Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Bonificacions i exempcions

Curs 2021-2022

En els ensenyaments oficials, hi ha situacions especifiques que comporten exempcions o bonificacions sobre els preus de la matrícula. Per poder acollir-s'hi cal acreditar la situació que dóna dret a la deducció. 

Condicions generals

Beneficiaris
Estudiants d’estudis oficials de grau, màster o doctorat, segons el cas
Acreditació

Amb caràcter general, per gaudir de bonificació o exempció de preus heu de presentar la documentació requerida abans de matricular-vos. Els estudiants de nou accés heu de seguir les instruccions específiques que rebreu sobre la documentació a aportar.


Les condicions acreditades han de ser vigents en el moment que s'efectuï la matrícula. Si s'ha acreditat la condició en cursos anteriors i se'n manté la vigència a data d’inici de curs (vegeu el calendari acadèmic), no caldrà presentar cap documentació.


Si us trobeu en una situació de tràmit o pendent de renovació de documentació, no podreu gaudir del descompte en matrícula, però s’acceptarà la presentació de la documentació actualitzada fins al 31 de desembre de 2021 per regularitzar posteriorment la situació.

Observacions

Abans de matricular-vos, reviseu la pestanya "Ajuts i bonificacions" de l'automatrícula. Si teniu dret a bonificacions que no apareguin acreditades, tindreu l'opció d'iniciar el tràmit d'acreditació prement el botó "Sol·licitar" corresponent i adjuntant la documentació necessària escanejada.


En els centres adscrits, les bonificacions s’apliquen sobre el preu que els estudiants abonen a la UdG en concepte de tutela acadèmica (d’acord amb l’article 2.3 del decret de preus).


Alguns preus vinculats a la matrícula són de caràcter obligatori i no estan sotmesos a bonificacions: serveis docents i administratius en línia (70 €), assegurança escolar (1,12 €, només menors de 28 anys) i assegurança d’accidents (9,50 €, només majors de 28 anys).

Beques de règim general del MEFP

Beneficiaris
Estudiants de grau o màster universitari que reuneixin els requisits establerts a la convocatòria
Bonificació o exempció

La beca general del MEFP eximeix del pagament del 100% dels preus acadèmics de matrícula en crèdits matriculats per primera vegada.


En els centres adscrits s’eximeix del pagament del preu que els estudiants abonen a la UdG en concepte de tutela acadèmica (d'acord amb l'article 2.3 del decret de preus) directament a la matrícula. En cas de concessió de la beca, l'import restant es retornarà a l’estudiant quan la UdG el rebi del MEFP/AGAUR. La quantia de la beca de matrícula és la que estableix l'article 10.2 del decret de preus.

Acreditació

Si heu estat beneficiaris de la beca de caràcter general del MEFP el curs anterior i reuniu els requisits establerts a la convocatòria per gaudir de la beca, podreu acollir-vos directament a l’exempció de pagament (matrícula condicionada a la resolució de la beca).


Si no heu gaudit de beca el curs anterior caldrà que sol·liciteu a través de l'Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat l'acreditació de caràcter econòmic i la beca Equitat (es sol·liciten juntes a través d'un sol formulari) per formalitzar la matrícula universitària sense efectuar-ne el pagament.


En cas que hàgiu demanat l’acreditació econòmica i a l'hora de matricular-vos no hagueu rebut encara resposta a la vostra sol·licitud, no podreu formalitzar la matrícula condicionada a beca. En el moment en què la universitat tingui coneixement d’aquesta acreditació s’actualitzarà la matrícula d’ofici, sempre que es reuneixin la resta de requisits establerts a la convocatòria per al gaudi de la beca.

Observacions

Us haureu de matricular, a l’inici del curs acadèmic, d'un nombre de crèdits igual o superior al mínim previst per la convocatòria (30 crèdits), llevat que us trobeu a l’últim curs; en aquest cas, us haureu de matricular de tots els crèdits que us resten per finalitzar el grau o màster, inclosos els crèdits de reconeixement acadèmic.


Encara que hàgiu formalitzat la matrícula amb condició de becari o becària (només pagament de taxes), és obligatori formalitzar la sol·licitud de beca de caràcter general a través del web del MEFP.


Si no reuniu els requeriments acadèmics establerts, no us podreu acollir a l'exempció de pagament (matrícula condicionada a beca).


Si sol·liciteu beca i us acolliu a l’exempció de pagament per aquest concepte, en cas que posteriorment us deneguin la beca podreu abonar l'import de matrícula en els terminis indicats, o bé anul·lar la matrícula en el termini que s’indicarà en la notificació, o bé acollir-vos a algun altre tipus de bonificació o exempció sempre que hàgiu presentat la documentació acreditativa dins els terminis establerts.

Més informació
Beques i ajuts de grau | Beques i ajuts de màster

Beques Equitat de la Generalitat

Beneficiaris
Estudiants de grau o de màster universitari habilitant, en centres integrats, que reuneixin els requisits establerts a la convocatòria
Bonificació o exempció
Les beques Equitat concedeixen una bonificació sobre el preu dels crèdits matriculats per primera vegada en funció del tram de renda familiar. La bonificació és del 70% (tram 2) o el 80% (tram 1) en el cas dels estudis de grau, i del 20% (tram 2) o el 25% (tram 1) en el cas dels màsters que habiliten per a l’exercici professional.
Acreditació
D’acord amb el procediment establert, haureu de formalitzar la sol·licitud a través de l’Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat.
Observacions
Per gaudir d’aquesta beca cal haver sol·licitat i tenir denegada la beca de caràcter general del Ministeri d’Educació i Formació Professional.
Més informació
Beques i ajuts de grau | Beques i ajuts de màster

Altres beques i ajuts

Bonificació o exempció
La matrícula d’estudis de grau, màsters universitaris i doctorat preveu la possibilitat d’acollir-se a altres tipus de beques o ajuts que comporten diferents bonificacions sobre els preus de matrícula.
Més informació

Consulteu els enllaços següents:


Famílies nombroses

Beneficiaris
Estudiants de grau, màster universitari o doctorat membres de famílies nombroses
Bonificació o exempció
50% (en cas de categoria general) o 100% (en cas de categoria especial) de tots els preus, tret dels no sotmesos a bonificacions (vegeu condicions generals)
Acreditació

Si el títol de família nombrosa és vigent en el moment de la matrícula, la universitat en tindrà constància i per tant no caldrà presentar cap documentació.


En el cas que el títol sigui vàlid en el moment de formalitzar la matrícula però la seva vigència finalitzi abans de la data d’inici de l’activitat acadèmica (vegeu el calendari acadèmic), serà necessari presentar el títol renovat abans del 31 de desembre de 2021.


En cas que el títol es trobi en procés de tramitació o renovació podeu demanar la bonificació o exempció de preus corresponent si presenteu un document que ho acrediti expedit per l’organisme competent. Els efectes computen des de la presentació de la sol·licitud de reconeixement o renovació del títol (per tant, en data anterior al moment en què s’expedeix). Haureu de presentar, però, el títol renovat abans del 31 de desembre de 2021. Si no ho feu així, la Universitat us requerirà el pagament de l’import complet de la matrícula.

Matrícula d’honor global o premi extraordinari en el batxillerat

Beneficiaris
Estudiants de primer curs de grau que hagin obtingut una d’aquestes dues distincions
Bonificació o exempció
100% dels preus acadèmics de matrícula en crèdits matriculats per primera vegada durant el primer curs
Acreditació
Llibre escolar on consti la distinció o certificat del centre de secundària

Matrícules d’honor en el període acadèmic anterior

Beneficiaris
Estudiants que hagin obtingut una o més amb matrícules d’honor en el curs acadèmic o semestre immediatament anterior, en estudis realitzats a la UdG
Bonificació o exempció
100% de l’import de la matrícula d’un nombre de crèdits equivalent
Acreditació
No requereix acreditació

Persones amb discapacitat

Beneficiaris
Estudiants de grau, màster universitari o doctorat amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%
Bonificació o exempció
100% de tots els preus, tret dels no sotmesos a bonificacions (vegeu condicions generals)
Acreditació

A la data de la formalització de la matrícula cal disposar d’algun dels documents següents:


 • Targeta acreditativa de la discapacitat o certificat expedit o validat per l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials.
 • Resolució o certificat expedit per l’IMSERSO o l’òrgan competent de la comunitat autònoma corresponent.
 • Resolució de l’IMSERSO reconeixent la condició de pensionista per incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa.
 • Resolució de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) on es reconegui la condició de pensionista per incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa.
 • Resolució del Ministeri d’Economia i Hisenda o del Ministeri de Defensa reconeixent una pensió de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei.

Persones beneficiàries de l’ingrés mínim vital

Beneficiaris
Estudiants de grau, màster universitari o doctorat que siguin beneficiaris de la prestació de l’ingrés mínim vital
Bonificació o exempció
100% de tots els preus, tret dels no sotmesos a bonificacions (vegeu condicions generals)
Acreditació
Resolució administrativa corresponent
Observacions
Per gaudir d’aquesta bonificació cal haver sol·licitat i tenir denegada la beca de caràcter general del Ministeri d’Educació i Formació Professional.

Víctimes d'actes terroristes

Beneficiaris
Estudiants de grau, màster universitari o doctorat que hagin estat víctimes d’actes terroristes, o els seus cònjuges i els seus fills i filles
Bonificació o exempció
100% de tots els preus, tret dels no sotmesos a bonificacions (vegeu condicions generals)
Acreditació
Resolució administrativa corresponent. En el cas del cònjuge i els fills i filles, també el llibre de família.

Víctimes de violència masclista

Beneficiaris
Estudiants de grau, màster universitari o doctorat que hagin estat víctimes de violència masclista en l’àmbit de la parella, o els fills i filles que en depenen
Bonificació o exempció
100% de tots els preus, tret dels no sotmesos a bonificacions (vegeu condicions generals)
Acreditació

A la data de la formalització de la matrícula cal disposar d’algun dels documents acreditatius de la condició de víctima de violència masclista en l’àmbit de la parella:


 • Sentència condemnatòria per un delicte de violència de gènere.
 • Ordre de protecció o qualsevol altra resolució judicial que acordi una mesura cautelar a favor de la víctima.
 • Informe del Ministeri Fiscal que indiqui que la sol·licitant és víctima de violència de gènere.
 • Informe o certificat que acreditin que la sol·licitant està sent atesa com a víctima de violència de gènere, emès per algun dels serveis següents:
  • Serveis Socials
  • Unitat d’Actuacions de Lluita contra la Violència Familiar i Masclista, de la Direcció General de Famílies del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
  • Serveis d’Intervenció Especialitzada (SIE)
  • Serveis d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD)
  • Oficina d’Atenció a la Víctima del Delicte
  • Recurs públic d’acollida
  • Entitat subvencionada per una administració pública concreta per a l’atenció a dones víctimes de la violència de gènere.
  • Informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

En el cas que la bonificació es demani per a un fill o filla caldrà adjuntar al document el llibre de família.

Observacions

Els documents que acrediten la condició de víctima de violència masclista en l’àmbit de la parella tenen la validesa següent:


 • En el cas de sentència condemnatòria per un delicte de violència de gènere:
  • Si la condemna ferma és inferior a 2 anys, la condició es mantindrà durant 2 anys.
  • Si la condemna ferma és entre 2 i 4 anys, la condició es mantindrà durant 4 anys.
  • Si la condemna ferma és superior a 4 anys, la condició es mantindrà fins a la durada de la condemna.
 • En el cas d’ordre de protecció, mesura cautelar o informe del Ministeri Fiscal, la condició es mantindrà durant un mínim d’un any o el temps de la durada de les mesures cautelars si és superior.
 • El certificat o l’informe de serveis d’atenció a les víctimes serà vàlid durant l’any natural d’emissió.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.