Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Avaluació postural i del moviment fisiològic des de l’observació i la presa de mesures objectives que valoren la normalitat i la seva alteració. Tractament dels desequilibris posturals i de les alteracions del moviment mitjançant la modificació activa de la mecànica articular i miofascial per una banda, i la integració dels canvis resultants en un nou esquema corporal per l’altra.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MERCEDES SALA BASSÓ
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (40%)

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MERCEDES SALA BASSÓ
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (40%)

Grup DG

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MERCEDES SALA BASSÓ
Idioma de les classes:

Competències

 • T4. Treballar en equip.
 • 7. Dissenyar el pla d'intervenció en fisioteràpia, atenent a criteris d'adequació, validesa i eficiència.
 • 9. Avaluar l'evolució dels resultats obtinguts amb el tractament en relació amb els objectius marcats.
 • 17. Comprendre la importància d'actualitzar els coneixements, habilitats, destreses i actituds que integren les competències professionals del fisioterapeuta.

Continguts

1. BLOC 1. INTRODUCCIÓ AL CONCEPTE POSTURA. FACTORS CONDICIONANTS DE LA POSTURA. FACTORS DE RISC A DESENVOLUPAR PATOLOGIA CONSEQÜENTMENT A LA POSTURA.

2. BLOC 2. VALORACIÓ DE LES ALTERACIONS POSTURALS I DEL MOVIMENT. TEÒRICA I PRÀCTICA

3. BLOC 3. ALTERACIONS POSTURALS GLOBALS A DESENVOLUPAR (diagnòstic i tractament): DECAÏMENT POSTURAL. INCLINACIÓ TRONCAL ANTERIOR. AUGMENT DE CORBES. DISMINUCIÓ DE CORBES.

4. BLOC 5. PRÀCTICA DE TÈCNIQUES DE REEDUCACIÓ POSTURAL I DEL MOVIMENT I ANÀLISI BIOMECÀNIC D'AQUESTES

5. BLOC6. ALTERACIONS MUSCULESQUELÈTIQUES EN LA FIBROMIALGIA. TRACTAMENT DE LA QUALITAT DEL TEIXIT CONJUNTIU I MUSCULAR. REEDUCACIÓ DE L'ORDRE NEUROMOTORA. REEDUCACIÓ PERCEPCIÓ CORPORAL.

6. BLOC6. ESCOLA D'ESQUENA. LUMBÀLGIA. DORSÀLGIA. CERVICÀLGIA. TRACTAMENT I PREVENCIÓ DEL DOLOR D'ESQUENA DE FORMA GENERAL MITJANÇANT RPM.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 50 100 150
Total 50 100 150

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Classes pràctiques entre alumnes S'avaluarà l'interès en l'aprenentatge en l'escolta, l'observació visual i a través del tacte del moviment, la postura i les seves alteracions i posteriorment la capacitat de dirigir i estimular l'exercici en el practicant 20
  Prova avaluadora tipus test Examen d'avaluació continuada, de 20 preguntes tipus test 60
  Realització Dossier amb els continguts teòrics i pràctics de la valoració postural, les alteracions posturals i les tècniques utilitzades de reeducació postural i del moviment. Es farà en grups de 6. Es valorarà la creació del dossier amb els contingut teòrics i pràctics. 20

  Qualificació

  -Classes pràctiques: cadascun dels criteris d'avaluació s'avaluaran en excepcional-10 (supera les expectatives), Excel·lent-8 (compleix les expectatives), acceptable-6 (compleix parcialment les expectatives), insuficient-4, inacceptable-2.
  -Prova d'ávaluació continuada basada en la teoría i l'anàlisi teòric sobre la part pràctica. Constarà de 20 preguntes tipus test, amb 5 possibles respostes, una de les quals será la correcta.
  -Realització d'un dossier que constarà d'un resum de la teoría donada a classe, i de foto o dibuix de cada un dels exercicis practicats amb el propi anàlisi biomecànic i agrupats per sessions ja establer-tes en la pràctica de les classes.
  -La nota final será el promig de les tres notes a partir dels percentatges corresponents i essent imprescindible la realització del dossier, de l'examen i l'assistència d'un mínim del 80% de les classes.
  -L'aprovat estarà en el 5, sense que calgui obtenir nota mínima en cap dels apartats per fer promig.
  -Si no s'acompleix qualsevol dels 3 requisits descrits prèviament l'assignatura estarà suspesa, amb la possibilitat d'anar a l'examen de suficiència.
  -Qui hagi complert amb la presentació del dossier i hagi assistit un mínim del 80% de les classes; i no assoleix l'examen d'avaluació continuada tindrà la possibilitat de presentar-se a l'examen de recuperació per tal d'assolir un aprovat.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  -El no assistir al 80% de les clases es considera un No Presentat, quedant l'assignatura suspesa, amb la possibilitat d'accedir a l'examen de suficiència on s'avaluarà tant la part pràctica com la teòrica en format escrit.
  -El no presentar el dossier amb el treball demanat es considera un No Presentat, quedant l'assignatura suspesa, amb la possibilitat d'accedir a l'examen de suficiència on s'avaluarà tant la part pràctica com la teòrica en format escrit.
  -Presentar-se a classe amb la roba no corresponent, és a dir amb roba de carrer constarà com a No presentat a classe i constituirà una falta d'assistència.

  Observacions

  S'ha d'assistir a les classes amb roba còmoda tipus xandall per tal de poder realitzar les pràctiques amb òptimes condicions

  Assignatures recomanades

  • ANATOMIA
  • ATENCIÓ DE FISIOTERÀPIA EN LES LESIONS DE L'APARELL LOCOMOTOR
  • BIOMECÀNICA
  • CADENES MUSCULARS
  • CINESITERÀPIA