Social Commitment > Areas > Sustainability > In which we work? > Waste > Recycling
Go to content (click on Intro)
UdG Home UdG Home
Close
Menu

Sostenibilitat

Reciclar

Residus

L'Ajuntament de Girona ha prestat, fins ben entrat el 2005, el servei de recollida selectiva de paper i cartró atenent les necessitats dels ciutadans i ciutadanes en exercici de les competències que se li atorgaven en la normativa vigent en matèria de residus. D'acord amb la modificació que aquesta ha sofert, segons la qual els grans productors de paper i cartró i de residus d'embalatges han de gestionar aquests residus a través d'empreses especialitzades degudament acreditades per l'Agència de Residus, la UdG, i més concretament els centres ubicats al Campus de Montilivi, han posat en marxa un Pla per a internalitzar la gestió d'aquesta tipologia de residu.

És per aquest motiu que el dia 18 de novembre de 2004, la UdG i l'empresa d'economia social TIRGI (Tècniques i Recuperacions del Gironès S.L.) varen arribar a un acord per tal de realitzar una correcta separació, recollida i tractament d'aquest residu al campus de Montilivi. TIRGI s'encarregarà de la recollida periòdica del residu separat a les facultats i escoles i a més realitzarà, sota demanda del centre interessat, la recollida de la ferralla informàtica. Igualment també s'ha acordat amb la mateixa empresa la retirada i destrucció certificada de tota aquella documentació que així ho requereixi (treballs, exàmens, documents oficials, informació confidencial...)

Característiques

Les accions que es duran a terme per posar en marxa la nova modalitat de gestió seran:

 • Supressió dels contenidors de paper i cartró de les àrees d'aportació del carrer.
 • Col·locació de nous contenidors per a la recollida del paper i cartró (llogats per la UdG) en espais interiors del campus: 2 a l'aparcament interior de la FC, 2 a la parcel·la adjacent a l'escala del PII (darrere els mòduls), 1 a l'aparcament de la FCEE i un altre a l'aparcament del PIV.
 • Recollida setmanal per part del personal de l'empresa TIRGI (divendres tarda).
 • Recollida de dades i proposta d'accions per a la seva minimització.

L'aprovació del Reial Decret 208/2005, sobre aparells elèctrics i electrònics i la gestió dels seus residus, ha transposat a l'estat espanyol les directives europees 2002/95/CE i 2002/96/CE sobre els residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE) i sobre la restricció d'utilitzar certes substàncies perilloses en la fabricació d'aparells elèctrics i electrònics, i ha fet el primer pas de cara a posar ordre en la gestió d'una tipologia de residu considerada prioritària a nivell comunitari.

Cada vegada és més freqüent la presència d'aquesta tipologia de residu en la nostra brossa domèstica i la seva proporció respecte a la resta augmenta anualment. Si no es realitza una gestió correcta i no es seleccionen els seus components, els RAEE poden ser responsables de bona part de la contaminació present en els lixiviats recollits en abocadors o de les emissions de gasos tòxics emesos per les incineradores.

Així com aquesta normativa regula el tractament com a residu d'aparells elèctrics i electrònics, que formen la major part de "nous residus" generats a la UdG, també hi ha un volum important de consumibles (CD's, cartutxos, etc.) que cada dia més es converteixen en un producte d'un sol ús. 

L'opció ambientalment més correcta és la de reduir-ne el seu ús utilitzant memòries USB, disc durs externs, etc. a l'hora de compartir informació, però en el cas que sigui imprescindible utilitzar-los i llençar-los caldrà dipositar-los en el lloc més adient a causa del seu contingut altament perillós.

Característiques

 • El nou reglament RAEE permet entregar l'aparell obsolet al subministrador del nou equipament. Aquesta és, de forma general, la manera correcta de gestionar aquest tipus de residus. Les empreses subministradores cobren pel reciclatge de l'aparell que acabem de comprar (així ho veureu especificat en la factura).
 • Per tant, utilitzar el servei de retirada ofert per TIRGI suposa un doble cost.
 • De totes maneres, la UdG ha arribat a un acord amb l'empresa d'economia social TIRGI per a la retirada de tota la ferralla electrònica que, excepcionalment, s'acumula als centres. Aquesta es realitza sota demanda del centre interessat. En el cas d'utilitzar-lo, tant els costos de recollida i desplaçament com els derivats del seu tractament va a càrrec de cada centre.
 • Són susceptibles d'entrar en aquest procés de recollida i per tant formen part d'aquesta categoria de residu: els ordinadors (torres, pantalles, teclats, ratolins, etc.), impressores, scanners, fax, fotocopiadores i consumibles (cd's, disquets, zips, discs durs externs, pen drives, etc.)
 • En el cas que, excepcionalment, tinguis material d'aquest tipus poseu-vos en contacte amb TIRGI SL per acordar les condicions del servei.

Valoració

 • Ambiental: control i correcta gestió d'elements i compostos altament contaminants, s'evita la contaminació de l'aigua i el sòl ja que les piles i els seus components no van a parar a abocadors, reutilització de materials per a produir més piles.
 • Social: reducció del risc d'afectació contra la salut de les persones, efecte demostratiu a partir d'una bona pràctica ambiental.
 • Econòmica: estalvi de materials per a la nova producció de piles, internalització de costos del sistema productiu.

Les piles i bateries elèctriques s'utilitzen com a font d'energia obtinguda gràcies a la seva acció química. En general es componen de cel·les electrolítiques en les que dues plaques elèctriques de diferents metalls (càtode y ànode) estan separats entre sí per una solució iònica que és el medi adequat per conduir ions d'una placa a l'altra. Aquests elements estan continguts dins un recipient de metall o plàstic, amb separadors dels elements actius com paper o cartró, i d'altres elements auxiliars com el plom o el cadmi (que milloren l'embotiment) o el mercuri (que limita la corrosió), a més d'altres elements de presentació comercial. En general n'hi ha de dos tipus: les primàries o no reversibles (un cop transformada l'energia química en elèctrica, el producte es converteix en un residu) i les secundàries o reversibles (que poden recuperar l'energia química continguda i per tant generen menys quantitat de residus).

La bona gestió de les piles un cop considerades com a residu és fonamental per a reduir l'impacte ambiental  de la nostra brossa domèstica. Considerant que són altament contaminants, degut al seu contingut en metalls pesants, i que cada dia són més presents com a residus en la nostra vida quotidiana ja que s'utilitzen més aparells electrònics que les, incorporen, la UdG col·labora en la seva recollida selectiva i vetlla perquè se'ls doni un tractament adequat a partir de gestors autoritzats.

Característiques

La UdG ha instal·lat contenidors per a la recollida selectiva de piles (de botó, de bastó, de petaca, acumuladors, etc.) als següents espais:

 • Biblioteca de Montilivi.
 • A la majoria de les facultats i escoles de la UdG.

La recollida es realitza de forma puntual quan els contenidors són plens i es fa mitjançant Ecopil

Valoració

 • Socials: s'eviten pràctiques o activitats de gestió que suposarien riscos per a la salut de les persones (tractament de detoxificació, abocadors de seguretat, etc).
 • Ambiental: Estalvi de petroli (fan falta aproximadament 25 litres de petroli per fabricar un tòner), reducció de residus altament contaminants que s'aboquen al medi lliurement.
 • Econòmica: estalvi de materials i reducció de les despeses de fabricació ja que és possible realitzar el reciclatge d'un tòner en repetides ocasions (es pot repetir fins a 7 vegades).

El gran nombre d'ordinadors, impressores i fotocopiadores existents a la UdG, genera un tipus de residu (a banda del paper) que presenta una problemàtica molt especial, tant per la perillositat dels seus components com per l'elevat volum de generació que suposen.

Els consumibles informàtics (cartutxos de tinta, tòners de impressores i fotocopiadores, etc.), reben la consideració de residu perillós, degut a que contenen substàncies químiques altament contaminants (metalls pesants), que poden arribar a representar un risc per a la salut humana i el medi ambient. En aquest fet rau la importància de realitzar la retirada de forma selectiva perquè no entrin al circuit dels residus urbans convencionals.

Tenint en compte que una bona gestió del residu prioritzarà la reducció abans que altres alternatives, una opció interessant que s'ha estès en molts centres de consum és la reutilització de l'envàs.

Característiques

La recollida de tòners i cartutxos de tinta es realitza mitjançant el servei de correu intern de la UdG i s'acumulen de forma centralitzada al magatzem ubicat al Campus Centre.

El responsable de magatzem entrega al subministrador de tòners nous els tòners buits que seran derivats cap a empreses que estan especialitzades en el seu tractament: buidatge, reompliment i introducció altre cop al mercat.

Valoració

 • Ambiental: control i correcta gestió d'elements i compostos altament contaminants, s'evita la contaminació de l'aigua i el sòl ja que els fluorescents i els seus components no van a parar a abocadors, reutilització de materials i compostos que tornen al cicle productiu amb l'estalvi d'emissions que això suposa (la producció primària de metalls suposa un 10% de les emissions mundials de CO2.
 • Social: reducció del risc d'afectació contra la salut de les persones, efecte demostratiu a partir d'una bona pràctica ambiental.
 • Econòmica: internalització de costos del sistema productiu,  recuperació de materials (Ni, Cb, Ag, Cd, etc.) i estalvi d'energia per a la nova producció de piles (la reutilització dels metalls suposa entre un 50% i un 75% d'estalvi d'energia primària en comparació de l'extracció i refinat dels metalls verges).

Les làmpades fluorescents, que troben a la majoria dels edificis i centres UdG, i les làmpades de descàrrega, que són utilitzades per l'enllumenat públic dels campus, suposen un major aprofitament energètic que la resta, però per contra contenen substàncies potencialment contaminants perilloses per la salut de les persones i pel medi ambient.

Una làmpada fluorescent típica es compon per un tub segellat de vidre que conté gas Argó a baixa pressió (2,5 Torr) i vapor de mercuri, també a baixa pressió parcial; extrems d'alumini o plàstic; elèctrodes de tungstè, níquel, coure o ferro; i un contingut format per una pols anomenada "pols fosforosa" (que conté entre d'altres elements: Ca, Hg, Mn, Al, Sb, Fe, Na, Mg, Cd,). Una làmpada estàndard de 40 watts (1,22 m de longitud) conté entre 4 a 6 grams de pols fosforosa.

És per aquesta composició que els fluorescents són residus considerats perillosos, i per això la UdG s'esforça per gestionar-los de forma ambientalment adequada.

En el moment que es fa la reposició dels fluorescents d'un centre universitari s'emmagatzemen i es destinen al seu reciclatge a través de gestor autoritzat. Tant els fluorescents i làmpades com les piles es tracten amb el doble objectiu de:

 • Recuperar els diferents components que la formen per tornar al cicle productiu.
 • Donar-los un tractament adient per evitar abocar-los a les escombraries, donat que, pel seu alt contingut en metalls pesants, suposa un risc ambiental greu, ja que podria entrar en la cadena alimentària.

Característiques

 • Espai de magatzem dels fluorescents obsolets sota el porxo d'entrada al magatzem del P2.
 • Es disposa d'un contenidor especial que evita que es trenquin i dispersin el seu contingut, en el que es col·loquen de forma ordenada.

Valoració

 • Ambiental: reducció de residus que van a parar als abocadors i incineradores i per tan reducció del potencial de contaminació de l'aire, les aigües i els sòls, Possibilitat de reutilitzar materials.
 • Social: es dóna a conèixer a la població universitària el potencial contaminants d'un aparell d'ampli ús, possibilitat de reutilitzar els mòbils obsolets en altres països, alternativa més ambientalment correcta al model d'"usar i tirar" i despreocupar-te.
 • Econòmica: recuperació de materials per a produir nous productes electrònics, s'evita extreure matèries primeres.

La utilització d'equips i aparells elèctrics i electrònics com els telèfons mòbils s'ha estès àmpliament a tots els àmbits de la nostra societat, des de les nostres llars fins a les oficines. Si a aquesta elevada demanda hi sumem el fet que aquests aparells estan sotmesos a una constant innovació tecnològica, que accelera els ritmes d'obsolescència i recanvi , el resultat és la generació d'un volum creixent de residus pels que fins ara no s'ha previst una forma operativa de gestió específica.

La seva composició és variada (metalls fèrrics i no fèrrics, elastòmers, adhesius, plàstics, vidre... A més a més alguns equips contenen substàncies altament perilloses que si no es gestionen adequadament, mitjançant separació i tractament específic, impacten de forma molt seriosa sobre el medi en operacions com el seu tractament, incineració o el dipòsit controlat.

Característiques

La UdG ha instal·lat contenidors específics per a la recollida de mòbils sencers (carcasses i bateries) i els seus complements a les dependències de la Biblioteca central del Campus de Montilivi i al Campus centre (entrada darrera Facultat d'Educació i Psicologia) i el trobareu retolat aquest cartell. 

Recicla el teu mòbil: "Mobilitza't per la selva"

Els residus voluminosos són tots aquells materials que per les seves característiques (volum, pes, dimensions, etc.) extraordinàries no poden ser recollits mitjançant el sistema de recollida general de residus o les recollides periòdiques i programades de la recollida selectiva. Són considerats dins d'aquesta categoria: els mobles, armaris, sofàs, butaques, neveres, electrodomèstics de mida gran, matalassos, somiers, etc...

La Universitat de Girona genera aquesta tipologia quant es produeix un trasllat, quan s'ocupen nous espais o quan algun tipus de material ha quedat obsolet i s'ha de retirar del centre. Per aquests casos la UdG ha contractat els serveis de TIRGI SL. que, després de realitzar una revisió prèvia del material a retirar, recull els residus i els gestiona de la forma més adequada.

Característiques

En el cas que tinguis material que consideris voluminós i que vulguis retirar pots posar-te en contacte amb TIRGI SL per acordar les condicions del servei.

Choose which types of cookies you accept which the University of Girona can store in your browser.

Those that are essential for enabling your connection. There is no option for disabling them, as they are necessary for the functioning of the website.

These enable your options to be remembered (for example language or region you are accessing from), to provide you with advanced services.

They provide statistical information and enable improved services. We use Google Analytics cookies which you can deactivate by installing this plugin.

To offer advertising contents relating to the interests of users, either directly, or through third parties (“adservers”). These must be activated if you wish to see the YouTube videos uploaded to the University of Girona’s website.