Open Government and Transparency Portal

Right of access to information

Public information

The right of access to public information is the civic right to access public information. It has a dual dimension: first, it is an instrument for the democratic control of the institution and, at the same time, from an individual perspective, the information the citizen obtains is valuable in itself, insofar as it relates to both to the activity and the relationship with the institution.

In a democratic society, the right of access to information becomes an instrument for applying the principles of transparency and accountability to institutions and is thus a requirement for participating in management and decision-making processes.

Què és el dret d’accés a la informació pública?

D’acord amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern de Catalunya, totes les persones físiques més grans de 16 anys i totes les persones jurídiques tenen dret a accedir a la informació pública, a través de la sol·licitud pertinent, sense estar condicionades a la concurrència d’un interès personal, a la motivació o a la invocació de cap norma (art. 18 de la Llei 19/2014).

La informació pública es refereix a la informació elaborada per l’Administració i a la que aquesta té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l’exercici de les seves funcions, inclosa la que li subministren els altres subjectes obligats d’acord amb la llei (art. 2 de la Llei 19/2014). El dret d’accés a la informació pública inclou qualsevol forma o suport en què aquesta informació hagi estat elaborada o en què es conservi.

La sol·licitud es pot presentar per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la identitat del sol·licitant, de la informació sol·licitada, d’una adreça de contacte (preferentment electrònica), a efectes de comunicacions, i de la forma en què es prefereix accedir a la informació sol·licitada. Tot i que no és necessari que s’explicitin els motius de la sol·licitud d’accés a la informació ni cal que s’hi tingui un interès personal, si s’exposen els motius pels quals es fa la petició aquests podran ser tinguts en compte a l’hora de resoldre la sol·licitud.

Denegació i restricció del dret d’accés a la informació pública

El dret d’accés a la informació pública només pot ser denegat o restringit si el coneixement o la divulgació de la informació comporta un perjudici per a la seguretat pública; per a la investigació o la sanció d’infraccions penals, administratives o disciplinàries; per al secret o la confidencialitat en els procediments tramitats per l’Administració pública, si el secret o la confidencialitat són establerts per una norma amb rang de llei; per al principi d’igualtat de les parts en els processos judicials o per a la tutela judicial efectiva; per als drets dels menors d’edat; per a la intimitat i per als altres drets privats legítims o per al secret professional i per als drets de propietat intel·lectual i industrial (art. 21 de la Llei 19/2014).

En cas que es tracti d’informació que contingui dades personals, es pot donar accés a la informació, amb ponderació prèvia raonada de l’interès públic de la divulgació i dels drets de les persones afectades.

La Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (GAIP) és l'òrgan independent de garantia a qui qualsevol ciutadà o ciutadana si no se li facilita l'accés a una informació pública que hagi sol·licitat. Poden consultar les resolucions que han dictat a: Resolucions GAIP.

Procedure for accessing public information

Period for making a request:
At any time.
Cost
This procedure is free if the data are consulted in the place where they are deposited or if they are in electronic format, in which case they will be delivered by email. Making copies and transposing the information to different formats from the original one can be subject to a fee, which under no circumstances will exceed the cost of the operation.
Organ responsible for the decision
Rector
Deadline for the decision
Notification of the decision will be made within a month of submitting the request (Art. 33 of Law 19/2014)
Effects of administrative silence
Administrative silence will indicate a positive response (Art. 35 of Law 19/2014)

Sol·licituds d’accés a la informació pública rebudes a la Universitat de Girona