Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Coneix la UdG

Consell de Govern

Govern

Art. 63 Estatuts de la UdG: «El Consell de Govern és l'òrgan ordinari de la Universitat.»

Són competències del Consell de Govern:

 1. Aprovar la normativa de la Universitat de Girona en el marc dels Estatuts.
 2. Assistir el rector o rectora i el Consell Social en les seves funcions.
 3. Elegir els seus representants en el Consell Social i en el Consell Interuniversitari de Catalunya.
 4. Aprovar el projecte de pressupost i de programació econòmica plurianuals de la Universitat, per a la seva ulterior tramitació al Consell Social.
 5. Proposar la creació, modificació o supressió de facultats i escoles, estudis oficials i propis, instituts universitaris de recerca i departaments.
 6. Aprovar la programació acadèmica anual i les programacions plurianuals. g) Aprovar la normativa acadèmica de la Universitat de Girona.
 7. Aprovar els nous plans d'estudis i les seves modificacions.
 8. Proposar al Consell Social l'assignació, amb caràcter individual, de retribucions addicionals per mèrits docents, investigadors o de gestió, de desenvolupament tecnològic i de transferència de coneixement.
 9. Crear comissions delegades de conformitat amb el previst a l’article 66. bis dels Estatuts de la Universitat de Girona. També podrà crear comissions assessores que serveixin de suport a les activitats docents, de recerca, culturals o assistencials de la Universitat previstes en els Estatuts, i designar-ne els membres.
 10. Desplegar la normativa estatutària relativa als drets i deures del personal acadèmic, dels estudiants i del personal d'administració i serveis.
 11. Aprovar els criteris i la normativa d'accés, contractació i promoció del personal acadèmic i del personal d'administració i serveis.
 12. Aprovar la creació, la modificació i la supressió de serveis universitaris, i aprovar-ne el reglament.
 13. Acordar aquelles transferències de crèdit que li corresponguin d'acord amb la legislació aplicable.
 14. Aprovar les condicions de convalidació d'estudis oficials.
 15. Aprovar l'establiment d'estudis i de títols propis.
 16. Determinar el règim d'accés dels estudiants a la Universitat i la capacitat dels estudis d'acord amb la legislació vigent.
 17. Designar els representants de la Universitat en els organismes on li correspongui.
 18. Aprovar els plans generals d'investigació i la normativa d'avaluació del personal acadèmic.
 19. Ratificar i denunciar els convenis de col·laboració i d’intercanvi amb altres universitats, organismes o centres docents públics o privats.
 20. Aprovar el reglament dels departaments, les facultats, les escoles i els instituts universitaris de recerca de la Universitat.
 21. Aprovar el nomenament de doctors honoris causa i d’altres distincions de la Universitat de Girona.
 22. Elaborar el seu propi reglament.
 23. Aprovar el Pla d'activitats del personal acadèmic.
 24. Qualsevol altra funció que li atribueixin els Estatuts o la legislació vigent.