Faculty of Nursing > The Faculty > Quality > Internal quality assurance system
Go to content (click on Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 years
Closing
Menu

Facultat d'Infermeria

Sistema de garantia intern de qualitat

La Universitat de Girona disposa d’un Sistema de Garantia Interna de qualitat ( SGIQ) que va ser informat favorablement per ANECA l’any 2010. El sistema s'articula entorn del document d'Introducció al SIGQ i estableix els procediments per a afavorir la millora contínua dels títols oficials de grau, màster i doctorat i dels instruments que asseguren i garanteixen la qualitat dels processos d'ensenyament i aprenentatge.

El model actual és comú per a tota la Universitat. Atenent al canvi de visió en el qual la qualitat recau de manera primordial en el centre docent, s’està portant a terme un procés de revisió per part dels centres docents per tal que esdevinguin un reflex fidel de la seva realitat particular.

Fins que no s’actualitzin i s’adaptin els processos a la particularitats del centre, la informació que es mostra és la corresponent al SGIQ de la UdG.

En la mesura que es vagin actualitzant i adaptant els processos a les particularitats del centre, la informació s’incorporarà al SGIQ del centre i es publicarà a la web.

Més informació sobre els SGIQ de la UdG

Processos del SGiQ

          
Codi Nom Document
P0100FI Manual del Sistemes de Gestió de la Qualitat de la Universitat de Girona
P0101FI Millora contínua
P0102FI Revisió del SGQ
P0201FI Disseny i verificació de titulacions
P0202FI Seguiment i millora de titulacions
P0203FI Modificació de titulacions
P0204FI Acreditació de titulacions
P03FI Planificació i impartició de la docència
P05FI Captació d'estudiants, admissió i matrícula
P06FI Atenció i tutorització dels estudiants
P0702FI Avaluació del PDI
P0703FI Formació del PDI
P0705FI Formació del PAS
P07FI Gestió de la mobilitat dels estudiants
P08FI Gestió de l'orientació professional
P0902FI Enquestes de satisfacció de graduats
P0903FI Enquestes d'inserció
P0904FI Enquestes al professorat
P09FI Gestió de pràctiques externes
P10FI Gestió d'incidències, reclamacions i suggeriments
P11FI Mecanismes que regulin i informin sobre normatives que afecten els estudiants
P12FI Accés del personal acadèmic
P15FI Captació i selecció de PAS
P17FI Avaluació, promoció i reconeixement del PAS
P18FI Gestió de recursos materials i serveis
P19FI Anàlisi dels resultats acadèmics
P20FI Administració i anàlisi de les enquestes docència
P22FI Publicació d'informació de resultats

Choose which types of cookies you accept which the University of Girona can store in your browser.

Those that are essential for enabling your connection. There is no option for disabling them, as they are necessary for the functioning of the website.

These enable your options to be remembered (for example language or region you are accessing from), to provide you with advanced services.

They provide statistical information and enable improved services. We use Google Analytics cookies which you can deactivate by installing this plugin.

To offer advertising contents relating to the interests of users, either directly, or through third parties (“adservers”). These must be activated if you wish to see the YouTube videos uploaded to the University of Girona’s website.