Oficina de Cooperació per al Desenvolupament
Cooperació i Voluntariat

Funcions

La Comissió de Cooperació

   item llista  Composició
   item llista  Funcions

Funcions de la Comissió

Són competències de la Comissió Assessora de Cooperació i Solidaritat:

a) Definir la política d’actuacions de la UdG en el àmbits de la cooperació i la solidaritat.

b) Definir els territoris, àmbits d’actuació i tipologies d’actuacions a portar a terme en matèria de cooperació i solidaritat.

c) Vetllar per l’obtenció dels recursos econòmics necessaris per a la realització de les activitats i conèixer els ingressos i les despeses que la UdG destini anualment a aquest concepte.

d) Debatre i consensuar els criteris i resoldre  les convocatòries d’ajuts a projectes en l’àmbit de la cooperació i la solidaritat.

e) Vetllar per la coherència i l’eficàcia de les accions realitzades i conèixer el seguiment i l’avaluació dels projectes i activitats finançats.

f) Impulsar la signatura de convenis de col·laboració amb altres entitats i institucions en matèria de cooperació i solidaritat.

g) Crear, quan ho consideri oportú, comitès tècnics per a l’avaluació i l'assessorament de projectes. D’aquests comitès en podran formar part tant personal de la comunitat universitària com experts externs a la UdG.


REGLAMENT DE LA COMISSIÓ ASSESSORA DE COOPERACIÓ i SOLIDARITAT