Social Commitment > Areas > Sustainability > In which we work? > Waste > Preventing and Reducing
Go to contents (click Enter)
UdG Home UdG Home
Close
Menu

Sostenibilitat

Prevenir i Reduir

Residus

Valoració

 • Ambiental: ús de matèries primeres renovables, reciclables, de baix contingut energètic, d’explotacions sostenibles, reducció en la generació de residus, ús de materials reutilitzats, reducció d'emissions, ús de materials lliures de substàncies perilloses per la salut i pel medi, minimització de consums d'aigua i electricitat.
 • Social: compra de productes de "comerç just" que garanteixen rendes dignes als productors.
 • Econòmica: dinamització d'empreses amb certificacions ambientals, ambientalització d'altres empreses que vulguin treballar amb l'administració.

El volum de compra de productes i contractació de serveis que genera l'administració pública té prou magnitud (aproximadament un 15% del total) per tal de no menysprear la capacitat que posseeix de cara a provocar un canvi en determinats sectors del mercat, introduint criteris ambientals i de compra socialment responsable i dinamitzant les empreses que ja es dediquen a aquests tipus de serveis i productes.

A la UdG, durant l'any 2004 es varen intensificar les actuacions per tal d'anar introduint aquests criteris en la totalitat de contractes realitzats amb empreses externes que realitzen els seus serveis als campus universitaris.

Característiques

En el document es mostren els passos a seguir a l'hora de prioritzar criteris per a la compra de productes i contractació de serveis. Es tracta de no deixar de banda els criteris eminentment econòmics que actualment decideixen la majoria de compres, sinó relativitzar-los i completar-los amb consideracions ambientalment i social més justes. El primer pas serà comprovar l'existència o no de certificació ecològica homologada (etiqueta ecològica, Distintiu de Qualitat Ambiental, EMAS, ISO14001, etc.) En cas de no posseir-ne caldrà tenir en compte altres consideracions que es relacionen en el document en funció de la tipologia de producte o servei que ens disposen a adquirir: paper, material d'escriptori, equips electrònics (ordinadors, faxs, fotocopiadores, etc.), productes de neteja (detergents, netejavidres, desinfectants,etc.), productes de manteniment (olis, pintures i vernissos, bateries, lluminàries, etc.), productes de la cafeteria...

Projectes relacionats

  

Criteris Servei de Neteja
Criteris disseny carpetes
Criteris informàtica
Criteris ús de pintures i vernissos
Directrius de Jardineria Ecològica

En el context de l'Estratègia Residu Zero, els centres docents i de recerca catalans, tenen la responsabilitat de desenvolupar entorns acadèmics basats en una visió metabòlica dels sistemes socioeconòmics, la prevenció en origen i el tancament de cicles de materials i energia per tal de minimitzar l'ús dels recursos i racionalitzar el flux de materials en els sistemes productius i de consum.

En el cas de les universitats, els campus han de representar espais d'assaig dels models més sostenibles per tal de mostrar i demostrar socialment que altres sistemes de producció i consum i de gestió dels recursos naturals són viables. Per unir esforços cap aquests objectius s'ha creat la XURZ.

Característiques

Els criteris universitaris Residu-Emissió Zero

La XURZ es defineix en funció d'unes directrius comunes que n'orienten la visió i que poden ser adaptats al context universitat en funció del següent:

 1. Eliminació de l'ús innecessari de recursos naturals i matèries primeres.
 2. Estímul de la prevenció dels residus i l'ús eficient dels recursos.
 3. Reducció de la generació d'emissions derivades de la gestió i tractament dels residus.
 4. Reducció de la incorporació al medi de substàncies tòxiques i perjudicials per la salut.
 5. Integrar a la universitat i integrar-se en estratègies promogudes per altres sectors socials amb les quals es comparteixin visions de sostenibilitat.
 6. Incentivar la creació d'espais de recerca inter/transdisciplinaris enfocats en la prevenció.
 7. Fomentar una consciència sobre consum responsable a tota la comunitat universitària.
 8. Reutilització dels productes.
 9. Recuperació del valor dels productes, quan assoleixin el final de la seva vida útil.
 10. Promoció pel disseny sostenible o ecodisseny. 

Choose which types of cookies you accept which the University of Girona can store in your browser.

Those that are essential for enabling your connection. There is no option for disabling them, as they are necessary for the functioning of the website.

These enable your options to be remembered (for example language or region you are accessing from), to provide you with advanced services.

They provide statistical information and enable improved services. We use Google Analytics cookies which you can deactivate by installing this plugin.

To offer advertising contents relating to the interests of users, either directly, or through third parties (“adservers”). These must be activated if you wish to see the YouTube videos uploaded to the University of Girona’s website.