Occupational Health > Organisation for the prevention of occupational risks > Occupational Health Office> Functions
Go to content (click on Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 years
Close
Menu

Oficina de Salut Laboral

Funcions

Les principals funcions de l’Oficina de Salut Laboral són:

 • Dissenyar i proposar les polítiques, els programes i els objectius en matèria de prevenció de riscos laborals.
 • Valorar i promoure la integració de la prevenció en el sistema general de gestió de la UdG, assistint i assessorant els seus òrgans de govern, les diverses unitats i tots els nivells jeràrquics, així com els delegats de prevenció, per assolir eficaçment aquella integració.
 • Elaborar i desenvolupar un sistema de gestió de la prevenció de riscos laborals a la UdG, basat en un document anomenat pla de prevenció de riscos laborals, que constituirà el conjunt ordenat de les activitats necessàries per implantar l’esmentat sistema de gestió de la prevenció de riscos laborals.
 • Redactar i mantenir la normativa interna de prevenció de la UdG, que inclou els procediments i les instruccions de treball que defineixen la manera específica per dur a terme una activitat o un procés.
 • Avaluar els riscos de tots els llocs de treball de tots els centres de la UdG, fer la proposta de planificació de les mesures correctores que se’n derivin i dur a terme el seguiment del compliment de la seva execució.
 • Planificar les actuacions preventives que s’han desenvolupar en cada exercici.
 • Col·laborar en l’elaboració dels Plans d’autoprotecció de tots els edificis de la UdG i la posterior implantació d’aquests plans.
 • Assessorar els òrgans de govern i els càrrecs i treballadors de la UdG sobre tots els temes relatius a seguretat i salut laboral, interpretant i divulgant la legislació corresponent.
 • Mantenir un flux d’informació adequat amb els representants dels treballadors.
 • Controlar i supervisar que es compleixin adequadament les actuacions en matèria de salut laboral del personal de la UdG.
 • Proporcionar i planificar la formació en tots els camps relacionats amb la prevenció de riscos laborals.
 • Mantenir un servei de documentació en temes relacionats amb la prevenció de riscos laborals.
 • Vetllar per la implantació i aplicació del pla de prevenció de riscos laborals.
 • Investigar els accidents i informar d’aquests i de les situacions de risc detectades, a la direcció de la UdG i els representants dels treballadors.
 • Portar a terme les visites i verificacions de seguretat a la UdG.
 • Verificar que les empreses contractades i concessionàries de la UdG compleixin la normativa general i les normes de seguretat establertes per la UdG en matèria de coordinació d’activitats empresarials.
 • Assistir a les reunions del Comitè de Seguretat i Salut i assessorar-lo.
 • Gestionar els residus tòxics i perillosos de la UdG.
 • Elaborar la memòria anual de les activitats preventives.

Choose which types of cookies you accept which the University of Girona can store in your browser.

Those that are essential for enabling your connection. There is no option for disabling them, as they are necessary for the functioning of the website.

These enable your options to be remembered (for example language or region you are accessing from), to provide you with advanced services.

They provide statistical information and enable improved services. We use Google Analytics cookies which you can deactivate by installing this plugin.

To offer advertising contents relating to the interests of users, either directly, or through third parties (“adservers”). These must be activated if you wish to see the YouTube videos uploaded to the University of Girona’s website.