Faculty of Business and Economic Sciences > The courses > Dual bachelor's degree Economics / Philosophy
Go to content (click on Intro)
UdG Home UdG Home
Closing
Menu
Identification
Machine translation, text awaiting revision

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

Doble titulació Economia / Filosofia

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

PRIMER ANY

SEGON ANY

TERCER ANY

Econometria -12 crèdits -OB

1r semestre

crèdits

2n semestre

Crèdits

Economia del medi ambient i dels recursos naturals –OB

6

Temes d’història econòmica contemporània –OB

6

Economia pública –OB

6

Anàlisi macroeconòmic –OB

6

Anàlisi microeconòmic –OB

6

Instruments d’economia aplicada II -OB

6

Política econòmica I –OB

6

Introducció comptabilitat –OB

6

Història de la filosofia medieval -OB

6

Història de la filosofia moderna II –OB

6

Història de la filosofia moderna I –OB    

6       

                                                               

     

Total de crèdits de 3r curs = 78

QUART ANY

CINQUÈ ANY