Faculty of Law > The Faculty > Quality > Improvement plan
Go to content (click on Intro)
UdG Home UdG Home
Close
Menu

Faculty of Law

Improvement plan

Faculty of Law

You will find the Faculty of Law’s improvement plan below, continually updated, with its goals, those in progress and those closed during the previous year.

Information about the plans of improvement in the UdG and its interpretation
  • 58Objectius en curs
  • 5Objectius tancats el darrer any
  • 99Accions en curs
  • 44Accions tancades dels objectius mostrats

1. Qualitat del programa formatiu

Responsable:
Vicedegana
Data prevista:
01-03-2021
Assoliment:
66%
Prioritat
Alta
Titulacions:
MUADV
Diagnòstic:
Elevat nombre d'alumnes a les classes Augment de les matrícules
Valoració:
S'ha fet un esforç considerable per part de la FD per aconseguir grups menys nombrosos en determinades assignatures amb contingut pràctic i metodològic abundant.
ACC0002018
Desdoblar el grup de 2n curs i mantenir el desdoblament de tot el MA
ACC0002019
Grau Dret: Augmentar el nombre de simulacions i casos pràctics - 30%
ACC0002020
Grau CPA: Ampliar el nombre dels grups en assignatures amb alt contingut pràctic (tècniques de recerca) - 70%

Responsable:
Degà
Data prevista:
01-07-2025
Assoliment:
50%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GDR, GCRIM, GCPOL, MUADV, MUDRETD, MUGADM
Diagnòstic:
Dificultat dels estudiants per participar a les reunions d'òrgans de govern Encavalcament horari
Valoració:
S'intenta confeccionar els horaris dels diferents graus tenint present aquest fet de l'assistència a reunions d'òrgans de Govern. Encara que no sigui del tot possible per la diversitat de les titulacions i de les dobles titulacions sí es facilita l'assistència dels estudiants a les reunions convocades.
ACC0002050
Intentar, en la mesura que sigui possible, dissenyar els horaris de manera que hi hagi una franja horària específica per assistir a les reunions - 50%

Responsable:
Coordinador d'estudi del Grau de Criminologia
Data prevista:
01-07-2021
Assoliment:
60%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GCRIM
Diagnòstic:
Les activitats de laboratori en Criminologia es fan en grups massa grans. Falta de reconeixement de l'experimentalitat del Grau.
Valoració:
Molt relacionat amb l'objectiu 1649, s'ha fet un esforç considerable per part de la FD per aconseguir que determinades assignatures que presenten un contingut metodològic puguin desdoblar grups i així fer classe amb grups menys nombrosos.
ACC0002051
Insistir en la necessitat de reconèixer aquesta experimentalitat encara que sigui un estudi de ciències socials - 60%

Responsable:
Vicedegà
Data prevista:
01-07-2021
Assoliment:
70%
Prioritat
Alta
Titulacions:
GDR, GCRIM, GCPOL
Descripció:
S'ha incrementat de manera significativa la presència d'activitats formatives en llengües com ara l'anglès.
Diagnòstic:
Baix nivell de llengua anglesa o alguna de les altres terceres llengües dels estudiants dels diferents graus de FD Formació prèvia insuficient. La UdG no oferiria prou mitjans.
Valoració:
S'ha incrementat de manera significativa la presència d'activitats formatives en llengües com ara l'anglès.
ACC0002057
(a) Augment de les activitats formatives en terceres llengües
ACC0002058
(b) Augment del nombre d'estudiants amb què fan activitats del Servei d'Idiomes - 40%

Responsable:
Coordinador d'estudi del Màster en Dret de Danys
Data prevista:
07-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
MUDRETD
Diagnòstic:
Si es produeix el necessari increment d'estudiants, la titulació es proposa no només activar algunes assignatures optatives contemplades a la memòria i també augmentar l'oferta d'assignatures optatives . En aquest sentit es considera convenient oferir una assignatura anomenada "Sistemes de Dret comparat" que substitueixi l'assignatura "Introducció al Dret comparat: sistemes", i iniciar un procés de reflexió amb l'objectiu d'oferir noves assignatures optatives no contemplades a la memòria. El curs 2021/22 el Màster en Dret de Danys va obtenir una matrícula de 29 estudiants malgrat la pandèmia de la Covid-19, una circumstància que ens permet pensar que l'objectiu d'ampliar l'oferta d'assignatures optatives continua sent raonable.
Valoració:
L'objectiu d'incrementar el nombre d'estudiants es va veure greument perjudicat per la pandèmia de COVID19, ja que la major part dels estudiants del Màster en Dret de Danys són estrangers i es desplacen expressament a Girona per fer el Màster. Durant el període de preinscripció 21-22, la pandèmia va passar moments d'intensitat i es valora que això va produir la impossibilitat d'ampliar el nombre de matriculats. D'aquesta manera no es va poder ampliar l'oferta d'assignatures optatives.
ACC0002119
Modificació del nom d'assignatures - 0%
ACC0002120
Incorporar assignatura: "Valoració del dany corporal" - 0%

Responsable:
Coordinador d'estudi del Màster en Dret de Danys
Data prevista:
19-11-2023
Assoliment:
50%
Prioritat
Alta
Titulacions:
Totes
Descripció:
Les assignatures optatives "Grans temes de Dret privat I: Tradició jurídica europea" i "Grans temes de Dret privat II: contingències professionals i responsabilitat" actualment només es troben adscrites a l'especialitat de Fonaments per a l'anàlisi del Dret privat i, les dues assignatures haurien de pertànyer a aquesta especialitat i també a l'especialitat de Dret privat de la responsabilitat contractual i extracontractual. Així mateix, en els darrers anys s'ha modificat el nom de diferents assignatures i aquesta circumstància no hauria de ser cap obstacle per al reconeixement de les dues especialitats al màster.
Diagnòstic:
Aquest objectiu de millora fa referència a la necessitat de dur a terme una readscripció de les assignatures optatives als itineraris. La readscripció hauria de permetre a l'estudiant matricular els 16 ECTS que, segons la memòria de la titulació, són indispensables per obtenir l'especialitat. El Consell de Màster en una reunió de data 28 de novembre de 2017 va acordar modificar el nom de dues assignatures optatives: "Teories de la justícia correctiva i justificació moral de la responsabilitat civil" va passar a denominar-se "Justificació i funcions de la responsabilitat civil", i l'assignatura "Introducció al Dret comparat: sistemes" es va anomenar a partir de llavors "Sistema de valoració del dany corporal: bases comparades". El curs 2016/2017 es va incorporar a l'oferta d'optativitat una assignatura anomenada "La prova pericial a la responsabilitat civil" amb l'objectiu de millorar el grau d'especialització dels estudiants que cursen l'itinerari Fonaments per a l'anàlisi del Dret privat. Aquesta oferta no va alterar la càrrega dels mòduls corresponents a l'optativitat, que continua sent de 16 ECTS. Totes aquestes modificacions posen de manifest la necessitat de fer una readscripció de les assignatures optatives per garantir el reconeixement de les dues especialitats del màster.
Valoració:
El Consell de Màster a la sessió 3/2022 va aprovar per assentiment dels assistents que les assignatures optatives "Grans Temes del Dret Privat I: Tradició Jurídica Europea" i "Grans Temes del Dret Privat II: Contingències professionals i responsabilitat civil", siguin adscrites a les dues especialitats del Màster. Atès que aquest objectiu requereix per ser completat la modificació de la memòria, estem esperant poder modificar la memòria ja que ens han informat que per demores en la implementació de l'aplicatiu MEC se suggereix no promoure modificacions de les memòries.
ACC0002121
Readscripció de les assignatures optatives als itineraris - 100%
ACC0002122
Realitzar la modificació de memòria corresponent una vegada finalitzat el procés d'acreditació. Sol·licitar al GPA la publicació al BOE. - 0%

Responsable:
Vicerector de Docència i Planificació Acadèmica
Data de tancament:
20-06-2023
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Descripció:
La UdG establirà una competència de gènere, única i transversal, d'acord amb el Marc general per a la incorporació de la perspectiva de gènere en la docència universitària AQU Catalunya (2018). http://www.aqu.cat/doc/doc_19381922_1.pdf
Diagnòstic:
Com consta en la Guia d'acreditació de les titulacions de Grau i Màster
Valoració:
Hi ha un esborrany en fase de discussió i s'ha fet una anàlisi de la competència en les altres universitats del SUC i es portarà una proposta a la propera comissió d'igualtat per a ser discutida i aprovada. Hi ha l'aprovació per part del Consell de Govern de la competència: " Desenvolupar la capacitat d'identificar desigualtats per raons de sexes i gènere i de dissenyar solucions"
ACC0002189
Redactar la competència de gènere
UdG
ACC0002190
Aprovar competència gènere
UdG

Responsable:
Vicerector de Docència i Planificació Acadèmica
Data prevista:
21-12-2024
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
Basant-nos en la filosofia del model Udg XXI aprovat pel claustre, s'està elaborant una guia que faciliti als centres docents que vulguin verificar o reverificar un títol la tria dels resultats d'aprenentatge, metodologies i activitats docents a partir de llistats prestablerts. Aquesta guia és la precursora del futur aplicatiu del Pla de Gestió Acadèmica (PGA).
ACC0003048
Revisar i actualitzar el catàleg d'activitats de l'aplicació PGA - 0%
UdG

Responsable:
Responsable de pràctiques
Data prevista:
01-06-2025
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GCRIM
Descripció:
Millora de la gestió i qualitat de les pràctiques i del contingut metodològic del Grau en Criminologia
Diagnòstic:
S'han detectat dificultats de gestió de les pràctiques externes al grau, que dificulten poder oferir anualment pràctiques de qualitat a la totalitat dels estudiants matriculats. Per altra banda, es busca respondre a la diversitat d'interessos i situacions dels estudiants del grau, i poder proporcionar més hores de pràctiques als que presentin una gran motivació cap a aquesta assignatura.
Valoració:
Es pretén solucionar els problemes derivats de la gestió de les pràctiques externes i respondre a la diversitat de perfils d'estudiants d'aquest grau.
ACC0003096
Canviar les pràctiques externes d'assignatura obligatòria a assignatura optativa - 0%
ACC0003097
Reestructuració del Grau en Criminologia - 0%

Responsable:
Coordinador d'estudi del Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració
Data prevista:
29-06-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GCPOL
Valoració:
Es tracta de repartir millor el contingut més estrictament politològic al llarg del grau i, especialment, augmentar-lo a segon curs.
ACC0003105
Canvi curs assignatura "Anàlisi de polítiques públiques" i "Organització i activitat de les administracions públiques " - 0%
ACC0003106
Canvi curs assignatura "Partits i sistemes de partits" i "Hisenda pública de segon a tercer" - 0%

Responsable:
Responsable de pràctiques
Data prevista:
29-06-2023
Assoliment:
70%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GCPOL, GCRIM, GDR, MUDRETD, MUADV
Valoració:
La introducció d'una competència transversal en gènere busca una millora de les pràctiques i els continguts docents als tres graus de la FD. Per tal que aquesta introducció vagi més enllà d'allò merament formal i es concreti en pràctiques i metodologies docents específiques, el centre i els coordinadors/es dels graus han considerat necessari partir del coneixement del nivell d'implantació de la perspectiva de gènere als graus de la FD, de la sensibilitat i de la formació del professorat al respecte. Estem pendents, doncs, d'aprovar una redacció per la competència i de concretar les accions formatives i de difusió que en facilitin un desenvolupament efectiu als tres graus, més enllà de les formacions específiques per a docents a Criminologia i a CPA (2018), i per a docents al Grau en Dret (octubre 2022), a canalitzar a través del Grup d'innovació docent transversalització de gènere.
ACC0003107
Promoure la perspectiva de gènere entre el professorat i estudis de la FD - 90%
ACC0003108
Redacció i establiment d'una competència de gènere - 50%

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
29-06-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GDR
Valoració:
Es fa una petita modificació del descriptor de l'assignatura de Dret internacional privat II per esmenar un lapsus
ACC0003109
Petita modificació del descriptor d'aquesta assignatura - 0%

Responsable:
Coordinador d'estudi del Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració
Data prevista:
30-04-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Alta
Titulacions:
Totes
Valoració:
L'objectiu principal del doble grau de Ciències Polítiques i de l'Administració / Dret és donar una formació sòlida que capaciti a l'estudiant per a la gestió pública i l'anàlisi política, així com per comprendre i aplicar el Dret en un entorn canviant i dinàmic.
ACC0003559
Canvi de curs assignatures "Cultura política, comunicació i opinió pública" i "Anàlisi de polítiques públiques " - 0%

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
30-05-2024
Assoliment:
75%
Prioritat
Alta
Titulacions:
GDR, GCPOL, GCRIM
ACC0008920
Introducció de l'optativa "Delinqüència i mitjans de comunicació" als Graus en Dret, Criminologia i Ciències Polítiques i de l'Administració
ACC0008925
Introducció de l'optativa "Política a l'Àfrica i el Magreb" al Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració"
ACC0008968
Introducció de noves optatives en anglès - 0%
ACC0009000
Introducció de l'optativa "Presentació i anàlisis de problemes contemporanis en el camp de la Criminologia" al grau de Criminologia

2. Pertinència de la informació pública

Responsable:
Vicedegana
Data prevista:
01-07-2021
Assoliment:
85%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GDR, GCRIM, GCPOL, MUADV, MUDRETD, MUGADM
Diagnòstic:
Dificultats de navegació a la web. La informació resulta difícil de trobar i potenciar informació sobre estudis, també per estrangers.
Valoració:
En el MA s'ha fomentat la incorporació del CV per part del professorat extern a la universitat que prové dels col.legis d'advocats. En el MDD s'han desenvolupat diversos mecanismes per a la comunicació d'activitats com l'enregistrament dels seminaris, la difusió d'activitats a les xarxes socials, la promoció mitjançant diferents tipus de tríptics electrònics i ocasionalment tríptics impresos. D'altra banda, s'ha promogut que els professors publiquin informació completa a la pàgina web. En el MGA es promou que els professors externs a la universitat incorporin el seu CV de forma que estigui disponible i sigui consultable al web del Màster.
ACC0002021
Crear una Comissió Assessora de Comunicació a la FD - 70%
ACC0002022
Creació web amb més informació (IAE/16/05, IAE/16/06 i IAE/16/07)

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
75%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
Es fa de manera sistemàtica una anàlisi del punts febles detectats per les comissions d'acreditació de les titulacions en cadacun dels apartat de l'informe. Tot i que hi ha diversitat de casuístiques els punts febles més detectats són l'estructura del professorat en àmbits determinats i el SGQ poc implementat. En relació amb el segon aspecte s'han apreciat millores en la valoració que fan les comissions de la dimensió corresponent a l'SGQ, arrel de la tasca de millora realitzada en aquest àmbit.
ACC0003038
Incorporar criteris d'excel·lencia per l'acreditació a les directrius d'incorporació de PDI de plantilla als departaments
UdG
ACC0003620
Establir un programa d'ajuts per a la millora de la qualitat docent
UdG
ACC0003630
Revisar el procediments del marc VSMA per incorporar una tasca d'assessorament inicial
UdG
ACC0009177
Fer una anàlisi exhaustiva dels resultats per veure els punts febles dque no permeten tenir excel·lència - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
30%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
Juntament amb el delegat d'administració electrònica s'està treballant el tema.
ACC0003041
Unificar el seguiment de les queixes independentment del punt d'entrada - 30%
UdG

3. Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
30-04-2024
Assoliment:
0%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
No hi ha un sistema de recollida de l'opinió dels estudiants amb els recursos materials i les instal·lacions docents
Valoració:
Durant el curs 2022-23 no s'ha avançat en aquest objectiu, queda oendent de revisar pel curs 23-24
ACC0001133
Establir una sistemàtica de recollida d'informació de la satisfacció dels estudiants amb els recursos materials i les instal·lacions - 0%
UdG
ACC0001134
Administració de l'enquesta - 0%
UdG

Responsable:
Secretari de la Facultat de Dret
Data prevista:
01-07-2021
Assoliment:
90%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GDR, GCRIM, GCPOL, MUADV, MUDRETD
Valoració:
Tenim dades d'enquestes que ens fa arribar el rectorat i això permet conèixer el grau de satisfacció que, per altra part, és força elevat i també ens permet detectar possibles accions de millora. La Universitat de Girona participa en la Comissió d'enquestes d'AQU amb l'objectiu de definir i implementar altres enquestes com les de satisfacció del professorat respecte del programa formatiu que ja s'ha vist implantada.
ACC0002027
[1] Participació activa a la Comissió d'enquestes d'AQU Catalunya - 90%

Responsable:
Secretari de la Facultat de Dret
Data prevista:
01-07-2021
Assoliment:
50%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
MUADV, MUDRETD
Diagnòstic:
Es disposa de poca informació sobre la inserció laboral dels estudiants que acaben el MDD. Elaborar una enquesta, que permetria també obtenir una valoració de satisfacció amb el MD.
Valoració:
Es desestima aquest objectiu al MDD ja que es tracta d'un màster de recerca. Es manté per al MA
ACC0002072
Elaborar un qüestionari i enviar-lo als estudiants, fer-ne el seguiment perquè responguin - 50%

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
31-07-2024
Assoliment:
75%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
Es pretén utilitzar el Servicenow per la tramitació i control del procés de disseny i verificació de titulacions a partir d'aquest any.
Valoració:
S'està avançant en incorporar l'històric de les verificacions al SN
ACC0002912
Desenvolupar al SN - 80%
UdG
ACC0002913
Implantar el procés de disseny i verificació per les primeres titulacions - 70%
UdG

Responsable:
Vicegerència Acadèmica i de Qualitat
Data prevista:
31-12-2024
Assoliment:
21%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'ha realitzat una primera formació per administradors
ACC0002997
Formació dels caps de servei en l'ús del ServiceNow - 0%
UdG
ACC0002998
Identificar les actuacions del pla de millora que corresponguin a l'administració - 15%
UdG
ACC0003639
Formació dels administradors en l'ús del ServiceNow - 50%
UdG

Responsable:
Vicegerència Acadèmica i de Qualitat
Data de tancament:
04-07-2023
Tancament:
Assoliment baix
Titulacions:
Totes
Valoració:
La incorporació de les tècniques de qualitat i les reunions trimestrals han millorat el suport metodològic
ACC0002999
Revisar el procediments del marc VSMA per incorporar una tasca d'assessorament inicial
UdG
ACC0003000
Establir calendari de reunions trimestrals amb les TQ de centre
UdG
ACC0003001
Informatització del processos del marc VSMA
UdG
ACC0003640
Incorporació de les tècniques de qualitat a les àrees d'estudi
UdG

Responsable:
Vicegerència Acadèmica i de Qualitat
Data de tancament:
23-01-2024
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'ha incorporat formació en l'àmbit de qualitat al Pla de Formació del PTGAS i de manera periòdica es programen actualitzacions del cursos
ACC0002996
Formació dels administradors en l'ús del ServiceNow
UdG
ACC0003005
Incorporar formació del nou marc normatiu relacionat amb la qualitat de les titulacions
UdG
ACC0003006
Curs del pla del formació del PAS 2022: "Diagramació de processos" adreçat a les tècniques de qualitat
UdG
ACC0003007
Curs del pla del formació del PAS 2022: "Interpretació de processos, nivell inicial" adreçat a les tècniques de qualitat i a caps d'unitat
UdG
ACC0003008
Curs del pla del formació del PAS 2022: "Transparència i accés a la informació" adreçat a tot el PAS
UdG
ACC0003615
Formació dels caps de servei en l'ús del ServiceNow
UdG
ACC0003616
Curs de l'EAP "Línies bàsiques per elaborar cartes de servei"
UdG

Responsable:
Vicerectora d'Estudiantat, Mobilitat i Ocupació
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
Actualment estem revisant formacions sobre qualitat que s'havien fet prèviament pel col·lectiu d'estudiants, i preparant un nou curs de formació de cara als propers mesos.
ACC0003013
Impartir un curs de formació en l'àmbit de qualitat per a l'estudiantat - 0%
UdG

Responsable:
Vicerectora d'Estudiantat, Mobilitat i Ocupació
Data prevista:
29-06-2024
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
Està previst un curs de formació en l'àmbit de la qualitat aquest abans del juliol
ACC0003014
Afegir informació a la plana web dels centres sobre el paper de l'estudiantat en gestió de qualitat: CQC i CAI - 0%
UdG
ACC0003632
Impartir un curs de formació en l'àmbit de qualitat per a l'estudiantat - 0%
UdG

Responsable:
Vicegerència Acadèmica i de Qualitat
Data prevista:
31-12-2024
Assoliment:
10%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
Aquest objectiu està condicionat a la formació que rebran els caps al respecte
ACC0003009
Curs de l'EAP "Línies bàsiques per elaborar cartes de servei" - 10%
UdG

Responsable:
Vicegerència Acadèmica i de Qualitat
Data prevista:
31-12-2024
Assoliment:
2%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
.
ACC0003016
Definir un nou procés al SGIQ per a la gestió de cartes de servei - 0%
UdG
ACC0003018
Crear cartes de serveis per a col·lectius - 0%
UdG
ACC0003606
Curs de l'EAP "Línies bàsiques per elaborar cartes de servei" - 10%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
30%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
Estem pendents de la finalizació de la implementació del datawarehouse per al càlcul d'inidicadors automàtics. S'ha fet la petició de planificar un projecte d'alimentació de dades
ACC0003019
Incorporar indicadors calculats a l'eina de gestió del pla de millora - 30%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
35%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
En les reunions per a la definició dels datamars del Datawarehouse, s'han determinat en grups de treball esl indicadors necessaris que han de permetre el càlcul d'indicadors de gestió per a diferents tiplogies de gestors.
ACC0003021
Establir un procediment per demanar el calcul d'indicadors ad-hoc - 20%
UdG
ACC0003613
Disposar d'un Datawarehouse - 50%
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
01-01-2025
Assoliment:
53%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
Feina en curs i avançant en el bolcatge de l'històric
ACC0003029
Fer panell pel procés P0201 Verificació - 70%
UdG
ACC0003030
Fer panell pel procés P0202 Seguiment - 50%
UdG
ACC0003031
Fer panell pel procés P0203 Modificació - 0%
UdG
ACC0003032
Fer panell pel procés P0204 Acreditació
UdG
ACC0003033
Fer panell pel procés P0205 Extinció - 0%
UdG
ACC0003580
Anàlisi del calendari d'elaboració dels informes de seguiment de les titulacions
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
62%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'ha endarreit 6 mesos el projecte que havia d'acabar el desembre per problemes de licitació
ACC0003022
Creació d'un grup de treball per a la definició del projecte del datawarehouse
UdG
ACC0003023
Licitar l'adquisició de l'eina que suportarà el datawarehouse
UdG
ACC0003024
Integració de l'eina amb els aplicatius corporatius - 25%
UdG
ACC0003025
Formació sobre l'ús del datawarehouse - 25%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
30%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'ha reactivat la plataforma SOM i facilitat el seu ús com a font d'idees i aportacions. S'ha d'acabar de definir el procés conjunt de QSMF
ACC0003043
Establir una sistemàtica per incorporar com objectius o accions de millora les propostes de la plataforma SOM - 30%
UdG
ACC0003044
Establir una sistemàtica per incorporar com objectius o accions de millora els suggeriments del formulari QSF - 30%
UdG

Responsable:
Vicerector de Comunicació
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
66%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'han impulsat mesures per incrementar la coordinació multinivell per a comunicar a les diverses instàncies de la institució quines són les activitats que es planifiquen a curt, mig i llarg termini. Es valora positivament la feina feta.
ACC0003037
Integrar el pla de gestió d'infraestructures al pla de millora UdG - 0%
UdG
ACC0003045
Publicar el recull de tots els plans institucionals
UdG
ACC0003611
Integrar el pla HRS4R al pla de millora UdG
UdG
ACC0003621
Integrar el pla d'igualtat de gènere al pla de millora UdG - 50%
UdG
ACC0003637
Integrar el pla d'ambientalització al pla de millora - 80%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
57%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'han entrat els plans i s'estan entrant els objectius i les accions etsratègiques.
ACC0003034
Integrar el pla HRS4R al pla de millora UdG
UdG
ACC0003035
Integrar el pla d'igualtat de gènere al pla de millora UdG - 50%
UdG
ACC0003036
Integrar el pla d'ambientalització al pla de millora - 80%
UdG
ACC0003623
Integrar el pla de gestió d'infraestructures al pla de millora UdG - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
37%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'està esperant el datawarehouse per a tenir l'automatització. S'han fet peticions en diferents datamars que s'espera que donin dades per a l'actualització a partir de les dades que s'estan obtenint i informant actualment.
ACC0003020
Disposar d'un Datawarehouse - 50%
UdG
ACC0003046
Incorporar al projecte de datawarehouse l'actualització automatitzada del portal de transparència - 25%
UdG

Responsable:
Vicerector de Comunicació
Data de tancament:
23-01-2024
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'ha penjat a la pàgina web el quadre de webs i la responsabilitats corresponents.
ACC0003047
Crear un mapa permanentment actualitzat de responsables dels apartats/planes de la web
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
40%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
En el procés d'elaboració dels segon informe del SGQ es va fer un treball per a determinar indicadors i llindars. Aquesta ha de ser una de les principals fonts d'identificació.
ACC0003055
Ampliar la informació de les sortides dels processos, identificant plantilles i repositoris - 40%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
19%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'està treballant en els processos que falten i està previst que em model estàndard estigui acabat el primer semestre.
ACC0003057
Crear un nou procés per a la gestió de la carrera professional del PAS - 25%
UdG
ACC0003058
Crear un nou procés per gestionar la comunicació mitjançant xarxes socials - 0%
UdG
ACC0003059
Crear un procés d'enquestes al PAS - 0%
UdG
ACC0003060
Afegir al model de SGQ un procés d'acollida dels estudiants - 0%
UdG
ACC0003061
Crear un procés d'acollida del PDI - 25%
UdG
ACC0003062
Crear un procés d'acollida del PAS - 10%
UdG
ACC0003617
Crear un procés nou per gestionar la participació en rànquings universitaris - 75%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
31-12-2024
Assoliment:
75%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
Estem en procés d'acreditació del SGQ que és condició necessària per a l'acreditació intitucional dels centres.
ACC0003063
Acreditar els processos transversals del SGQ - 75%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-04-2024
Assoliment:
62%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'ha creat la pàgina de rànquings i de moment està aturat en estudi el procés. En una primera reunió s'han analitzat els rànquings actuals i desestimat participar en nous rànquings.
ACC0003056
Crear un procés nou per gestionar la participació en rànquings universitaris - 25%
UdG
ACC0003064
Crear una pàgina web de resultats en rànquings
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
90%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'ha fet una feina d'anàlisi en rànquings on participem. S'ha establert la maximització en rànquings de transparència i s'està fent en rànquings docents i d'impacte.
ACC0003065
Analitzar els criteris de valoració en els rànquings de transparència
UdG
ACC0003066
Realitzar un informe de responsabilitat social corporativa
UdG
ACC0003067
Implementar un mecanisme per mantenir actualitzada la publicació de la plantilla de PDI
UdG
ACC0003069
Realitzar un informe de control - 50%
UdG
ACC0003070
Publicar els plans de millora del centres
UdG

Responsable:
Vicerector de Docència i Planificació Acadèmica
Data prevista:
21-12-2024
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
Basant-nos en la filosofia del model Udg XXI aprovat pel claustre, s'està elaborant una guia que faciliti als centres docents que vulguin verificar o reverificar un títol la tria dels resultats d'aprenentatge, metodologies i activitats docents a partir de llistats prestablerts. El model preveu accions en la línia d'establir un consens de gran abast en relació a les metodologies docents i l'avaluació per part de la comunitat universitària i es preveu d'aquí que quedi reflectida en el proper pla pluriennal de formació.
ACC0003078
Establir un servei d'assessorament metodològic per al disseny de titulacions - 0%
UdG
ACC0003079
Incloure formació sobre disseny de titulacions al pla de formació del PDI - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data de tancament:
22-01-2024
Tancament:
Desistiment
Titulacions:
Totes
Valoració:
Davant la restructuració iniciada dels serveis de la Unversitat es decideix desistir, de moment, d'aquest objectiu. Fins que s'hagi acabat la restructuració.
ACC0003073
Fer una anàlisi dels serveis més madurs en el model de gestió
UdG

4. Adequació del professorat al programa formatiu

Responsable:
Coordinador d'estudi del Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració
Data prevista:
30-06-2022
Assoliment:
68%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GCPOL
Descripció:
Ampliar el nombre de professors de l'àmbit de Ciència Política i de l'Administració a més de consolidar els que encara no pertanyen de manera estable a la plantilla de professorat.
Valoració:
S'ha treballat per incorporar professorat a través de programes competitius estatals i europeus. A més, s'han consolidat professors com a catedràtic i agregada. S'esperen més consolidacions en els propers cursos.
ACC0002082
Consolidar 1 professora àrea CPA en règim interinatge
ACC0002083
Consolidar 2 professors lectors - 40%
ACC0002084
Promoure la carrera professional professorat mitjançant noves càtedres
ACC0002085
Incorporar noves places en règim de formació i investigació predoctoral i postdoctoral - 0%
ACC0002086
Incorporar noves places de professorat extern via JRamon y Cajal, Beatriz Galindo, Marie Curie, etc

Responsable:
Coordinador d'estudi del Grau de Criminologia
Data prevista:
01-03-2022
Assoliment:
55%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GCRIM
Valoració:
S'han consolidat alguns professors a l'espera que ho facin d'altres
ACC0002087
Consolidar 2 professorat àrea de dret penal i criminologia en règim interinatge - 50%
ACC0002088
Consolidar professors de l'àrea en formació - 0%
ACC0002089
Promoure la carrera professional professorat mitjançant noves càtedres
ACC0002090
Incorporar noves places en règim postdoctoral i lector - 70%

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
23%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'han comunicat als departaments i als centres el professorat amb alta i baixa valoració docent. Aquells que no l'han superat, s'ha indicat que els haurien de fer un apla de millora personalitzat.
ACC0003011
Realitzar una anàlisi de la valoració del professorat segons la tipologia de l'assignatura - 50%
UdG
ACC0003012
Modificar el manual d'avaluació segons l'anàlisi realitzada - 20%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
75%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'ha avaluat la possibilitat de participar en CAE d'AQU i d'ANECA. S'ha difós informació de participació en ANECA. AQU és reticient a la participació de personal de les universitats catalanes per a evitar endogàmia.
ACC0003015
Coordinar amb AQU una sessió informativa sobre participació en CAE - 75%
UdG

Responsable:
Vicerector de Personal
Data prevista:
30-04-2024
Assoliment:
30%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
L'objectiu consta de dos accions. La primera adreçada a l'elaboració de plans de millora per a PDI amb avaluacions negatives. La segona proporcionar al PDI els resultats de les avaluacions històriques.
ACC0003071
Incorporar al procés P0702 l'elaboració de plans de millora personalitzats per als professors amb avaluacions negatives - 60%
UdG
ACC0003642
Donar accés al professorat a l'històric de les seves valoracions - 0%
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
31-12-2024
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
Hi ha la previsió d'incorporar una nova eina per a gestionar l'avaluació docent que faciliti la tasca als avaluats, als avaluadors i que integri la informació històrica de les avaluacions i la posi a disposició dels avaluats. La calendarització de l'eina ha sofert un retard en la planificació del SI per l'acumulació de projectes de l'àmbit.
ACC0003039
Donar accés al professorat a l'històric de les seves valoracions - 0%
UdG
ACC0003040
Fer un aplicatiu nou per a la gestió de l'avaluació docent - 0%
UdG

Responsable:
Vicerectora de Recerca i Transferència del coneixement
Data prevista:
20-12-2024
Assoliment:
50%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'ha tancat l'acció consistent en analitzar les necessitats de CPD dels grups de re cerca de la UdG i, un cop avaluades, s'ha obert una acció consistent en crear nous espais per al CPD de recerca de la UdG
ACC0003049
Anàlisi de les necessitats de CPD dels grups de recerca
UdG
ACC0006166
Crear nous espais CPD - 0%
UdG

Responsable:
Vicerectora de Recerca i Transferència del coneixement
Data prevista:
20-12-2024
Assoliment:
80%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'ha fet un nou programa de suport a la preparació de projectes col·laboratius internacionals. Acció programada i executada al 100%. La revisió de la política d'investigador actiu està en curs, pendent de la nova política de recerca del Departametn d'Universitats.
ACC0003077
Revisar la política d'investigador actiu - 0%
UdG
ACC0006202
Dissenyar i implementar un programa de suport a la preparació de projectes col·laboratius internacionals
UdG

Responsable:
Vicerector de projectes estratègics i internacionalització
Data prevista:
30-03-2024
Assoliment:
30%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'està completant la diagnosi, és a dir, el coneixement sobre les xarxes en què participa la UdG, sigui a nivell institucional o més focalitzat en un àmbit de docència, recerca o innovació. A continuació es prepararà un protocol per valorar l'adhesió a noves xarxes o el manteniment de la vinculació amb les existents.
ACC0003076
Definir un procés per a la gestió de les convocatòries de xarxes d'universitats - 30%
UdG

Responsable:
Vicerector de Personal
Data prevista:
31-03-2024
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
Inclusió de les venies docendi atorgades a professionals col·laboradors docents amb conveni amb la UdG (com per exemple col·legis d'advocats o d'administradors públics) Redefinir l'indicador. L'objectiu del procediment no hauria de ser atorgar el 100% de les vènies docendi. Només les que compleixin amb els criteris establerts des d'un punt de vista acadèmic. Hauria d'implementar-se un nou indicador que valorés el temps d'execució del procès o la qualitat en les dades que queden implementades en els nostres sistemes d'informació
Valoració:
Les accions han estat assignades al Servei de Recursos Humans
ACC0003114
Nou indicador que valorés el temps d'execució del procés - 0%
UdG
ACC0003115
Incloure Vènies Docendi atorgades a col·laboradors docents - 0%
UdG

Responsable:
Servei de recursos humans
Data prevista:
31-03-2024
Assoliment:
60%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Descripció:
- Revisió del pla d'acollida en la incorporació de nou PDI (tenir en compte les diferents tipologies i nacionalitats) - Incloure referència a la formació bàsica o obligatòria
Valoració:
El pla d'acollida d'incorporació de nou PDI està complet pel que fa a l'acollida de personal docent (com per exemple el professorat associat o substitut). S'està millorant el pla per tal que hi hagi més informació sobre l'estructura de la UdG i també per adreçar-lo als nous investigadors.
ACC0003134
Actualització del pla d'acollida del PDI - 60%
UdG

5. Eficàcia dels sistemes de suport a l'aprenentatge

Responsable:
Vicedegana
Data prevista:
01-07-2021
Assoliment:
40%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GDR, GCRIM, GCPOL
Diagnòstic:
Baixa participació dels estudiants al PATUM. Poca informació i poca percepció de la utilitat del Pla mateix.
Valoració:
S'està treballant per fer més atractiu el Pla d'Acció Tutorial. Fins i tot, crear un aplicatiu electrònic relacionat amb el PATUM (com el que ara tenim de TFG)
ACC0002032
Avançar les sessions informatives al calendari i millorar la informació presencial i via web - 40%

Responsable:
Degà
Data prevista:
01-03-2022
Assoliment:
75%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GCRIM, GCPOL
ACC0002081
Millorar l'accés online a revistes acadèmiques augmentant les subscripcions - 75%

Responsable:
Responsable de pràctiques
Data prevista:
01-07-2021
Assoliment:
61%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
MUADV, GDR, GCRIM, GCPOL
Descripció:
Cal facilitar, a través de la gestió de les pràctiques, la orientació professional dels estudiants dels darrers cursos dels tres graus de la Facultat. De forma separada pels tres Graus cal procurar que la oferta de pràctiques externes reflecteixi la diversitat de sortides professionals; cal traslladar aquesta informació als estudiants, especialment a 3r, i facilitar que accedeixin a una diversitat de pràctiques que els permetin un primer contacte amb el món laboral.
Diagnòstic:
Poca informació general sobre orientació laboral i sortides professionals. L'orientació laboral és insuficient, d'acord amb els indicadors d'ús i/o de satisfacció sobre les activitats realitzades (tipus, durada, difusió, agents d'execució...) S'ha millorat l'oferiment d'informació respecte de les pràctiques i hi hagut diversificació de les pràctiques als tres graus.
Valoració:
S'ha perfeccionat l'oferiment d'informació en relació a les pràctiques i s'ha fet un notable esforç en la diversificació de la tipologia de pràctiques als tres graus.
ACC0002392
diversificar el tipus de pràctiques ofertes als 3 Graus - 50%
ACC0002393
millorar el trasllat d'informació als estudiants en relació a les pràctiques
ACC0003104
Millorar l'orientació laboral dels estudiants de la FD. Mantenir una llista de les accions d'orientació i nombre de participants. - 33%

6. Qualitat dels resultats dels programa formatiu

Responsable:
Vicedegana
Data prevista:
30-12-2024
Assoliment:
40%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GDR, GCRIM, GCPOL
Descripció:
Reduir el nombre de resultats d'aprenentatge i unificar els criteris d'assignació. Millorar el redactat dels resultats d'aprenentatge.
Diagnòstic:
Nombre de resultats d'aprenentatge excessiu per grau i assignació diferent de resultats d'aprenentatge en assignatures comunes a dos graus. Manca de directrius inicials per al redactat de la memòria i assignació de resultats d'aprenentatge i manca de coordinació entre estudis.
Valoració:
Per a la millora dels Graus s'està estudiant i revisant les competències i els resultats d'aprenentatge vinculats.
ACC0002034
[1] Unificar l'assignació de resultats d'aprenentatge per a cada assignatura i entre els diferents graus - 20%
ACC0002035
[2] Reduir el nombre de resultats d'aprenentatge de cada grau - 20%
ACC0002036
[3] Millorar el redactat dels resultats d'aprenentatge - 20%
ACC0007985
Elaboració de dos informes per identificar problemes relacionats amb les competències de les assignatures comunes dels graus de la FD

Responsable:
Vicedegana
Data prevista:
31-12-2025
Assoliment:
0%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GDR, GCRIM, GCPOL
Diagnòstic:
Dificultats per treballar i avaluar totes les competències lligades a les assignatures dels graus. Número excessiu de competències vinculades a una mateixa activitat formativa en algunes assignatures.
Valoració:
Per a la millora dels Graus s'està estudiant i revisant les competències
ACC0002041
Reduir el nombre de competències lligades a una mateixa activitat formativa - 0%

Responsable:
Vicedegana
Data prevista:
01-03-2021
Assoliment:
50%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GDR, GCPOL
Diagnòstic:
Tot i la millora de la taxa d'abandonament, es podria millorar. Identificar les causes i fer la cerca corresponent.
Valoració:
S'està consolidant una millora del PATUM. No només a nivell intern de la FD sinó també a nivell institucional amb la posada en comú entre totes les facultats de la UdG de les seves pràctiques en matèria de mentoratge i agafar les millors pràctiques.
ACC0002042
Pla d'Acció Tutorial i Mentoria de la FD - 50%

Responsable:
Vicerector de Comunicació
Data prevista:
30-10-2024
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
Hi ha una entesa i coordinació entre el VRC i els mitjans de comunicació de la demarcació per poder impulsar una via a través de la qual els resultats positius de la UdG es difonguin. Es valora positivament les tasques fetes en la direcció apuntada.
ACC0003626
Crear un nou procés per gestionar la comunicació mitjançant xarxes socials - 0%
UdG

Responsable:
Coordinador Màster en Gestió Administrativa
Data prevista:
17-09-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
MUGADM
ACC0003448
Reunions de coordinació amb el Col·legi de Gestors i amb la tècnica de pràctiques de la Facultat - 0%

Choose which types of cookies you accept which the University of Girona can store in your browser.

Those that are essential for enabling your connection. There is no option for disabling them, as they are necessary for the functioning of the website.

These enable your options to be remembered (for example language or region you are accessing from), to provide you with advanced services.

They provide statistical information and enable improved services. We use Google Analytics cookies which you can deactivate by installing this plugin.

To offer advertising contents relating to the interests of users, either directly, or through third parties (“adservers”). These must be activated if you wish to see the YouTube videos uploaded to the University of Girona’s website.