Faculty of Nursing > The Faculty > Quality > Internal quality assurance system
Go to content (click on Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 years
Close
Menu

Faculty of Nursing

Sistema de garantia intern de qualitat

La Universitat de Girona disposa d’un Sistema de Garantia Interna de qualitat ( SGIQ) que va ser informat favorablement per ANECA l’any 2010. El sistema s'articula entorn del document d'Introducció al SIGQ i estableix els procediments per a afavorir la millora contínua dels títols oficials de grau, màster i doctorat i dels instruments que asseguren i garanteixen la qualitat dels processos d'ensenyament i aprenentatge.

El model actual és comú per a tota la Universitat. Atenent al canvi de visió en el qual la qualitat recau de manera primordial en el centre docent, s’està portant a terme un procés de revisió per part dels centres docents per tal que esdevinguin un reflex fidel de la seva realitat particular.

Fins que no s’actualitzin i s’adaptin els processos a la particularitats del centre, la informació que es mostra és la corresponent al SGIQ de la UdG.

En la mesura que es vagin actualitzant i adaptant els processos a les particularitats del centre, la informació s’incorporarà al SGIQ del centre i es publicarà a la web.

Més informació sobre els SGIQ de la UdG

Processos del SGiQ

          
Codi Nom Document
P0100FI Manual del Sistemes de Gestió de la Qualitat de la Universitat de Girona
P0101FI Millora contínua
P0102FI Revisió del SGQ
P0103FI Gestió de queixes, suggeriments i felicitacions
P0201FI Disseny i verificació de titulacions
P0202FI Seguiment i millora de titulacions
P0203FI Modificació de titulacions
P0204FI Acreditació de titulacions
P0205FI Extinció de titulacions
P0301FI Elaboració del pla docent
P0302FI Disseny de les assignatures
P0303FI Disseny de dobles titulacions
P0402FI Admissió i matrícula de graus i màsters
P0601FI Sortida d'estudiants en mobilitat de llarga durada
P0602FI Acolliment d'estudiants en mobilitat
P06FI Atenció i tutorització dels estudiants
P0701FI Accés del personal docent i investigador
P0702FI Avaluació del professorat
P0703FI Formació del PDI
P0704FI Contractació del PAS
P0705FI Formació del PAS
P0706FI Accés del professorat via venia docendi
P0801FI Millora de les instal·lacions
P08FI Gestió de l'orientació professional
P0901FI Enquestes de docència
P0902FI Enquestes de satisfacció de graduats
P0903FI Enquestes d'inserció
P0904FI Enquestes al professorat
P09FI Gestió de pràctiques externes
P1001FI Publicació informació web
P18FI Gestió de recursos materials i serveis

Choose which types of cookies you accept which the University of Girona can store in your browser.

Those that are essential for enabling your connection. There is no option for disabling them, as they are necessary for the functioning of the website.

These enable your options to be remembered (for example language or region you are accessing from), to provide you with advanced services.

They provide statistical information and enable improved services. We use Google Analytics cookies which you can deactivate by installing this plugin.

To offer advertising contents relating to the interests of users, either directly, or through third parties (“adservers”). These must be activated if you wish to see the YouTube videos uploaded to the University of Girona’s website.