About the UdG > Governance > Committees > Description
Go to content (click on Intro)
UdG Home UdG Home
Closing
Menu
Identification

About the UdG

Comissió Delegada de Docència i Estudiants del Consell de Govern


Correspon a la Comissió Delegada de Docència i Estudiants per delegació del Consell de Govern les competències següents: 


a) Aprovar i reconèixer les activitats susceptibles de reconeixement acadèmic

b) Aprovar el calendari acadèmic

c) Aprovar els estudis de formació continuada a excepció dels Màsters

d) Convocar i resoldre els ajuts relacionats amb la docència

e) Convocar i resoldre les beques de col·laboració de la UdG.

f) Convocar i resoldre ajuts pels estudiants, pel foment associatiu dels estudiants, Consell d’Estudiants i Consell d’Associacions.

g) Autoritzar la inscripció d’associacions d’estudiants.

h) Aprovar la proposta de preus dels Màsters oficials.

i) Convocar i resoldre el Programa d’esportistes d’elit.Correspon a la Comissió Delegada de Docència i Estudiants les competències pròpies d’assessorament següents:

a) Analitzar les polítiques d’excel·lència de graus i màsters, així com els programes interuniversitaris i internacionals

b) Proposar les normatives de docència i les seves modificacions

c) Proposar les normatives de formació continuada i les seves modificacions

d) Proposar els criteris i l’assignació de recursos docents a cada estudi

e) Proposar el pla docent anual