Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Facultat d'Educació i Psicologia

Manual d'acollida del professorat

Facultat d'Educació i Psicologia

Benvolgut company, benvolguda companya,

Des de la Facultat d'Educació i Psicologia (FEP) de la UdG et donem la més cordial benvinguda al nostre centre. Ens sentim molt satisfets i satisfetes de que formis part de la nostra comunitat, et volem acompanyar en aquest període inicial i estem a la teva disposició per a qualsevol cosa que necessitis.  Mitjançant aquest manual d’acollida, que pretén ser obert i dinàmic, et volem proporcionar informació útil i pràctica que faciliti la teva incorporació al col·lectiu de Personal Docent i Investigador (PDI).  És també aquest un document que complementa i amplia, en el context de la FEP, el pla d’acollida general de la UdG.   Per a nosaltres la Facultat és un espai formatiu, d’aprenentatge continu, creixement i convivència. Esperem compartir amb tu tot això i que l’experiència laboral que en aquests moments inicies sigui molt enriquidora i gratificant per a tu.  

Equip de Deganat   

A la FEP existeixen els següents òrgans de govern d’àmbit particular que s’encarreguen de gestionar tota l’activitat de la Facultat:

(Podeu trobar la composició i les competències d’aquests òrgans als Estatuts de la UdG) 

Òrgans unipersonals d’àmbit particular:  

 • Degana: Montserrat Vilà  
 • Vicedegana de Política Acadèmica i de Qualitat: Bea Caparrós  
 • Vicedegana de Coordinació Internacional i Pràcticum: Anna Planas  
 • Coordinador dels estudis de Grau de Mestre en Educació Primària: Juan González
 • Coordinadora dels estudis de Grau de Mestre en Educació Infantil: Marta Peracaula
 • Coordinador dels estudis de Grau de Psicologia: Francesc Sidera 
 • Coordinadora dels estudis de Grau d'Educació Social: Carolina Puyaltó
 • Coordinador dels estudis de Grau de Treball Social: Xavier Casademont 
 • Coordinador dels estudis de Grau de Pedagogia: Edgar Iglesias
 • Secretaria Acadèmica: Muntsa Calbó  

L’adreça de contacte del deganat és: deg.educacio@udg.edu 

Òrgans col·legiats d’àmbit particular:

 • Junta de Facultat  (òrgan col·legiat de govern de la Facultat)
 • Comissió de Govern (òrgan col·legiat executiu de la Junta de Facultat)
 • Consells d’estudis (òrgan col·legiat competent en l’estudi i discussió de tot el que afecti la docència de cada una de les titulacions que s’hi imparteixin)
 • Consell de Departament  (òrgan col·legiat de govern dels departaments)
 • Consell d’Institut (òrgan col·legiat de govern dels instituts)

La gestió administrativa de la Facultat es porta a terme a partir dels diferents serveis i unitats administratives que trobareu detallats a l'enllaç.

Al professorat de la universitat se’l denomina Personal Docent i Investigador (PDI) o personal acadèmic, està integrat pel professorat dels cossos docents universitaris, pel professorat laboral permanent o temporal, pels investigadors i investigadores propis i vinculats i pels ajudants i becaris de recerca, que tindran la consideració de personal acadèmic en formació. El PDI  pot tenir diferents perfils docents segons sigui la seva vinculació:

PDI Funcionari:

 • Catedràtics d'Universitat
 • Professors titulars de la Universitat

PDI Contractat laboral (modalitats específiques de l'àmbit universitari):

 • AjudanT
 • Professorat Ajudant doctor
 • Professorat catedràtic
 • Professorat agregat
 • Professorat lector
 • Professorat associat
 • Professorat visitant
 • Professorat emèrit

El professorat forma part d’un departament i desenvolupa la seva activitat professional en el camp de la docència, investigació i gestió universitària. El departament al qual s’adscriu el professor/a li encarrega la docència que ha de portar a terme en alguna de les titulacions de grau o màster que s’imparteixen a la FEP.

Les principals funcions del professorat són:

 • Programar, desenvolupar i avaluar els ensenyaments teòrics i pràctics en les matèries de la seva àrea de coneixement.
 • Informar els i les estudiants sobre la programació i avaluació de la docència.
 • Col·laborar en l’establiment dels continguts i les metodologies de la docència i dels programes i línies d’investigació, d’acord amb els avenços de la seva disciplina.
 • Mantenir actualitzats els seus coneixements.
 • Programar i participar en activitats de recerca i/o de transferència del coneixement.
 • Participar en els òrgans de govern col·legiats i exercir els càrrecs per als quals hagin estat designats o elegits. 

Els departaments són les unitats encarregades d’organitzar i desenvolupar la investigació i d’impartir i gestionar la docència pròpia de les seves àrees de coneixement, en coordinació amb els centres i facultats. També els correspon donar suport a les activitats i iniciatives docents i investigadores del seu personal acadèmic.

El tres departaments ubicats a la FEP són els següents:

El professorat d’aquests departaments imparteix majoritàriament la seva docència als graus i màsters de la FEP, encara que també poden tenir encàrrecs docents en altres titulacions d’altres centres o facultats de la UdG. De la mateixa manera, professorat d’altres departaments de la UdG també imparteix docència als nostres graus i màsters.

Com a PDI formaràs part d’un departament i una àrea de coneixement. En el moment de la teva incorporació el departament et facilitarà un espai per treballar, l’accés a un ordinador i et facilitarà tot el suport per a que puguis desenvolupar les teves tasques acadèmiques.

La FEP imparteix estudis de Grau i de Màster. Cada titulació té un coordinador o coordinadora, encarregat/da d’organitzar i coordinar els ensenyaments que compten amb el suport de personal administratiu.

 

A la plana web de cada una de les titulacions trobaràs informació general i altres dades d’interès com les relatives a l’accés, les sortides professionals, les opcions per continuar estudiant, les assignatures, els calendaris i horaris, les pràctiques, els treball final de grau o màster, la mobilitat, la matrícula i altres singularitats.

Altres màsters coordinats des d’altres universitats en els que també intervé la Facultat són els següents:

La Universitat de Girona organitza els serveis necessaris de suport a les activitats docents, de recerca, d’orientació educativa i professional, així com també en els àmbits culturals, esportius i lúdics.

Alguns dels serveis més utilitzats pel professorat i que poden ser del teu interès són els següents:

 • La biblioteca és un centre de recursos per a l’aprenentatge i la recerca que t’ofereix un seguit de recursos d’informació (revistes i llibres electrònics, bases de dades, fons especials, repositoris institucionals)  i serveis (préstec i obtenció de documents, assessorament i formació, servei de suport a l’investigador, activitats culturals). La biblioteca del Barri Vell (ubicada a la plaça Ferrater Mora, 1) t’ofereix serveis i fons bibliogràfics relacionats amb els estudis impartits a la FEP. 
 • L’Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach (ICE) té com a objectius contribuir a la formació permanent del personal acadèmic de tots els nivells educatius, l’assessorament tècnic dins del camp de la planificació educativa, la recerca i la innovació pedagògiques. Des de l’ICE es promouen actuacions de suport a la innovació i la millora docent i s’organitzen activitats de formació per al personal docent i investigador de la Universitat de Girona. Les Xarxes d’Innovació Docent (XID) es creen al voltant de temàtiques relacionades amb les línies prioritàries de formació a la Universitat de Girona i d’acord amb els interessos del professorat de la UdG. Estan integrades per membres del PDI interessats en emprendre un procés de formació avançat i basat en la reflexió sobre la pròpia pràctica docent.  Els Grups d’Innovació docent (GID) són grups de professorat que volen dur a terme un projecte concret d'innovació i millora docent dins del seu estudi, departament o centre.
 • El Servei de Recursos Humans és el responsable de la gestió de tot el que fa referència a les persones que desenvolupen la seva activitat professional a la Universitat, sigui dins l’àmbit acadèmic o bé dins l’àmbit de l’administració i serveis.
 • L’Oficina de Salut Laboral, és un servei per a tots els treballadors de la Universitat de Girona que té com objectiu realitzar les activitats preventives necessàries per tal de garantir l’adequada protecció de la seguretat i salut dels treballadors, assessorant i assistint a la direcció de la Universitat, als treballadors i als seus representants i als òrgans de representació especialitzats.
 • L’Oficina d’Investigació i Transferència Tecnològica és un Servei Central de la Universitat de Girona i les seves competències estan relacionades amb la recerca: gestió d’ajuts de recerca autonòmics, estatals i europeus; gestió de la transferència tecnològica i de coneixements; i gestió de contractes i convenis amb les empreses per tal de finançar una recerca determinada.
 • L’Oficina Internacional és la unitat que té coma objectiu facilitar el desplegament de l'estratègia d'internacionalització de la nostra universitat.
 • El servei de fotocòpies de la Facultat està situat a la planta 0, a la dreta de la porta d’entrada principal. Aquí podeu trobar tota la informació per poder disposar del servei d’impressió de la UdG a través del portal web o des dels centres de reprografia.
 • El servei de Bar està situat al soterrani 1 i el seu horari habitual és de 8.00h a 19.00h.

Podeu accedir a altres serveis de la UdG (servei d’esports, servei de publicacions, etc. ) a través de la plana web de la Universitat.

Aquí trobareu explicació de : Activitats docents, la meva UdG, disseny i planificació de l'assignatura, ECTS, Moodle, Avaluació, qualificació i actes, Calendari acadèmic i horaris.

Activitats Docents

Les activitats docents comporten totes les actuacions, tasques i treballs que suposen la difusió del coneixement i el suport per a l'adquisició de competències dels estudiants a través dels processos formatius. Les principals activitats docents són les següents: - Disseny i planificació de les assignatures - Docència presencial a les aules i laboratoris: classes teòriques, pràctiques i seminaris. - Tutories, orientació i atenció als estudiants, individuals i grupals. - Tutorització, seguiment i avaluació de pràctiques externes (en institucions i empreses). - Preparació de materials i guies docents. - Preparació i realització d'exàmens i avaluacions (contínua i final). - Qualificació i actes - Participació en l'elaboració de matèries/materials - Participació en innovació educativa. - Direcció, seguiment i avaluació de treballs - Direcció de treballs de fi de Grau o Màster - Direcció de tesis doctorals - Participació en activitats de formació contínua. - Participació en la coordinació acadèmica dels ensenyaments. - Gestió i participació en programes d’intercanvi i mobilitat internacionals e interuniversitaris (Erasmus, Seneca…).

La meva UdG

Tot el professorat de la UdG té compte d'usuari (codi d’usuari i contrasenya) que constitueix la teva identitat digital, aquest compte et permetrà accedir a la intranet La meva UdG i altres serveis en línia de la Universitat. 11 La meva UdG és la intranet de la Universitat de Girona. Des de La meva UdG podràs accedir al Moodle de les teves assignatures, a la informació del teu estudi i del teu centre, realitzar tràmits en línia, consultar les notícies que t’afecten o rebre avisos i notificacions electròniques. Per accedir a la intranet des del web de la UdG només has de seguir aquests dos senzills passos:

Fes clic sobre La meva UdG, al menú superior de qualsevol pàgina del web de la UdG.

A la pantalla d'identificació, introdueix el codi d'usuari i la contrasenya de la teva identitat digital.

Quan entris a La meva UdG trobaràs a l’esquerra les notícies i a la dreta els accessos directes a les teves assignatures, al teu centre, a la Biblioteca, etc. Aquesta plana la pots personalitzar com tu vulguis.

A la part de dalt hi trobaràs els menús següents:

Inici (la icona de casa): per anar a la pàgina d’inici de La meva UdG o a les pàgines de la Facultat, centres o estudis.

Docència: per anar a la pàgina de les teves assignatures i de l'estudi o estudis on fas docència, així com als teus cursos (si fas algun curs impartit de la UdG, ICE o grup d’innovació docent, etc.).

Recerca: per anar a la documentació sobre la gestió la recerca, Comitè d’ètica i bioseguretat, etc.

Personal: Aquí podràs consultar informació important pel PDI, entrar a la + meva en al que trobaràs les dades laborals, dades sobre la formació, carrera professional, retribucions i gestió d’àmbit particular.

Serveis: Aquí trobaràs la informació que els diferents serveis de la Universitat ofereixen als membres de la comunitat universitària.

Govern: Des del menú de govern podràs participar del govern de la Universitat accedint a les urnes per a les votacions electròniques i a la informació que els diferents òrgans de govern adrecen a la comunitat universitària.

Dreceres: Al menú Dreceres trobaràs accessos directes al cercador d’aplicacions, al canvi de contrasenya, al teu correu electrònic (si utilitzes un compte proporcionat per la UdG), als grups de treball on participis i al portal de suport tècnic, informàtic i de comunicació, i al de suport de l’Oficina de Salut Laboral.

Disseny i planificació de l’assignatura

Totes les assignatures que s’imparteixen a la FEP s’han de planificar i han d’estar formalment dissenyades. Un recurs que et pot ajudar a l’hora de planificar la teva assignatura el pots trobar aquí. Totes les assignatures han de tenir el disseny tancat abans que s’iniciï el procés de matrícula dels nous estudiants. La Facultat sempre informa amb antelació de la data de tancament de les assignatures (que normalment és durant la primera setmana de juliol).

Per completar el disseny de les assignatures hauràs d’entrar a través de la meva udg, a la pestanya de docència>assignatures (o clicant directament  al calaix assignatures) apareixeran les assignatures del teu pla docent. Si cliques en el signe + que cada assignatura té a l’esquerra s’obrirà el desplegable amb els calaixos de planificació, docència, avaluació i actes, que podràs editar.

 

La planificació contempla les dades generals de l’assignatura (descriptor, crèdits, llengua vehicular, pla d’estudis i professorat que la imparteix), competències, continguts i activitats (i la seva vinculació), avaluació i qualificació (activitats d’avaluació, criteris d’avaluació, si les activitats són recuperables o no, el percentatge sobre la qualificació total, en què consisteix l’avaluació única, els criteris de qualificació, els requisits mínim per aprovar i els criteris específics de la nota de no presentat), tutoria i comunicació amb els estudiants, observacions i recomanacions i bibliografia bàsica. Hi ha dues pestanyes més de seguiment i modificació del disseny que es van incorporar durant el període de pandèmia però que en l’actualitat a la FEP no s’han d’omplir. 

Com a personal docent pot ser que t’incorporis en un moment en el que el disseny de l’assignatura ja estigui fet i tancat, en aquest cas caldrà que adaptis la teva docència a la planificació establerta; o pot ser que t’incorporis en un període en el que podràs fer alguna modificació en relació, per exemple, a les activitats i avaluació, actualització de bibliografia, continguts, etc. (hi ha aspectes de les assignatures que no es poden modificar, com són els descriptors i les competències). En el cas que imparteixis alguna assignatura optativa nova que mai s’hagi hagi estat dissenyada s’haurà de dissenyar de nou. El disseny i la planificació de qualsevol assignatura sempre haurà de contemplar la normativa i les directrius i els acords dels estudis en els que s’imparteixi. En qualsevol cas, si tens algun dubte et pots posar en contacte amb la coordinació de la titulació de grau o màster a on imparteixes la teva docència.

ECTS

Totes les assignatures tenen una quantitat d’European Credit Transfer System (ECTS) assignada. El sistema de crèdits ECTS es basa en la càrrega de treball de l’estudiant necessària per la consecució dels objectius d’un programa formatiu (resultats d’aprenentatge i competències). Aquesta dedicació de l’estudiant  consisteix en el temps invertit en l’assistència a les classes presencials, estudi personal, realització de treballs, preparació i realització d’activitats d’avaluació, etc. Un ECTS correspon a  25 hores de feina de l’estudiant, d’aquestes al voltant d’un terç es dediquen a les classes presencials. En el disseny de les assignatures s’especifiquen els crèdits assignats a cada assignatura i el professorat ha de descriure quines activitats es portaran a terme, quina dedicació en hores haurà d’invertir l’estudiant i si aquestes seran amb professor o sense professor.

Moodle

El Moodle és la plataforma que utilitzem per a gestionar la docència a la UdG i com a personal docent la utilitzaràs per interaccionar amb l’estudiantat, oferir materials didàctics, recursos, crear agrupaments d’estudiants, dissenyar tasques, donar feedback, publicar les notes, per a les llistes d’alumnes, per a la publicació i tancament d’actes, etc. Per entrar al moodle d’una assignatura del teu pla docent només has de clicar directament a sobre l’assignatura, un cop hagis entrat a la meva udg. Les possibilitats del moodle són molt àmplies, aquí pots trobar més de 5o vídeos tutorials sobre la seva utilització que són molt il·lustratius i didàctics sobre com fer diferents accions a través d’aquesta plataforma.

Avaluació, qualificació i actes

 

Com a personal acadèmic ets responsable de l’avaluació i qualificació de l’activitat formativa dels estudiants que cursen les teves assignatures. El sistema d’avaluació i qualificació del procés d’aprenentatge dels estudiants de grau i de màster de la FEP està regulat per la normativa d’avaluació general de la UdG, aquesta normativa es complementa amb els criteris i pautes generals d’avaluació en les assignatures dels estudis de grau i màster de la Facultat d’Educació i Psicologia.

Alguns aspectes molt importants relatius a l’avaluació i que estan clarament especificats a la normativa tenen a veure amb:

 • L’avaluació continuada: sistema d’avaluació de la FEP és l’avaluació continuada, és a dir l’avaluació de manera progressiva i integrada al llarg del procés d’ensenyament-aprenentatge a través d’evidències significatives sobre l’evolució i el progrés en l’assoliment de les competències establertes en el disseny de l’assignatura.
 • Aquest procés d’avaluació continuada ha d’incloure més d’una activitat d’avaluació i de tipologies diferents, cap de les quals pot representar més del 60 % de la qualificació final.
 • L’avaluació única: és l’avaluació alternativa establerta al disseny de l’assignatura a la que per raons excepcionals alguns estudiants, que no poden seguir l’avaluació continuada, es poden acollir un cop sol·licitada dins els terminis establerts.

Altres aspectes importants de la normativa d’avaluació tenen a veure amb l’especificació de totes les activitats d’avaluació al disseny, l’escala de qualificació, les matrícules d’honor, la penalització per frau o plagi, la comunicació de les qualificacions, les activitats recuperables, la descripció de la modalitat de l’avaluació única, i la seva recuperació, etc.

Un cop avaluats els i les estudiants la seva qualificació final s’ha d’introduir a les actes de l’assignatura en els terminis marcats en el calendari acadèmic.

Calendari acadèmic i horaris

El calendari acadèmic de la FEP marca l'inici i final de classes de primer i segon semestre, l’inici de classes de graus i màsters, les sessions d’acollida, els dies no lectius, les vacances, dies d’avaluació, dies d’altres activitats i la data de tancament de les actes del primer i segon semestre. Pots consultar el calendari acadèmic, els horaris de classe i calendari d’exàmens de cada titulació de grau i màster aquí.

Grups de recerca

A la Universitat de Girona la recerca es fa principalment als grups de recerca.  Un Grup de recerca és un conjunt de persones, vinculades a la UdG, que realitzen activitats de recerca dins de línies de recerca comunes o properes temàticament o metodològicament.        

Instituts de recerca

Els instituts universitaris de recerca són unitats dedicades a la investigació científica i tècnica o a la creació artística.

A la Facultat tenim dos instituts de recerca:

L’Institut de Recerca educativa (IRE), aglutina el treball de diferents grups de recerca de la UdG al voltant de l’anàlisi, transformació i millora de la pràctica educativa, ja sigui en contextos formals, no formals i informals. El seu compromís és contribuir a la recerca educativa des de principis compartits com són la inclusió, la sostenibilitat, la perspectiva de gènere, la igualtat i la cohesió social.

L’Institut de Recerca sobre Qualitat de Vida (IRQV), integra diferents grups de recerca que volen aportar coneixement i eines per contribuir a respondre a algunes de les principals necessitats en qualitat de vida de la societat actual.

Escola de doctorat

L’Escola de Doctorat és una unitat creada per la UdG en col·laboració amb la resta d’agents de l’activitat de recerca, desenvolupament i innovació de la Universitat (grups de recerca, departaments, instituts universitaris de recerca, altres centres de recerca propis o participats per la UdG) i de centres de recerca externs (instituts catalans de recerca, hospitals, empreses...), que té per objectiu fonamental l’organització acadèmica i administrativa de les activitats a l’entorn de les quals es configuren els estudis de doctorat.

Els programes de doctorat vinculats a la FEP són: Doctorat en Educació, Doctorat en Psicologia, Salut i Qualitat de Vida, Doctorat Interuniversitari en Arts i Educació, Doctorat Interuniversitari en Estudis de Gènere: Cultures, Societats i Polítiques, i Doctorat Interuniversitari en Psicologia de l’Educació.

Càtedres

Les càtedres són unitats que promouen l’estudi i la recerca, mitjançant l’organització d’activitats de reflexió, debat i difusió, en el seu àmbit de coneixement. Algunes de les càtedres més vinculades a la Facultat són les següents: Càtedra d’Educació de l’Espectre Autista, Càtedra de les matemàtiques M. Antònia Canals, Càtedra de Renovació Pedagògica- Can Trona, Càtedra de Moviments i Llenguatges, Càtedra de Responsabilitat social i Sostenibilitat.

Campus Sectorials

Els Campus són una plataforma que tenen com a objectiu facilitar proactivament la relació entre les empreses/institucions del sector socioeconòmic i la Universitat de Girona.  Alguns campus sectorials vinculats a la Facultat són els següents: Campus Cohesió i Compromís social i el Campus Salut.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.