Institut de Ciències de l'Educació Josep Pallach (ICE)

GID Sobre el Pla d'Acció Tutorial i Mentoratge (PATUM) a la Facultat de Dret

El paper de l'estudiant de la Universitat de Girona en l'espai europeu d'educació superior és el d'agent actiu - i central - en el procés d'aprenentatge. Cal que l'alumne desenvolupi un seguit de competències, entre les quals, i de forma crucial per tal d'assolir la resta, ser capaç d'analitzar el propi procés d'aprenentatge en termes de punts forts i febles, desenvolupar una actitud proactiva de millora i aprendre autònomament. És en aquest marc que la tutoria adquireix un nou significat.

És per això que la Facultat de Dret va posar en marxa el Pla d'Acció Tutorial i Mentoratge (PATUM) amb la finalitat de mobilitzar mentors (estudiants de darrer curs del grau) que acompanyessin els i les estudiants de primers curos; així com tutors (professorat) per a estudiants de darrers cursos. En aquests moments s'ha activat la primera part del programa que té a veure amb l'acollida a l'estudiant novell . Amb la intenció d'activar una segona part es proposa aquest grup d'innovació docent. Es tractaria doncs de la fase de seguiment i millora proposada al PATUM.

Objecte de treball

L'acció tutorial conforma una tasca ordinària integrada dins de l'activitat docent del professorat de la Facultat. Tanmateix aquesta tutoria tradicional es dóna majoritàriament de forma no sistemàtica sinó puntual; és asimètrica, en funció de les necessitats declarades –però no detectades- pels estudiants; i, en la major part dels casos, amb una visió clarament instrumental que no és capaç de transcendir el marc de l'assignatura concreta i contribuir així a la reflexió i la millora de l'aprenentatge de l'estudiant.

El primer pas a dur a terme pel grup seria el de sistematitzar la pràctica tutorial en la Facultat passa per dotar-la d'una perspectiva comuna, a nivell de pla d'estudis, i establir una mínima estructura i distribució de funcions, amb una coordinació del PATUM per a cada titulació, tutors, i amb el conjunt d'estudiants mentors. Alhora, també caldria pensar en estratègies metodològiques per tal de facilitar l'aproximació entre professorat i estudiants d'una manera integral al conjunt dels graus. Caldria detectar problemàtiques explícites o implícites i adoptar iniciatives coordinades per poder fer front a aquestes qüestions. 

 

Membres Departament
Marco Aparicio Wilhelmi Dret Públic
Ester Blay Gil Dret Públic
Luis Carrillo Pozo Dret Privat
Mercè Darnaculleta Gardella Dret Públic
Gemma Geïs Carreras Dret Públic
Alberto Navarro García Dret Públic
Albert Ruda González Dret Privat
Gemma Ubasart González Dret Públic
Daniel Varona Gómez Dret Públic

 

Coordinadora: Gemma Ubasart