Social Commitment > Areas > Sustainability > In which we work? > Resources > Renewable Energies
Go to content (click on Intro)
UdG Home UdG Home
Close
Menu

Sostenibilitat

Energies renovables

Recursos

La UdG des de 2018 participa a través del CSUC en la compra consorciada d'energia 100% renovable amb garantia d'origen (GdO) que és l'acreditació, en format electrònic, que assegura que un número determinat de megavats-hora d'energia elèctrica produïts en una central durant un període de temps determinat, han estat generats a partir de fonts d'energia renovables.

Universitats, parcs científics i tecnològics, centres de recerca i altres institucions del sector públic fan la compra conjunta d’electricitat del CSUC, en alta i baixa tensió. Com a universitat compromesa amb la sostenibilitat i el medi ambient, es compra l'electricitat 100% renovable i estalviem en el subministrament per poder invertir en eficiència energètica. S'aconsegueixen millores en la contractació i la gestió energètica, facilitant el control i l’anàlisi del consum. Amb la compra col·laborativa a través del CSUC també s'afavoreix la transferència de coneixement, el talent i l’experiència entre tots els membres del grup de compra. 

Contractes consorciats amb GdO

 

Valoració

 • Ambiental: reducció d'emissions de CO2, reducció de consum elèctrics.
 • Social: acció ambiental amb efecte demostratiu que pot ser model per altres llocs, conscienciació de la comunitat universitària, recurs per un futur itinerari d'educació ambiental.
 • Econòmica: independència del subministrament de xarxa, una vegada amortitzada la instal·lació el cost és mínim (de manteniment), dinamitzada d'empreses que treballen al sector de les energies alternatives.

En el procés de construcció del complex esportiu executat al campus de Montilivi a mitjans de l'any 2000, els responsables del Pla d'Ambientalització varen dur a terme un anàlisi ambiental en el que es varen proposar accions de millora, algunes d'elles executables a curt termini i d'altres a tenir en compte en la previsible ampliació de les mateixes instal·lacions.

Dels que es varen executar al mateix moment en destaca la instal·lació d'il·luminació del vial de vianants i bicicletes que dóna accés al complex esportiu des del vial perimetral del campus. Aquesta està formada per onze fanals autoalimentats per plaques fotovoltaiques i amb sistemes de regulació horària.

Valoració

 • Ambiental: reducció d'emissions de CO2
 • Social: millora de la qualitat docent, possibilitat d'obtenció de beques i realització de PFC's, conscienciació de la ciutadania (professionals, alumnes, i públic en general), recurs per al disseny d'itineraris d'educació ambiental, UdG com a model a seguir
 • Econòmica: beneficis directes per a la reducció de la factura energètica degut a la generació in situ.
 • El projecte dur a terme la instal·lació d'un aerogenerador en sistema aïllat capaç de produir la suficient energia com per a carregar les bateries de ciclomotors i bicicletes que utilitzen un motor elèctric exclusivament com a sistema motriu.
  L’aerogenerador s'ha instal·lat a les dependències de la Universitat de Girona, a una de les cobertes de l’edifici P-II, a sobre d’un pal d’alçada de 6 metres. El lloc d’ubicació és el més idoni per evitar la proximitat d’obstacles, com altres edificis o arbres.

El model instal·lat es el Power Spin TSW 2.200, capaç de proporcionar una potència màxima de 2200 W amb vents de 10 m/s. L’equip incorpora un regulador de càrrega específic per a bateries estacionàries. Tant mecànicament com elèctricament disposa d’un fre que regula la rotació de les pales quan la velocitat del vent supera els 10 m/s, evitant avaries del sistema.

L'energia geotèrmica és l'energia que s'obté mitjançant l'aprofitament de la calor interna de la Terra, que globalment es pot considerar contínua i inesgotable a escala humana. Un jaciment geotèrmic és una zona del subsòl on el recurs geotèrmic és susceptible de ser aprofitat. En base al nivell energètic del recurs que contenen, es classifiquen de la següent manera:

 • D'alta temperatura. Existeixen en les zones més actives de l’escorça de la Terra a temperatures superiors a 150ºC. Són jaciments dels quals se’n pot extreure prou calor per produir energia elèctrica a partir de vapor d'aigua. Es localitzen principalment en zones amb gradients geotèrmics (relació entre la variació de temperatura i la fondària) elevats i es situen a profunditats molt variables.
 • De mitjana temperatura. Generalment assoleixen temperatures entre 100 i 150ºC, la qual cosa permet el seu aprofitament per a producció d’electricitat, però amb un rendiment menor que els d’alta temperatura. L’aprofitament també pot ser directe en forma de calor per a sistemes de calefacció urbans o usos industrials. Es localitzen en àrees amb un context geològic i estructural favorable i un gradient superior a la mitjana.
 • De baixa temperatura. Assoleixen temperatures entre 30 i 100ºC. La seva utilització es centra en usos tèrmics en sistemes de calefacció urbans, en processos industrials i en balnearis. Es localitzen habitualment en zones amb un context geològic favorable amb presència d'aqüífers profunds, tot i que el gradient pot ser proper al gradient mitjà.
 • De molt baixa temperatura. Són els jaciments la temperatura dels quals és inferior als 30ºC. Se solen utilitzar com a intercanviador tèrmic en sistemes de climatització mitjançant bomba de calor. Aquests jaciments es poden localitzar a qualsevol punt, ja que el gradient geotèrmic només condiciona l'eficiència del sistema. (Font: ICAEN)

El projecte consisteix en la instal·lació de calefacció per aigua calenta sanitària (ACS) i plaques solars per l’edifici del Servei d’Esports situat a la zona esportiva del Campus Montilivi, destinat bàsicament a vestuaris (4 vestidors) i despatxos administratius. El projecte substitueix l’acumulador de gas natural per ACS que des de la implementació del projecte,  es fa a través d’una caldera mural de gas de condensació exclusiva per aigua calenta i complementada amb la instal·lació de plaques solars.

La potència calorífica instal·lada és de 114kW (98 kcal/h).

L’aigua calenta de les dutxes dels vestidors és escalfa mitjançant un sistema amb un interacumulador solar amb plaques solars. L’interacumulador solar és de 500 litres, dissenyat per cobrir les necessitats d’ACS de 25 usuaris i un consum de 20 litres. El Decret 21/2006 de 14 de febrer, pel qual es regula d’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en edificis determina que el consum per ocupant de 20 litres/dia a 60ºC i classifica la instal·lació dins la zona climàtica III, per tant estableix que la contribució mínima d’energia solar tèrmica en la producció d’ACS sigui del 50%.

Valoració

 • Ambiental: reducció d'emissions de CO2
 • Social: millora de la qualitat docent, possibilitat d'obtenció de beques i realització de PFC's, conscienciació de la ciutadania (professionals, alumnes, i públic en general), recurs per al disseny d'itineraris d'educació ambiental, UdG com a model a seguir
 • Econòmica: beneficis directes per la venta de l'energia generada.

El principal objectiu del projecte és la instal·lació d'un nombre significatiu de panells solar fotovoltaics connectats a xarxa elèctrica en centres culturals i d'educació de municipis compromesos amb la sostenibilitat. La instal·lació d'aquestes plantes en centres d'educació superior permet fer-ne un seguiment exhaustiu i dur a terme projectes de recerca de la pròpia connexió a xarxa gràcies a l'equipament d'estudi i recerca que porta associada. A més el projecte vetlla per la integració de les energies renovables en l'edificació gràcies a un acurat disseny tècnic i a mesures d'integració arquitectònica. Això ha de permetre convèncer als professionals, al públic en general i sobretot als estudiants que en un futur no massa llunyà seran els que decidiran els projectes a executar, sobre les possibilitats de les energies alternatives.

Concretament el projecte consisteix en la instal·lació de 707 kWp repartits en quatre països de la UE (Espanya, França, Gran Bretanya, Holanda). Aquestes instal·lacions generaran 0,76 GWh anualment el que permetran estalviar l'emissió de 318 tones de CO2 cada any.

Característiques

 • Instal·lació de 15,36 kWp a l’edifici de pesants.
 • 96 mòduls de silici monocristal·lí de 160 Wp la unitat.
 • 6 inversors de 2.500 W.
 • Superfície de panells : 120,9 m2
 • Superfície projectada a 30-35º 102 m2
 • Potencia instal·lada: 15,36 kWp
 • Energia anual subministrada : 17,8 MWh
 • Estalvi en emissions de CO2 : 5,18 Tm/any
 • Inversió inicial : 133894,2 €
 • Ingressos anuals : 3.850 €/any
 • Possibles subvencions (Inclòs UE) : 13.071,62 €
  (45.080 €)

Payback (Inclòs UE) : 34 anys
(23 anys)

Choose which types of cookies you accept which the University of Girona can store in your browser.

Those that are essential for enabling your connection. There is no option for disabling them, as they are necessary for the functioning of the website.

These enable your options to be remembered (for example language or region you are accessing from), to provide you with advanced services.

They provide statistical information and enable improved services. We use Google Analytics cookies which you can deactivate by installing this plugin.

To offer advertising contents relating to the interests of users, either directly, or through third parties (“adservers”). These must be activated if you wish to see the YouTube videos uploaded to the University of Girona’s website.