Faculty of Law > The Faculty > Quality > Improvement plan
Go to content (click on Intro)
UdG Home UdG Home
Close
Menu

Faculty of Law

Improvement plan

You will find the Faculty of Law’s improvement plan below, continually updated, with its goals, those in progress and those closed during the previous year.

Information about the plans of improvement in the UdG and its interpretation
  • 62Objectius en curs
  • 9Objectius tancats el darrer any
  • 115Accions en curs
  • 64Accions tancades dels objectius mostrats

1. Qualitat del programa formatiu

Responsable:
Data de tancament:
30-06-2022
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
GDR
Diagnòstic:
Incompliment de les expectatives de millora de la nota de tall Els estudis de CIF no constitueixen una oferta suficientment diferenciada i atractiva pels estudiants davant dels estudis d'ADE
Valoració:
S'ha aconseguit tancar satisfactòriament aquest objectiu, suprimint un itinerari formatiu
ACC0002016
Supressió de l'itinerari formatiu que permet obtenir la doble titulació DRET-CIF
Tancada
ACC0002017
Reducció del nombre d'estudiants d'entrada pel grau de Ciència Política
Tancada

Responsable:
Data prevista:
01-03-2021
Assoliment:
66%
Prioritat
Alta
Titulacions:
MUADV
Diagnòstic:
Elevat nombre d'alumnes a les classes Augment de les matrícules
Valoració:
S'ha fet un esforç considerable per part de la FD per aconseguir grups menys nombrosos en determinades assignatures amb contingut pràctic i metodològic abundant.
ACC0002018
Desdoblar el grup de 2n curs i mantenir el desdoblament de tot el MA
Tancada
ACC0002019
Grau Dret: Augmentar el nombre de simulacions i casos pràctics - 30%
ACC0002020
Grau CPA: Ampliar el nombre dels grups en assignatures amb alt contingut pràctic (tècniques de recerca) - 70%

Responsable:
Data prevista:
01-07-2021
Assoliment:
50%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GDR, GCRIM, GCPOL, MUADV, MUDRETD, MUGADM
Diagnòstic:
Dificultat dels estudiants per participar a les reunions d'òrgans de govern Encavalcament horari
Valoració:
S'intenta confeccionar els horaris dels diferents graus tenint present aquest fet de l'assistència a reunions d'òrgans de Govern. Encara que no sigui del tot possible per la diversitat de les titulacions i de les dobles titulacions sí es facilita l'assistència dels estudiants a les reunions convocades.
ACC0002050
Intentar, en la mesura que sigui possible, dissenyar els horaris de manera que hi hagi una franja horària específica per assistir a les reunions - 50%

Responsable:
Data prevista:
01-07-2021
Assoliment:
60%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GCRIM
Diagnòstic:
Les activitats de laboratori en Criminologia es fan en grups massa grans. Falta de reconeixement de l'experimentalitat del Grau.
Valoració:
Molt relacionat amb l'objectiu 1649, s'ha fet un esforç considerable per part de la FD per aconseguir que determinades assignatures que presenten un contingut metodològic puguin desdoblar grups i així fer classe amb grups menys nombrosos.
ACC0002051
Insistir en la necessitat de reconèixer aquesta experimentalitat encara que sigui un estudi de ciències socials - 60%

Responsable:
Data prevista:
01-07-2021
Assoliment:
70%
Prioritat
Alta
Titulacions:
GDR, GCRIM, GCPOL
Descripció:
S'ha incrementat de manera significativa la presència d'activitats formatives en llengües com ara l'anglès.
Diagnòstic:
Baix nivell de llengua anglesa o alguna de les altres terceres llengües dels estudiants dels diferents graus de FD Formació prèvia insuficient. La UdG no oferiria prou mitjans.
ACC0002057
(a) Augment de les activitats formatives en terceres llengües
Tancada
ACC0002058
(b) Augment del nombre d'estudiants amb què fan activitats del Servei d'Idiomes - 40%

Responsable:
Data de tancament:
13-02-2023
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
MUDRETD
Descripció:
Modificar la denominació de les assignatures "Dret de contractes" i "Dret de la responsabilitat civil: fonaments" i incorporar el terme "avançat" per destacar-ne la diferència respecte a altres assignatures del Grau en Dret
Diagnòstic:
Proposar al Consell de màster l'adopció d'un acord per modificar la denominació de les assignatures "Dret de contractes" i "Dret de la responsabilitat civil: fonaments" i incorporar-hi el terme "avançat"
Valoració:
A la reunió de 13 de març de 2020 el Consell de màster va acordar modificar el nom de l'assignatura "Dret de contractes" per "Fonaments del Dret contractual modern", i el nom de l'assignatura "Dret de la responsabilitat civil: fonaments" per " Fonaments actuals de la responsabilitat civil". L'acord va ser comunicat al Gabinet de Planificació i Avaluació (GPA) de la Universitat.
ACC0002073
Modificar denominació assignatures
Tancada

Responsable:
Data prevista:
07-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
MUDRETD
Diagnòstic:
Si es produeix el necessari increment d'estudiants, la titulació es proposa no només activar algunes assignatures optatives contemplades a la memòria i també augmentar l'oferta d'assignatures optatives . En aquest sentit es considera convenient oferir una assignatura anomenada "Sistemes de Dret comparat" que substitueixi l'assignatura "Introducció al Dret comparat: sistemes", i iniciar un procés de reflexió amb l'objectiu d'oferir noves assignatures optatives no contemplades a la memòria. El curs 2021/22 el Màster en Dret de Danys va obtenir una matrícula de 29 estudiants malgrat la pandèmia de la Covid-19, una circumstància que ens permet pensar que l'objectiu d'ampliar l'oferta d'assignatures optatives continua sent raonable.
Valoració:
L'objectiu d'incrementar el nombre d'estudiants es va veure greument perjudicat per la pandèmia de COVID19, ja que la major part dels estudiants del Màster en Dret de Danys són estrangers i es desplacen expressament a Girona per fer el Màster. Durant el període de preinscripció 21-22, la pandèmia va passar moments d'intensitat i es valora que això va produir la impossibilitat d'ampliar el nombre de matriculats. D'aquesta manera no es va poder ampliar l'oferta d'assignatures optatives.
ACC0002119
Modificació del nom d'assignatures - 0%
ACC0002120
Incorporar assignatura: "Valoració del dany corporal" - 0%

Responsable:
Data prevista:
19-11-2023
Assoliment:
50%
Prioritat
Alta
Titulacions:
Totes
Descripció:
Les assignatures optatives "Grans temes de Dret privat I: Tradició jurídica europea" i "Grans temes de Dret privat II: contingències professionals i responsabilitat" actualment només es troben adscrites a l'especialitat de Fonaments per a l'anàlisi del Dret privat i, les dues assignatures haurien de pertànyer a aquesta especialitat i també a l'especialitat de Dret privat de la responsabilitat contractual i extracontractual. Així mateix, en els darrers anys s'ha modificat el nom de diferents assignatures i aquesta circumstància no hauria de ser cap obstacle per al reconeixement de les dues especialitats al màster.
Diagnòstic:
Aquest objectiu de millora fa referència a la necessitat de dur a terme una readscripció de les assignatures optatives als itineraris. La readscripció hauria de permetre a l'estudiant matricular els 16 ECTS que, segons la memòria de la titulació, són indispensables per obtenir l'especialitat. El Consell de Màster en una reunió de data 28 de novembre de 2017 va acordar modificar el nom de dues assignatures optatives: "Teories de la justícia correctiva i justificació moral de la responsabilitat civil" va passar a denominar-se "Justificació i funcions de la responsabilitat civil", i l'assignatura "Introducció al Dret comparat: sistemes" es va anomenar a partir de llavors "Sistema de valoració del dany corporal: bases comparades". El curs 2016/2017 es va incorporar a l'oferta d'optativitat una assignatura anomenada "La prova pericial a la responsabilitat civil" amb l'objectiu de millorar el grau d'especialització dels estudiants que cursen l'itinerari Fonaments per a l'anàlisi del Dret privat. Aquesta oferta no va alterar la càrrega dels mòduls corresponents a l'optativitat, que continua sent de 16 ECTS. Totes aquestes modificacions posen de manifest la necessitat de fer una readscripció de les assignatures optatives per garantir el reconeixement de les dues especialitats del màster.
Valoració:
El Consell de Màster a la sessió 3/2022 va aprovar per assentiment dels assistents que les assignatures optatives "Grans Temes del Dret Privat I: Tradició Jurídica Europea" i "Grans Temes del Dret Privat II: Contingències professionals i responsabilitat civil", siguin adscrites a les dues especialitats del Màster. Atès que aquest objectiu requereix per ser completat la modificació de la memòria, estem esperant poder modificar la memòria ja que ens han informat que per demores en la implementació de l'aplicatiu MEC se suggereix no promoure modificacions de les memòries.
ACC0002121
Readscripció de les assignatures optatives als itineraris - 100%
ACC0002122
Realitzar la modificació de memòria corresponent una vegada finalitzat el procés d'acreditació. Sol·licitar al GPA la publicació al BOE. - 0%

Responsable:
Data prevista:
28-02-2023
Assoliment:
10%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
La UdG establirà una competència de gènere, única i transversal, d'acord amb el Marc general per a la incorporació de la perspectiva de gènere en la docència universitària AQU Catalunya (2018). http://www.aqu.cat/doc/doc_19381922_1.pdf
Diagnòstic:
Com consta en la Guia d'acreditació de les titulacions de Grau i Màster
Valoració:
Hi ha un esborrany en fase de discussió i s'ha fet una anàlisi de la competència en les altres universitats del SUC i es portarà una proposta a la propera comissió d'igualtat per a ser discutida i aprovada.
ACC0002189
Redactar la competència de gènere - 20%
UdG
ACC0002190
Aprovar competència gènere - 0%
UdG

Responsable:
Data prevista:
21-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003048
Revisar i actualitzar el catàleg d'activitats de l'aplicació PGA - 0%
UdG

Responsable:
Data prevista:
01-06-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GCRIM
Descripció:
Millora de la gestió i qualitat de les pràctiques i del contingut metodològic del Grau en Criminologia
Diagnòstic:
S'han detectat dificultats de gestió de les pràctiques externes al grau, que dificulten poder oferir anualment pràctiques de qualitat a la totalitat dels estudiants matriculats. Per altra banda, es busca respondre a la diversitat d'interessos i situacions dels estudiants del grau, i poder proporcionar més hores de pràctiques als que presentin una gran motivació cap a aquesta assignatura.
Valoració:
Es pretén solucionar els problemes derivats de la gestió de les pràctiques externes i respondre a la diversitat de perfils d'estudiants d'aquest grau.
ACC0003096
Canviar les pràctiques externes d'assignatura obligatòria a assignatura optativa - 0%
ACC0003097
Reestructuració del Grau en Criminologia - 0%

Responsable:
Data prevista:
29-06-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GCPOL
Valoració:
Es tracta de repartir millor el contingut més estrictament politològic al llarg del grau i, especialment, augmentar-lo a segon curs.
ACC0003105
Canvi curs assignatura "Anàlisi de polítiques públiques" i "Organització i activitat de les administracions públiques " - 0%
ACC0003106
Canvi curs assignatura "Partits i sistemes de partits" i "Hisenda pública de segon a tercer" - 0%

Responsable:
Data prevista:
29-06-2023
Assoliment:
70%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GCPOL, GCRIM, GDR, MUDRETD, MUADV
Valoració:
La introducció d'una competència transversal en gènere busca una millora de les pràctiques i els continguts docents als tres graus de la FD. Per tal que aquesta introducció vagi més enllà d'allò merament formal i es concreti en pràctiques i metodologies docents específiques, el centre i els coordinadors/es dels graus han considerat necessari partir del coneixement del nivell d'implantació de la perspectiva de gènere als graus de la FD, de la sensibilitat i de la formació del professorat al respecte. Estem pendents, doncs, d'aprovar una redacció per la competència i de concretar les accions formatives i de difusió que en facilitin un desenvolupament efectiu als tres graus, més enllà de les formacions específiques per a docents a Criminologia i a CPA (2018), i per a docents al Grau en Dret (octubre 2022), a canalitzar a través del Grup d'innovació docent transversalització de gènere.
ACC0003107
Promoure la perspectiva de gènere entre el professorat i estudis de la FD - 90%
ACC0003108
Redacció i establiment d'una competència de gènere - 50%

Responsable:
Data prevista:
29-06-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GDR
Valoració:
Es fa una petita modificació del descriptor de l'assignatura de Dret internacional privat II per esmenar un lapsus
ACC0003109
Petita modificació del descriptor d'aquesta assignatura - 0%

2. Pertinència de la informació pública

Responsable:
Data prevista:
01-07-2021
Assoliment:
85%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GDR, GCRIM, GCPOL, MUADV, MUDRETD, MUGADM
Diagnòstic:
Dificultats de navegació a la web. La informació resulta difícil de trobar i potenciar informació sobre estudis, també per estrangers.
Valoració:
En el MA s'ha fomentat la incorporació del CV per part del professorat extern a la universitat que prové dels col.legis d'advocats. En el MDD s'han desenvolupat diversos mecanismes per a la comunicació d'activitats com l'enregistrament dels seminaris, la difusió d'activitats a les xarxes socials, la promoció mitjançant diferents tipus de tríptics electrònics i ocasionalment tríptics impresos. D'altra banda, s'ha promogut que els professors publiquin informació completa a la pàgina web. En el MGA es promou que els professors externs a la universitat incorporin el seu CV de forma que estigui disponible i sigui consultable al web del Màster.
ACC0002021
Crear una Comissió Assessora de Comunicació a la FD - 70%
ACC0002022
Creació web amb més informació (IAE/16/05, IAE/16/06 i IAE/16/07)
Tancada

Responsable:
Data prevista:
31-12-2023
Assoliment:
10%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
Aquest objectiu està condiocionat a la formació que rebran els caps al respecte
ACC0003009
Curs de l'EAP "Línies bàsiques per elaborar cartes de servei" - 10%
UdG

Responsable:
Data prevista:
30-10-2023
Assoliment:
2%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003009
Curs de l'EAP "Línies bàsiques per elaborar cartes de servei" - 10%
UdG
ACC0003016
Definir un nou procés al SGIQ per a la gestió de cartes de servei - 0%
UdG
ACC0003018
Crear cartes de serveis per a col·lectius - 0%
UdG

Responsable:
Data prevista:
17-12-2023
Assoliment:
20%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003034
Integrar el pla HRS4R al pla de millora UdG
Tancada
UdG
ACC0003035
Integrar el pla d'igualtat de gènere al pla de millora UdG - 0%
UdG
ACC0003036
Integrar el pla de llengües al pla de millora UdG - 0%
UdG
ACC0003037
Integrar el pla de gestió d'infraestructures al pla de millora UdG - 0%
UdG
ACC0003045
Publicar el recull de tots els plans institucionals - 0%
UdG

Responsable:
Data prevista:
18-12-2022
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003047
Crear un mapa permanentment actualitzat de responsables dels apartats/planes de la web - 0%
UdG

Responsable:
Data prevista:
30-06-2023
Assoliment:
33%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0002999
Revisar el procediments del marc VSMA per incorporar una tasca d'assessorament inicial - 0%
UdG
ACC0003010
Establir un programa d'ajuts per a la millora de la qualitat docent
Tancada
UdG
ACC0003038
Incorporar criteris d'excel·lencia per l'acreditació a la plantilla teòrica - 0%
UdG

Responsable:
Data prevista:
31-12-2023
Assoliment:
50%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003063
Acreditar els processos transversals del SGQ - 50%
UdG

Responsable:
Data prevista:
21-06-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003073
Fer una anàlisi dels serveis més madurs en el model de gestió - 0%
UdG

Responsable:
Data prevista:
30-06-2023
Assoliment:
30%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003041
Unificar el seguiment de les queixes independentment del punt d'entrada - 30%
UdG

3. Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat

Responsable:
Data prevista:
31-07-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
No hi ha un sistema de recollida de l'opinió dels estudiants amb els recursos materials i les instal·lacions docents
Valoració:
Durant el curs 2021-22 no s'ha avançat en aquest objectiu, queda oendent de revisar pel curs 22-23
ACC0001133
Establir una sistemàtica de recollida d'informació de la satisfacció dels estudiants amb els recursos materials i les instal·lacions - 0%
UdG
ACC0001134
Administració de l'enquesta - 0%
UdG

Responsable:
Data de tancament:
06-05-2022
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
Fruit del replantajament que ha fet AQU sobre centralitzar la responsabilitat de la millora continua de les titulacions a nivell de centre i de les recomenacions dels informes d'acreditació sobre la necessitat d'adaptar i implementar el SGIQ a nivell de centre
Valoració:
S'ha fet un nou manual, política, pla i revisat tots els processos transversals de la UdG
ACC0001272
Aprovació d'un nou Manual dels Sistemes de Gestió de la Qualitat de la Universitat de Girona
Tancada
UdG
ACC0001395
Aprovació P0101 Millora continua
Tancada
UdG
ACC0001628
Aprovació P0102 Revisió del sistema
Tancada
UdG
ACC0001433
Aprovació P0103 Gestió d'incidències, suggeriments i reclamacions
Tancada
UdG
ACC0001434
Aprovació P0201 Disseny i verificació de titulacions
Tancada
UdG
ACC0001435
Aprovació P0202 Seguiment i millora de titulacions
Tancada
UdG
ACC0001436
Aprovació P0203 Modificació de titulacions
Tancada
UdG
ACC0001437
Aprovació P0204 Acreditació de titulacions
Tancada
UdG
ACC0001438
Aprovació P0205 Extinció de titulacions
Tancada
UdG
ACC0001439
Aprovació P0301 Elaboració i aprovació dels plans docents
Tancada
UdG
ACC0001440
Aprovació P0302 Disseny d'assignatures
Tancada
UdG
ACC0001442
Aprovació P0401 Promoció a futurs estudiants
Tancada
UdG
ACC0001443
Aprovació P0402 Admissió i matrícula d'estudiants
Tancada
UdG
ACC0001444
Aprovació P0403 Admissió i matrícula d'estudiants de màster
Tancada
UdG
ACC0001446
Aprovació P0502 Orientació professional
Tancada
UdG
ACC0001447
Aprovació P0601 Creació i publicitat de places de mobilitat
Tancada
UdG
ACC0001450
Aprovació P0602 Contractació i acollida del PDI
Tancada
UdG
ACC0001448
Aprovació P0603 Organització de fluxos de sortida d'estudiants de la UdG
Tancada
UdG
ACC0001449
Aprovació P0701 Contractació i acollida del PDI
Tancada
UdG
ACC0001396
Aprovació P0703 Formació PDI
Tancada
UdG
ACC0001451
Aprovació P0704 Avaluació del PDI
Tancada
UdG
ACC0001452
Aprovació P0705 Formació del PAS
Tancada
UdG
ACC0001453
Aprovació P0801 Millora de les instal·lacions
Tancada
UdG
ACC0001581
Aprovació P0802 Contractació i seguiment dels serveis a estudiants
Tancada
UdG
ACC0001454
Aprovació P0901 Enquestes docència
Tancada
UdG
ACC0001456
Aprovació P0902 Enquestes a titulats/-ades
Tancada
UdG
ACC0001457
Aprovació P0903 Enquestes d'inserció
Tancada
UdG
ACC0001455
Aprovació P0904 Enquestes al professorat
Tancada
UdG
ACC0001458
Aprovació P0905 Publicació d'indicadors per titulacions i rànkings
Tancada
UdG
ACC0001459
Aprovació P1001 Publicació informació web
Tancada
UdG
ACC0001460
Aprovació P1002 Comunicació corporativa
Tancada
UdG

Responsable:
Data prevista:
01-07-2021
Assoliment:
90%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GDR, GCRIM, GCPOL, MUADV, MUDRETD
Valoració:
Tenim dades d'enquestes que ens fa arribar el rectorat i això permet conèixer el grau de satisfacció que, per altra part, és força elevat i també ens permet detectar possibles accions de millora. La Universitat de Girona participa en la Comissió d'enquestes d'AQU amb l'objectiu de definir i implementar altres enquestes com les de satisfacció del professorat respecte del programa formatiu que ja s'ha vist implantada.
ACC0002027
[1] Participació activa a la Comissió d'enquestes d'AQU Catalunya - 90%

Responsable:
Data de tancament:
30-06-2022
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
MUADV, MUDRETD, GDR, GCRIM, GCPOL
Descripció:
1] Incorporar el seguiment dels processos del SGIQ com una dinàmica habitual a l'assegurament de la qualitat a nivell de centre docent. [2] Enfortir una major conscienciació del SGIQ al centre docent [3] Difondre els processos del SGIQ i els seus resultats
Diagnòstic:
Escàs coneixement formal per part dels diferents agents implicats en les titulacions del centre docent de l'existència del SGIQ i de la importància del seu seguiment a l'assegurament de la qualitat de les mateixes. El SGIQ de la UdG certificat per AQU Catalunya inclou 29 processos, uns transversals a tota la Universitat i altres específics de centre Docent. Això ha fet que el SGIQ hagi estat percebut com una responsabilitat de la Universitat, gestionada a través de la CQ de la UdG, i no com una responsabilitat compartida del centre docent.
Valoració:
S'han establert rols dels responsables de qualitat, amb la incorporació d'un Tècnic de Qualitat i s'ha creat la pàgina Web de Qualitat del centre docent
ACC0002030
[1] Identificació del responsable del seguiment de cadascun dels processos del SGIQ a nivell de centre Docent.
Tancada
ACC0002031
[2] Crear la pàgina web de Qualitat del centre docent
Tancada

Responsable:
Data de tancament:
20-06-2022
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Descripció:
Es pretén utilitzar el Servicenow per la tramitació i control del procés de seguiment de titulacions a partir d'aquest any.
Valoració:
S'ha digitalitzat i executat el primer any satisfactòriament
ACC0002815
Desenvolupar al SN
Tancada
UdG
ACC0002816
Implantar el procés de seguiment el primer any
Tancada
UdG

Responsable:
Data prevista:
01-06-2023
Assoliment:
75%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
Es pretén utilitzar el Servicenow per la tramitació i control del procés de disseny i verificació de titulacions a partir d'aquest any.
Valoració:
Es posposa per saturació degut als canvis legislatius
ACC0002912
Desenvolupar al SN - 80%
UdG
ACC0002913
Implantar el procés de disseny i verificació per les primeres titulacions - 70%
UdG

Responsable:
Data prevista:
30-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
La formació dels caps de servei i administradors està prevista dins l'any 2023
ACC0002996
Formació dels administradors en l'ús del ServiceNow - 0%
UdG
ACC0002997
Formació dels caps de servei en l'ús del ServiceNow - 0%
UdG
ACC0002998
Identificar les actuacions del pla de millora que corresponguin a l'administració - 0%
UdG

Responsable:
Data prevista:
31-12-2023
Assoliment:
73%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
La incorporació de les tècniques de qualitat i les reunions trimestrals han millorat el suport metodològic
ACC0002999
Revisar el procediments del marc VSMA per incorporar una tasca d'assessorament inicial - 0%
UdG
ACC0003000
Establir calendari de reunions trimestrals amb les TQ de centre
Tancada
UdG
ACC0003001
Informatització del processos del marc VSMA - 40%
UdG
ACC0003002
Incorporació de les tècniques de qualitat a les àrees d'estudi
Tancada
UdG

Responsable:
Data de tancament:
21-06-2022
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Descripció:
Oferir 6 places de tècnic de qualitat per a cobrir la tasca de tècnic/a de qualitat a les àrees d'estudi. Formar-los i integrar-los en els centres.
Valoració:
La integració dels tècnics de qualitat als centres docents s'ha realitzat després d'un periode de formació. Estan plenament integrats en les àrees respectives i assumint les tasques que s'esperava amb satisfacció.
ACC0003000
Establir calendari de reunions trimestrals amb les TQ de centre
Tancada
UdG
ACC0003002
Incorporació de les tècniques de qualitat a les àrees d'estudi
Tancada
UdG
ACC0003003
Dotar de la formació necessària a les TQ
Tancada
UdG

Responsable:
Data prevista:
20-06-2023
Assoliment:
30%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0002996
Formació dels administradors en l'ús del ServiceNow - 0%
UdG
ACC0002997
Formació dels caps de servei en l'ús del ServiceNow - 0%
UdG
ACC0003005
Incorporar formació del nou marc normatiu relacionat amb la qualitat de les titulacions - 0%
UdG
ACC0003006
Curs del pla del formació del PAS 2022: "Diagramació de processos" adreçat a les tècniques de qualitat
Tancada
UdG
ACC0003007
Curs del pla del formació del PAS 2022: "Interpretació de processos, nivell inicial" adreçat a les tècniques de qualitat i a caps d'unitat
Tancada
UdG
ACC0003008
Curs del pla del formació del PAS 2022: "Transparència i accés a la informació" adreçat a tot el PAS - 0%
UdG
ACC0003009
Curs de l'EAP "Línies bàsiques per elaborar cartes de servei" - 10%
UdG

Responsable:
Data prevista:
30-06-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003013
Impartir un curs de formació en l'àmbit de qualitat per a l'estudiantat - 0%
UdG

Responsable:
Data prevista:
30-06-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003013
Impartir un curs de formació en l'àmbit de qualitat per a l'estudiantat - 0%
UdG
ACC0003014
Afegir informació a la plana web dels centres sobre el paper de l'estudiantat en gestió de qualitat: CQC i CAI - 0%
UdG

Responsable:
Data prevista:
21-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003019
Incorporar indicadors calculats a l'eina de gestió del pla de millora - 0%
UdG

Responsable:
Data prevista:
21-12-2023
Assoliment:
25%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003020
Disposar d'un Datawarehouse - 50%
UdG
ACC0003021
Establir un procediment per demanar el calcul d'indicadors ad-hoc - 0%
UdG

Responsable:
Data prevista:
01-01-2024
Assoliment:
40%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003029
Fer panell pel procés P0201 Verificació - 50%
UdG
ACC0003030
Fer panell pel procés P0202 Seguiment - 50%
UdG
ACC0003031
Fer panell pel procés P0203 Modificació - 0%
UdG
ACC0003032
Fer panell pel procés P0204 Acreditació
Tancada
UdG
ACC0003033
Fer panell pel procés P0205 Extició - 0%
UdG

Responsable:
Data prevista:
30-12-2023
Assoliment:
25%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003022
Creació d'un grup de treball per a la definició del projecte del datawarehouse - 80%
UdG
ACC0003023
Licitar l'adquisició de l'eina que suportarà el datawarehouse - 20%
UdG
ACC0003024
Integració de l'eina amb els aplicatius corporatius - 0%
UdG
ACC0003025
Formació sobre l'ús del datawarehouse - 0%
UdG

Responsable:
Data de tancament:
25-01-2023
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'ha analitzat la situació de desenvolupament del ServiceNow i es decideix amb la gerència i el vicerectorat mantenir l'aposta del SN vist la implantació del sistema i l'acceptació per part dels usuaris
ACC0003042
Analitzar les opcions tecnològiques per implementar la solució
Tancada
UdG

Responsable:
Data prevista:
30-06-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003043
Establir una sistemàtica per incorporar com objectius o accions de millora les propostes de la plataforma SOM - 0%
UdG
ACC0003044
Establir una sistemàtica per incorporar com objectius o accions de millora els suggeriments del formulari QSF - 0%
UdG

Responsable:
Data prevista:
20-06-2023
Assoliment:
25%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003034
Integrar el pla HRS4R al pla de millora UdG
Tancada
UdG
ACC0003035
Integrar el pla d'igualtat de gènere al pla de millora UdG - 0%
UdG
ACC0003036
Integrar el pla de llengües al pla de millora UdG - 0%
UdG
ACC0003037
Integrar el pla de gestió d'infraestructures al pla de millora UdG - 0%
UdG

Responsable:
Data prevista:
21-12-2023
Assoliment:
37%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003020
Disposar d'un Datawarehouse - 50%
UdG
ACC0003046
Incorporar al projecte de datawarehouse l'actualització automatitzada del portal de transparència - 25%
UdG

Responsable:
Data prevista:
31-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003055
Ampliar la informació de les sortides dels processos, identificant plantilles i repositoris - 0%
UdG

Responsable:
Data prevista:
30-12-2023
Assoliment:
7%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003056
Crear un procés nou per gestionar la participació en rànquings universitaris - 0%
UdG
ACC0003057
Crear un nou procés per a la gestió de la carrera professional del PAS - 25%
UdG
ACC0003058
Crear un nou procés per gestionar la comunicació mitjançant xarxes socials - 0%
UdG
ACC0003059
Crear un procés d'enquestes al PAS - 0%
UdG
ACC0003060
Afegir al model de SGQ un procés d'acollida dels estudiants - 0%
UdG
ACC0003061
Crear un procés d'acollida del PDI - 25%
UdG
ACC0003062
Crear un procés d'acollioda del PAS - 0%
UdG

Responsable:
Data prevista:
31-03-2023
Assoliment:
50%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003056
Crear un procés nou per gestionar la participació en rànquings universitaris - 0%
UdG
ACC0003064
Crear una pàgina web de resultats en rànquings
Tancada
UdG

Responsable:
Data prevista:
21-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003078
Establir un servei d'assessorament metodològic per al disseny de titulacions - 0%
UdG
ACC0003079
Incloure formació sobre disseny de titulacions al pla de formació del PDI - 0%
UdG

Responsable:
Data prevista:
30-03-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003083
Redactar uns nous objectius per al procés P0102 - 0%
UdG
ACC0003084
Aprovar la nova versió del procés P0102 - 0%
UdG

4. Adequació del professorat al programa formatiu

Responsable:
Data prevista:
30-06-2022
Assoliment:
68%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Descripció:
Ampliar el nombre de professors de l'àmbit de Ciència Política i de l'Administració a més de consolidar els que encara no pertanyen de manera estable a la plantilla de professorat.
Valoració:
S'ha treballat per incorporar professorat a través de programes competitius estatals i europeus. A més, s'han consolidat professors com a catedràtic i agregada. S'esperen més consolidacions en els propers cursos.
ACC0002082
Consolidar 1 professora àrea CPA en règim interinatge
Tancada
ACC0002083
Consolidar 2 professors lectors - 40%
ACC0002084
Promoure la carrera professional professorat mitjançant noves càtedres
Tancada
ACC0002085
Incorporar noves places en règim de formació i investigació predoctoral i postdoctoral - 0%
ACC0002086
Incorporar noves places de professorat extern via JRamon y Cajal, Beatriz Galindo, Marie Curie, etc
Tancada

Responsable:
Data prevista:
01-03-2022
Assoliment:
55%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GCRIM
Valoració:
S'han consolidat alguns professors a l'espera que ho facin d'altres
ACC0002087
Consolidar 2 professorat àrea de dret penal i criminologia en règim interinatge - 50%
ACC0002088
Consolidar professors de l'àrea en formació - 0%
ACC0002089
Promoure la carrera professional professorat mitjançant noves càtedres
Tancada
ACC0002090
Incorporar noves places en règim postdoctoral i lector - 70%

Responsable:
Data de tancament:
21-06-2022
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'ha aprovat per Consellde Govern el pla i entra en vigor el curs 22-23
ACC0003010
Establir un programa d'ajuts per a la millora de la qualitat docent
Tancada
UdG

Responsable:
Data prevista:
31-05-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003011
Realitzar una anàlisi de la valoració del professorat segons la tipologia de l'assignatura - 0%
UdG
ACC0003012
Modificar el manual d'avaluació segons l'anàlisi realitzada - 0%
UdG

Responsable:
Data prevista:
01-06-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003015
Coordinar amb AQU una sessió informativa sobre participació en CAE - 0%
UdG

Responsable:
Data prevista:
30-03-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003039
Donar accés al professorat a l'històric de les seves valoracions - 0%
UdG
ACC0003071
Incorporar al procés P0702 l'elaboració de plans de millora personalitzats per als professors amb avaluacions negatives - 0%
UdG

Responsable:
Data prevista:
20-06-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003039
Donar accés al professorat a l'històric de les seves valoracions - 0%
UdG
ACC0003040
Fer un aplicatiu nou per a la gestió de l'avaluació docent - 0%
UdG

Responsable:
Data de tancament:
21-06-2022
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'ha aprovat un a convocatòria de projectes d'innovació docent i per la millora de la qualitat docent. S'ha resolt satisfactòriament.
ACC0003072
Implementar un programa d'ajuts per a la millora de la qualitat docent
Tancada
UdG

Responsable:
Data prevista:
31-03-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003049
Anàlisi de les necessitats de CPD dels grups de recerca - 0%
UdG

Responsable:
Data prevista:
31-07-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003077
Revisar la política d'investigador actiu - 0%
UdG

Responsable:
Data prevista:
30-06-2023
Assoliment:
20%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003076
Definir un procés per a la gestió de les convocatòries de xarxes d'universitats - 20%
UdG

Responsable:
Data prevista:
31-03-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
Inclusió de les venies docendi atorgades a professionals col·laboradors docents amb conveni amb la UdG (com per exemple col·legis d'advocats o d'administradors públics) Redefinir l'indicador. L'objectiu del procediment no hauria de ser atorgar el 100% de les vènies docendi. Només les que compleixin amb els criteris establerts des d'un punt de vista acadèmic. Hauria d'implementar-se un nou indicador que valorés el temps d'execució del procès o la qualitat en les dades que queden implementades en els nostres sistemes d'informació
ACC0003114
Nou indicador que valorés el temps d'execució del procés - 0%
UdG
ACC0003115
Incloure Vènies Docendi atorgades a col·laboradors docents - 0%
UdG

Responsable:
Data prevista:
30-04-2023
Assoliment:
50%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Descripció:
- Revisió del pla d'acollida en la incorporació de nou PDI (tenir en compte les diferents tipologies i nacionalitats) - Incloure referència a la formació bàsica o obligatòria
ACC0003134
Actualització del pla d'acollida del PDI - 50%
UdG

5. Eficàcia dels sistemes de suport a l'aprenentatge

Responsable:
Data prevista:
01-07-2021
Assoliment:
40%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GDR, GCRIM, GCPOL
Diagnòstic:
Baixa participació dels estudiants al PATUM. Poca informació i poca percepció de la utilitat del Pla mateix.
Valoració:
S'està treballant per fer més atractiu el Pla d'Acció Tutorial. Fins i tot, crear un aplicatiu electrònic relacionat amb el PATUM (com el que ara tenim de TFG)
ACC0002032
Avançar les sessions informatives al calendari i millorar la informació presencial i via web - 40%

Responsable:
Data prevista:
01-03-2022
Assoliment:
75%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GCRIM, GCPOL
ACC0002081
Millorar l'accés online a revistes acadèmiques augmentant les subscripcions - 75%

Responsable:
Data prevista:
01-07-2021
Assoliment:
61%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
MUADV, GDR, GCRIM, GCPOL
Descripció:
Cal facilitar, a través de la gestió de les pràctiques, la orientació professional dels estudiants dels darrers cursos dels tres graus de la Facultat. De forma separada pels tres Graus cal procurar que la oferta de pràctiques externes reflecteixi la diversitat de sortides professionals; cal traslladar aquesta informació als estudiants, especialment a 3r, i facilitar que accedeixin a una diversitat de pràctiques que els permetin un primer contacte amb el món laboral.
Diagnòstic:
Poca informació general sobre orientació laboral i sortides professionals. L'orientació laboral és insuficient, d'acord amb els indicadors d'ús i/o de satisfacció sobre les activitats realitzades (tipus, durada, difusió, agents d'execució...) S'ha millorat l'oferiment d'informació respecte de les pràctiques i hi hagut diversificació de les pràctiques als tres graus.
Valoració:
S'ha perfeccionat l'oferiment d'informació en relació a les pràctiques i s'ha fet un notable esforç en la diversificació de la tipologia de pràctiques als tres graus.
ACC0002392
diversificar el tipus de pràctiques ofertes als 3 Graus - 50%
ACC0002393
millorar el trasllat d'informació als estudiants en relació a les pràctiques
Tancada
ACC0003104
Millorar l'orientació laboral dels estudiants de la FD. Mantenir una llista de les accions d'orientació i nombre de participants. - 33%

6. Qualitat dels resultats dels programes formatius

Responsable:
Data prevista:
31-12-2021
Assoliment:
20%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GDR, GCRIM, GCPOL
Descripció:
Reduir el nombre de resultats d'aprenentatge i unificar els criteris d'assignació. Millorar el redactat dels resultats d'aprenentatge.
Diagnòstic:
Nombre de resultats d'aprenentatge excessiu per grau i assignació diferent de resultats d'aprenentatge en assignatures comunes a dos graus. Manca de directrius inicials per al redactat de la memòria i assignació de resultats d'aprenentatge i manca de coordinació entre estudis.
Valoració:
Per a la millora dels Graus s'està estudiant i revisant les competències i els resultats d'aprenentatge vinculats.
ACC0002034
[1] Unificar l'assignació de resultats d'aprenentatge per a cada assignatura i entre els diferents graus - 20%
ACC0002035
[2] Reduir el nombre de resultats d'aprenentatge de cada grau - 20%
ACC0002036
[3] Millorar el redactat dels resultats d'aprenentatge - 20%

Responsable:
Data prevista:
31-12-2021
Assoliment:
0%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GDR, GCRIM, GCPOL
Diagnòstic:
Dificultats per treballar i avaluar totes les competències lligades a les assignatures dels graus. Número excessiu de competències vinculades a una mateixa activitat formativa en algunes assignatures.
Valoració:
Per a la millora dels Graus s'està estudiant i revisant les competències
ACC0002041
Reduir el nombre de competències lligades a una mateixa activitat formativa - 0%

Responsable:
Data prevista:
01-03-2021
Assoliment:
50%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GDR, GCPOL
Diagnòstic:
Tot i la millora de la taxa d'abandonament, es podria millorar. Identificar les causes i fer la cerca corresponent.
Valoració:
S'està consolidant una millora del PATUM. No només a nivell intern de la FD sinó també a nivell institucional amb la posada en comú entre totes les facultats de la UdG de les seves pràctiques en matèria de mentoratge i agafar les millors pràctiques.
ACC0002042
Pla d'Acció Tutorial i Mentoria de la FD - 50%

Responsable:
Data prevista:
01-07-2021
Assoliment:
50%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
MUADV, MUDRETD
Diagnòstic:
Es disposa de poca informació sobre la inserció laboral dels estudiants que acaben el MDD. Elaborar una enquesta, que permetria també obtenir una valoració de satisfacció amb el MD.
Valoració:
Es desestima aquest objectiu al MDD ja que es tracta d'un màster de recerca. Es manté per al MA
ACC0002072
Elaborar un qüestionari i enviar-lo als estudiants, fer-ne el seguiment perquè responguin - 50%

Responsable:
Data prevista:
01-06-2023
Assoliment:
60%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003065
Analitzar els criteris de valoració en els rànquings de transparència
Tancada
UdG
ACC0003066
Realitzar un informe de responsabilitat social corporativa - 0%
UdG
ACC0003067
Implementar un mecanisme per mantenir actualitzada la publicació de la plantilla de PDI
Tancada
UdG
ACC0003069
Realitzar un informe de control - 0%
UdG
ACC0003070
Publicar els plans de millora del centres
Tancada
UdG

Responsable:
Data prevista:
30-06-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003058
Crear un nou procés per gestionar la comunicació mitjançant xarxes socials - 0%
UdG

Responsable:
Data prevista:
17-09-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
MUGADM
ACC0003448
Reunions de coordinació amb el Col·legi de Gestors i amb la tècnica de pràctiques de la Facultat - 0%

Choose which types of cookies you accept which the University of Girona can store in your browser.

Those that are essential for enabling your connection. There is no option for disabling them, as they are necessary for the functioning of the website.

These enable your options to be remembered (for example language or region you are accessing from), to provide you with advanced services.

They provide statistical information and enable improved services. We use Google Analytics cookies which you can deactivate by installing this plugin.

To offer advertising contents relating to the interests of users, either directly, or through third parties (“adservers”). These must be activated if you wish to see the YouTube videos uploaded to the University of Girona’s website.