Open Government and Transparency Portal

Procurement and agreements

The University of Girona, as a public institution, works alongside other entities, institutions and companies. Public procurement refers to contracts signed with third parties to achieve specific purposes of general interest, subject to the regulation of public sector contracts. Agreements and contracts may also be established with other university institutions, with scientific and cultural organisations and with public and private entities.

In this section you will find all the information you need related to public procurement and the drafting of agreements signed by the University of Girona.

Contractació pública i perfil del contractant

La contractació del sector públic fa referència a l’activitat desenvolupada per part dels ens, els organismes i les entitats que, de conformitat amb la regulació de contractes del sector públic, en formen part i subscriuen contractes onerosos, sigui quina sigui la seva naturalesa, amb terceres persones per a la consecució de determinades finalitats d’interès general.

La informació relativa a l’activitat de contractació pública de la Universitat de Girona es pot consultar a través del Perfil del contractant .

L’article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, configura el perfil del contractant com a instrument de transparència i accés públic a l’activitat contractual dels òrgans de contractació del sector públic. De forma preceptiva, el perfil del contractant recull la informació relativa a la licitació, adjudicació i formalització dels contractes.

El conjunt d’informació i el disseny de l’aplicació informàtica de la plataforma fan possible que els operadors econòmics dels mercats públics, especialment les empreses, disposin d’un conjunt de serveis i funcionalitats que faciliten tant l’accés a la informació com les relacions transaccionals segures amb els òrgans de contractació, amb la consegüent reducció de costos.

Tariffs applied to public concessions of the University of Girona:

REPROGRAPHY


VENDING MACHINES


CAFETERA SERVICES

EMILI GRAHIT

FACULTY OF SCIENCE:

FACULTY OF LAW:

FACULTY OF BUSINESS AND ECONOMIC SCIENCES:

POLYTECHNIC:

CENTRAL CAMPUS MONTILIVI PAVILLIONS:

FACULTY OF ARTS:

FACULTY OF EDUCATION AND PSYCHOLOGY:

Els convenis de la Universitat de Girona

Entre les funcions de la Universitat de Girona hi ha l’establiment de convenis i acords amb altres institucions universitàries, amb organismes científics i culturals i amb entitats públiques i privades. Per tant, la UdG, en l’exercici de la seva capacitat d’actuar, podrà establir convenis per a la promoció i el desenvolupament de les seves funcions i celebrar contractes amb altres universitats, persones i entitats públiques o privades.

La Secretaria General de la Universitat ha establert un registre dels convenis i contractes celebrats per la Universitat de Girona. Les dades s’actualitzen de forma dinàmica.

Registre dels convenis i contractes