Portal de Govern Obert i de la Transparència

Contractació i convenis

La Universitat de Girona, com a institució pública, es relaciona amb altres entitats, institucions i empreses. La contractació pública fa referència als contractes que subscriu amb terceres persones per a la consecució de determinades finalitats d’interès general, subjectes a la regulació de contractes del sector públic. D’altra banda, pot establir convenis i acords amb altres institucions universitàries, amb organismes científics i culturals i amb entitats públiques i privades.

En aquest apartat trobareu tota la informació relativa a la contractació pública i la relació de convenis subscrits per la Universitat de Girona.

Contractació pública i perfil del contractant

La contractació del sector públic fa referència a l’activitat desenvolupada per part dels ens, els organismes i les entitats que, de conformitat amb la regulació de contractes del sector públic, en formen part i subscriuen contractes onerosos, sigui quina sigui la seva naturalesa, amb terceres persones per a la consecució de determinades finalitats d’interès general.

La informació relativa a l’activitat de contractació pública de la Universitat de Girona es pot consultar a través del Perfil del contractant.

L’article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, configura el perfil del contractant com a instrument de transparència i accés públic a l’activitat contractual dels òrgans de contractació del sector públic. De forma preceptiva, el perfil del contractant recull la informació relativa a la licitació, adjudicació i formalització dels contractes.

El conjunt d’informació i el disseny de l’aplicació informàtica de la plataforma fan possible que els operadors econòmics dels mercats públics, especialment les empreses, disposin d’un conjunt de serveis i funcionalitats que faciliten tant l’accés a la informació com les relacions transaccionals segures amb els òrgans de contractació, amb la consegüent reducció de costos.

Podeu consultar les dades de contractació de la Universitat de Girona en els enllaços següents:

Tarifes i preus públics

Tarifes aplicades a les concessions públiques de la Universitat de Girona:


Tarifes de la Universitat de Girona per a l’any 2019:

Podeu consultar tarifes de períodes anteriors a l'apartat Preus Públics del portal de dades obertes

Darrera actualització: 11/01/2019

Els convenis de la Universitat de Girona

Entre les funcions de la Universitat de Girona hi ha l’establiment de convenis i acords amb altres institucions universitàries, amb organismes científics i culturals i amb entitats públiques i privades. Per tant, la UdG, en l’exercici de la seva capacitat d’actuar, podrà establir convenis per a la promoció i el desenvolupament de les seves funcions i celebrar contractes amb altres universitats, persones i entitats públiques o privades.

La Secretaria General de la Universitat ha establert un registre dels convenis i contractes celebrats per la Universitat de Girona. El podeu consultar en aquest enllaç.

Les dades s’actualitzen de forma dinàmica