Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2022
Descripció:
L'assignatura estudia el sector públic tant des de la vessant dels recuros dels quals n'obté ingressos per fer front a la despesa pública com des de la vessant dels procediments per fer efectiva la despesa. S'analitza els diferents ingressos públics i dins de la despesa el paper clau que juga el pressupost dels ens públics així com les exigències de l'estabilitat pressupostària. Inclou les funcions que ha de desenvolupar el sector públic a l'economia i els indicadors que mesuren la seva dimensió a una economia determinada.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup P1

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (10%), Castellà (80%), Anglès (10%)

Competències

 • CG1. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació
 • CG3. Seleccionar, analitzar i avaluar críticament la informació
 • CG4. Capacitat de comunicació oral i escrita
 • CG4. Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per a la seva solució
 • CG5. Comunicar-se correctament de manera oral i escrita
 • CG6. Aprendre de manera autònoma
 • CG7. Utilitzar tecnologies de la comunicació i la informació aplicades a l'àmbit d'estudi
 • CG8. Treballar en equip
 • 9. Comprendre l'estructura, l'organització i el funcionament de les administracions públiques en els seus diferents nivells.
 • CG9. Gestionar, organitzar i planificar propostes i actuacions
 • 11. Comprendre la planificació i la gestió dels recursos econòmico-financers de les administracions públiques.
 • 12. Comprendre l'entorn econòmic i la dimensió econòmica del sector públic.
 • CE8. Identificar i valorar la dimensió històrica dels processos polítics i socials
 • CE9. Comprendre l'estructura, l'organització i el funcionament de les administracions públiques en els seus diferents nivells
 • CE11. Analitzar i interpretar la realitat social i les situacions de canvi polític i social
 • 21. Capacitat d'analitzar i interpretar la realitat social, les tendències del comportament polític, situacions de canvi polític i social.
 • CE11. Comprendre la planificació i la gestió dels recursos econòmics i financers de les administracions públiques
 • CE12. Comprendre l'entorn econòmic i la dimensió econòmica del sector públic
 • CE14. Descriure i valorar l'entorn econòmic i la dimensió financera del sector públic
 • 24. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació.
 • CE15. Planificar i implantar, analitzar i avaluar polítiques públiques
 • 27. Capacitat de comunicació oral i escrita.
 • 29. Aprendre de manera autònoma.
 • 30. Utilitzar tecnologies de la comunicació i la informació aplicades a l'àmbit d'estudi.
 • 31. Treballar en equip.
 • CE21. Capacitat d'analitzar i interpretar la realitat social, les tendències del comportament polític, situacions de canvi polític i social

Continguts

1. EL SECTOR PÚBLIC COM A SUBJECTE ECONÒMIC DE LA HISENDA PÚBLICA: CONCEPTE, DELIMITACIÓ I MESURA

          1.1. Delimitació del sector públic

          1.2. Principals índexs de mesura del Sector Públic

                    1.2.1. Índexs basats en les despeses públiques

                    1.2.2. Índexs basats en els ingressos públics

                    1.2.3. Altres índexs de mesura del sector públic

          1.3. Evolució del sector public a Espanya

          1.4. Comparació internacional

          1.5. El creixement del sector públic

          1.6. Els objectius econòmics del Sector Públic

                    1.6.1. L'assignació de recursos

                    1.6.2. La distribució de la renda

                    1.6.3. L'estabilitat econòmica

                    1.6.4. Creixement econòmic

2. ELS INGRESSOS PÚBLICS

          2.1. El deute públic: concepte, classificació. L'endeutament públic a Espanya i la seva sostenibilitat

          2.2. Altres ingressos públics

          2.3. Ingressos tributaris

                    2.3.1. Impostos

                    2.3.2. Contribucions especial

                    2.3.3. Taxes (i la seva relació amb els preus públics)

          2.4. Els principis tributaris

                    2.4.1. Els principis de simplicitat, suficiència, equitat i neutralitat

                    2.4.2. Els principis de capacitat econòmica i de progressivitat

3. EL PRESSUPOST: CONCEPTE, PRINCIPIS I CICLE

          3.1. El concepte de pressupost

          3.2. El cicle pressupostari

                    3.2.1. La fase d'elaboració

                    3.2.2. La fase d'execució

                    3.2.3. La fase de control

          3.3. Els principis pressupostaris

                    3.3.1. Els principis polítics

                    3.3.2. Els principis econòmics

                    3.3.3. El principi d'estabilitat pressupostària

          3.4. Estructura pressupostària

4. LA IMPOSICIÓ TRIBUTÀRIA

          4.1. Els elements bàsics d'un tribut

                    4.1.1. Fet imposable i obligats tributaris

                    4.1.2. Base imposable i base liquidable

                    4.1.3. Tipus de gravamen

                    4.1.4. Quota tributària

                    4.1.5. Deute tributari

          4.2. La imposició directa

                    4.2.1. L'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques

                    4.2.2. L'Impost de Societats

                    4.2.3. L'Impost sobre Sucessions i Donacions

                    4.2.4. L'impost sobre béns immobles

                    4.2.5. L'impost sobre vehicles de tracció mecànica

          4.3. La imposició indirecta

                    4.3.1. L'Impost sobre el Valor Afegit

                    4.3.2. Els Impostos Especials

5. LA HISENDA DESCENTRALITZADA

          5.1. La distribució del poder tributari

          5.2. El Sistema Tributari Autonòmic

          5.3. El Sistema Tributari Local

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 2,00 42,00 2,00 46,00
Lectura / comentari de textos 2,00 13,00 2,00 17,00
Prova d'avaluació 0 34,00 0 34,00
Seminaris 1,00 2,00 1,00 4,00
Sessió expositiva 16,00 0 16,00 32,00
Sessió pràctica 2,00 10,00 2,00 14,00
Tutories de grup 1,50 0 1,50 3,00
Total 24,50 101,00 24,50 150

Bibliografia

 • Bustos Gisbert, Antonio (2011 ). Curso básico de hacienda pública (2ª ed.). Madrid: Colex. Catàleg
 • Bustos Gisbert, Antonio (2010 ). Lecciones de hacienda pública (5a ed.). Majadahonda, Madrid: Colex. Catàleg
 • Corona Ramón, Juan Francisco (1994 ). Teoría básica de hacienda pública . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Delgado Rivero, Francisco José (2012 ). Principios de hacienda pública : teoría de los impuestos . Collado Villalba (Madrid): Delta. Catàleg
 • Esteller Moré, Alejandro (2014 ). Economía de los impuestos . Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Rosen, Harvey S (cop. 2002 ). Hacienda pública (5ª ed.). Madrid [etc.]: McGraw-Hill Interamericana de España. Catàleg
 • Stiglitz, Joseph E (2003 ). La Economía del sector público (3a ed.). Barcelona: Antoni Bosch. Recuperat 26-06-2016, a http://www.dawsonera.com/depp/reader/protected/external/AbstractView/S9782000722724

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Resolució de supòsits pràctics i participació El lliurament juntament amb la participació a les diferents pràctiques plantejades pel professor suposen un 20 % de la nota final de l’assignatura. El contingut d’aquestes pràctiques pot format part de les proves d’avaluació continuada. És de caràcter NO recuperable. 20 No
Prova d'avaluació continuada 1 Per superar aquesta prova és necessari treure una nota igual o superior a 5. És de carácter recuperable. 40
Prova d'avaluació continuada 2 Per superar aquesta prova és necessari treure una nota igual o superior a 5. És de carácter recuperable. 40

Qualificació

El sistema d’avaluació és el següent:

1. PROVES D’AVALUACIÓ CONTINUADA

Es realitzaran dues proves d’avaluació continuada al llarg del semestre:

• PROVA 1: En aquesta prova s’avaluaran els Temes 1 i 2.
• PROVA 2: En aquesta prova s’avaluaran els Temes 3,4 i 5.

Si les condicions sanitàries ho permeten, aquestes dues proves es realitzaran presencialment, i en cas que no sigui possible es faran virtualment.
Cada prova compta un 40% de la nota final de l'assignatura i pot incloure preguntes tipus test, preguntes curtes i supòsits pràctics.
Per aprovar l’assignatura la nota de cadascuna de les dues proves d'avaluació continuada ha de ser igual o superior a 5.
Aquesta activitat és obligatòria i és recuperable:
- En cas de no presentar-se a una prova o presentar-se i obtenir una nota inferior a 5, per aprovar l'assignatura cal realitzar la recuperació d'aquesta prova i obtenir una nota mínima de 5.
- Els alumnes que hagin aprovat una prova d'avaluació continuada poden presentar-se a la recuperació d'aquesta prova per tal de pujar nota, però si es presenten la nota aprovada no es guarda, de manera que la nota que figurarà d'aquesta prova serà exclusivament la nota obtinguda a la recuperació.

2. ASSISTÈNCIA I PARTICIPACIÓ
Els alumnes, en funció de les limitacions derivades de la situació sanitària, es dividiran en dos o més subgrups, segons el número de matriculats i el número màxim permès d’alumnes per aula.
La docència presencial en l'aula es farà en l'horari de l'assignatura amb cada subgrup de forma alternativa a i els alumnes del subgrup o subgrups que no els correspongui estar en l'aula presencial podran seguir la docència en streaming telemàticament.
L'assistència i participació de l'alumne en les classes presencials i virtuals, especialment en les sessions pràctiques, compta un 20% de la nota final de l’assignatura.
Aquesta activitat NO és obligatòria.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà "no presentat" a les actes l'alumne que, un cop realitzades les dues proves d’avaluació continuada durant el curs i en la data prevista de recuperació, no hagi obtingut cap nota en alguna de les dues proves esmentades i no es presenti a la prova d’avaluació única.

Avaluació única:
Els estudiants que s’acullin al sistema d’avaluació única s’hauran de presentar a una única prova final que comptarà el 100% de la nota i que pot incloure preguntes tipus test, preguntes curtes i supòsits pràctics. La prova es realitzarà el dia marcat al calendari d’exàmens de la Facultat. Si les condicions sanitàries ho permeten, aquesta prova es realitzarà presencialment, i en cas que no sigui possible es farà virtualment.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories es podran realitzar presencialment després de la docència en l’aula, sempre que així ho permetin les condicions sanitàries, i virtualment mitjançant el correu electrònic i l’aplicació oficial de videotrucades de la UdG.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Les sessions presencials amb subgrups en l'aula facilitarà la comunicació directa entre estudiants i professors. Tanmateix, la comunicació i interacció també es garanteix addicionalment amb altres eines virtuals: els fòrums de notícies o de dubtes, el correu electrònic, les classes participatives via streaming i els materials que es publiquin en el Moodle.

Assignatures recomanades

 • Finançament d'estats compostos
 • Globalització i fiscalitat
 • Polítiques fiscals i serveis públics
 • Tributació local

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Els alumnes, en funció de les limitacions derivades de la situació sanitària, es dividiran en dos o més subgrups, segons el número de matriculats i el número màxim permès d’alumnes per aula.
La docència presencial en l'aula es farà en l'horari de l'assignatura amb cada subgrup de forma alernativa i els alumnes del subgrup o subgrups que no els correspongui estar en l'aula presencial podran seguir la docència en streaming telemàticament.
Si les condicions sanitàries permeten tornar a una docència totalment presencial, no es farà cap divisió per subgrups i tots els alumnes podran participar amb normalitat a totes les sessions en l’aula. Tanmateix, si les condicions sanitàries impossibiliten la docència presencial, totes les activitats es faran virtualment.

Modificació de l'avaluació:
Si les condicions sanitàries ho permeten, les dues proves d'avaluació continuada i la prova d'avaluació única es realitzaran presencialment, i en cas que no sigui possible es faran virtualment.

Tutoria i comunicació:
Si les condicions sanitàries permeten tornar a la docència totalment presencial, les vies de tutoria i comunicació ordinàries es podran reprendre, en l’aula i també en el despatx del professor en els horaris que s’indiquin. Tanmateix, la docència totalment virtual que impedís la presencialitat per motius sanitaris obligarà a utilitzar exclusivament els mitjans telemàtics (correu electrònic i aplicació oficial de videotrucades de la UdG) per assegurar la tutoria i la comunicació amb els alumnes.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.