Facultat d'Educació i Psicologia > La Facultat > Qualitat > Compromís de qualitat
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Facultat d'Educació i Psicologia

Política i compromís de qualitat

Facultat d'Educació i Psicologia

La Facultat d'Educació i Psicologia està compromesa amb la qualitat en tots els seus àmbits d'activitat i formalitza aquest compromís tot adherint-se als següents documents:

Qualitat a nivell de centre

La Facultat d’Educació i Psicologia assumeix la qualitat com un valor essencial per acomplir amb un dels seus principals objectius: la millora continuada. La FEP té el compromís d’oferir programes formatius de qualitat que permetin el desenvolupament de les competències necessàries dels seus estudiants, no només a nivell professional, sinó també personal i social. L’avaluació constant, l’establiment d’objectius de millora i la transparència en els procediments emprats, guien l’actuació de tots els agents implicats de la Facultat.

Política de qualitat de la Universitat de Girona

15 d’Octubre de 2020

La Política de Qualitat de la Universitat de Girona és el document que formalitza una síntesi dels criteris a seguir en matèria de qualitat pel conjunt de la institució. El desplegament efectiu d’aquesta política exigeix la concreció d’un model institucional que empari la gestió de les polítiques de qualitat tant a nivell general com de cada de les seves unitats estructurals (centres docents, departaments i instituts).

Els Sistemes de Gestió de la Qualitat a la UdG (SGQ) són l’eina amb què s’estableix els mecanismes formals de gestió i responen a l’objectiu de facilitar l’assoliment amb garanties i qualitat dels objectius establerts.

La complexitat organitzativa i l’heterogeneïtat pròpia d’una institució com la UdG propicia la formalització i diversificació de la seva gestió utilitzant un conjunt de SGQ a nivell de les diferents unitats estructurals que, malgrat les singularitats de cada un d’ells, han de funcionar coordinadament i coherent. Cada SGQ, doncs, esdevé un mitjà per millorar la gestió, assolir els objectius determinats per la Universitat d’acord amb les seves missions i aquells altres propis de l’àmbit i, en conseqüència, assegurar la qualitat dels estudis de la UdG.

En el marc de cada SGQ s’establirà un Pla de qualitat que determini els objectius de millora de la qualitat en l’àmbit, així com la planificació i assignació de recursos per al seu assoliment. A nivell institucional, la universitat definirà periòdicament el seu propi pla de qualitat.

Cada SGQ podrà definir una política de qualitat pròpia, que necessàriament serà complementària i coherent amb la política de qualitat de la UdG, a la qual farà referència explícita.

El mes de setembre de 2019 la UdG va aprovar el Manual que regula els Sistemes de Gestió de la Qualitat a la UdG (SGQ).

Remetem al Manual esmentat per l’organització dels SGQ, la identificació dels diferents rols i responsabilitats en cada un d’ells, els processos que els componen (propis, llegats o adaptats) i que configuren el Mapa de processos de cada SGQ, els elements constitutius d’aquests processos, entre els quals la matriu d’assignació de responsabilitats seguint el model RASCI, els documents que el configuren i els indicadors que en permeten la monitorització i el seguiment. Formarà part essencial del mapa de processos dels SGQ el Procés de gestió de la millora contínua.

La gestió de la millora és part essencial dels SGQ. Per assegurar que efectivament la millora es produeix de forma contínua i es gestiona adequadament, les propostes de millora són recollides, registrades i sistematitzades a través d’objectius i accions de millora en els respectius Plans de Millora.

Per tal de garantir la qualitat i efectivitat dels SGQ, aquests són revisats periòdicament. Això esdevé especialment rellevant per se i forma part dels requeriments per sotmetre a avaluació externa la implementació dels SGQ. La Unitat responsable del SGQ emetrà un Informe de revisió del SGQ que recollirà la valoració dels processos existents en base als seus indicadors, la valoració del propi SGQ, de la seva efectivitat i de la seva completesa, i la formalització de les accions de millora que es despenen de la revisió.

La política de qualitat de la Universitat afavoreix el trànsit d’un model de qualitat centrat en els ensenyaments i la seva millora contínua a un model en què el centre docent s’acredita com a tal, havent madurat a bastament la qualitat dels títols que imparteix en el context del marc VSMA, amb la reacreditació de la major part dels mateixos, i havent implantat un sistema d’assegurament de la qualitat que certifica la correcta implantació a nivell de centre d’una cultura basa en la gestió de processos.

Marc de qualitat de la UdG

Finalitats fundacionals

Des de la seva fundació, la Universitat de Girona ha realitzat una aposta a favor del foment de la qualitat en totes les seves activitats. Aquesta cerca de l’excel·lència i de la qualitat queda reflectida en 4 de les 9 finalitats fundacionals de la Universitat de Girona que són:

 • Cercar l’excel·lència en la docència de tots els cicles de l’ensenyament universitari.
 • Cercar l’excel·lència en la recerca en tots els camps de la ciència, de la tècnica, de les humanitats i ciències socials i de les arts.
 • Cercar la major qualitat en la prestació de serveis.
 • Cercar l’excel·lència de la gestió administrativa per tal que aquesta faciliti i garanteixi el desenvolupament de les activitats que permetran assolir els fins que es proposa la Universitat.

Així com el Pla Estratègic indica les orientacions estratègiques de la Universitat de Girona, la política de qualitat és la que empara els diferents Sistemes de Gestió de la Qualitat i, per tant, els diferents plans de qualitat tant a nivell institucional com de les seves unitats estructurals.

La política de qualitat de la UdG abraça els objectius institucionals i els objectius a nivell de la docència, la recerca i la gestió.

Marc de referència europeu

En el marc de referència d’aquesta política ocupen un lloc central els Estàndards i directrius per a l’assegurament de la qualitat en l’Espai europeu d’educació superior (ESG) proposats per l’Associació Europea per a la Garantia de la Qualitat en l’Educació Superior (ENQA), que senyala que les universitats han de tenir establerts, en tots els seus àmbits (docència, recerca i gestió), sistemes de garantia de la qualitat que permetin d’analitzar les desviacions de la planificació i les àrees susceptibles de millora i, a la vegada, facin possible implantar propostes per superar- se contínuament.

El Model Europeu d’Excel·lència serveix de punt de referència perquè les institucions puguin fer un diagnòstic intern del grau de qualitat de la seva gestió, mitjançant l’autoavaluació. Si bé l’autoavaluació està pensada per al conjunt de la institució, es pot avaluar també, una unitat o un servei de forma aïllada. Aquesta autoavaluació permetrà identificar els punts forts, les àrees de millora, reconèixer les mancances més importants i suggerir plans d’acció de millora.

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) esdevenen també marc de referència per a la Universitat de Girona atès que el nostre model educatiu ha de promoure la sostenibilitat social, cultural i econòmica. El desenvolupament sostenible i la qualitat comparteixen preocupacions fonamentals malgrat que tenen orígens, objectius, formes de treball i llenguatges diferents. Ambdós són processos dinàmics, en constant evolució, es preocupen pel valor, la utilitat i la importància de l’educació.

Model de governança de la Qualitat a la UdG

La política de qualitat és estratègica per a la institució i per això té com a màxim responsable el rector, que delega el vicerector competent en matèria de qualitat les funcions relatives a aquesta política.

La Comissió de Qualitat, amb representants de diferents grups d’interès de la Universitat, és l’òrgan que vetlla pel correcte desenvolupament dels processos de definició, planificació, assessorament, posada en pràctica, seguiment, avaluació i millora de la política de qualitat de la Universitat de Girona. Aquesta tasca, específicament en l’àmbit dels centres i dels estudis, queda reforçada per les Comissions de Qualitat de Centre que disposen d’una estructura que vetlla de manera nuclear per la qualitat dels estudis, garanteix la participació de tots els grups d’interès i n’assegura el retiment de comptes.

Els Estatuts de la UdG regulen les responsabilitats en matèria de qualitat dels diferents òrgans de govern, unipersonals i col·lectius, en relació amb les missions de la Universitat i el seu model organitzatiu. Els centres docents, els consells d’estudi, la Comissió Delegada de Recerca, la Comissió Delegada de Docència i Estudiants, la Comissió de Programació i Estudis, l’Escola de Doctorat, els estudiants, la gerència i el síndic també han de vetllar, promoure i suggerir millores per l’excel·lència i la millora de qualitat.

El Gabinet de Planificació i Avaluació és la unitat de l’administració de suport al desenvolupament institucional en els àmbits, entre d’altres, de l’avaluació, la qualitat i els sistemes d’informació interns i externs per a la presa de decisions. Al seu torn, les unitats estructurals i, d’una manera singular, les àrees d’estudi tenen suport de la seva estructura administrativa, reforçada amb tècnics de qualitat en cadascuna d’elles.

Política de qualitat a la UdG

La Política de Qualitat de la Universitat de Girona comprèn un conjunt d'iniciatives adreçades a potenciar els següents principis:

 • Considerar, com a servei públic que som, els estudiants i la societat en general com a punt de referència per tal de fixar objectius, dissenyar els serveis i processos;
 • Promoure la millora continuada de tots els processos i activitats, per a la qual cosa es fa imprescindible comptar amb un sistema capaç d'aportar la informació necessària sobre els fets rellevants per a poder millorar;
 • Fomentar el desenvolupament i implicació del PDI i el PAS com a actius més importants de l'organització;
 • Implicar tots els serveis, centres, departaments i instituts en la millora de la qualitat, la qual cosa exigeix el lideratge de l'equip de govern i la planificació de la qualitat en totes les àrees;
 • Integrar els ODS transversalment, fomentant el desenvolupament sostenible i els valors en les activitats universitàries.

Aquesta potenciació pot venir modulada per les línies programàtiques de l’Equip de Direcció i pels acords del Consell de Govern i del mateix Claustre Universitari.

A- Qualitat institucional

En l'àmbit institucional, la UdG aposta per establir mecanismes d'assegurament de la qualitat que siguin aplicables als diferents serveis, unitats i altres estructures administratives amb l'objectiu d'assegurar els estàndards de qualitat de la gestió desitjables.

Malgrat la complexitat organitzativa de la UdG, els mecanismes d’assegurament de la qualitat de les diferents unitats estructurals, amb les seves singularitats, han de funcionar de manera coordinada. Cada unitat o servei de l’administració, al seu torn, ha de ser un mitjà per assolir els estàndards de qualitat de gestió de la Universitat d’acord amb les seves atribucions.

L'enfocament en matèria de qualitat en la gestió es basa en la introducció de la cerca de l’excel·lència en el màxim d'estructures possibles, per tal d'assolir una organització eficaç i eficient que integri els criteris i valors comuns que volem tenir com a universitat.

Els objectius de qualitat en la gestió són:
 1. Impulsar el desenvolupament d’una autèntica cultura de qualitat que abasti tota la institució
 2. Comptar  amb  un  sistema  capaç  d'aportar  la  informació  necessària  per aportar indicadors per a l’avaluació dels objectius
 3. Mantenir-se receptiva a les idees i oportunitat de millora que qualsevol membre de la comunitat o de la societat pugui suggerir
 4. Retre comptes amb la comunitat universitària i amb la societat d’aquests compromisos i actuar amb la deguda transparència
 5. Impulsar el paper institucional i estatutàriament reconegut de la Comissió de Qualitat, així com de les comissions de qualitat dels centres
 6. Definir, seguir i revisar periòdicament els plans i objectius de millora
 7. Progressar en la integració de la gestió de la qualitat amb la resta dels seus mecanismes de gestió, fent que l’assegurament de la qualitat en formi part intrínseca
 8. Assignar  els  recursos  necessaris,   materials  i   de  personal,  per  tal  de   facilitar l’acompliment dels objectius

B- Qualitat en la docència

B.1.Qualitat dels ensenyaments

L’adhesió del sistema universitari de Catalunya a l’Espai europeu d’educació superior (EEES) comporta diversos compromisos entre els quals destaca l’aplicació d’un sistema consistent, intern i extern, d’assegurament de la qualitat de l’oferta formativa d’ensenyament superior.

La  Universitat  de  Girona  té  la  referència  en  el  marc  VSMA  de  l’Agència  de  Qualitat Universitària  de  Catalunya  (AQU)   pels  processos  verificació,  seguiment,  modificació   i acreditació dels títols oficials. Aquest sistema es basa en els ESG (Estàndards i directrius per a l’assegurament de la qualitat en l’Espai europeu d’educació superior).

La Universitat de Girona dins del seu Sistema de Garantia de Qualitat (SGQ) i també en el SGQ de cadascun dels centres té definits tots els processos implicats en el desenvolupament de les seves titulacions. Aquest model combina un grup de processos majoritari i transversal a totes les titulacions amb un segon grup, menor, que respon a les especificitats de cada centre.

Aquest model ha de comptar amb un sistema que automatitzi i minori la tasca de recollida d'informació dels diferents centres i departaments, possibilitant que centrin els seus esforços en l'avaluació pròpiament dita i en el seguiment i generació d’accions de millora pròpies.

Els objectius de qualitat en les titulacions són:
 1. Establir com una de les seves màximes prioritats la cerca de la millora contínua i el progrés cap a l’excel·lència de cada una de les seves titulacions.
 2. Implementar i utilitzar els SGQ d’unitats estructurals d’acord amb els criteris dels ESG (i del propi Manual de qualitat UdG) i els ODS per a la gestió de la qualitat institucional i dels seus centres integrats i adscrits, o de plans d’incorporació d’aquests com pot ser el Pla d’Igualtat i la incorporació de la perspectiva de gènere.
 3. Establir l’acreditació institucional dels centres en base a l’acreditació de les titulacions i de la certificació del propi SGQ.
B.2. Qualitat docent

La universitat de Girona està plenament compromesa amb la docència de qualitat en el marc de l’espai europeu d’ensenyament superior. Aquest marc de referència europeu encoratja la cooperació en l’assegurament de la qualitat i el desenvolupament de criteris i metodologies comparables, més enllà de les requerides legalment.

Aquestes condicions d’entorn, però sobretot, la convicció pròpia de la universitat que vol ser referent en l’àmbit universitari i el seu convenciment que l’esforç emprat en l’excel·lència la farà millor assumeix aquest compromís.

És missió de la Universitat de Girona reconèixer i incentivar l'excel·lència docent i promoure la innovació com un dels factors determinants en la millora contínua de la qualitat.

El paper dels docents esdevé fonamental en l'assoliment d'un EEES de qualitat. Concretament, es refereix a la necessitat que el professorat estigui satisfet i implicat en l'aprenentatge dels seus alumnes i ha de quedar subjecte a avaluacions externes que acreditin aquestes competències. El desenvolupament professional del docent universitari ha de portar a un propòsit de millora de la qualitat docent, investigadora i de gestió.

El marc de referència per a l’avaluació de la docència el trobem, d’una banda, en l’Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) que posà en marxa el 2007 el Programa de Suport a l'Avaluació de l'Activitat Docent del Professorat Universitari (DOCENTIA) i que té per objectiu donar suport a les universitats en el disseny de mecanismes propis per gestionar la qualitat de l'activitat docent de professorat universitari i afavorir el seu desenvolupament i reconeixement. Per altra banda, hi ha el marc de referència aprovat pel Consell Interuniversitari de Catalunya  del procés d'avaluació docent del  professorat de les universitats públiques catalanes, amb el model d’avaluació docent impulsat per AQU i el sistema universitari català.

Els objectius de qualitat en la docència:
 1. Establir com una de les seves màximes prioritats la cerca de la millora contínua i el progrés cap a l’excel·lència de cada un dels membres del personal docent
 2. Fomentar la qualitat del desenvolupament i actuació del professorat universitari incloent la formació per a l'activitat docent i en la participació en projectes d'innovació docent en convocatòries competitives
 3. Incentivar la participació en la promoció i l'avaluació de la qualitat docent
 4. Augmentar la qualitat de la planificació docent atenent el disseny i adequació del pla docent així com els recursos i material docent emprat
 5. Augmentar el reconeixement extern de la qualitat docent de la Universitat de Girona

C- Qualitat en la recerca i la transferència

En l’àmbit de la recerca, la UdG té la missió de satisfer amb estàndards de qualitat alt tots els requeriments dels usuaris de la Universitat i de la societat en general relatius als serveis que presta en relació als processos que afecten a totes les activitats de l’àmbit de la Recerca.

En aquest aspecte de cerca de l’excel·lència, l’existència d’un entorn laboral estimulant i favorable per als investigadors, harmonitzada amb la Carta Europea de l’Investigador i del Codi de Conducta per a la contractació d’investigadors. L’estratègia de recursos humans per a investigadors (HRS4R) és el principal suport en la implementació de les polítiques i pràctiques de la Carta i del Codi. El disposar de la seva implementació fa que la institució sigui més atractives per als investigadors que busquen una nova destinació. Disposar del segell HRS4R culmina amb el reconeixement de l’excel·lència en recursos humans en la investigació.

Aquest pla ha d’inspirar també els objectius de qualitat en matèria de transferència de tecnologia i coneixement de manera que tant l’estratègia institucional com els actors principals d’aquesta transferència s’han de basar en objectius explícits de qualitat. Això afecta de manera singular els campus sectorials, les càtedres i les fundacions.

Els objectius de qualitat en la recerca i la transferència són:
 1. Aconseguir un nivell de qualitat científica competitiu en el context nacional i internacional
 2. Augmentar el reconeixement extern de la qualitat de recerca dels grups de la Universitat de Girona amb la incentivació de la participació i direcció de xarxes nacionals i internacionals
 3. Incentivar una millora de la qualitat i quantitat de la producció científica
 4. Promoure i facilitar la transferència de coneixement i tecnologia a la societat i, en tant que màxima entitat del coneixement a la demarcació, assumir el lideratge territorial en l’organització i dinamització d’ecosistemes innovadors
 5. Progressar en la disponibilitat d’espais, equipament i servei de suport científic i tecnològic adequat a les necessitats de recerca i innovació de qualitat
 6. Vetllar per la formació continuada dels investigadors en els diferents estadis, des del predoctoral al d’investigador sènior reconegut per promoure el progrés en la carrera cientificoacadèmica
 7. Avançar en la implementació i utilització de Sistemes de Garantia de Qualitat a nivell de Departaments, Instituts i, quan escaigui, Grups de Recerca per assolir els objectius de qualitat i millora propis

D- Qualitat dels serveis

La Universitat de Girona té com a objectiu prioritzar la millora de qualitat en tots els serveis amb la finalitat d'estendre l'excel·lència en la gestió de la Universitat.

Els Segells, Certificats o acreditacions de qualitat són el reflex d’una organització (en aquest cas un servei universitari) que compleix amb la normativa vigent en l'elaboració o execució d'un producte o servei. És un distintiu de garantia i seguretat per als clients o usuaris i prestigi davant la societat. Alternativament al Model EFQM es pot considerar de referència per alguns serveis tècnics el conjunts de normes ISO, entre elles la norma ISO 9001 de qualitat o la norma ISO 14001 ambiental.

Una eina útil per a l’assegurament de la qualitat dels serveis són les Cartes de Servei, document on s’informa públicament als usuaris de la raó de ser del servei, de quines tasques, activitats o serveis ofereix. En ella ha de quedar establerts els compromisos de qualitat amb els usuaris del servei, en base a un catàleg de serveis, uns indicadors i uns compromisos de qualitat que mesurin el seu compliment. Així com s’ha d’especificar la matriu RASCI corresponent.

Els objectius de qualitat en els serveis són:
 1. Publicar, tots els serveis orientats a la prestació directa de serveis als usuaris, una carta de serveis, que s’ha de revisar periòdicament i recollir-la també al portal de transparència de la Universitat
 2. Disposar de la identificació i descripció dels processos claus de cada Servei, en especial els serveis que estiguin relacionats amb el SGQ institucional o de les unitats.
 3. Disposar, en algunes unitats, d'un sistema de gestió de la qualitat “certificat externament” segons el model EFQM o normes ISO
 4. Implantar a les àrees d’estudi els processos de gestió d’acord amb el Manual de SGQ de cada centre
 5. Vincular recursos de qualitat d’acord amb objectius de millora i retiment de comptes

E- Sistema de queixes, suggeriments i felicitacions

Un dels instruments per a la millora de la qualitat dels serveis públics es basa en la implicació dels propis agents i dels usuaris en el procés.

La bústia de suggeriments ha de constituir una finestreta única d'entrada de totes les queixes, suggeriments i felicitacions, i ha de facilitar un tractament que sigui homogeni, que es pugui traçar i adequat amb independència de l'origen de la incidència que aquestes vulguin comunicar a qualsevol de les unitats de la UdG.

Aquelles propostes a plataformes de participació de la UdG que es puguin equiparar a queixes, suggeriments i felicitacions es vehicularan a la bústia de suggeriments pel responsable de la plataforma.

El tractament de queixes i suggeriments, ha de comportar una resposta per part de la institució i, si fos necessari, sol·licitar aclariments sobre la petició rebuda.

En el cas de les felicitacions, s’ha de trametre el missatge al responsable del centre o servei i tancar el tractament.

Els objectius de qualitat en els sistema de queixes, suggeriments i felicitacions són:
 1. Disposar d’una sistema àgil de tractament de queixes i suggeriments
 2. Proporcionar les felicitacions als responsables i fer el seguiment dels receptors finals, si escau.
 3. Disposar d'una enquesta de satisfacció del sistema de queixes, suggeriments i felicitacions

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.