About the UdG > Governance > Committees > Description
Go to content (click on Intro)
UdG Home UdG Home
Close
Menu

About the UdG

Comissió Delegada de Recerca, Transferència i Doctorat del Consell de Govern


Estructura

1. Correspon a la Comissió Delegada de Recerca, Transferència i Doctorat per delegació del Consell de Govern les competències següents:

a) Aprovar i gestionar el catàleg de línies de recerca.

b) Convocar i resoldre els ajuts per a l’impuls i el foment de la recerca i la transferència, en execució de les bases aprovades pel Consell de Govern.

c) Aprovar periòdicament l’inventari prioritzat de les necessitats d’infraestructures de recerca de la UdG.

d) Establir les propostes de priorització entre les sol•licituds presentades en convocatòries públiques externes de foment de la recerca o de finançament d'infraestructures de recerca.

e) Aprovar el mecanisme de gestió de la partida econòmica destinada al Manteniment d'Infraestructures de Recerca (MIR).

f) Aprovar la convocatòria de premis extraordinaris de doctorat i la composició dels tribunals que els han d’avaluar en base a les propostes fetes des del Comitè de direcció de l’Escola de doctorat i resoldre la concessió dels premis.

g) Aprovar la composició de les comissions acadèmiques dels programes de doctorat a proposta dels coordinadors.

2. Correspon a la Comissió Delegada de Recerca, Transferència i Doctorat les competències pròpies d’assessorament següents:

a) Analitzar la política general de recerca de la Universitat, els instruments per al seu desenvolupament i les prioritats anuals d'actuació.

b) Analitzar les polítiques i accions per a l’impuls per a l’atracció de talent i la mobilitat dels investigadors, en especial el que estan en fase de formació, i estudiants de doctorat.

c) Analitzar les polítiques i actuacions per assolir l’excel•lència dels programes de doctorat

d) Proposar les normatives relacionades amb l’activitat de recerca i transferència, i les seves modificacions.

e) Proposar la normativa sobre l’elaboració, presentació i defensa de tesis doctorals en base a les propostes fetes des del Comitè de direcció de l’Escola de doctorat.

f) Proposar l'assignació dels recursos externs destinats al foment de la recerca i la distribució del pressupost de la Universitat dedicat a recerca.

g) Proposar els criteris d'avaluació de l'activitat de recerca del personal acadèmic, dels grups de recerca, dels departaments, dels instituts universitaris de recerca i dels altres centres i estructures de recerca.

h) Proposar la programació i desprogramació de programes de doctorat en base a les propostes fetes des del Comitè de direcció de l’Escola de doctorat, que haurà tingut en compte i valorat les propostes fetes pels departaments i Instituts de recerca.

i) Valorar la memòria anual de Departaments i Instituts universitaris de recerca, i el seguiment dels contractes programa de Departaments i Instituts universitaris de recerca.

Choose which types of cookies you accept which the University of Girona can store in your browser.

Those that are essential for enabling your connection. There is no option for disabling them, as they are necessary for the functioning of the website.

These enable your options to be remembered (for example language or region you are accessing from), to provide you with advanced services.

They provide statistical information and enable improved services. We use Google Analytics cookies which you can deactivate by installing this plugin.

To offer advertising contents relating to the interests of users, either directly, or through third parties (“adservers”). These must be activated if you wish to see the YouTube videos uploaded to the University of Girona’s website.