Consell Social

10/01

Sessió ordinària núm. 10/01, de 19 de juny de 2001

S'APROVEN:

Les transferències de crèdit sol·licitades, d'acord amb la documentació lliurada pel vicegerent d'Economia, dels núm. d'expedients següents: 111/01, 112/01, 113/01 i 114/01.