Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Investiga

Línies de recerca

Línies de recerca
Diversitat, dinàmica i activitat de microorganismes en ecosistemes aquàtics continentals.  
Caracterització de microorganismes útils en biotecnologia i enginyeria ambiental.  
Estudis sobre el plegament proteic i l’oligomerització emprant com a model ribonucleases pancreàtiques  
Disseny, obtenció i caracterització de variants citotòxiques de ribonucleases pancreàtiques; Estudi de les bases moleculars del mecanisme de citotoxicitat de les ribonucleases.  
Desenvolupament de noves tecnologies basades en el tall y unió de proteïnes aplicades al disseny d’agents terapèutics i biosensors.  
Biologia molecular de la formació del suro.   
Criopreservació espermàtica  
Anàlisi de la qualitat espermàtica  
Determinació de la patogènia en mostres seminals  
Traçabilitat i proves de parentiu   
Tècniques de reproducció assistida  
Desenvolupament de mètodes d’anàlisi per la determinació de contaminants orgànics (plaguicides, antibiòtics i derivats fenòlics) i metalls en el medi ambient (aigües, sòls i sediments)   
Estudi dels processos de transport i degradació de contaminants orgànics i metalls en diferent tipus de sòls  
Caracterització de vins i taps de suro: traçabilitat en vins, defectes sensorials i millora del procés de fabricació de taps de suro  
Determinació de components orgànics volàtils (VOC’s) en alè humà i la seva aplicació en la detecció precoç de malaties  
Cartografia geològica (materials i processos)  
Geofísica  
Geotècnia i Mecànica de sòls  
Hidrogeologia  
Recursos i riscos geològics  
Estudi i cartografia de les comunitats vegetals i dels hàbitats de les comarques de Girona  
Estudi, conservació i gestió de la flora vascular amenaçada  
Taxonomia d'algues vermelles  
Ecofisiologia d’algues bentòniques marines  
Ecologia i conservació de peixos continentals a rius, llacs, embassaments i zones humides  
Ictiologia. Reproducció de peixos. Pesca  
Pertorbacions ecològiques i comunitats animals terrestres  
Enginyeria Molecular Quàntica:estudis i desenvolupament de les metodologies QSAR i QSPR  
Enginyeria Molecular Quàntica: fonaments matemàtics de la química quàntica  
Enginyeria Molecular Quàntica: Semblança Molecular Quàntica  
Fisica i tecnologia de materials: pulverimetal.lúrgia, memoria de forma  
Anàlisi tèrmica i estructural: materials, aliments, biologia, farmacia  
Anàlisi tèrmica de la sintesi d'òxids complexes a partir de precursors metalorgànics  
Anàlisi estadística de les dades composicionals  
Anàlisi factorial de dades  
Disseny i tractament d'enquestes  
Mètodes estadístics aplicats a la medicina  
Aplicacions de la lògica a la informàtica  
Enginyeria del Software / e-learning  
Sistemes distribuïts, scheduling i optimitzacio de recursos  
Disseny, operació i control de processos avançats pel tractament biològic d'aigües residuals urbanes i industrials  
No activa
Sistemes d’ajuda a la decisió aplicats a dominis ambientals  
No activa
Processos d’adsorció/oxidació pel tractament d’efluents  
No activa
Valorització energètica de la biomassa  
No activa
Epidemiologia i control de malalties de les plantes  
Bioplaguicides i biofertilitzants microbians pel control de malalties de les plantes  
Efectes de l'ús, canvi d'ús i abandonament de les terres en paràmetres de qualitat física, química i biològica del sòl  
Aprofitament de residus de la indústria agroalimentària  
Contaminació del sòl per metalls pesants  
Desenvolupament d’ingredients alimentaris funcionals i/o nutricionals a partir de sang porcina  
Plantes modificades genèticament (MG): caracterització, traçabilitat i coexistència; efectes no intencionats del transgén i producció de pèptids antimicrobians en plantes biofactoria  
Aprofitament de residus industrials per a la concentració i eliminació de metalls tòxics de dissolucions aquoses  
Avaluació de la toxicitat d’ions metàl.lics mitjançant la utilització de diferents models biològics   
Construcció i avaluació d’elèctrodes selectius d’ions  
Enginyeria i Gestió del Reg  
Eficiència tècnica i econòmica en els sistemes de producció animal  
Desenvolupament de macroestructures i química supramolecular  
Processos catalítics  
Bioinorgànica  
Promoció de la Salut, Serveis Sanitaris  
Vellesa, cuidadors   
Dona, gènere i salut  
Emergències sanitàries  
Benestar i qualitat de vida  
Planificació de processos i integració amb la planificació de la producció  
Hidrodinàmica i turbulència  
Núvols, radiació a l’atmosfera i clima  
Anàlisi numèrica i experimental de materials i d'estructures  
Materials compòsits per a estructures aeronàutiques: simulació avançada i caracterització experimental  
Páncrees artificial: Modelat i control del metabolisme de la glucosa  
Modelat, identificació i control de sistemes complexos  
Detecció i diagnosi de falles en sistemes dinàmics basada en models.  
Estudi dels models de xarxes creixents i de processos dinàmics definits sobre xarxes  
Equacions en derivades parcials per a la dinàmica de poblacions estructurades, i dinàmica adaptativa en models de dinàmica de poblacions   
Estudi de sistemes dinàmics discrets   
Desenvolupament i l’anàlisi de tècniques d'Intel·ligència Artificial (AI) amb sistemes multiagent  
Síntesi de pèptids, peptidomimètics i compostos relacionats.  
Disseny i Síntesi de compostos bioactius  
Productes naturals  
Fenòmens de transport en l'enginyeria de fluids  
Lubricació i enginyeria del manteniment  
Acústica i confort ambiental  
Màquines i motors tèrmics  
Eficiència tèrmica d'edificacions  
Desenvolupament de robots submarins autònoms i teleoperats. Navegació, localització i creació de mapes. Creació de fotomosaics (mapes visuals) a partir de múltiples imatges   
Anàlisi de la imatge. Segmentació, detecció i reconeixement d'objectes.  
Percepció 3D  
Tecnologia Paperera   
Reciclatge de paper  
Pastes cel.lulòsiques  
Fibres naturals com a reforç de materials compostos  
Preparació de biomaterials polimèrics pel seu ús en enginyeria de teixits  
Anàlisi del procés constructiu; raonament de la interacció d’elements i sistemes constructius a l’edificació  
Microbiologia de la malaltia inflamatòria intestinal  
Diversitat microbiana en els processos infecciosos (malaties infeccioses)  
Sistemes complexes i biofísica  
Flames de combustió  
Benestar i ciutat  
Comerç de proximitat i estructura urbana  
Creació d’algorismes per a la il·luminació global d’entorns virtuals (videojocs, animació, disseny d’interiors, entorns arquitectònics)   
Videojocs: la millora del realisme gràfic, la seva aplicació a realitat virtual i sistemes de simulació, i escenaris virtuals per cinema i televisió   
Imatge mèdica: investigar solucions eficients pels problemes tècnics i clínics desenvolupant noves eines de suport a la diagnosi   
Visualització científica: tècniques de visualització i simplificació per a l’exploració de models 3D de dades mèdiques, moleculars i financeres   
Selecció de punts de vista: reconeixement d’objectes que s’aplica a l’obtenció de mesures de la qualitat d’un punt de vista, informació i 'saliency' de la malla, i descriptors de forma per calcular la similaritat entre objectes de grans bases de dades   
Estètica computacional: mesures d’estètica informacional per quantificar l’ordre, la complexitat i la informació en imatges, pintures i escultures  
Geometria computacional  
Desenvolupament vegetal  
Respostes ecofisiològiques de les plantes al canvi climàtic  
Comprendre en profunditat el paper de la genètica en la malaltia cardiovascular, per a millorar-ne la diagnosi, la prevenció i les teràpies  
Translació del coneixement per a la presa de decisions sanitàries a nivell micro, meso o macro  
Avaluació de recerca mèdica i de resultats de salut per a la presa de decisions sanitàries  
Formació de professorat i d'educadors per a la sostenibilitat  
Ambientalització curricular dels estudis universitaris i de l'ensenyament obligatori  
Avaluació de programes educatius formals i no formals en els àmbits de coneixement del medi (natural i social) i d'educació per a la sostenibilitat  
Educació científica, innovació i millora en la didàctica de les ciències experimentals  
Educació artística, contextos socials i identitats. Perspectives multiculturals, ecològiques i inclusives  
Didàctica de les arts i interdisciplinarietat  
Arts i construcció del coneixement. Creativitat i comunicació  
Contemporaneïtat estètico-artística i literacitat  
Arts i intervenció social. Aportacions de les arts a l’aprenentatge- servei. (ApS)  
Desenvolupament del pensament lògicmatemàtic  
Procediments, recursos i estratègies en l'estimació mètrica  
Visualització i procediments manipulatius  
Formació inicial i permanent del professorat  
Ambientalització curricular en l'educació matemàtica  
Dret de la responsabilitat civil: europeu i comparat  
Dret de família: europeu i comparat  
Models de distribució territorial del poder  
Protecció i regulació dels drets lingüístics en els Estats compostos  
Investigació operativa: tècniques matemàtiques per al tractament de la incertesa en l'economia i la gestió d'empreses  
Filosofia política contemporània: anàlisi filosòfica i la repercussió ideològica, política i social del conservadorisme i del neoconservadorisme, desenvolupats principalment per autors nord-americans   
Filosofia de les ciències cognitives  
El pensament contemporani, especialment centrat en les obres de Wittgenstein, Foucault i Dewey   
Gramàtica descriptiva, gramàtica comparada, tipologia lingüística i lingüística teòrica.   
Llengua, immigració i adquisició de segones llengües.  
Contacte de llengües i gestió lingüística  
Lingüística Teòrica i Aplicada: Un dels aspectes centrals de recerca teòrica és l'aportació dels indicis acústics a la construcció de les entitats fonològiques, per tal de definir els que són determinants en el procés d'identificació i adquisició dels fonemes i dels fenòmens de neutralització i contrast perceptiu. Quant a la Lingüística aplicada: Síntesi de la parla. Adquisició de la fonologia. Fonètica forense i Patologia del llenguatge   
Lingüística del català: En aquest àmbit, es realitza recerca, en primer lloc, en fonologia prosòdica del català a partir de l’estudi dels constituents prosòdics principals -les síl•labes i els peus mètrics- i les relacions que s'estableixen amb els límits morfològics i amb les propietats dels segments   
Relacions entre la lingüística i la literatura: En aquest tercer bloc i aprofitant una bona part de la recerca ja esmentada en prosòdia, estem investigant en la mètrica dels versos i en l’elocució tant de la prosa com el vers  
Teoria i mètodes per al desenvolupament local  
Anàlisi dels processos contemporanis d’urbanització i definició dels sistemes urbans  
Avaluació dels instruments de planificació i gestió del territori i del medi ambient  
Territori, medi ambient i gènere  
L’art de l’època moderna a Catalunya   
La cultura visual de l'`epoca moderna a Catalunya  
Art en l’època moderna: destrucció i salvaguarda   
Anàlisi i gestió del paisatge  
Canvis en els usos y les cobertes del sòl  
Teoria del paisatge  
Turisme en espais litorals  
Teoria de l'art  
Història de l'art contemporani  
Història de l'art contemporani a Catalunya  
Història i teoria del cinema  
Estudis comparats de processos de canvi històric de les societats rurals, de l'època medieval fins al segle XXI  
Història de la literatura medieval  
Vida i obra de Francesc Eiximenis  
La literatura dels trobadors  
Atenció educativa de les persones amb necessitats educatives especials en l'etapa escolar  
Processos d'escolarització de l'alumnat d'origen africà a Catalunya  
Inclusió laboral de les persones amb discapacitat. Anàlisi de les variables socioeducatives que intervenen en aquests processos.  
Propostes de millora i disseny de programes formatius per a professionals de l'educació  
Els recursos tecnològics com a factors de canvi en la vida de les persones  
Integració curricular de les TIC a qualsevol nivell educatiu  
Disseny i implementació de recursos multimèdia educatius  
Dinamització de projectes col·laboratius mitjançant recursos tecnològics  
Formació del professorat  
Estratègies d’ensenyament-aprenentatge i avaluació.  
Assessorament curricular estratègic  
Educació bilingüe i bilingüisme  
Identitat  
Els drets dels infants i la seva participació social des de la perspectiva dels propis nois/es, els progenitors i els mestres  
Els mitjans audiovisuals entre els adolescents i els adults  
Benestar personal, satisfacció vital i valors aspirats  
Infància, adolescència, risc i sistema de protecció social.   
Benestar personal i envelliment actiu i satisfactori.   
Gestió de pesqueries  
Associacionisme pesquer  
Patrimoni marítim pesquer  
Història de la pesca marítima  
Cooperació, desenvolupament, sostenibilitat, competitivitat i responsabilitat social corporativa  
Planificació, gestió i polítiques de destinacions i productes turístics   
Noves tecnologies, demandes i productes turístics  
Funcionament del sistema penal  
Estrangers i sistema penal  
Penologia (presó i penes alternatives)  
Mecanismes alternatius de resolucions de conflictes (perspectiva criminològica)  
Política criminal   
Prevenció del delicte  
Sistema penal i opinió pública  
Filosofia del Dret Penal y la responsabilidad penal  
Ètica en els negocis   
Mediació i altres mitjans alternatius de resolució de conflictes   
Interpretació i aplicació del dret   
Problemes relatius al procés judicial   
Hisenda autonòmica i local   
Procediments tributaris   
Fiscalitat de l'esport   
Fiscalitat comunitària (Unió Europea)   
Fiscalitat internacional  
Anàlisi i estudi dels processos migratoris i la seva repercussió en els àmbits socials i educatius (tant escolars com extraescolars)  
Educació en el lleure i animació sociocultural  
Joves i polítiques de joventut  
Escola rural: educació i territori  
El magisteri públic de Catalunya: de la República a la democràcia  
Anàlisi de les desigualtats socials i amb les condicions de vida, comportament, usos i costums dels diferents grups socials   
Anàlisi i gestió de riscos naturals  
Canvi ambiental i ecologia del paisatge  
Dimensió socioterritorial de la gestió de l'aigua  
Evolució i gestió dels espais agraris  
Biogeografia i gestió d'espais naturals  
Relacions laborals i Ocupació  
Estadística i Epidemologia Espacial  
Econometria de la Salut  
Estadística, Econometria i Qualitat de Dades d'Enquesta  
Direcció de centres  
Convivència escolar  
Millora de les relacions humanes a les organitzacions: clima i cultura.   
Orientació professional a l'educació secundària   
Utilització de les Noves Tecnologies en educació  
Empresa familiar i competitivitat  
Innovació: polítiques i gestió  
Decisió i elecció col·lectiva  
Dret patrimonial romà  
Procés civil romà  
Arbitratge privat romà  
Història de la cultura jurídica   
Formació histórica del dret privat català contemporani  
Dret de societats  
Dret concursal  
Dret urbanístic  
Dret del Medi Ambient  
TEORIA DE LA LITERATURA  
Processos cognitius i emocionals, neurologia i aprenentatge. Recursos innovadors per a una intervenció neuropsicopedagògica eficaç.  
Desenvolupament Social, Empresarial i Territorial. Anàlisi i estudi de diferents temes relacionats amb aquests àmbits, tant des d'un punt de vista qualitatiu com quantitatiu  
Estudi de la història de la cultura escrita, la cultura visual i la morfogènesi arquitectònica en les èpoques medieval i moderna  
Estudi històric dels processos de construcció d'identitats i de les formes de consens polític i de repressió, especialment en època moderna i contemporània  
Globalització, subjectivitats i memòria: crítica postcolonial feminista a la quotidïanitat, les produccions socioculturals, artístiques i científiques.  
Deconstrucció de la Psicopatologia del gènere i les sexualitats  
Estudi dels models lingüístics catalans des dels orígens fins a l'actualitat  
Història social de la llengua catalana  
Unitat i diversitat lingüístiques  
Estudi diacrònic i crític de la literatura de l'edat moderna  
Models de llengua literària  
Història de la llengua i de la cultura  
Crítica textual  
Investigació arqueològica  
Patrimoni cultural.   
Dret penal econòmic  
Psicopatologia infanto-juvenil: personalitat i altres factors psicològics implicats en la gènesi i manteniment dels trastorns emocionals i del comportament  
Ús i abús d'Internet i la telefonia mòbil en nens i adolsecents; alteracions del comportament i conseqüències emocionals  
Trastorn Multisistèmic del Desenvolupament  
Estudi de les interrelacions entre la formació d'identitats, tradicions i cultures polítiques en l'àmbit català i espanyol  
Estudi de les formes de consens i repressió i les seves conseqüències sobre la població, especialment en els casos de deportacions i exilis, des d'una perspectiva europea comparada  
Anàlisi de les relacions entre la historiografia europea contemporània, la memòria i la difusió del coneixement històric  
Neuropsicologia i psicopatologia de les demències  
Adaptació i validació d'instruments psicomètrics en l'àmbit de l'envelliment, la discapacitat i la salut mental  
Epidemiologia de les demències i de l'envelliment: fragilitat i dependència  
Motivació i processos d'adaptació  
Comunicació i memòria humanes  
Psicopatologia d'adults i de la vellesa  
Economia del medi ambient i dels recursos naturals  
Comunicació Institucional  
Evolució històrica dels mitjans de comunicació  
Comunicació política, social i cultural entre Catalunya i Amèrica  
Anàlisis dels processos de recepció del discurs mediàtic a les noves interficies audiovisuals  
Ètica de la publicitat  
Representació de gènere a la publicitat  
Comunicació audiovisual i educació  
Pensament del professorat i acció docent en educació física i esport  
Cognició social  
Adquisició del llenguatge  
Gramàtica comparada de les llengües romàniques  
Gramàtica històrica  
Interacció entre canvi lingüístic, variació i adquisició (fonètica, fonologia, morfologia i sintaxi)  
La introducció del concepte d'unitat/diversitat en el currículum d'infantil i primària, en una visió globalitzadora o interdisciplinar   
Treball amb grups de mestres, seguint la metodologia de la investigació-acció; actualització dels temes de coneixement del medi des d'aquesta perspectiva   
Procedència dels infants, les migracions, l'alimentació i la família  
Fiscalitat Internacional  
Hisenda local  
Hisenda autonòmica  
IVA i impostos duaners  
Tributació de l'energia  
Evolució cultural  
Teoria de jocs  
Didàctiques específiques a les primeres edats des d'una perspectiva interdisciplinar  
Formació inicial del professorat de matemàtiques   
Formació permanent del professorat de matemàtiques   
Gestió de la qualitat  
Gestió de la producció i de la cadena de suministrament  
Envelliment, cultura i Qualitat de vida  
Entorns rurals i intervenció social comunitaria  
Promoció de la salut i foment de l'autonomia  
Serveis Sociosanitaris: l’Avaluació centrada en els usuaris.   
Educar en un món heterogeni  
Sistema de mercats municipal i estructura urbana  
Ecologia d'algues bentòniques marines  
Marcadors tumorals  
Mecanismes moleculars responsables dels canvis en la glicosilació en tumors  
Mecanismes de resistència tumoral.  
Nous agents antitumorals. Derivats del EGF i de metalls  
Caracterització de processos de fabricació  
Metodlogies de disseny  
Fabricació aditiva  
Epidemiologia ambiental y del cáncer  
Economia pública  
Reactivitat química i catàlisi  
Interaccions i propietats moleculars  
Fotoquímica i transferència de càrrega  
Noves i tradicionals tipologies turístiques: turisme de litoral, cultural, rural, ecoturisme i altres  
Turisme cultural  
Imatge turística  
Exercici físic i qualitat de vida  
comportaments sexuals de risc  
Gestió pública, territori i finançament  
Impactes econòmics, socials, ambientals, tecnològics i culturals del turisme  
Análisis económico de políticas educativas  
Estrès, dolor i qualitat de vida  
Llengües, cultures, immigració i salut  
Comportaments de risc i de prevenció dels usuaris de vehicles i els vianants  
Deducció automàtica  
Addicció a substàncies  
Processos de pèrdua i dol  
Psicologia de la Salut i la Qualitat de Vida durant l'Envelliment  
Processat de la Geometria   
Anàlisis de regles d’elecció col·lectiva  
Protecció a l'ocupació i dinàmica del mercat de treball   
Dret processal civil i penal comparat  
Tendències harmonitzadores en el procés penal i civil europeu  
Metodologia processal i teoria del procés  
Les reformes processals penals a Amèrica LLatina  
La protecció de les víctimes menors d'edat (aspectes processals)  
Justícia de Proximitat i Mecanismes alternatius a la justícia (ADR)  
Arbitratge  
Mesures Cautelars  
La prova  
Aplicacions estadístiques de CODA a les ciències i les humanitats  
Economia del turisme  
Crítica i estètica de l'art contemporani  
Turisme cultural  
Història i estètica de la música  
Modelatge procedural   
Visualització en temps real  
Modelatge de l’aparença de materials  
Recerca en agents físics.  
Vincle Afectiu i Desenvolupament Humà. Vincle afectiu a l'edat adulta i desordres de la personalitat.   
Vincle afectiu i psicopatologia del desenvolupament, abús i maltractament infantil. Programes d'intervenció per a famílies d'alt ris social. Acolliments i Adopció.   
Interacció mare-infant, intersubjectivitat i joc compartit.   
Ecologia fluvial i ecotoxicologia  
Limnologia de llacunes temporànies  
Limnologia de llacunes costaneres i maresmes  
Anàlisi de l'estructura de comunitats aquàtiques  
Conservació i gestió d'ecosistemes aquàtics  
Invasions biològiques a les aïgues continentals: rutes i vectors d'introducció, cicles vitals i impactes biològics  
Organismes d'aigua dolça com a indicadors biològics: algues, invertebrats i peixos  
Ecologia estadística  
Modelització matemàtica de processos d’adsorció i sistemes mediambientals  
Ensenyament / Aprenentatge assistit per ordinador. Generació i correcció automàtica d'activitats complexes. Avaluació basada en l'ordinador. Plataformes de e-learning  
Simulació del transport de la llum  
Fotografia computacional  
Problemes inversos d'il·luminació  
Propagació de flama en combustibles sòlids i gasos.   
Els nous formats i gèneres audiovisuals (Ràdio i TV)  
Incidència de la dinàmica física en la qualitat de l’aigua i en l’ecologia dels sistemes naturals  
Ràdio: experimentació, aplicacions i anàlisis.  
Cinètica de transformacions en fase sòlida, anàlisi tèrmica  
Anàlisi tèrmica de silici amorf i variants nanoestructurades del silici amorf  
LITERATURA CATALANA CONTEMPORÀNIA  
LITERATURA COMPARADA I ESTUDIS CULTURALS  
LITERATURA I PERIODISME  
TEORIA DE LA TRADUCCIÓ  
copagament   
Nanomaterials cel.lulòsics  
Mecànica celeste  
Desigualtats socials (gènere, classe i edat) i participació ciutadana  
Violència masclista/violència institucional (salut, educació,...)/micromasclismes: dimensions psicosociològiques  
Estudi del canvis cel•lulars i moleculars induïts per estimulació intracranial profunda (DBS), una tècnica aplicada en la malaltia de Parkinson  
Estudi dels canvis cel.lulars i moleculars produïts per l’autoestimulació intracranial (ICSS), una tècnica que facilita l’aprenentatge i la memòria.   
Dret i organització universitària  
Govern corporatiu  
Dret de la competencia  
Anàlisi econòmic del Dret mercantil  
Estudi de les empreses cooperatives i l'economia social  
Tecnologia, Innovació empresarial i territori  
Clusters,districtes industrials i sistemes productius locals  
Didàctica de les corbes  
Educació i comunitat  
El rerefons biopolític de la bioètica  
Drets de propietat i formes d'explotació del treball pagès (segles XII-XX)  
Dinàmiques socials i canvi històric en les societats rurals (segles XII-XX)  
Les relacions camp-ciutat al llarg de la HIstòria  
Memòria, discursos i historiografia a l'entorn de les societats rurals  
Condicions ambientals i desenvolupament agrari (segles XII-XX)  
Història, territori i representacions socials i polítiques  
Industrialització i món rural  
Els usos de l'aigua en la història  
Disseny i desenvolupament de politiques publiques socials i culturals  
Direcció i avaluació d’institucions i programes socials i culturals   
Finançament de les polítiques socials i culturals  
La participació ciutadana en el disseny de polítiques públiques  
Serveis Socials (anàlisi i aplicació de la legislació social, historia, etc.)  
Treball social: desenvolupament teòric, metodologia, sociologia del treball social.  
Desenvolupament comunitari  
Gestió cultural  
Politiques culturals i polítiques educatives  
Cultura i cooperació desenvolupament  
Ferrater Mora i la història del pensament català (segles XVIII-XX)  
Mètodes i eines basades en l’anàlisi intervalar  
Edició de textos i crítica textual  
Patrimoni cultural i canvi històric en el món rural català  
Estudi de la prosa de ficció hispànica (segles XIII-XVI)  
La lírica catalana i castellana medieval i la seva transmissió manuscrita  
Narrativa en vers romànica medieval  
Codicologia i bibliografia textual  
Cadastre i topografia  
Gestió de platges i dunes  
Ecologia del paisatge: corredors ecologics i paisatgístics  
Boscos i societat  
Geografia de la vegetació mediterrània  
Sistemes d'Informació Geogràfica (SIG) aplicats a l'anàlisi i la gestió ambiental  
Mètodes per a la monitoritzacio i el suport a la presa de decisions basats en dades  
Neuropsicologia cognitiva  
Caracterització de gens candidats del fel•lema al periderm de patata.  
Anàlisis química i estructural de la suberina.  
Innovació docent aplicada  
Estética i percepció dels productes  
Recerca acció participativa (IAP) i didàctiques comparades.  
Responsabilitat Social del Producte i dels Dissenyadors  
Innovació en productes i processos  
Museus i societat. Projectes col·laboratius  
Desenvolupament de nous ingredients actius per al control de malalties de les plantes  
Valorització del patrimoni geològic  
El Poder Judicial en els Estats compostos  
Protecció dels drets dels pobles indígenes en Estats compostos  
Processos d'ensenyament i aprenentatge en educació física i l'esport  
Genètica de peixos continentals  
Genètica d'organismes marins explotats  
Competència motriu i esportiva en infants i joves  
Genètica de la conservació  
Dret de la Seguretat Social  
Genètica de les invasions biològiques  
Treball i immigració. Gestió de la diversitat  
Règim jurídic de l'estrangeria. Drets i llibertats dels estrangers i la seva integració.  
Espai de llibertat, seguretat i justícia  
Lliure circulació de persones i prestació de serveis  
Plurilingüisme literari  
Inventaris bibliogràfics i codicològics  
El dret fonamental a la llibertat de pensament, de consciència i de religió  
Fet social religiós i ideològic i poders públics  
Obra literària de Diego de Saavedra Fajardo (1584-1648)  
Història dels estils literaris  
Història de la ciència  
Història política  
Política y literatura  
Aspectes comptables de la concentració empresarial  
Tecnologies de la construcció i sostenibilitat  
Estudis de les Dones  
Federalisme i protecció de drets. En especial, els drets econòmics, socials i culturals  
Dret contractual europeu  
Dret privat turístic  
Robòtica mòbil  
Art d'època moderna a Catalunya i les seve relacions amb el context europeu  
Estudi de la història de la cultura visual i la morfogènesi arquitectònica en l’ època medieval.  
Estudi de la construcció d’identitats i d’algunes formes de consens polític i de repressió en el sí de la societat catalana dels segles XIX i XX.   
Pràctica educativa i educació lingüística  
cultura escolar i cultura familiar  
Gestió i Control de Qualitat de Servei en xarxes de comunicacions  
Sistemes distribuits  
Sistemes Hipermedia Adaptatius  
Intervenció comunitària i empoderament social i individual  
Seguretat Alimentària. Detecció molecular de bacteris patògens en aliments.  
Translació del coneixement per a la presa de decisions sanitàries a nivell micro, meso o macro.  
Genètica cardiovascular  
Isquèmia cerebral  
Innovació i millora en la didàctica de les ciències socials  
Reparació i regeneració de la medul·la espinal.  
Mecanismes moleculars de mort i supervivència neural.  
Embriologia causal i caracterització morfo-funcional dels efectes teratogènics de terapies farmacocel·lulars.  
Caracterització morfològica i ultraestructural de la lesió cerebral adquirida.  
Utilització de l'anatomia com a predictor de millores en la realització de procediment medicoquirúrgics.  
Patrons de modelització matemàtica i per imatge tridimensional anatòmica.  
Xarxes Relacionals a les organitzacions  
Gestió de la innovació i el coneixement en el sector turístic  
Gestió de destinacions  
Anàlisi transfronterer  
Síntesi de compostos heterocíclics  
Governança i lideratge  
Dinàmica organitzacional y gestió del canvi  
Patrimoni cultural, interpretació, educació i formació  
Narratives, històries de vida i cartografies socials en les arts: visuals, musicals, corporals, literàries i intermèdia  
Bio-processos per a la recuperació de recursos i la síntesi de nous productes  
Processos fisicoquímics per al tractament i/o la reutilització d'efluents líquids i gasosos.  
Planificació, control i avaluació de sistemes ambientals complexos.  
Ecologia d'amfibis i rèptils aquàtics  
Videojocs  
Processament d'imatge i vídeo  
Entorns de formació on-line  
Visualització científica  
Tractament espacial i espatio-temporal de dades  

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.