Faculty of Nursing > The Faculty > Quality > Internal quality assurance system
Go to content (click on Intro)
UdG Home UdG Home
Close
Menu

Faculty of Nursing

Sistema de garantia intern de qualitat

La Universitat de Girona disposa d’un Sistema de Garantia Interna de qualitat ( SGIQ) que va ser informat favorablement per ANECA l’any 2010. El sistema s'articula entorn del document d'Introducció al SIGQ i estableix els procediments per a afavorir la millora contínua dels títols oficials de grau, màster i doctorat i dels instruments que asseguren i garanteixen la qualitat dels processos d'ensenyament i aprenentatge.

El model actual és comú per a tota la Universitat. Atenent al canvi de visió en el qual la qualitat recau de manera primordial en el centre docent, s’està portant a terme un procés de revisió per part dels centres docents per tal que esdevinguin un reflex fidel de la seva realitat particular.

Fins que no s’actualitzin i s’adaptin els processos a la particularitats del centre, la informació que es mostra és la corresponent al SGIQ de la UdG.

En la mesura que es vagin actualitzant i adaptant els processos a les particularitats del centre, la informació s’incorporarà al SGIQ del centre i es publicarà a la web.

Més informació sobre els SGIQ de la UdG

Processos del SGiQ

          
Codi Nom Document
P0100FI Manual del Sistema de Gestió de la Qualitat de la Universitat de Girona Descàrrega
P0101FI Millora contínua Descàrrega
P0102FI Revisió del SGQ Descàrrega
P0103FI Gestió de queixes, suggeriments i felicitacions Descàrrega
P0104FI Creació i modificació de processos del SGQ Descàrrega
P0201FI Disseny i verificació de titulacions Descàrrega
P0202FI Seguiment i millora de titulacions Descàrrega
P0203FI Modificació de titulacions Descàrrega
P0204FI Acreditació de titulacions Descàrrega
P0205FI Extinció de titulacions Descàrrega
P0301FI Elaboració del pla docent Descàrrega
P0302FI Disseny de les assignatures Descàrrega
P0303FI Disseny de dobles titulacions Descàrrega
P0402FI Admissió i matrícula de graus i màsters Descàrrega
P0502FI Orientació professional Descàrrega
P0601FI Sortida d'estudiants en mobilitat de llarga durada Descàrrega
P0602FI Acolliment d'estudiants en mobilitat Descàrrega
P06FI Atenció i tutorització dels estudiants Descàrrega
P0701FI Accés del personal docent i investigador Descàrrega
P0702FI Avaluació del professorat Descàrrega
P0703FI Formació del PDI Descàrrega
P0704FI Contractació del PAS Descàrrega
P0705FI Avaluació del PAS Descàrrega
P0706FI Formació del PAS Descàrrega
P0707FI Accés del professorat via venia docendi Descàrrega
P0801FI Millora de les instal·lacions Descàrrega
P0901FI Enquestes de docència Descàrrega
P0902FI Enquestes de satisfacció de graduats Descàrrega
P0903FI Enquestes d'inserció Descàrrega
P0904FI Enquestes al professorat Descàrrega
P09FI Gestió de pràctiques externes Descàrrega
P1001FI Publicació informació web Descàrrega
P18FI Gestió de recursos materials i serveis Descàrrega

Choose which types of cookies you accept which the University of Girona can store in your browser.

Those that are essential for enabling your connection. There is no option for disabling them, as they are necessary for the functioning of the website.

These enable your options to be remembered (for example language or region you are accessing from), to provide you with advanced services.

They provide statistical information and enable improved services. We use Google Analytics cookies which you can deactivate by installing this plugin.

To offer advertising contents relating to the interests of users, either directly, or through third parties (“adservers”). These must be activated if you wish to see the YouTube videos uploaded to the University of Girona’s website.