Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2022
Descripció:
Característiques generals del sistema de penes espanyol. Teories de la pena i models punitius en acció. Les penes privatives de llibertat; excloent la presó. Les penes alternatives a la presó i les penes comunitàries: conceptes, fonaments i problemes; en particular, la multa, el treball en benefici de la comunitat, les penes privatives de drets, la substitució per expulsió i les diverses formes de suspensió de la pena. Discussions criminològiques entorn al sistema de penes: gènere i minories, net widening i altres efectes de les penes, aplicació judicial del sistema de penes, els càstigs penals i el desistiment.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup C1

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Olivia Benitez i Manrique  / Ester Blay Gil  / Steven Kemp
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG1. Llegir, comprendre, redactar i comentar textos científics.
 • CG8. Treballar en equip.
 • CG9. Comunicar-se oralment i per escrit
 • CE6. Analitzar el llenguatge jurídic i comentar-ho
 • CE7. Analitzar i aplicar el marc jurídico-penal de resposta a la criminalitat en diferents situacions
 • CE8. Analitzar i aplicar el marc legal i el model de funcionament dels diferents agents de control del delicte, en diferents situacions
 • CE10. Descriure les necessitats de les víctimes en funció del coneixement de les teories victimològiques
 • CE11. Descriure i argumentar el marc legal relatiu als drets i recursos de les víctimes
 • CE15. Identificar i analitzar els recursos socials existents per intervenir en el conflicte i en la criminalitat
 • CE29. Analitzar i avaluar les necessitats de les víctimes per realitzar una proposta d'intervenció
 • CE33. Analitzar els principis ètics, les responsabilitats legals i l'exercici professional centrat en les persones i la col·lectivitat de les actuacions en l'àmbit criminològic
 • CE34. Valorar la importància dels principis ètics per al benefici de les persones, de la societat i la professió
 • CE35. Analitzar situacions diverses d'aplicació del principi de justícia social (especialment el tracte digne dels processats i penats) a la pràctica professional argumentant les raons ètiques

Continguts

1. Conceptes generals: pena, mesura educativa, mesura de seguretat

2. El sistema punitiu espanyol: Característiques generals, regulació i tipus de penes

3. La justificació del càstig: anàlisi dels models punitius

4. Models punitius en acció: recerca criminològica

5. Les penes privatives de llibertat: [la presó], la localització permanent i la responsabilitat subsidiària per impagament de multes

6. La multa: sistemes de multa i problemes d'aplicació

7. Les penes privatives de drets (I). El treball en benefici a la comunitat (TBC):regulació, característiques i aplicació

8. Les penes privatives de drets (II). Suspensions, inhabilitacions i prohibicions. Continguts i formes d'aplicaicó.

9. La suspensió de les penes; la substitució per expulsió.

10. Mesures de seguretat

11. Discussions (I): penes alternatives, penes comunitàries.

12. Discussions (II). El futur de les penes diferents de la presó.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 3,00 25,00 0 28,00
Elaboració individual de treballs 14,00 3,00 0 17,00
Prova d'avaluació 4,00 47,00 0 51,00
Sessió participativa 14,00 0 12,00 26,00
Sessió pràctica 14,00 14,00 0 28,00
Total 49,00 89,00 12,00 150

Bibliografia

 • Cid, José (2009). La elección del castigo. Barcelona: Bosch. Catàleg
 • Larrauri, E. - Blay, E. (2011). Penas comunitarias en Europa. Madrid: Trotta. Catàleg
 • Cid, J. - Larrauri, E. (coords) (2002). Jueces penales y penas en España. València: Tirant lo blanch. Catàleg
 • Gracia Martín, Luis; Boldova Pasamar, Miguel Ángel; Alastuey Dobón, Mari Carmen (2015). Lecciones de consecuencias jurídicas del delito (6). València: Tirant lo blanch. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Prova d'avaluació teòrica 1 Examen presencial sobre els conceptes teòrics i pràctics de l'assignatura (temari parcial). Si les condicions sanitàries ho permeten, aquest examen tindrà lloc de forma presencial a una aula. 40
Anàlisi d'un supòsit pràctic, que es realitza a partir d'un text facilitat per la professora, a casa i es lliura en paper i en format electrònic Es valorarà l'aplicació dels coneixements teòrics en l'anàlisi crític d'un cas pràctic, així com la capacitat dels estudiants de realitzar amb correcció formal (cita bibliogràfica, llenguatge, etc.) un escrit acadèmic. Aquest exercici es realitzarà fora de l'aula i caldrà presentar-lo per escrit, en format electrònic i, si les condicions sanitàries ho permeten, en format paper.
Aquesta activitat computa un 25% de la nota
25
Prova d'avaluació teòrica 2 Examen escrit presencial sobre els conceptes teòrics i pràctics de l'assignatura (temari parcial). Si les condicions sanitàries ho permeten, aquest examen tindrà lloc de forma presencial, en una aula. 35

Qualificació

Es seguirà un sistema d'avaluació contínua que consistirà en les següents proves:

a) 2 proves d'avaluació teòrica i pràctica: aquestes proves contindran preguntes teòriques així com breus casos pràctics a resoldre aplicant els coneixements teòrics i pràctics treballats. Les proves contindran preguntes sobre les lectures obligatòries (es donarà un llistat el primer dia de classe). Les proves es resoldran de forma individual i presencial, sempre que les condicions sanitàries ho permetin.


b) Anàlisi d'un supòsit pràctic: es valorarà la capacitat dels estudiants d'aplicar a un supòsit pràctic els coneixements teòrics treballats a l'assignatura i discutits a classe. També es valorarà la capacitat de cerca de dades i bibliografia rellevant, així com les competències formals relacionades amb la realització d'un treball acadèmic. Es dedicarà una hora de classe a l'explicació de com s'ha de resoldre aquest supòsit, però es tracta sobre tot de treball autònom per parts de les i els estudiants.

Qualsevol tipus de plagi o còpia donarà lloc al fet que l'assignatura estigui totalment suspesa amb un 0; en cas de plagi o còpia l'assignatura NO es podrà recuperar.Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà NO PRESENTAT a qui no realitzi durant el curs una o més de les activitats d’avaluació (incloent les seves respectives recuperacions).

Avaluació única:
D'acord amb la Normativa Reguladora dels Processos d'Avaluació i Qualificació dels Estudiants de la UdG, l’estudiant que ho sol·liciti dins els terminis establerts podrà acollir-se excepcionalment a l’avaluació única, renunciant, amb això, a l'avaluació continuada (art. 8). Serà d'aplicació el Reglament d'Avaluació Única de la Facultat de Dret.
L'avaluació única consistirà en un examen escrit i presencial amb preguntes de caràcter teòric i pràctic sobre el conjunt dels continguts treballats a l'assignatura (classes teòriques, pràctiques i lectures).
Si les condicions sanitàries no permeten la realització d’un examen escrit, es realitzarà per via telemàtica un examen oral de les mateixes característiques i continguts.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Si les condicions sanitàries ho permeten les tutories seran presencials. Si les restriccions sanitàries no ho permeten, les tutories tindran lloc de forma virtual mitjançant la plataforma Google Meets facilitada per la UdG, o qualsevol altra plataforma que la UdG faciliti, en un horari convingut entre l'estudiant i la professora.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació entre els estudiants i la professora es durà a terme mitjançant el forum de l'assignatura disponible al Moodle, per qüestions d'interès general, com la resolució de dubtes sobre la organització o els continguts de l'assignatura.
Si es tracta de qüestions d'interès individual, com la sol·licitud d'una tutoria o la notificació d'alguna incidència, la comunicació tindrà lloc a través del correu electrònic (ester.blay@udg.edu o bé olivia.benitez@udg.edu)

Observacions

La professora impartirà les classes teòriques des de l'aula. Només si és necessari degut a les restriccions sanitàries, el grup s'haurà de dividir per assistir de forma alterna a les classes teòriques de forma presencial. La meitat del grup, o proporció que es determini segons les normes sanitàries, assistirà a classe en setmanes alternes. La meitat del grup que no assisteixi a classe de forma presencial una setmana, podrà seguir la classe per videoconferència, si s'escau participant-hi a través del forum del Moodle. De tota manera, si les condicions ho permeten, les classes seran totalment presencials i NO es retransmetran per streaming.

Les classes pràctiques s'impartiran de forma presencial, a no ser que ho impedeixin les decisions de les autoritats relatives a la crisi sanitària. El conjunt dels estudiants matriculats es dividirà en dos grups (per cognoms A-L, i M-Z). Cada grup tindrà una classe pràctica de 2 hores, cada 2 setmanes.

No hi ha un manual recomanat a l'assignatura. A la primera sessió de l'assignatura es facilitarà un llistat dels articles i capítols de llibre necessaris per preparar cadascun dels continguts de l'assignatura.
Per superar aquesta assignatura és important seguir les classes (teòriques i pràctiques), estar al dia de les lectures relacionades amb els diferents temes i anar resolent amb les professores els dubtes que vagin apareixent.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Es procurarà la màxima presencialitat que permetin les restriccions sanitàries.

Si s'introdueixen limitacions d'ocupació dels espais i requisits de la distància social, les classes teòriques hauran de ser alternes: el grup-classe es dividirà i cada subgrup assistirà a classe en setmanes alternes, seguint l'assignatura via telemàtica quan no assisteixi presencialment a classe.

Només si les condicions sanitàries empitjoren i les autoritats sanitàries ordenen un confinament, totes les classes passaran a ser online, a través de videoconferència simultània, procurant mantenir els horaris establerts.

Si les condicions sanitàries ho permeten, totes les classes, teòriques i pràctiques, es realitzaran de forma presencial i no s'utilitzarà la plataforma de streaming.

Modificació de l'avaluació:
Les activitats avaluables que ho requereixin (dos examen parcials i examen de recuperació) seran presencials.

Només excepcionalment, en el cas que les condicions sanitàries impedeixin totalment la realització d'examens escrits presencials a les aules, la professora plantejarà, pel dia i la hora previstos per l'examen parcial que es tracti, una forma alternativa d'avaluació: a partir d'un supòsit pràctic es plantejaran preguntes de reflexió i aplicació dels continguts de les classes pràctiques, teòriques i les lectures, a resoldre en un temps i en una extensió determinats.

En aquesta circumstància, doncs, les activitats d'avaluació serien les mateixes, però la seva forma de realització es modificaria:
(1) un dictamen individual, a fer durant el curs i a lliurar en dos moments (esborrany i final) en una bústia electrònica.
(2) un examen parcial de la primera part del temari (classes, pràctiques i lectures): preguntes a resoldre per l'alumne a casa, a partir d'un cas pràctic
(3) un examen parcial de la segona part del temari (classes, pràctiques i lectures): preguntes a resoldre per l'alumne a casa a partir d'un cas pràctic, entregat prèviament.
Els examens de recuperació, en el cas excepcional de no ser possible la seva realització a l'aula, tindrien el mateix format que els examens parcials.

Tutoria i comunicació:
La comunicació amb les professores de l'assignatura pot ser via forum al moodle de l'assignatura i per correu electrònic. En cas que sigui necessari els estudiants poden demanar una tutoria, que tindrà lloc amb la professora de pràctiques o de teoria, presencialment o online i a través de les plataformes d'ús de la UdG.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.