Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2023
Descripció:
Avaluació postural i del moviment fisiològic des de l’observació i la presa de mesures objectives que valoren la normalitat i la seva alteració. Tractament dels desequilibris posturals i de les alteracions del moviment mitjançant la modificació activa de la mecànica articular i miofascial per una banda, i la integració dels canvis resultants en un nou esquema corporal per l’altra.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Alfred Bruget Riera  / Mercedes Sala Bassó
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (40%)

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Alfred Bruget Riera  / Mercedes Sala Bassó
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (40%)

Grup DG

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Alfred Bruget Riera  / Mercedes Sala Bassó
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (40%)

Competències

 • T4. Treballar en equip.
 • 7. Dissenyar el pla d'intervenció en fisioteràpia, atenent a criteris d'adequació, validesa i eficiència.
 • 9. Avaluar l'evolució dels resultats obtinguts amb el tractament en relació amb els objectius marcats.
 • 17. Comprendre la importància d'actualitzar els coneixements, habilitats, destreses i actituds que integren les competències professionals del fisioterapeuta.

Continguts

1. BLOC 1. INTRODUCCIÓ AL CONCEPTE POSTURA. FACTORS CONDICIONANTS DE LA POSTURA. FACTORS DE RISC A DESENVOLUPAR PATOLOGIA CONSEQÜENTMENT A LA ALTERACIÓ DE LA POSTURA. TÈCNIQUES EN CINESITERÀPIA ACTIVA PER A LA REEDUCACIÓ POSTURAL I DEL MOVIMENT (exercicis de reequilibració de longituds miofascials i tècniques posturals). TECNIQUES FACILITADORES DE PERFECCIONAMENT DE LA PRÀCTICA.

2. BLOC 2. VALORACIÓ DE LA POSTURA I EL MOVIMENT, FISIOLÒGIC I ALTERAT.PROCÉS DE DEDUCCIÓ D'ALTERACIÓ ARTICULAR I MUSCULAR ANÀLITIC I GLOBAL. TEÒRICA I PRÀCTICA

3. BLOC 3. PRÀCTICA DE TÈCNIQUES DE REEDUCACIÓ POSTURAL I DEL MOVIMENT I ANÀLISI BIOMECÀNIC D'AQUESTES: Tècniques de reequilibri del to muscular, tècniques de mobilització articular analítica i en cadena, tècniques d'estirament miofascial anaític i en cadena, tècniques de tonificació i tècniques posturals basades en Mézières, RPG i Schroth.

4. BLOC 4. ESCOLA D'ESQUENA. LUMBÀLGIA. DORSÀLGIA. CERVICÀLGIA. PREVENCIÓ,TRACTAMENT I MANTENIMENT DE LA SALUT MUSCULOESQUELETICA EN GENERAL I D'ESQUENA EN PARTICULAR DESDE LA PRÀCTICA DE RPM.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Resolució d'exercicis 10,00 20,00 0 30,00
Sessió expositiva 6,00 30,00 4,00 40,00
Sessió pràctica 26,00 30,00 0 56,00
Treball en equip 4,00 20,00 0 24,00
Total 46,00 100,00 4,00 150

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
  Classes pràctiques S'avalua el percentatge d'assistència i l'interès i habilitat de l'a'lumne en el tractament de fisioteràpia. 10 No
  Prova d'avaluació escrita Examen d'avaluació continuada, de 20 preguntes tipus test, que avaluarà el contingut teòric i el contingut pràctic en forma escrita. 40
  Prova d'avaluació pràctica. Prova pràctica fisioterapeuta-pacient on s'avaluarà l'elecció de tractament quan a tècniques a utilitzar i l'aplicació pràctica d'aquestes davant d'una alteració postural determinada pel docent.

  40
  Recerca d'estudis actuals relacionats amb alteracions posturals, causes i/o tractaments. La recerca es farà en grup. Es valorarà l'actualitat de l'estudi, la seva rellevància en relació a l'assignatura i les conclusions que se n'extreguin. Es podrà treballar en grups de 6, aportant un mínim de 3 articles que s'hauran traduit i analitzat. 10 No

  Qualificació

  -Classes pràctiques, que s'avaluaran segons el percentatge d'assistència, atenció i implicació de l'alumne dins la classe. Concretament s'avaluarà l'interès en l'aprenentatge en l'escolta, l'observació visual i a través del tacte del moviment, la postura i les seves alteracions i posteriorment la capacitat de dirigir i estimular l'exercici en el practicant
  -Prova d'ávaluació escrita basada en la teoría i l'anàlisi teòric sobre la part pràctica. Constarà de 20 preguntes tipus test, amb 5 possibles respostes, una de les quals serà la correcta. Les respostes errònies NO descomptaran.
  -Prova d'avaluació pràctica sobre l'aplicació d'un tractament. L'elecció del tractament i com s'aplica (ritme, orientació, estímuls verbals i tàctils, adaptació de l'exercici a les possibilitats del pacient), seran els criteris de qualificació .
  -Recerca d'estudis actuals relacionats amb les alteracions posturals, les seves causes i/o els possibles tractaments actius. Es valorarà l'actualitat d'aquests estudis, la seva rellevància i les conclusions extretes per l'alumne.
  -La nota final será el promig de les quatre notes a partir dels percentatges corresponents, constant nota de 0 en les tasques no presentades i havent d'anar a examen de suficiència en cas de no presentar l'assistència mínima obligatòria del 80%.
  -L'aprovat estarà en el 5, sense que calgui obtenir nota mínima en cap dels apartats per fer promig.
  -Quan la resultant del promig de les notes no arriba al 5, es recuperarà la prova pràctica i la prova escrita en conjunt, i únicament en forma escrita, amb un examen tipus test, de 30 preguntes amb els continguts pràctics i escrits. Aquest examen serà a suficiència.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  Es considerarà un alumne no presentat aquell que no es presenti a l’avaluació continuada o a l’avaluació final.

  Avaluació única:
  El sistema d’avaluació de l’EUSES - centre adscrit a la UdG és, de manera general,
  l'avaluació continuada. Si l'estudiant vol acollir-se a l’avaluació única, ho ha de
  comunicar per escrit al professor responsable de l'assignatura i al coordinador de grau
  durant les dues primeres setmanes del semestre.

  L'avaluació única constarà de:
  -Exàmen d'avaluació pràctica de resolució i pràctica d'una alteració postural plantejada pel docent. Tindrà el valor d'un 50% de la nota final.
  -Examen d'avaluació escrita tipus test (20 preguntes), que inclou la totalitat del contingut, tant teòric com pràctic. Tindrà el valor d'un 50% de la nota final.

  La nota final serà la mitja de les 2 notes, essent necessari que la resultant sigui un 5 per aprovar l'assignatura, i podent accedir a un examen conjunt de recuperació en cas de no assolir el 5. L'examen de recuperació, que serà a suficiència, serà un únic examen tipus test que constarà de 30 preguntes.

  Requisits mínims per aprovar:
  Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0 resultant del promig de les activitats avaluables. No hi ha nota mínima en cap activitat per fer promig amb la resta.

  Tutoria

  Escenari I. Presencial: les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades en horari lectiu. S’utilitzarà addicionalment el fòrum d'avisos i notícies del moodle per les qüestions que s'hagin de resoldre grupalment i per a la convocació d'alguna tutoria extraordinària si cal.

  Escenari IV. Confinament: les tutories es realitzaran virtualment. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà virtualment, mitjançant el fòrum d'avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.

  Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

  La comunicació i interacció amb l’estudiantat es realitzarà presencialment i virtualment
  i s’utilitzarà el fòrum d’avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu
  electrònic.

  Observacions

  S'ha d'assistir a les classes amb roba còmoda tipus xandall per tal de poder realitzar les pràctiques amb òptimes condicions.


  Objectius d'aprenentatge:

  OA1 Conèixer els canvis fisiològics i estructurals que es poden produir com a conseqüència de l'aplicació de la Fisioteràpia.
  OA2 Comprendre i realitzar els principals mètodes i tècniques específics referits a la reeducació postural i del moviment de l'aparell locomotor, així com altres mètodes d'eficàcia demostrada en el desenvolupament de la ciència.

  Assignatures recomanades

  • ANATOMIA
  • ATENCIÓ DE FISIOTERÀPIA EN LES LESIONS DE L'APARELL LOCOMOTOR
  • BIOMECÀNICA
  • CADENES MUSCULARS
  • CINESITERÀPIA

  Modificació del disseny

  Modificació de les activitats:
  ESCENARI I

  En aquest escenari que és de total normalitat, les activitats docentents i les activitats d'avaluació seran les indicades en el disseny i amb les condicions definides en aquest.


  ESCENARI IV

  ACTIVITATS DOCENTS I D'APRENENTATGE

  1- Classes pràctiques. El contingut de les alteracions posturals corresponents, tant la patomecànica com el tractament, serà penjat a moodle mitjançant documents descriptius, power-points amb imatges i videos de sessions de pràctiques. L'alumne ho practicarà a casa i s'exposaran conceptes i aclariran dubtes en classes virtuals en l'horari lectiu.

  2-- Qüestionari 1, Qüestionari 2 i Qüestionari 3. Qüestionaris de resolució de problemes de deducció patomecànica i de tractament que requereix de la integració del contingut anatòmic, biomecànic i de tractament de les alteracions posturals i Salut de l'esquena.

  ACTIVITATS D'AVALUACIÓ

  1- Entrega dels 3 qüestionaris.

  2- Prova d'avaluació escrita. Examen de 20 preguntes tipus test, a través del moodle, amb cinc possibles respostes, on tan sols una serà la correcta.

  3- Prova d'avaluació pràctica mitjançant la gravació de la resolució i pràctica d'una alteració postural indicada pel docent.

  4- Recerca d'estudis relacionats amb les causes i tractament d'una alteració postural.

  Modificació de l'avaluació:
  ESCENARI I

  En aquest escenari les activitats d'avaluació i les condicions pròpies de qualificació seran les indicades en el disseny de l'assignatura.

  ESCENARI IV

  2-Prova d'avaluació escrita moodle valdrà el 50% de la nota final. Les preguntes errònies no resten.
  3- Prova pràctica mitjançant la gravació de video de la resolució i tractament d'un cas clínic basat en alteració postural. El valor d'aquesta prova serà d'un 30% de la nota final.
  4- Article relacionat amb causa o tractament d'una alteració postural. Resum i conclusió de l'article. Es valorarà l'actualitat, originalitat i rellevància del contingut. 10% de la nota final.
  5- L'entrega de les activitats equivaldrà a la part d'avaluació en relació a la presencialitat: 10%

  La nota final serà el promig de les 4 notes. L'assignatura serà superada si aquest promig dona un mínim de 5, sense haver-hi nota mínima per fer promig.
  En cas de no haver superat el 5, hi haurà la possibilitat de recuperar en un examen virtual moodle, a suficiència, que inclourà temari teòric i temari pràctic. Constarà de 30 preguntes amb 5 possibles respostes, amb una única resposta correcta (les respostes errònies NO descompten).

  Tutoria i comunicació:
  Escenari I. Presencial: les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades.
  La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà presencialment i s’utilitzarà
  addicionalment el fòrum d'avisos i notícies del moodle i correu electrònic.

  Escenari IV. Confinament: les tutories es realitzaran virtualment. La comunicació i
  interacció amb els estudiants es realitzarà virtualment, mitjançant el fòrum d'avisos i
  notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.

  Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

  Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

  Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

  Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

  Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.