Faculty of Sciences > The Faculty > Quality > Internal quality assurance system
Go to content (click on Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 years
Closing
Menu

Facultat de Ciències

Sistema de garantia intern de qualitat

La Universitat de Girona disposa d’un Sistema de Garantia Interna de qualitat ( SGIQ) que va ser informat favorablement per ANECA l’any 2010. El sistema s'articula entorn del document d'Introducció al SIGQ i estableix els procediments per a afavorir la millora contínua dels títols oficials de grau, màster i doctorat i dels instruments que asseguren i garanteixen la qualitat dels processos d'ensenyament i aprenentatge.

El model actual és comú per a tota la Universitat. Atenent al canvi de visió en el qual la qualitat recau de manera primordial en el centre docent, s’està portant a terme un procés de revisió per part dels centres docents per tal que esdevinguin un reflex fidel de la seva realitat particular.

Fins que no s’actualitzin i s’adaptin els processos a la particularitats del centre, la informació que es mostra és la corresponent al SGIQ de la UdG.

En la mesura que es vagin actualitzant i adaptant els processos a les particularitats del centre, la informació s’incorporarà al SGIQ del centre i es publicarà a la web.

 

Més informació sobre el SGIQ a la UdG

Processos del SGiQ

          
Codi Nom Document
P0100FC Manual del Sistemes de Gestió de la Qualitat de la Universitat de Girona
P0101FC Millora contínua
P0102FC Revisió del SGQ
P0103FC Queixes, suggeriments i felicitacions
P0201FC Disseny i verificació de titulacions
P0202FC Seguiment i millora de titulacions
P0203FC Modificació de titulacions
P0204FC Acreditació de titulacions
P0205FC Extinció de titulacions
P03FC Planificació i impartició de la docència
P0402FC Admisió i matrícula de graus i màsters
P06FC Atenció i tutorització dels estudiants
P0701FC Accés del personal docent i investigador
P0702FC Avaluació del professorat
P0703FC Formació del PDI
P0704FC Contractació del PAS
P0705FC Formació del PAS
P07FC Gestió de la mobilitat dels estudiants
P0801FC Millora de les instal·lacions
P08FC Gestió de l'orientació professional
P0901FC Enquestes de docència
P0902FC Enquestes de satisfacció de graduats
P0903FC Enquestes d'inserció
P0904FC Enquestes al professorat
P09FC Gestió de pràctiques externes
P1001FC Publicació informació web
P18FC Gestió de recursos materials i serveis

Choose which types of cookies you accept which the University of Girona can store in your browser.

Those that are essential for enabling your connection. There is no option for disabling them, as they are necessary for the functioning of the website.

These enable your options to be remembered (for example language or region you are accessing from), to provide you with advanced services.

They provide statistical information and enable improved services. We use Google Analytics cookies which you can deactivate by installing this plugin.

To offer advertising contents relating to the interests of users, either directly, or through third parties (“adservers”). These must be activated if you wish to see the YouTube videos uploaded to the University of Girona’s website.