Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach (ICE)

Professorat universitari

Més informació

Des de l’ICE Josep Pallach promovem actuacions de suport a la innovació i la millora docent i organitzem activitats de formació per al personal docent i investigador de la Universitat de Girona.

Activitats de formació

Amb aquestes accions pretenem:

 • Promoure espais de reflexió i debat sobre la millora i la innovació en docència
 • Col·laborar amb els centres i els òrgans competents de la universitat per al progrés en la millora docent
 • Assessorar i donar suport a centres, departaments i grups de professors per a desenvolupar processos d'innovació
 • Facilitar el coneixement i la implementació de metodologies docents actives
 • Orientar en l’ús d’eines i recursos multimèdia per a la docència
 • Assessorar el professorat en el desenvolupament de materials multimèdia
 • Donar suport en l’ús de Moodle, la plataforma virtual docent de la UdG

En aquest sentit, el tipus d’actuacions que es desenvolupen són:

 • Assessorament a projectes i accions d’innovació docent
 • Xarxes d’Innovació Docent
 • Grups d’Innovació Docent
 • Cursos, tallers i seminaris
 • Jornades i congressos
 • Suport a la creació de materials multimèdia per a la docència
 • Assessorament per a l’ús de Moodle
 • Gestió dels MOOCs fets a la UdG i assessorament en la seva creació

Cursos, tallers i seminaris

Es tracta d’activitats formatives, tant d’oferta general i obertes a tot el personal acadèmic com en resposta a una demanda concreta d’un centre, departament o grup de professors. L’ICE expedeix una certificació sempre que es compleixin els requisits d’assistència o de superació establerts per a cada activitat.

Amb aquestes activitats, es pretén oferir una formació general en relació als àmbits següents:

 • Docència universitària
 • Innovació pedagògica
 • Metodologies docents
 • Recursos docents
 • Avaluació
 • Eines TIC
 • Gestió universitària
 • Responsabilitat social
 • Recerca
 • Salut laboral i seguretat

Xarxes d’Innovació Docent

Les Xarxes d’Innovació Docent (XID) es van començar a desenvolupar des de l’ICE el curs 2009-10. Aquestes xarxes es creen al voltant de temàtiques relacionades amb les línies prioritàries de formació a la UdG i d’acord amb els interessos del professorat. Estan integrades per membres del PDI de diferents centres i estudis, interessats en implementar projectes d’innovació i millora docent i emprendre un procés de formació avançat i basat en la reflexió sobre la pròpia pràctica.

Els objectius de les XID són:

 • Incorporar una dinàmica de reflexió continuada i compartida sobre la pràctica docent.
 • Afavorir un tipus de formació docent basada en l'intercanvi i la reflexió del professorat sobre la pròpia docència.
 • Promoure xarxes de treball estables entre el professorat interessat en implementar innovacions i millores docents.

Veure més informació sobre les Xarxes d’Innovació Docent

Grups d’Innovació Docent

L’ICE Josep Pallach ha posat en marxa el curs 2016-2017, una nova línia d’actuació i suport a la innovació docent als centres i facultats de la UdG: la constitució de  Grups d’Innovació Docent (GID) dins d’un estudi, centre o departament .

L’objectiu d’aquesta nova acció és donar suport a la constitució i funcionament de grups de professorat que volen dur a terme un projecte concret de millora docent dins del seu estudi, departament o centre. Amb aquesta nova acció, l’ICE pretén complementar el treball i les actuacions interdisciplinàries que desenvolupen les Xarxes d’Innovació Docent, formades, en aquell cas, per professorat de centres i estudis diferents.

Els Grups d’Innovació Docent es creen a partir de la proposta presentada pel grup de professors interessat a constituir-se com a tal.

Veure més informació sobre els Grups d’Innovació Docent

Assessorament i suport a projectes i accions de millora i d’innovació docent

L’ICE té la voluntat d’incentivar la col·laboració amb els centres de la UdG per promoure experiències i projectes d’innovació i millora docent, donant suport en la seva definició, implementació i avaluació.

En aquest sentit, les línies d’actuació se centren principalment en la implementació de metodologies actives en la docència, el plantejament de noves estratègies d’avaluació dels aprenentatges, la definició i consolidació de plans d’acció tutorial, la formació en estratègies i recursos docents, etc.

Jornades i congressos

Amb la voluntat d’analitzar i difondre temes rellevants i d’actualitat en l’àmbit de la docència universitària, des de l’ICE s’organitzen periòdicament jornades, simposis o congressos (jornades de bones pràctiques, Congrés UNIVEST, Simposi: llengua, educació i immigració, etc).

L’ICE també col·labora amb altres universitats per organitzar conjuntament esdeveniments interuniversitaris, com el Congrés Internacional sobre Docència Universitària i  Innovació (CIDUI) .

Suport a la creació de materials multimèdia per a la docència

Amb l’objectiu de contribuir a la introducció d’innovacions metodològiques en la docència, l’ICE ofereix orientació en l’ús d’eines i recursos multimèdia per al disseny i l’edició de materials docents, assessorament en l’ús de tecnologies educatives i suport en l’ús del Moodle, l’entorn virtual d’ensenyament i aprenentatge de la UdG.

Assessorament per a l’ús de Moodle

En relació a l’ús de Moodle, la plataforma docent i eina d’avaluació de la UdG, l’ICE ofereix formació inicial i avançada així com assessorament i orientació al professorat, tant de manera presencial com per telèfon o correu electrònic. Tant la formació com l’assessorament fan referència tant a la part més tècnica de domini de l’edició i gestió de l’entorn com de l’ús pedagògic de Moodle per aprofitar-ne totes les seves potencialitats docents. També, s’elaboren tutorials en format vídeo on s’explica el funcionament i ús de Moodle de forma adaptada a les modificacions que ha adoptat la UdG.

Veure els tutorials Moodle

Gestió dels MOOCs fets a la UdG i assessorament en la seva creació

Des de l’ICE es realitza la gestió i seguiment dels cursos MOOC (Massive Open Online Course) que es fan des de la UdG. Això es concreta en fer un seguiment dels cursos que s’han fet i dels que es faran, gestionar la correcta comunicació entre els equips docents i MiríadaX (plataforma amb la qual la UdG té un conveni signat per a l’allotjament d’aquest tipus de cursos) i assegurar que els continguts s’ajusten als requisits gràfics de la imatge de la UdG. També vetlla per la qualitat general del curs. A més, s’ofereix tot aquell assessorament que els equips puguin necessitar tant en l’etapa de planificació del curs, com en la d’elaboració de continguts, com en la de seguiment del MOOC. L’ICE també posa a l’abast del professorat de la UdG un set de material audiovisual que pot facilitar la creació de continguts en format vídeo: càmeres, focus, un sistema de chroma, ordinadors i altres eines.