Social Commitment > Areas > Sustainability > In which we work? > Spaces > Construction
Go to contents (click Enter)
UdG Home UdG Home
Close
Menu

Sostenibilitat

Edificació

Espais

Segons la "Guia de l'edificació sostenible" de la Fundació privada Institut Ildefons Cerdà, és conegut l'impacte que la construcció d'un edifici té sobre el medi ambient. Aquest impacte és pot analitzar a partir dels següents punts:

 • Implantació de la construcció en un solar determinat, integració en l'entorn.
 • Comportament de l'edifici al llarg de la seva vida útil, analitzat des de la influència del disseny arquitectònic.
 • Consum energètic durant la vida útil de l'edifici, analitzat des de les instal·lacions energètiques utilitzades.
 • Característiques dels materials utilitzats, per l'impacte que poden produir sobre el medi ambient durant el procés de fabricació, durant la vida útil i durant la fase de reciclatge.

La UdG és plenament conscient d'aquest impacte i per això dissenya un procés que intenta considerar totes aquestes variables per tal que puguin ser tingudes en compte al llarg del procés de construcció d'un nou edifici.

Criteris ambientals inclosos en l'edificació i urbanització dels campus de la UdG

Valoració

 • Ambiental: reducció de l'ús dels recursos (aigua, energia, materials) en tot el procés constructiu, integració de l'obra a l'entorn.
 • Social: millora del confort sense malbaratament de recursos, corresponsabilització ambiental.
 • Econòmica: reducció de costos de manteniment a partir de propostes bioclimàtiques, a mig/llarg termini es cobreixen les inversions, internalització de costos derivats de l'activitat constructiva (en totes les fases de la vida de l'obra).

El primer compromís respecte l'adequació ambiental del procés d'edificació i construcció dels edificis va produir-se amb l'aprovació del Pla Estratègic d'Ambientalització. En aquell acord institucional, la UdG, a més d'aprovar l'objectiu estratègic de la línia d'Ordenació i adequació d'espais, va acordar "Determinar l'obligatorietat de sotmetre a estudi d'impacte ambiental previ totes aquelles activitats urbanístiques de la UdG".

Per tal de portar aquest compromís a la pràctica es varen redactar una sèrie de documents per establir un diàleg entre els equips redactors dels projectes i les comissions de la UdG i permetre que cada vegada es facin més visibles les consideracions ambientals que la UdG vol incorporar als nous edificis.

Característiques

Una sèrie d'eines s'han dissenyat i estructurat com una metodologia d'Ambientalització de projectes arquitectònics:

 • Matrius d'anàlisi d'avantprojectes arquitectònics per a un edifici de serveis al campus de Montilivi
  • Análisis escalar: campus, parcela y edificio.
  • Análisis dimensional: ambiental, social y econòmica.
 • Taules d'autovaloració de projectes arquitectònics.

Actualment l'Oficina Verda forma part de la Comissió Tècnica d'edificació de la UdG i en aquesta s'ha estructurat un procés de decisió que incorpora la valoració ambiental. Aquests són els passos que segueix un projecte:

En la fase de concurs d'idees:

 • En el Plec de clàusules administratives es valora específicament (20 punts sobre 140) la consideració d'aspectes relacionats amb la sostenibilitat del projecte. Aquesta puntuació es completa amb altres criteris de valoració que també tenen en compte aspectes d'integració amb l'entorn. 
 • Directrius generals per a la redacció de projectes arquitectònics
  • Estalvi d'aigua.
  • Estalvi energètic
  • Elecció dels materials.
  • Gestió de residus.
  • Altres aportacions

En la fase de valoració d'avantprojectes:

 • Taules de valoració: document intern de la comissió tècnica que permet objectivar les decisions respecte les propostes presentades en base a diversos criteris i mitjançant una taula del 0 al 4.

En la fase de redacció de la memòria del projecte:

 • Redacció de l'informe ambiental en format de taules en les que es considera:
  • Disseny arquitectònic.
  • Disseny de les instal·lacions.
  • Elecció dels materials.
  • Adequació a l'entorn.

Choose which types of cookies you accept which the University of Girona can store in your browser.

Those that are essential for enabling your connection. There is no option for disabling them, as they are necessary for the functioning of the website.

These enable your options to be remembered (for example language or region you are accessing from), to provide you with advanced services.

They provide statistical information and enable improved services. We use Google Analytics cookies which you can deactivate by installing this plugin.

To offer advertising contents relating to the interests of users, either directly, or through third parties (“adservers”). These must be activated if you wish to see the YouTube videos uploaded to the University of Girona’s website.