Sostenibilitat

Àrea de Sostenibilitat

Hort Ecosolidari

Servei de bicicletes

Sostenibilitat

L'Àrea de Sostenibilitat fixa els objectius i determina les actuacions de millora ambiental i de promoció de la sostenibilitat en la totalitat dels àmbits d’actuació i influència de la Universitat de Girona.

Les seves actuacions s’orienten fonamentalment a la gestió sostenible dels recursos ambientals dels diferents espais de la Universitat, així com a promoure la cultura de la sostenibilitat i les actituds respectuoses amb el medi ambient en els àmbits de la docència i la recerca. D’aquí que des de l’àrea de Sostenibilitat es presti una especial atenció a les qüestions de mobilitat, ordenació i adequació d’espais, gestió de residus i optimització de recursos, així com a la formació per a la sostenibilitat i l’educació ambiental.

Més informació