Oficina de Cooperació per al Desenvolupament
Cooperació i Voluntariat

Composició

La Comissió de Cooperació

   item llista  Composició
   item llista  Funcions

Composició de la Comissió

La Comissió Assessora de Cooperació i Solidaritat està formada pels següents membres:

-    La Vicerectora responsable de les polítiques de cooperació i solidaritat, que presideix la Comissió: Sra. M. Rosa Terradellas i Piferrer.

-    La responsable de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament, que actua com a secretària: Sra. Sílvia Lloveras Pimentel.

-    Els degans i deganes de Facultat i els directors i directores d’Escola, o les persones en qui aquestes deleguin:

En delegació del Degà de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials: Sra. Maria Cervini

En delegació del Degà de la Facultat de Dret: Marco Aparicio Willhelmi

Degana de la Facultat d'Infermeria: Sra. Josefina Patiño Masó

Degà de la Facultat d'Educació i Psicologia: Sr. Josep M. Serra Bonet

Degana de la Facultat de Turisme: Sra. M. Dolors Vidal Casellas

En delegació del Degà de la Facultat de Lletres: Sr. Narcís Soler Masferrer

Degana de la Facultat de Ciències: Sra. Victòria Salvadó Martín

En delegació del Degà de la Facultat de Medecina: Sra. Yin Wai Lilith Lee

En delegació del Director de l'Escola Politècnica Superior: Sr. Norbert Blanco Villaverde

Director de l'Escola de Doctorat: Sr. Miquel Solà i Puig 

-    Dos representants del PAS de la universitat, escollits per i entre els representants claustrals d’aquest sector: Sra. Cristina Agüera Pardo i Sr. Jesús Rodríguez Maldonado

-    Dos representants dels estudiants:

Un representant del Consell d’Estudiants: Sr. Víctor Luna Puerto

Un representant de les associacions d’estudiants de la UdG: Sr. Francisco Javier Quirós San Roman