About the UdG > Governance > Committees > Description
Go to content (click on Intro)
UdG Home UdG Home
Closing
Menu
Identification
Machine translation, text awaiting revision

About the UdG

Comissió Delegada de Personal del Consell de Govern


Correspon a la Comissió Delegada de Personal per delegació del Consell de Govern les competències següents: 

 

a)    Resoldre les sol·licituds de prejubilacions o jubilacions incentivades del PDI i emeritatges.

b)    Resoldre les concessions de períodes sabàtics del PDI a temps complet

c)    Aprovar la composició de les comissions d'accés i de selecció de PDI i els seus criteris de selecció.

d)    Aprovar els canvis de règim de dedicació del PDI permanent.

e)    Aprovar  les adscripcions temporals a departaments del PDI i les seves renovacions

f)     Informar al Consell Social per a l’atorgament de les retribucions addicionals per mèrits docents, de recerca i de gestió al personal docent i investigador funcionari i contractat.

g)    Elevar al consell social la proposta d’assignació de complements específics i el seu import dels llocs de treball del personal d’administració i serveis, així com la quantia total destinada al complement de productivitat i els criteris per a la seva assignació.

h)    Aprovar els procediments en matèria de  seguretat i salut laboral que desenvolupin el Pla de Prevenció de Riscos Laborals de la UdG.

i)     Desenvolupar les normatives o acords referents a personal i salut laboral que així ho requereixin.

 

Correspon a la Comissió Delegada de Personal les competències pròpies d’assessorament següents: 

 

a)    Debatre, analitzar  i preparar la política general de personal de la Universitat, els instruments per al seu desplegament i les prioritats anuals d'actuació.

b)    Debatre, analitzar  i preparar la política general en matèria de salut laboral.

c)    Proposar i debatre les normatives de personal i les seves modificacions

d)    Proposar i debatre les normatives de salut laboral i les seves modificacions