Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2022
Descripció:
La persona jurídica com a subjecte de responsabilitat penal. Persona jurídica (tipologia de societats). Lliure circulació de capitals i paradisos fiscals. Blanqueig de diner. Lluita contra el frau. Criminalitat econòmica i delinqüència de 'coll blanc' (figures delictives bàsiques).
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup C1

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Víctor Martínez Mulero  / Daniel Santiago Marcos  / Manuel Vivo Garcia
Idioma de les classes:
Català (30%), Castellà (70%)

Competències

 • CG9. Comunicar-se oralment i per escrit
 • CE7. Analitzar i aplicar el marc jurídico-penal de resposta a la criminalitat en diferents situacions
 • CE12. Elaborar una síntesi crítica de qualsevol text científic de l'àmbit criminològic
 • CE18. Analitzar situacions complexes referides a la conflictivitat i la criminalitat, utilitzant les teories criminològiques i els seus fonaments psicològics i sociològics

Continguts

1. Lliçó 1. Conceptes mercantils relacionats amb la definició tipològica dels delictes societaris

          1.1. Concepte d'empresari

          1.2. L'empresari persona jurídica

          1.3. Formes jurídiques d'empresari persona jurídica: les societats mercantils i altres empresaris persones jurídiques

          1.4. Classe, estrucutra orgànica i règim jurídic de les societats mercantils

          1.5. Els administradors de les societats: concepte i estatut jurídic. Els administradors de fet

2. Lliçó 2. Conceptes mercantils relacionats amb la definició tipològica dels delictes contra el mercat i els consumidors

          2.1. Mercats competitius i perjudicis dels consumidors

          2.2. Els mercats de valors. Estructura i participants: les societats emissores i la informació rellevant

3. Lliçó 3. Conceptes mercantils relacionats amb la definició tipològica del delicte d'insolvència punible

          3.1. La insolvència i el procediment concursal

          3.2. El deutor i els seus creditors

          3.3. L'actuació del deutor insolvent i la insolvència culpable

4. Lliçó 4. Conceptes bàsics del Dret Tributari

          4.1. Impostos i tipos d'impostos

          4.2. Tipus d'obligacions tributàries

          4.3. Tipus d'obligats tributaris

          4.4. Càlcul del deute tributari. Elements que integren el deute tributari

5. Llicó 5. Procediments tributaris

          5.1. Pagament del deute. Procediment de recaptació

          5.2. Procediment inspector

6. Llíço 5. Paradisos fiscals

7. Lliçó 6. La delinqüència de coll blanc. Lluita contra el frau. Qüestions criminològiques i penals.

8. Lliçó 7. Responsabilitat penal de les persones jurídiques.

9. Lliçó 8. Principals figures delictives. Delicte fiscal. Blanqueig de capitals. Corrupció.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Elaboració individual de treballs 8,00 23,00 0 31,00
Prova d'avaluació 22,00 46,00 0 68,00
Sessió pràctica 20,00 29,00 0 49,00
Total 50,00 98,00 0 148

Bibliografia

 • Broseta Pont, Manuel (2011 ). Manual de derecho mercantil (18a ed.). Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Menéndez Menéndez, Aurelio Rojo Fernández-Río, Ángel (2012 ). Lecciones de derecho mercantil (10ª ed.). Cizur Menor (Navarra): Thomson Reuters Civitas. Catàleg
 • Sánchez Calero, Fernando (2009 ). Instituciones de derecho mercantil (32ª ed., 5ª ed. en Aranzadi). Cizur Menor (Navarra): Thomson Aranzadi. Catàleg
 • Magro Servet, Vicente (DL 2007 ). Delincuencia económica . Madrid: Consejo General del Poder Judicial. Centro de Documentación Judicial. Catàleg
 • García Arán, Mercedes (DL 2005 ). El Fenómeno de la internacionalización de la delincuencia económica . Madrid: Consejo General del Poder Judicial. Centro de Documentación Judicial. Catàleg
 • Alonso Pérez, Francisco (2003 ). Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico : aspectos penales y criminológicos : legislación, comentarios, jurisprudencia . Madrid: COLEX. Catàleg
 • Bajo Fernández, Miguel (DL 2010 ). Derecho penal económico (2ª ed.). Madrid: Editorial Centro de Estudios Ramón Areces. Catàleg
 • Acale Sánchez, María Terradillos Basoco, Juan (2008 ). Nuevas tendencias en derecho penal económico : Seminario Internacional de Derecho Penal (Jerez 24, 25 y 26 de septiembre de 2007). Cádiz: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz. Catàleg
 • Martínez-Buján Pérez, Carlos (2011 ). Derecho penal económico y de la empresa : parte general (3ª ed.). Valencia: Tirant lo Blanch. Catàleg
 • Calderón Carrero, José Manuel (2009). Blanqueo de capitales, paraísos fiscales y sistema tributario. Noticias de la Unión Europea, (299), Catàleg
 • Soler Roch, Mª Teresa (1995). La tributación de las actividades ilícitas. Civitas. Revista Española de Derecho Financiero, (85), Catàleg
 • Martín Ruiz, Juan (2000). La tributación de las actividades ilícitas en el ordenamiento jurídico español: . Quincena fiscal: Revista de actualidad fiscal, (20), Catàleg
 • Pérez Royo, Fernando (2010 ). Derecho financiero y tributario : parte general (20ª ed.). Cizur Menor (Navarra): Thomson Reuters Civitas. Catàleg
 • Domínguez Puntas, Antonio (D.L. 2011 ). Delito fiscal y blanqueo de capitales (Actualizado a 31 de mayo de 2011). Madrid: Francis Lefebvre. Catàleg
 • Aliaga Méndez, Juan Antonio (2010 ). Normativa comentada de prevención del blanqueo de capitales : adaptada a la Ley 10. Las Rozas, Madrid: La Ley. Catàleg
 • Jesús-María SILVA SÁNCHEZ (dir.); Ricardo ROBLES PLANAS (Coord.) et al. (2020). Lecciones de derecho penal económico y de la empresa (1). Barcelona: Atelier Libros Jurídicos. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Prova 1 (Dret mercantil) Prova d'avaluació continuada consistent en 5 preguntes de natura teòrica i extensió entre breu i mitjana relatives al contingut de les lliçons impartides en matèria mercantil 20
Prova 2 (Dret Tributari) La prova 2 corresponent al mòdul de dret tributari s'estructurà a partir de preguntes test, on les respostes incorrectes resten i les respostes en blanc ni sumen ni resten.

Per tal d'aprovar l'assignatura és necessari que la nota d'aquesta prova sigui igual o superior a 5.

És de caràcter recuperable.
20
Prova d'avaluació continuada (Dret Penal) Per superar aquesta prova és necessari treure una nota igual o superior a 5. És de caràcter recuperable 40
Pràctiques a l'aula i participació L’assistència, la participació a classe i la discussió de les diferents pràctiques plantejades pel professor suposen un 20 % de la nota final de l’assignatura. El contingut d’aquestes pràctiques pot formar part de les proves d'avaluació.
No son activitats recuperables.
20 No

Qualificació

El sistema d'avaluació és l'AVALUACIÓ CONTINUADA.

Aquest sistema consta de diverses parts:

PART DRET MERCANTIL;

L’avaluació d'aquesta part de l'assignatura es portarà a terme a partir de la realització d'una prova de control teòric la data prevista del calendari de proves d'avaluació continuada consistent en 5 preguntes referides a les lliçons impartides en relació a la matèria mercantil.

La qualificació d'aquesta prova pondera un 20% en la qualificació final de l'assignatura. Per tal de superar aquesta part cal obtenir una nota igual o superior a 5. En cas de tenir una nota inferior a 5 però igual o superior a 4 s'entendrà superada aquesta part mercantil sempre que les altres 2 dues parts (Tributari i Penal) siguin superades amb una nota mínima de 5.

En cas d'entendre's no superada, aquesta prova té el caràcter de recuperable. Aquesta recuperació tindrà lloc al dia establert al calendari d'exàmens de la Facultat de Dret. Tindrà les mateixes característiques que la prova d'avaluació continuada abans descrita.PART DRET TRIBUTARI:

Es realitzarà una prova d'avaluació continuada en el dia previst al calendari de proves publicat a la pàgina web de la Facultat de Dret.

Aquesta prova es tracta d'un tipus test, on les respostes incorrectes resten i les respostes en blanc, ni sumen ni resten.


La nota d'aquest prova correspon al 20% de la nota final de l'assignatura. Per tal de superar aquesta part, cal que la nota sigui igual o superior a 5. No obstant, si la nota és igual o superior a 4, podrà fer mitjana amb les notes obtingudes a la part mercantil i penal (sempre i quan en aquestes s'hagi obtingut una nota igual o superior a 5).

Aquesta prova té el caràcter de recuperable i tindrà lloc al dia establert al calendari d'exàmens de la Facultat de Dret i tindrà les mateixes característiques que la prova d'avaluació continuada.PART DRET PENAL:

Té una part pràctica i una part teòrica.

Per a l'avaluació de la part pràctica, setmanalment al llarg del semestre els estudiants hauran de preparar lectures de jurisprudència, comentaris de legislació, doctrinals, etc. que s'exposaran a classe i a on s'avaluarà el treball fet per l'estudiant (lectura, comprensió, argumentació, exposició, etc.). Els estudiants seran avaluats aleatòriament durant aquestes sessions pràctiques, per la qual cosa han de treballar els materials i assistir a les sessions. La mitjana de les qualificacions obtingudes al llarg d'aquestes sessions pràctiques serà la nota pràctica de la part penal de l'assignatura. Aquesta nota val un 20% de la nota de l'assignatura. Aquesta part pràctica no és recuperable.


Per a l'avaluació de la part teòrica, es realitzarà una prova d’avaluació al final del semestre. L’estructura d’aquesta prova pot ser diversa: preguntes tipus test, preguntes curtes, preguntes a desenvolupar i/o casos pràctics. Aquesta prova d'avaluació de la part teòrica (part penal) suposa un 40% de la nota de l'assignatura.


Per tal d’aprovar l’assignatura és indispensable (però no suficient) que la nota de la part teòrica de penal sigui igual o superior a 5. Si aquesta nota no és igual o superior a 5 no es farà, en cap cas, mitjana amb la resta d'activitats d'avaluació.

Si en alguna de les tres proves (mercantil, tributari, part teòrica penal) la nota és inferior a 5 es podrà recuperar la part que correspongui en el dia marcat al calendari d’exàmens de la Facultat.

La nota de l'assignatura està configurada així: 20% correspon a la part mercantil; 20% a la part tributària; 40% a l'examen teòric de penal; i 20% a les avaluacions setmanals pràctiques de penal.


QUALIFICACIÓ FINAL DE L’ASSIGNATURA

La nota final de l'assignatura serà la suma ponderada de les notes de les tres avaluacions (mercantil, tributari, penal). A més s'afegirà la nota d'avaluació de les pràctiques penals realitzades a classe. La suma total ha de ser igual o superior a 5 sobre 10 per a aprovar l'assignatura.

Cap de les notes obtingudes en les proves d'avaluació farà mitjana amb la resta si no és igual o superior a 4.


AVALUACIONS RECUPERABLES

En cas de què a alguna de les tres activitats d’avaluació continuada la nota fos inferior a 5, l'estudiant podrà recuperar-la a l’examen de recuperació establert a l’efecte (excepte la part pràctica penal que, com ja s'ha dit, no és recuperable)


AVALUACIONS NO RECUPERABLES

La nota de pràctiques NO és recuperable.


ATENCIÓ.- Un suspens és recuperable, un frau no. L'estudiant que sigui sorprès copiant a alguna de les proves d'avaluació no podrà recuperar la prova i, sens perjudici de les responsabilitats que se'n puguin derivar, tindrà l'assignatura suspesa pel curs.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
NOTA NO PRESENTAT

Tindrà la menció NO PRESENTAT l'estudiant que no s'hagi presentat a CAP prova d'avaluació.

Avaluació única:
Els estudiants que s’acullin al sistema d’avaluació única s’hauran de presentar a una prova final per cadascuna de les tres parts que formen l'assignatura (Dret Mercantil, Dret Tributari i Dret Penal) que poden estar estructurades entorn a preguntes tipus test, preguntes curtes i supòsits pràctics. Aquestes tres proves es realitzaran el dia marcat al calendari d’exàmens de la Facultat.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

L'estudiant que desitgi fer una tutoria haurà d'enviar un e-mail prèviament al professor responsable de la part de l'assignatura corresponent.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

El canal habitual de comunicació amb els professors de l'assignatura és el respectiu correu electrònic corporatiu de la UdG.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
La presència física del professors i dels estudiants a la Facultat de Dret de la UdG està supeditada a les indicacions de les autoritats sanitàries.

Sempre que sigui possible, les activitats docents i d'avaluació seran presencials en l'horari i en el lloc establerts per la Facultat.

Eventualment, els estudiants, en funció de les limitacions derivades de la situació sanitària, es dividiran en dos o més subgrups, segons el número de matriculats i el número màxim permès per aula. En aquest cas, els estudiants del subgrup o subgrups que no els correspongui estar en l'aula presencial podran seguir la docència telemàticament.

Quan les condicions sanitàries permetin tornar a una docència totalment presencial, no es farà cap divisió per subgrups i tots els estudiants podran participar amb normalitat a totes les sessions en l’aula. Tanmateix, si les condicions sanitàries impossibiliten la docència presencial, totes les activitats es faran virtualment (Blackboard Collaborate o altres).

Modificació de l'avaluació:
Si les condicions sanitàries ho permeten, les proves d'avaluació continuada i la prova d'avaluació única es realitzaran presencialment, i en cas que no sigui possible es faran telemàticament.

Tutoria i comunicació:
Resten actius els canals de comunicació i tutorització articulats al voltant de correus a la llista general i ús de Moodle, en el que es refereix especialment a la comunicació col·lectiva del professor amb el grup, i el correu electrònic individual en el que es refereix a l'atenció i gestió dels dubtes i preguntes que els estudiants vulguin adreçar a qualsevol dels tres professors de l'assignatura.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.