Occupational Health > Preventive Policy > Occupational Risk Prevention Plan
Go to content (click on Intro)
UdG Home UdG Home
Close
Menu

Oficina de Salut Laboral

Pla de Prevenció de Riscos Laborals

L'activitat preventiva de la UdG

La prevenció de riscos laborals esdevé inherent a les activitats i decisions preses per tot el personal de la UdG, per les persones que hi tinguin una relació contractual o que hi desenvolupin alguna activitat.

El Pla de Prevenció de Riscos Laborals és l’eina mitjançant la qual s’integra l’activitat preventiva de la UdG en el seu sistema general de gestió i s’estableix la seva política de prevenció de riscos laborals.

A qui s'aplica:

El PPRL serà d’aplicació:

 • Al personal docent i investigador.
 • Al personal d’administració i serveis.
 • Al personal investigador en formació o en pràctiques, sempre que existeixi una vinculació laboral, els quals quedaran assimilats al personal propi assenyalat en els dos apartats anteriors.

Política de prevenció:

La cultura preventiva ha d’implantar-se a la UdG des de la seva posició tant d’Administració que ha de donar exemple, com de font del coneixement i formació superior en la matèria, que està obligada a tenir imbuïts els principis de prevenció per poder traslladar-los a la societat mitjançant les persones i professionals que forma.

Principis bàsics:

 1. La prevenció dels riscos laborals és una exigència ètica, legal i social que ha de ser integrada com un element més de modernització i millora de l’organització, a cadascuna de les activitats que es porten a terme a la UdG i en l’actuació de tots els seus nivells jeràrquics.
 2. La implicació en la prevenció de riscos laborals afecta tots els integrants de la comunitat universitària.
 3. Al rector o rectora, com a màxim responsable de la institució, li correspon la direcció de la política preventiva i l’assumpció del lideratge necessari per la integració i el foment de la prevenció a la UdG.
 4. La UdG disposarà dels recursos humans i materials necessaris per desenvolupar les activitats preventives.
 5. Els responsables i promotors de cadascuna de les activitats universitàries exerciran el lideratge requerit per tal que aquestes es desenvolupin en condicions adequades de seguretat, salut i protecció del medi ambient.
 6. L’activitat preventiva ha de ser objecte de planificació mitjançant un Pla de Prevenció que es realitzarà des d’una perspectiva de seguretat integrada en l’activitat universitària.
 7. La UdG garantirà la formació i la informació en matèria preventiva i la participació de tota la comunitat universitària en tots els aspectes relatius a la seguretat que la puguin afectar.
 8. Totes les activitats universitàries que puguin comportar un risc establiran mecanismes de control preventiu en el seu disseny i desenvolupament.
 9. La política preventiva haurà de estar d’acord i integrada amb la política de qualitat, medi ambient i de recursos humans de la institució. Es realitzaran auditories o altres processos de control que permetin comprovar la implantació de la política preventiva en els diferents nivells de gestió de la UdG.
 10. Serà obligació de tots els membres de la comunitat universitària complir els principis de la política preventiva i difondre’ls.

Text íntegre del Pla de Prevenció de Riscos Laborals (aprovació pel Comitè de Seguretat i Salut el dia 20 de novembre del 2017)

Choose which types of cookies you accept which the University of Girona can store in your browser.

Those that are essential for enabling your connection. There is no option for disabling them, as they are necessary for the functioning of the website.

These enable your options to be remembered (for example language or region you are accessing from), to provide you with advanced services.

They provide statistical information and enable improved services. We use Google Analytics cookies which you can deactivate by installing this plugin.

To offer advertising contents relating to the interests of users, either directly, or through third parties (“adservers”). These must be activated if you wish to see the YouTube videos uploaded to the University of Girona’s website.