Social Commitment > Areas > Sustainability > In which we work? > Communication > Waste Campaigns
Go to content (click on Intro)
UdG Home UdG Home
Close
Menu

Sostenibilitat

Campanyes Residus

Comunicació

Valoració

 • Ambiental: reducció de residus urbans, comunicació per a la sensibilització ambiental de la comunitat universitària, ambientalització dels serveis, proveïdors i concessionaris, etc.
 • Social: conscienciació de la comunitat universitària.
 • Econòmica: estalvi derivat de l'optimització i racionalització en l'ús dels serveis.

Tots els esdeveniments que es realitzen en l'àmbit universitari generen impactes ambientals, l’ambientalització d’un esdeveniment es pot definir com aquell que està dissenyat i organitzat de manera que minimitzi els seus impactes negatius, que difon la cultura de la sostenibilitat, i deixa un llegat positiu dins la institució organitzadora i a les persones que hi participen. La Festa Major de la UdG ofereix la possibilitat de transmetre tots aquests valors a tota la comunitat UdG. La UdG en diferents ocasions s'ha acollit als ajuts de l'Agència de Residus del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya per a "Ambientalització de les festes populars", el 2006 va atorgar un ajut de 5.946 € a la UdG per cofinançar les accions d'ambientalització de la festa major. El Consell d'Estudiants de la UdG, assessorats per l'Oficina verda, es va presentar a la convocatòria d'ajuts per a l'Ambientalització de festes populars amb una memòria que incloïa propostes d'actuació, algunes ja aplicades, altres de més innovadores, totes elles però inscrites en una estratègia de difondre la sostenibilitat entre la seva comunitat d'una forma amena. El projecte també contempla la necessitat d'incloure totes les propostes d'actuació, tant les que es varen presentar a l'ajut com les actuacions que, any rere any s'han dut a terme, en el marc del pla de comunicació ambiental redactat a finals de l'any 2006.

Els objectius són:

 • Fomentar les bones pràctiques ambientals en els actes lúdics i festius.
 • Difondre valors sostenibilistes entre la comunitat universitària en totes aquelles activitats extracurriculars en les que la UdG pugui esdevenir un model exemplar de gestió ambiental.

Característiques

 • Les 10 accions que es duran a terme son :
 • Got reutilitzable.
 • Vaixella compostable.
 • Pla de recollida selectiva de residus de la festa.
 • Compra responsable.
 • Mesures d'estalvi energètic.
 • Festa accessible.
 • Bus nocturn.
 • Campanya "De festa, deixa el cotxe a casa"
 • Disseny de materials de difusió.
 • 5a. edició de l'Ambientathló.

Valoració

 • Ambiental: reducció en la producció de residus, optimització de recursos.
 • Social: conscienciació de la comunitat universitària i aquesta s'habitua a utilitzar les noves tecnologies.
 • Econòmica: reducció de la factura del paper tant en l'apartat de compra com en el de tractament del residu.

Els tècnics responsables el Pla d'Ambientalització varen engegar l'any 1998, arran de l'edició de l'estudi General del paper, aquesta campanya que pretén articular propostes per a la reducció del consum de paper i per la promoció de la reutilització i reciclatge en les activitats quotidianes de la UdG. La reducció del consum es recolza en la potenciació de l'ús de tecnologies de la informació/comunicació (internet i les seves aplicacions) que actuaran com factors racionalitzadors d'estalvi en el consum de matèries primes i minimitzadors dels impactes ambientals.

Actualment el procés per difondre informació entre els diferents estaments de la comunitat universitària es basa en la utilització generalitzada de paper com a element portador de la informació, bé sigui en forma de publicacions destinades a l'alumnat, o com a correu intern i/o extern, tot i que en aquest camp cada vegada s'imposa més la utilització de l'e-mail per raons de rapidesa. L'objectiu de les propostes és donar a conèixer i promocionar la dimensió ambiental de la difusió de la informació en les activitats quotidianes de la UdG, integrant els avenços de les tecnologies de la informació en la gestió acadèmica i administrativa de la UdG.

Característiques

Les propostes estan organitzades en blocs segons el seu àmbit d'aplicació: docència, comunicació i vida quotidiana.

Docència:

 • Promoció de webs individualitzades per a cada estudi.
 • Reestructuració dels continguts actuals de les webs de facultat, incorporant els plans docents i els programes de les assignatures a les webs dels estudis 
 • Incorporació d'apunts de les assignatures i els dossiers de pràctiques a les webs dels estudis.
 • Establir vincles amb la informació administrativa, referent a beques, ajuts… disponibles a les webs de la UdG.
 • Promoure tutories mitjançant el Net-meeting.

Comunicació:

 • Implantar una xarxa informàtica interna (intranet) que respongui a les necessitats de gestió de la UdG.
 • Implantar aplicacions informàtiques de work flow
 • Potenciar l'ús del correu electrònic per enviar circulars, documents interns, cartes…

Vida quotidiana:

 • Establir un mecanisme de control de consum intern de paper.
 • Adquirir de forma sistematitzada, materials de paper i cartró per als diversos usos  amb criteris ecològics.
 • Consolidar la recollida selectiva de paper.
 • Potenciar les fotocòpies a dues cares.
 • Fomentar la compaginació i impressió dels treballs a doble cara.
 • Fomentar l'ús de paper reciclat.
 • Incentivar la reutilització del paper.

Valoració

 • Ambiental: reducció de residus urbans i de laboratori, comunicació per a la sensibilització ambiental de la comunitat universitària, ambientalització dels serveis i concessionaris, etc.
 • Social: conscienciació de la comunitat universitària.
 • Econòmica: estalvi derivat de l'optimització i racionalització en l'ús dels serveis.

El projecte que porta per títol “Estratègia de comunicació per a la prevenció de residus municipals a la UdG” es centra en el disseny d'estratègies comunicatives de sensibilització ambiental dirigides a tota la comunitat universitària, on s'ha d'aglutinar actuacions l'educació ambiental amb les estratègies publicitàries. Està cofinançat per l'ARC i la UdG.

Característiques

Els conceptes subvencionats varen ser el desenvolupament d'un Pla de Comunicació ambiental a la UdG. 10 accions concretes de comunicació en l'àmbit de la reducció de residus:

 • La Tassa Sostenible UdG.
 • ElsEncants.UdG
 • Sotagots
 • Estovalles Menú Verd
 • Estalviadors de pantalla
 • Punts de llibre
 • Adhesius "Aquí pots"
 • Ecofinestres
 • Prototips de "La Cantinyola"
 • Bossa "Pa i prou".

Choose which types of cookies you accept which the University of Girona can store in your browser.

Those that are essential for enabling your connection. There is no option for disabling them, as they are necessary for the functioning of the website.

These enable your options to be remembered (for example language or region you are accessing from), to provide you with advanced services.

They provide statistical information and enable improved services. We use Google Analytics cookies which you can deactivate by installing this plugin.

To offer advertising contents relating to the interests of users, either directly, or through third parties (“adservers”). These must be activated if you wish to see the YouTube videos uploaded to the University of Girona’s website.