104G00022)

3.00 One semester

Relacions internacionals i organitzacions internacionals (3104G02022)

6.00 One semester

Treball Final de Grau (3104G01119)

9.00 One semester

Treball Final de Grau (3104G04024)

9.00 One semester

Treball final de màster (3501MO2057)

6.00 One semester

Unió Europea: Institucions i polítiques (3104G04020)

6.00 One semester

Name of subject Credits Duration

Acció socioeducativa en contextos de vida quotidiana (3101G02041)

12.00 Annual

Assessorament i litigació penal (3501MO2054)

10.00 One semester

Bases de la responsabilitat penal (teoria general del delicte) (3104G01034)

5.00 One semester

Bases de la responsabilitat penal (teoria general del delicte) (3104G03005)

6.00 One semester

Compliance, antifrau i anticorrupció (3104G03081)

3.00 One semester

Criminalitat (3501MO2904)

10.00 Annual

Criminalitat econòmica (3104G03017)

6.00 One semester

Criminologia (3104G00085)

3.00 One semester

Criminologia aplicada (3104G03016)

9.00 One semester

Criminologia comparada (3104G03033)

3.00 One semester

Criminologia i feminisme (3104G03065)

3.00 One semester

Criminologia pel segle XXI (3104G03082)

3.00 One semester

Delinqüència juvenil (3104G00026)

3.00 One semester

Dret penal. Part especial (3104G00076)

6.00 One semester

Drogues i dret penal (3104G00027)

3.00 One semester

Eines transversals de suport a la recerca en Criminologia (3104G00114)

3.00 One semester

El dret penal a la pràctica (3104G00013)

3.00 One semester

Execució de mesures penals a la comunitat (3104G03083)

3.00 One semester

Fonaments del dret penal (3104G01033)

3.00 One semester

Fonts i anàlisis de dades criminològiques (3104G03088)

3.00 One semester

Immigració i sistema penal (3104G03021)

6.00 One semester

Intervenció en diferents contextos de criminalitat I (3104G03089)

3.00 One semester

Intervenció en diferents contextos de criminalitat II (3104G00110)

3.00 One semester

Introducció a la criminologia (3104G03006)

6.00 One semester

Justícia restaurativa en matèria penal (3104G03086)

3.00 One semester

La investigació científica aplicada a la criminologia (3104G03014)

5.00 One semester

Metodologia de la investigació social (3104G00082)

6.00 One semester

Penologia (3104G03028)

6.00 One semester

Penologia (3501MO2900)

15.00 Annual

Policia i societat (3104G03010)

6.00 One semester

Política criminal i control social (3104G03025)

6.00 One semester

Pràctiques externes (3104G01118)

3.00 Annual

Pràctiques externes (3104G02096)

3.00 Annual

Pràctiques externes (3104G03074)

4.00 One semester

Pràctiques externes I (3501MO2055)

16.00 One semester

Pràctiques externes II (3501MO2056)

14.00 One semester

Presons i dret penitenciari (3104G03027)

6.00 One semester

Prevenció comunitària (3104G00063)

3.00 One semester

Prevenció de la criminalitat (3104G03011)

6.00 One semester

Seguretat (3104G03076)

3.00 One semester

Sistema de justícia penal (3501MO2905)

10.00 Annual

Sociologia del càstig (3104G03085)

3.00 One semester

Tècniques d'investigació qualitativa (3104G03077)

3.00 One semester

Teories criminològiques (3104G03007)

9.00 One semester

Treball Final de Grau (3104G01119)

9.00 One semester

Treball final de grau (3104G03079)

9.00 One semester

Treball final de màster (3501MO2057)

6.00 One semester

Treball Final de Màster (3501MO2903)

15.00 One semester

Victimologia (3104G03029)

6.00 One semester

Name of subject Credits Duration

Arbitratge i mitjans alternatius a la jurisdicció (3104G00011)

3.00 One semester

Assessorament i litigació penal (3501MO2054)

10.00 One semester

Dret processal civil I (3104G01037)

5.00 One semester

Dret processal civil II (3104G01038)

3.00 One semester

Dret processal penal (3104G01039)

4.00 One semester

Dret processal penal (3104G03004)

6.00 One semester

Eines processals de recobrament d'impagats (3104G01120)

3.00 One semester

Espai de llibertat, seguretat i justícia a la Unió Europea (3104G03026)

3.00 One semester

Internacionalització de la justícia (3104G00016)

3.00 One semester

Intervenció Penal amb Menors d'Edat (3104G00102)

3.00 One semester

Introducció al dret processal (3104G00077)

6.00 One semester

Justícia de proximitat (3104G03009)

6.00 One semester

Litigació civil i especial (3501MO2053)

9.00 One semester

Pràctiques externes I (3501MO2055)

16.00 One semester

Pràctiques externes II (3501MO2056)

14.00 One semester

Prova judicial i garanties (3104G00019)

3.00 One semester

Sistema polític i poder judicial (3104G04022)

3.00 One semester

Treball Final de Grau (3104G01119)

9.00 One semester

Treball final de màster (3501MO2057)

6.00 One semester

Choose which types of cookies you accept which the University of Girona can store in your browser.

Those that are essential for enabling your connection. There is no option for disabling them, as they are necessary for the functioning of the website.

These enable your options to be remembered (for example language or region you are accessing from), to provide you with advanced services.

They provide statistical information and enable improved services. We use Google Analytics cookies which you can deactivate by installing this plugin.

To offer advertising contents relating to the interests of users, either directly, or through third parties (“adservers”). These must be activated if you wish to see the YouTube videos uploaded to the University of Girona’s website.