Transparency > Open Government > Organs of government
Go to content (click on Intro)
UdG Home UdG Home
Close
Menu

Open Government and Transparency Portal

Governing bodies

Representative democracy

The University of Girona is a democratic institution. Its governance structure is based on representative democracy, through representatives from the different sectors of its community, selected at periodic elections.

Governance of the University of Girona, in accordance with Article 53 of its Statutes, is exercised both by collegiate and unipersonal bodies of a general nature and by collegiate and unipersonal bodies from a particular area.

The University currently has the following general unipersonal governing bodies.

Together, these unipersonal governing bodies comprise the Executive Council.The Executive Council is the political body that assists the rector. 

You can consult the structure of the governing bodies in this link.

In the e-office you can consult the Directory of posts and responsibilities.

You can see the structure of the governing bodies in this link
.
You can use the e-office to consult the Directory of posts and responsibilities: https://seu.udg.edu/ca-es/publicacions-oficials/directori-de-carrecs-i-encarrecs.

The University Senate is the highest representative governing body of the university community.

The Governing Council is the university’s ordinary governing body.

The Board of Trustees is the body through which society participates in the University. The Board of Trustees has the following structure:

The Statutes of the University of Girona provide for the existence of the following governing bodies covering a specific area:
 

  1. Collegiate bodies covering a specific area: faculty or school board, governing commission and academic council of a faculty or school, department council and institute council.
  2. Unipersonal bodies covering a specific area: dean or vice-dean, secretary and curriculum coordinator of a faculty, director, assistant manager, secretary and School curriculum coordinator, director and secretary of a department, director or secretary of an institute.

You can find more information about the specific governing bodies on the web page of each faculty.

You can view the structure of the governing bodies via this link

In the e-office you can see the Directory of posts and responsibilities: https://seu.udg.edu/ca-es/publicacions-oficials/directori-de-carrecs-i-encarrecs.

complements retributius

Complements per càrrecs i encàrrecs:

Consulteu els complements pel desenvolupament d'un càrrec o un encàrrec en l'apartat de Transparència > Personal > Plantilla > Retribucions d'aquest mateix portal.

L’article 72 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, recull la possibilitat que la Generalitat de Catalunya estableixi retribucions addicionals per mèrits individuals de docència, recerca i gestió per al personal docent i investigador funcionari i contractat, d’acord amb allò establert per l’article 69.3 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats

Garantia retributiva per l'exercici del càrrec de rector o rectora

L'article 72 de la Llei 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives, estableix que:

Als catedràtics de les universitats públiques catalanes que hi exerceixen o hi han exercit, durant més de dos anys seguits o tres amb interrupcions, el càrrec de rector o rectora, els és aplicable, en els mateixos termes, la garantia retributiva establerta per la disposició addicional onzena del text únic de la Llei de la funció pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/1997.

La disposició addicional onzena estableix, respecte a la data inicial de consolidació del grau personal:

  1. La data inicial per a la consolidació del grau personal dels funcionaris de carrera és el 5 de juliol de 1977.

Els funcionaris de carrera que durant més de dos anys continuats, o tres amb interrupcions, desenvolupin o hagin desenvolupat en l'Administració de la Generalitat llocs d'alts càrrecs, amb categoria igual o superior a director general, perceben des de la seva reincorporació al servei actiu, i mentre es mantinguin en aquesta situació, el complement de destinació corresponent al seu grau personal, incrementat de la quantitat necessària per igualar-lo al valor del complement de destinació o equivalent que es fixi per als directors generals en cada exercici pressupostari, més un complement personal i variable que es determina d'acord amb el que estableix el capítol 3 del títol 5 d'aquesta llei.
També perceben el complement establert en aquest apartat, en el moment de reingressar al servei actiu, els funcionaris de carrera que durant més de dos anys continuats, o tres anys amb interrupcions, hagin exercit alts càrrecs en una altra administració pública, segons el que estableix la normativa específica d'aquesta, i sempre que aquesta Administració, recíprocament, reconegui un tracte igual als seus funcionaris quan reingressin al servei actiu després d'haver exercit llocs d'alt nivell en l'Administració de la Generalitat.
Les garanties retributives establertes en l'apartat anterior també són aplicables, en els mateixos termes, als funcionaris de carrera que exerceixen o hagin exercit durant més de dos anys seguits, o tres amb interrupcions, un càrrec de caràcter executiu, mitjançant un nomenament per decret del Govern, en els ens públics a què fan referència les lletres a i de l'article 1 de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l'Estatut de l'empresa pública catalana.
El dret a percebre el complement retributiu establert en l’apartat 2 és aplicable al personal funcionari de carrera i al personal estatutari que exerceixi o hagi exercit, durant més de dos anys seguits o tres amb interrupcions, un càrrec directiu en l’estructura orgànica central de l’Institut Català de la Salut.

Darrera actualització (22/06/2015)

Choose which types of cookies you accept which the University of Girona can store in your browser.

Those that are essential for enabling your connection. There is no option for disabling them, as they are necessary for the functioning of the website.

These enable your options to be remembered (for example language or region you are accessing from), to provide you with advanced services.

They provide statistical information and enable improved services. We use Google Analytics cookies which you can deactivate by installing this plugin.

To offer advertising contents relating to the interests of users, either directly, or through third parties (“adservers”). These must be activated if you wish to see the YouTube videos uploaded to the University of Girona’s website.