Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Facultat d'Educació i Psicologia

Pla de millora

Qualitat

A continuació trobareu el pla de millora de la Facultat, permanentment actualitzat, amb els objectius en curs i els tancats durant el darre any.

Informació sobre els plans de millora a la UdG i la seva interpretació
  • 40Objectius en curs
  • 15Objectius tancats el darrer any
  • 59Accions en curs
  • 58Accions tancades dels objectius mostrats

1. Qualitat del programa formatiu

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
01-09-2021
Assoliment:
62%
Prioritat
Alta
Titulacions:
GES, GPSIC, GMEI, GMEP, GPED, MUTREB, MUATDIV15, MUJOV14, MUPSICOGENSAN, MUFORMPROF
Descripció:
Incloure en el currículum dels graus i dels programes de postgrau la promoció de la perspectiva de gènere en acompliment de l'article 28 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes
Diagnòstic:
No tenim un coneixement exahustiu de la inclusió de la perspectiva de gènere en les assignatures i mòduls de graus i màsters de la FEP. Incloure la perspectiva de gènere a graus i màsters
Valoració:
En relació a aquest subestàndard la Facultat d'Educació i Psicologia es planteja el curs 2018-19 un objectiu de millora general per totes les titulacions per tal d'acomplir l'article 28 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, que exigeix "incloure en el currículum dels graus i dels programes de postgrau la promoció de la perspectiva de gènere d'una manera transversal i dels estudis sobre la contribució de les dones al llarg de la història en tots els àmbits del coneixement i en l'activitat acadèmica i investigadora". Aquest curs s'han elaborat els qüestionaris per les diferents titulacions de grau i es preveu passar-los aquest segon semestre, per poder fer-ne la valoració d ela situació actual.
ACC0001269
Avaluar quina és la incoporació en la perspectiva de gènere en les assignatures de graus i màsters - 50%
ACC0001270
En funció dels resultats obtinguts a través del qüestionari, es portaran a terme propostes per incorporar la promoció de la perspectiva de gènere - 75%

Responsable:
Coordinador del Grau en Mestre en Educació Primària
Data prevista:
31-07-2020
Assoliment:
80%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GMEI, GMEP
Descripció:
Definir amb major claredat els aspectes específics de les competències que es treballen a cada assignatura i, en particular, la correspondència entre competències, activitats formatives i d'avaluació dels mòduls i assignatures
Diagnòstic:
El disseny de les assignatures dels graus recullen totes les competències que han de desenvolupar els futurs mestres però no queda prou clar com hi contribueixen les activitats formatives i d'avaluació de cada assignatura. Les competències que recullen els dissenys de les assignatures dels graus són massa genèriques (complexes i globals) i el professorat no identifica quan hi està contribuint o quan les està avaluant
Valoració:
Cal continuar treballant per definir millor quines competències que es treballen a cada assignatura i, en concret, la coherència entre competències, activitats formatives i d'avaluació de cada matèria. Tot i que és una preocupació general als estudis, lligada a la inquietud de tota la Facultat per la millora de la formació i del nivell competencial de tots els estudis, els avenços concrets són encara pocs i caldrà seguir treballant-hi. 24/02/2021: Ateses les circumstàncies dels darrers dotze mesos des de l'informe de seguiment immediatament anterior, s'han fet pocs avenços en aquest sentit. Continuarem treballant-hi.
ACC0001338
Constitució de grup de treball que promogui discussió i reflexió - 80%

Responsable:
Coordinador del Grau en Mestre en Educació Primària
Data prevista:
31-01-2021
Assoliment:
80%
Prioritat
Alta
Titulacions:
Totes
Descripció:
Assegurar que els plans d'estudis dels graus de Mestre en Educació Infantil i Primària incloguin la competència digital docent definida pel "Projecte interdepartamental de Competència Digital Docent" http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/277731/ca/govern-crea-projecte-interdepartamental-competencia-digital-docent-definira-competencies-digitals-tenir-docents-catalunya.do Competència digital docent: "Conèixer, seleccionar i utilitzar les tecnologies digitals de manera reflexiva i crítica, amb l'objectiu de facilitar i millorar els processos d'ensenyament i aprenentatge"."
Diagnòstic:
En els graus de MEI i MEP, les competències actuals asseguren un coneixement mínim de les tecnologies des d'un vessant didàctic. L'administració exigirà el desenvolupament de la competència digital dels futurs mestres per poder exercir adequa-dament la professió, reconeixent-se l'acreditació d'aquesta competència per entrar a formar part del cos de mestres (subestàndard 1.1/1.2., pàg. 12) El desenvolupament de la competència digital docent no queda suficientment garantida amb l'actual pla d'estudis
Valoració:
La necessitat d'incloure la Competència Digital Docent (CDD) als estudis de mestres no només és una exigència conceptual i científica, sinó que des del punt de vista polític s'hi està treballant (tant al context del MIF, com als projectes ARMIF en què hi participa professorat dels estudis, com des del Departament d'Educació). S'està treballant en un diagnòstic del desplegament de la CDD als estudis, i es participa activament al programa MIF seguin les indicacions al respecte. 24/02/2021: Com que s'està pendent dels resultats dels diferents projectes de recerca ARMIF en curs (i de la concreció de les decisions polítiques del moment), tot i la importància de l'objectiu, no se'n plantegen noves accions en aquest moment.
ACC0001339
Treballar per la incorporació de la competència digital docent - 80%

Responsable:
Coordinador del Grau en Mestre en Educació Primària
Data de tancament:
24-02-2021
Tancament:
Assoliment mitjà
Titulacions:
GMEI, GMEP
Descripció:
Millorar la competència investigadora i habilitats de recerca de l'alumnat
Diagnòstic:
S'ha detectat la necessitat de millorar la competència investigadora i habilitats de recerca de l'alumnat, fet que queda palès especialment en el moment en què l'estudiant ha de dur a terme el TFG. Les habilitats de recerca i la competència investigadora de l'alumnat es treballen en algunes assignatures, però no de forma coordinada. Així doncs, caldria organitzar al llarg del grau com treballar de forma pràctica i integrada en diferents assignatures la competència investigadora de l'alumnat. A més, dins els pràcticums I i II es realitzen seminaris per treballar aquesta competència, però aquests necessiten millorar la vinculació entre els coneixements teòrics i les pràctiques que realitzen a l'escola, així com incloure continguts de mètodes d'investigació, estadística aplicada i anàlisi de dades (en recerca qualitativa i quantitativa).
Valoració:
S'ha canviat els continguts l'estructura dels seminaris per millorar la competència investigadora i les habilitats de recerca, en coordinació amb el professorat d'aquests seminaris. Aquests canvis es poden ja implantar el curs 2019-2020. S'ha aprovat també, en reunió del professorat dels graus de mestre, activar l'assignatura optativa "Innovació i investigació educativa". Executades les dues accions previstes es considera que s'ha assolit l'objectiu, al menys formalment. Caldrà veure'n els resultats i, si escau, analitzar noves accions que continuïn contribuint-hi.
ACC0001370
Inclusió de continguts de mètodes d'investigació, estadística aplicada i anàlisi de dades (en recerca qualitativa i quantitativa) als seminaris dels Pràcticum
Tancada
ACC0001558
Activació de l'assignatura optativa complementària "Innovació i investigació educativa"
Tancada

Responsable:
Coordinador del Grau en Mestre en Educació Primària
Data de tancament:
22-09-2021
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
GMEI, GMEP
Descripció:
Incrementar el nivell d'assistència i participació dels estudiants en els Consells d'Estudi i la coordinació entre els delegats de curs i els representants al Consell d'Estudis
Diagnòstic:
Moderada participació en general dels representants dels estudiants en el Consell d'Estudi del que formen part i falta de coordinació entre els delegats de curs i els representants al Consell d'Estudis Els òrgans de govern i altres àmbits formals de participació haurien de ser transparents, accessibles i menys burocratitzats per fomentar la implicació dels estudiants"
Valoració:
Es valora positivament l'augment de la participació dels estudiants a les diverses reunions de delegats i en els Consells d'Estudis, encara que faltaria arribar a un nivell òptim. S'ha iniciat el pla de mentoria amb la participació de 13 mentors i 11 mentorats. 24/02/2021: Els canvis produïts per mitjà de les accions endegades i executades han produït millores en l'assistència i la participació. Tot i que la cultura de la institució és presencial, la virtualitat ha permès superar en molts casos els obstacles que impedien participar tradicionalment als diferents col·lectius.
ACC0001380
Acció d'informació a primer i segon curs per tal de donar a conèixer en profunditat la participació a la universitat
Tancada
ACC0001381
Potenciació que la franja horària setmanal sense classes s'empri per activitats de participació entre estudiants
Tancada
ACC0002411
Millora de la comunicació - 100%

Responsable:
Coordinador del Grau en Mestre en Educació Primària
Data prevista:
31-07-2020
Assoliment:
67%
Prioritat
Alta
Titulacions:
GMEP, GMEI
Descripció:
Reforçar la coordinació, docent per tal de disminuir repeticions de contingut i consolidar la varietat (Aquest objectiu està relacionat amb el IAI/15/01)
Diagnòstic:
El procés d'aprenentatge dels estudiants no és percebut prou satisfactòriament.La satisfacció dels estudiants pot ser més alta. L'activitat del professorat pot ser més valuosa, més adequada i més sostenible Interacció insuficient entre el professorat dels diferents mòduls a l'hora de planificar els continguts i les activitats formatives i d'avaluació. Dificultat de vinculació amb les competències
Valoració:
Tot i que s'ha realitzat durant el curs 2018/19 una anàlisi interessant i profitosa de l'oferta d'optatives de menció (en dues mencions) i complementàries, resta pendent l'anàlisi global de l'oferta formativa per reforçar la coherència del plantejament actual. Continuarem treballant-hi. 24/02/2021: Ateses les circumstàncies dels darrers dotze mesos des de l'informe de seguiment immediatament anterior, s'han fet pocs avenços en aquest sentit. Continuarem treballant-hi.
ACC0001387
Redisseny de les assignatures que calgui - 35%
ACC0001388
Adequació de la mida dels grups i de la metodologia formativa als espais i horaris més adients disponibles
Tancada

Responsable:
Coordinador del Grau en Mestre en Educació Primària
Data prevista:
27-04-2022
Assoliment:
100%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GMEI, GMEP
Descripció:
Anàlisi del repartiment de crèdits de professorat per millorar l'eficiència docent.
Diagnòstic:
Desequilibris en les condicions d'ensenyament-aprenentatge de MEP-MEI-DT.
Valoració:
Cal anivellar les diferències entre els graus. 24/02/2021: Poc a poc s'han anat introduint canvis menors a la distribució de recursos docents que s'encaminen en aquests sentit. Els equilibris entre els diferents agents implicats no són senzills, i valorem preferentment avançar-hi poc sense confrontació, i no fer imposicions. En principi, l'objectiu no es tanca, tot i que no se'n defineix cap acció de millora concreta, a l'espera dels nous condicionants contextuals i dels resultats del propi procés d'acreditació.
ACC0001476
Anàlisi inicial
Tancada
ACC0001561
Proposta de redistribució dels recursos docents
Tancada
ACC0002412
Proposta d'anàlisi de l'eficiència en l'ús de l'encàrrec docent per àrees
Tancada

Responsable:
Coordinadora del Grau d'Educació Social
Data de tancament:
22-02-2021
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Descripció:
Organitzar el pla d'estudis de 3r de tal manera que el pràcticum 1 sigui un mòdul de segon semestre, en lloc de ser un mòdul anual. Es mantindrà el mateix nombre de crèdits i funcionament. Simplement passarà a fer-se de febrer a maig (en comptes de novembre-abril).
Diagnòstic:
Malgrat el pràcticum funciona bé, la nova proposta permetrà: a) augmentar la mobilitat dels estudiants a tercer curs, b) facilitar el treball als centres que acullen estudiants de pràcticum 1 i pràcticum 2, c) esponjar l'horari de les optatives del primer semestre, i d) millorar la gestió de les pràctiques.
Valoració:
Durant el curs 2020-21 s'ha fet efectiu el canvi. El pràcticum 1 d'ES s'ha programa entre els mesos de febrer i maig. El canvi ha ajudat a esponjar l'horari de les optatives de primer semestre, ha millorat molt la gestió de les pràctiques del grau (ja que han quedat repartides en dos semestre- P1 primer semestre, i P1 segon semestre). No podem saber si contribuirà a la mobilitat d'estudiants de tercer curs ja que la situació contextual de pandèmia ha dificultat els programes de mobilitat, pensem, però que un cop sigui possible contribuirà a la mobilitat. Ambtot, la valoració és positiva.
ACC0001545
Implementació del canvi d'anual a semestral del pràcticum 1 - 100%

Responsable:
Coordinadora del Grau en Psicologia
Data de tancament:
24-02-2021
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Descripció:
Es treballarà des de la coordinació dels estudis de grau juntament amb la vicedegana de docència i qualitat (Bea Caparrós), amb la supervisió del Gabinet de Planificació Avaluació de la UdG, la modificació del grau en compliment de l'ordre ministerial ministerial CNU/1309/2018 i a fi d'incorporar els requisits corresponents a les matèries obligatòries del grau en psicologia que constituiran el recorregut específic vinculat a la Menció de Psicologia de la Salut.
Diagnòstic:
Inloure la menció en psicologia de la salut per garantir l'accés al Màster en Psicologia General Sanitària
Valoració:
S'espera realitzar aquests modificació i que sigui aprovada per l'AQU
ACC0001553
Iniciar el procés de Modificació de la memòria del grau per incloure la Menció en Psicologia de la Salut
Tancada

Responsable:
Coordinadora del Grau en Psicologia
Data prevista:
31-07-2022
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
Iniciar l'estudi sobre la separació dels mòduls obligatoris (12 ECTS) en assignatures (6 ECTS).
Diagnòstic:
El grau en psicologia en el seu origen es va crear amb un model que pretenia articular i coordinar els continguts de diferents assignatures creant mòduls formatius. Aquest model acadèmic no ha funcionat en la majoria dels mòduls, si bé només uns pocs coordinen els seus continguts. Aquest és un dels motius pels quals es valora la seva separació dels mòduls tornant al model de les assignatures.
Valoració:
Aquest canvi serà estudiati i analitzat per una comissió de seguiment dels estudis, promoguda per la coordinació, que vetllarà per l'assoliment de l'objectiu.
ACC0001556
Promoure la creació d'una comissió docent mixta per iniciar l'estudi sobre la separació dels mòduls obligatoris en assignatures - 0%

Responsable:
Coordinadora del Grau en Psicologia
Data de tancament:
24-02-2021
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Descripció:
Entre els cursos 2018/19 i 2020/21 s'espera augmentar en 96,73 crèdits el grau en psicologia. Durant el curs 2018/2019, s'han implantat el 60% (58,03) i, pel curs 2019/2020 caldrà estudiar com s'implanten el 40% restant (38,7)
Diagnòstic:
Increment de crèdits docents
Valoració:
Cal estudiar en profunditat com aplicar l'entrada de nous crèdits per tal de millorar la qualitat docent
ACC0001557
Iniciar l'estudi de l'aplicació dels crèdits de nova entrada (40%) pel pla docent del curs 20/21 - 0%

Responsable:
Coordinador del Grau en Mestre en Educació Primària
Data de tancament:
24-02-2021
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
Totes
Descripció:
Millorar l'oferta d'assignatures optatives en la Menció en expressions i ambients a l'escola bressol
Diagnòstic:
A fi de reestructurar, adequar millor als continguts que s'ofereixen i augmentar també l'interés de cara a estudiants que no són de la mateixa menció, es proposa canviar el nom de l'assignatura "El massatge a la primera infància" per "Massatge, relaxació i consciència corporal a l'Educació Infantil" .
Valoració:
Es considera satisfactori el resultat d'aquest canvi d'optativa de menció, ja consolidat, de manera que es pot tancar l'objectiu
ACC0001562
Reestructuració i canvi de nom de l'assignatura "El massatge a la primera infància"
Tancada

Responsable:
Coordinador del Grau en Pedagogia
Data de tancament:
28-02-2021
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Descripció:
Per poder matricular-se a l'assignatura 'Instruments i estratègies d'investigació educativa' de quart, cal haver aprovat prèviament, l'assignatura de segon 'Bases de la investigació en educació'.
Diagnòstic:
En l'assignatura de 'Bases de la investigació en educació' de 2n s'imparteixen uns continguts necessaris per poder entendre i seguir l'assignatura que posteriorment es fa a quart 'Instruments i estratègies d'investigació educativa'. No té sentit matricular-se a l'assignatura de quart si no s'ha aprovat l'assignatura que la precedeix ('Bases de la investigació en educació').
Valoració:
S'ha assolit l'acció i aquesta s'ha de mantenir els propers cursos.
ACC0001574
S'informarà als estudiants per diferents via (mail, web,...) que cal tenir aprovada l'assignatura de Bases de 2n per poder cursar Instruments a 4art
Tancada

Responsable:
Coordinador del Grau en Pedagogia
Data prevista:
31-07-2021
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
Aquest curs 2019/2020, la Facultat d'Educació i Psicologia ha entrat a formar part de la Xarxa internacional European Network of Universities of Social Work(Soc.Net98). Aquesta xarxa organitza cada any la International University Weeks (IUW) a 4 universitats diferents de membres de la xarxa. Estudiants i professorat del Grau de Pedagogia, participaran en aquestes IUW.
Diagnòstic:
Per tal de fomentar i incentivar la internacionalització i la mobilitat d'estudiants i del professorat del Grau en Pedagogia aquest curs s'ha ofert la participació a les International University Weeks ( IUWs).
Valoració:
No es va poder dur a terme l'acció degut a la pandemia. Es té previst en futures edicions poder participar-hi, sempre i quan el tema s'adigui a l'alumnat i professorat de Pedagogia.
ACC0001573
Assistència a la International University week la setmana del 20 d'abril - 0%

Responsable:
Coordinador del Grau en Treball Social
Data prevista:
28-04-2022
Assoliment:
0%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
ACC0001566
Participació en la International Week de la xarxa SocNet98 de 5 estudiants de treball social - 0%

Responsable:
Coordinador del Màster en formació del Professorat d'ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes
Data prevista:
31-01-2021
Assoliment:
100%
Prioritat
Alta
Titulacions:
Totes
Descripció:
La nova guia del TFM aclareix molt bé la delimitació entre les tres modalitats de TFM. També s'aporta una guia amb tots els elements que són necessaris per a la realització de cada modalitat. Amb tot i això, els alumnes no acaben d'imaginar-se la forma que pot tenir cada modalitat. És per això que es proposa realitzar exemples de possibles TFM per a cada modalitat.
Diagnòstic:
Els exemples de les diferents modalitats de TFM ajudarà als alumnes a distingir-los amb més facilitat i, a la vegada, els orientarà en la seva realització. Aquesta acció també contribueix a treure angoixa i estrés a l'alumnat en relació al TFM, activitat que sempre viuen amb neguit.
ACC0001493
Mostra al Moodle de treballs d'estudiants de cursos anteriors com a models
Tancada

Responsable:
Coordinador del Grau en Treball Social
Data prevista:
31-01-2021
Assoliment:
0%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Descripció:
Canvi de nom de dues assignatures optatives
Diagnòstic:
Es valora que l'actual titol no s'adecua amb el contingut necessari pels estudis
ACC0001592
Canviar de nom de l'assignatura Projectes de participació ciutadana - 0%
ACC0001593
Canvi de nom d'assignatura Victimes de violència domèstica - 0%

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
31-07-2022
Assoliment:
50%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
MUATDIV15, MUJOV14, MUPSICOGENSAN, MUTREB, GES, GMEI, GPSIC, GPED, GTS
Descripció:
30_05_20 Incorporació reunió entre coordinacions d'estudi i departaments en el procés d'elaboració dels plans docent.
Diagnòstic:
La complexitat dels estudis de la FEP és molt alta deguda a diferents factors, característiques de les diferents titulacions, grups de classe, tipologia d'optatives, moltes hores de pràctiques en centres externs, seguiment dels tfg i tfm, implicació de diferents departaments de la pròpia facultat i d'altres, quantitat de professorat associat, solpaments horaris, etc. això fa que tinguem un procediment establert en el que ja es contempla que les coordinacions elaboren un document amb les necessitats en relació al professorat, però hem identificat que seria interessant poder formalitzar un espai de reunió entre coordinadors/es i caps de departament per intentar identificar possibles dificultats que puguin sorgir. A la Comissió de Govern de la FEP de 30 d'abril de 2020 s'estableix que la trobada es podria fer al mes de gener o febrer.
ACC0002562
reunions entre les titulacions de grau i els departament implicats en la docència d'aquests per determinar els criteris generals i específics - 100%
ACC0002563
Reunions entre els coordinadors/es de les titulacions de màster i els directors/a del departaments de la FEP - 0%

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
30-07-2022
Assoliment:
0%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
MUATDIV15, MUJOV14, GPED, GTS, MUTREB, GES, GMEI, GPSIC, GMEP, MUPSICOGENSAN
Descripció:
30_05_20 Incorporació reunió entre coordinacions d'estudi i departaments en el procés d'elaboració dels plans docents.
Diagnòstic:
La complexitat dels estudis de la FEP és molt alta deguda a diferents factors, característiques de les diferents titulacions, grups de classe, tipologia d'optatives, moltes hores de pràctiques en centres externs, seguiment dels tfg i tfm, implicació de diferents departaments de la pròpia facultat i d'altres, quantitat de professorat associat, solpaments horaris, etc. això fa que tinguem un procediment establert en el que ja es contempla que les coordinacions elaboren un document amb les necessitats en relació al professorat, però hem identificat que seria interessant poder formalitzar un espai de reunió entre coordinadors/es i caps de departament per intentar identificar possibles dificultats que puguin sorgir. A la Comissió de Govern de la FEP de 30 d'abril de 2020 s'estableix que la trobada es podria fer al mes de gener o febrer.

Responsable:
Vicerector de Docència i Planificació Acadèmica
Data prevista:
30-06-2021
Assoliment:
10%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
La UdG establirà una competència de gènere, única i transversal, d'acord amb el Marc general per a la incorporació de la perspectiva de gènere en la docència universitària AQU Catalunya (2018). http://www.aqu.cat/doc/doc_19381922_1.pdf
Diagnòstic:
Com consta en la Guia d'acreditació de les titulacions de Grau i Màster
Valoració:
Hi ha un esborrany en fase de discussió
ACC0002189
Redactar la competència de gènere - 20%
UdG
ACC0002190
Aprovar competència gènere - 0%
UdG

Responsable:
Coordinadora del Grau en Psicologia
Data de tancament:
16-07-2021
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Descripció:
Es preveu la publicació dels resultats i accions derivades del Model Acadèmic de Psiclogia (MAP) autoria del GID del MAP. Grup d'Innovació Docent MAP Esperança Villar Hoz Mònica Cunill Olivas (Coordinadores) Pilar Albertín Carbó Maria Aymerich Andreu Beatriz Caparrós Caparrós Antonia Dorado Caballero Mònica González Carrasco Sara Malo Cerrato Marc Pérez Burriel Isabel Pérez Guerra Carles Rostan Sánchez Marta Sadurní Brugué Francesc Sidera Caballero Ferran Viñas Poch
Diagnòstic:
Aquest document permet fer públic a la comunitat educativa del grau (professorat i estudiantat) les accions que s'han desenvolupat al llarg de diversos cursos en torn al MAP
Valoració:
Es preveu que aquesta accio tingui un impacte positiu en els agents implicats i sigui útil per visibilitzar quin és el model acadèmic dels estudis de psicologia. La guia és un document dinàmic - no tancat- i ha de servir com a base per a millorar els estudis.
ACC0002405
Publicació online del Model Acadèmic de Psicologia (MAP) - 50%

Responsable:
Vicedegana
Data prevista:
21-07-2022
Assoliment:
0%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GES, GMEI, GMEP, GPED, GPSIC, GTS
Descripció:
Amb l'objectiu d' incrementar la internacionalització a la FEP de forma significativa i integral ens plantegem iniciar el desplegament de l'EI a través de diferents accions
ACC0002725
Prioritzar tres programes: International Week, estudiant RECI i COIL - 0%
ACC0002726
Informar sobre l'estratègia d'internacionalització i elaborar un pla de comunicació que arribi a tots els col·lectius implicats - 0%
ACC0002727
Organitzar i planificar la gestió de l'estratègia d'internacionalització - 0%

Responsable:
Coordinadora del Màster Universitari en Psicologia Sanitària
Data prevista:
30-09-2021
Assoliment:
0%
Prioritat
Alta
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
Inexistència de criteris per regular les condicions d'exempció de pràctiques externes als alumnes que ho sol.liciten

Responsable:
Coordinadora del Màster Universitari en Psicologia Sanitària
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
Els alumnes es queixen que se'ls puntui l'experiència professional prènvia en l'àmbit de la psicologia de la salut per accedir al Màster quan és el Màster el que habilita legalment per poder treballar com a psicòleg general sanitari.
Diagnòstic:
Considerar l'experiència professional prèvia fou un criteri que es va considerar pertinent a l'hora d'accedir al MPGS quan aquest es va implentar, per tal de regularitzar els casos de professionals que exercien abans del seu sorgiment. En la situació actual, ja passats uns anys reservats a aquesta regularització, el MPGS és la via legal d'accés a l'exercici professional amb lo que cal reconsiderar la disposició d'experiència professional prèvia com a mèrit per accedir al MPGS.

2. Pertinència de la informació pública

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
31-07-2022
Assoliment:
47%
Prioritat
Alta
Titulacions:
MUATDIV15, MUJOV, MUJOV14, MUPSICOGENSAN, GPED, GTS, MUMIPE12, MUTREB, GES, GMEI, GPSIC, GMEP, MUFORMPROF
Descripció:
Millorar la difusió internacional de la FEP a través de la pàgina web
Diagnòstic:
La informació de la pàgina web de la UdG no arriba fàcilment als estudiants potencials d'altres països europeus (Erasmus i convenis bilaterals amb l'estranger, estudiants de màster…) (subestàndard 2.1., pàg. 19) La informació de la pàgina web de la UdG no està totalment traduïda a l'anglès
ACC0001503
[a] Traducció completa de la pàgina web de la FEP a l'anglès i a l'espanyol - 95%
ACC0001504
[b] Manteniment sistemàtic de la traducció a l'anglès i a l'espanyol de la pàgina web de la FEP - 0%

Responsable:
Coordinador Màster de Joventut i Societat
Data prevista:
31-01-2021
Assoliment:
0%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Descripció:
El MIJS és un màster interuniversitari i en la seva aplicació hi intervenen secretaries acadèmiques de sis universitats diferents. La coordinació del màster pertoca a la UdG i es fa necessari tenir una bona comunicació i capacitat de gestió coordinada amb les diferents secretaries implicades.
Diagnòstic:
Els tràmits per coordinar la docència a les diferents universitats (aules, adreces, horaris, professorat...) i dades per elaborar informes de seguiment, memòries i altres documents de gestió interna, requereixen d'un conjunt d'informació que no sempre disposar la universitat coordinadora. Cal una bona estratègia i protocol de comunicació. Si s'estableixen i pauten accions concretes que sistemàticament estiguin previstes per tal de recollir i processar les dades necessàries, podem millor significativament en la gestió acadèmica i la documentació que es requereix en relació a l'abast interuniversitari.
Valoració:
S'ha d'iniciar el treball en aquest objectiu i es preveu començar una vegada finalitzi el segon semestre d'aquest curs 2019-2020.
ACC0001526
Creació d'un protocol que inclogui contactes, tràmits i processos que cal realitzar al llarg del curs amb cada secretaria - 0%
ACC0001527
Disseny d'un plantilla amb tota la informació que cal disposar per part de cada universitat per tal de garantir el seguiment de la titulació - 0%

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data de tancament:
29-06-2021
Tancament:
Assoliment mitjà
Titulacions:
Totes
Valoració:
El nou mòdul visualitza els processos i el seu document, però no els indicadors. Es segueix amb l'OBJ0002064
ACC0002193
Definir la nova estructura
Tancada
UdG
ACC0002194
Implementar nova estructura web
Tancada
UdG

Responsable:
Coordinadora del Grau en Psicologia
Data prevista:
31-01-2022
Assoliment:
25%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Descripció:
Es preveu crear una nova pestanya al web del grau en psicologia de la UdG sobre les "accions singulars" que s'estan desenvolupant. L'objectiu és visibilitzar les diferents accions que es realitzen al grau de manera qiue sigui públiques i consultaves per la comunitat educativa i per la societat en general. Es preveu crear diverses pàgines que es vinculin, com a mínim, a aquestes accions: el pla de mentoria del grau en psicologia;
Diagnòstic:
Tot i que les accions singulars del grau estan disponibles a l'intranet dels estudis, cal fer-les més visibles i accessibles a tots els agents socials.
Valoració:
Aquesta acció permetrà posar en en valor totes tasques que des de fa diversos cursos acadèmics s'estan desenvolupant per millorar la qualitat dels estudis de psicologia a la UdG.
ACC0002429
Crear una pestanya sobre "accions singulars del grau" en la pàgina web oficial del estudis de grau en psicologia de la UdG - 25%

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data de tancament:
07-07-2021
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
Cal actualitzar alguns redactats i fer que més dades es proveeixin de forma dinàmica (estuctura del SGIQ i pla de millora)
Valoració:
Tots els centres (integrats i adcrits) tenen a la seva disposició la nova estructura i els mòduls per mostrar la informació dinamicament. La rebuda dels centras ha estat molt positiva.
ACC0002721
Crear planes pels centres adcrits
Tancada
UdG
ACC0002578
Desenvolupar els mòduls necessaris per connectar la informació dinàmica amb el Servicenow
Tancada
UdG
ACC0002579
Crear una maqueta amb una estructura i continguts millorats
Tancada
UdG
ACC0002580
Adaptar la nova proposta i implantar-la a cada centre integrat que la consideri convenient
Tancada
UdG
ACC0002585
Reestructurar i reredactar al web de qualitat de la UdG
Tancada
UdG

3. Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data de tancament:
08-09-2021
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
Cal una revisió del procediment d'administració i anàlisi de les enquestes de docència i un replantejament de les preguntes que es fan per recollir de manera adequada l'opinió i satisfacció dels estudiants. Baixa participació.
Valoració:
A la sessió 5/19 de la Comissió de Qualitat es va aprovar la "Guia per a l'administració de les enquestes a l'estudiantat sobre l'actuació docent del professorat". En aquest document s'ha modificat la redacció de les preguntes i s'ha distribuït en dos blocs: professor i assignatura. S'han portat a terme canvis en l'administració i s'han establert criteris estadístics per a la consideració dels resultats significatius. Els resultats seran públics a nivell d'assignatura-professor. Aquest document ha estat aprovat per la Comissió delegada de docència i estudiants i pel Consell de Govern. Durant el primer semestre del curs 2020- 2021 s'ha implementat l'administració d'aquest nou model i procediment. L'execució del procés d'enquestes s'ha realitzat sense cap incidència remarcable; estem a l'espera de fer la difusió corresponent dels resultats de les enquestes. A final del curs, es van elaborar els informes de resultats i es va fer la publicació dels resultats agregats al web.
ACC0002328
Campanya pilot de promoció per incentivar la participació
Tancada
UdG
ACC0001120
Revisió i nou redactat de l'enquesta de docència
Tancada
UdG
ACC0001129
Revisió del procediment d'administració de les enquestes de docència
Tancada
UdG
ACC0001415
Adaptació de l'aplicació informàtica al nou model d'enquestes de docència
Tancada
UdG
ACC0001416
Primera edició nou model d'enquestes de docència
Tancada
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-06-2022
Assoliment:
95%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
Inexistència d'enquestes ad hoc. No es disposa d'informació sobre la satisfacció del professorat vinculats a la titulació
Valoració:
Durant el curs 2018-19 no s'ha avançat en aquest objectiu S'ha presentat un primer esborrany d'enquesta a la Comissió de Qualitat, sessió 6/20 , de 9 d'octubre
ACC0001131
Participació activa en la comissió d'enquestes d'AQU Catalunya que dissenya aquesta enquestes
Tancada
UdG
ACC0001417
Redacció de la nova enquesta al professorat i del seu procediment d'administració
Tancada
UdG
ACC0001132
Administració de l'enquesta al professorat - 90%
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
31-07-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
No hi ha un sistema de recollida de l'opinió dels estudiants amb els recursos materials i les instal·lacions docents
Valoració:
Durant el curs 2019-20 no s'ha avançat en aquest objectiu.
ACC0001133
Establir una sistemàtica de recollida d'informació de la satisfacció dels estudiants amb els recursos materials i les instal·lacions - 0%
UdG
ACC0001134
Administració de l'enquesta - 0%
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
01-12-2021
Assoliment:
71%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
Fruit del replantajament que ha fet AQU sobre centralitzar la responsabilitat de la millora continua de les titulacions a nivell de centre i de les recomenacions dels informes d'acreditació sobre la necessitat d'adaptar i implementar el SGIQ a nivell de centre
Valoració:
Hem avançat en el disseny dels processos del SGIQ. La data prevista s'ajorna uns mesos
ACC0001272
Aprovació d'un nou Manual dels Sistemes de Gestió de la Qualitat de la Universitat de Girona
Tancada
UdG
ACC0001395
Aprovació P0101 Millora continua
Tancada
UdG
ACC0001628
Aprovació P0102 Revisió del sistema
Tancada
UdG
ACC0001433
Aprovació P0103 Gestió d'incidències, suggeriments i reclamacions
Tancada
UdG
ACC0001434
Aprovació P0201 Disseny i verificació de titulacions
Tancada
UdG
ACC0001435
Aprovació P0202 Seguiment i millora de titulacions
Tancada
UdG
ACC0001436
Aprovació P0203 Modificació de titulacions
Tancada
UdG
ACC0001437
Aprovació P0204 Acreditació de titulacions
Tancada
UdG
ACC0001438
Aprovació P0205 Extinció de titulacions
Tancada
UdG
ACC0001439
Aprovació P0301 Elaboració i aprovació dels plans docents - 75%
UdG
ACC0001440
Aprovació P0302 Disseny d'assignatures - 75%
UdG
ACC0001442
Aprovació P0401 Promoció a futurs estudiants
Tancada
UdG
ACC0001443
Aprovació P0402 Admissió i matrícula d'estudiants
Tancada
UdG
ACC0001444
Aprovació P0403 Admissió i matrícula d'estudiants de màster
Tancada
UdG
ACC0001446
Aprovació P0502 Orientació professional
Tancada
UdG
ACC0001447
Aprovació P0601 Creació i publicitat de places de mobilitat - 50%
UdG
ACC0001450
Aprovació P0602 Contractació i acollida del PDI - 10%
UdG
ACC0001448
Aprovació P0603 Organització de fluxos de sortida d'estudiants de la UdG - 20%
UdG
ACC0001449
Aprovació P0701 Contractació i acollida del PDI - 10%
UdG
ACC0001396
Aprovació P0703 Formació PDI
Tancada
UdG
ACC0001451
Aprovació P0704 Avaluació del PDI
Tancada
UdG
ACC0001452
Aprovació P0705 Formació del PAS
Tancada
UdG
ACC0001453
Aprovació P0801 Millora de les instal·lacions
Tancada
UdG
ACC0001581
Aprovació P0802 Contractació i seguiment dels serveis a estudiants
Tancada
UdG
ACC0001454
Aprovació P0901 Enquestes docència
Tancada
UdG
ACC0001456
Aprovació P0902 Enquestes a titulats/-ades
Tancada
UdG
ACC0001457
Aprovació P0903 Enquestes d'inserció
Tancada
UdG
ACC0001455
Aprovació P0904 Enquestes al professorat
Tancada
UdG
ACC0001458
Aprovació P0905 Publicació d'indicadors per titulacions i rànkings
Tancada
UdG
ACC0001459
Aprovació P1001 Publicació informació web - 10%
UdG
ACC0001460
Aprovació P1002 Comunicació corporativa
Tancada
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data de tancament:
15-07-2021
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Valoració:
La migració es considera assolida amb éxit. La nova eina facilita molt la gestió dels plans de millora.
ACC0001672
Migrar el Pla de Millores de l'EUM al Service Now
Tancada
MED
ACC0001139
Mantenir reunions periòdiques amb els responsables de qualitat dels centres
Tancada
UdG
ACC0001140
Trobar una eina més còmoda i amable per gestionar els plans de millora
Tancada
UdG
ACC0001425
Migrar el pla de millora de la FEP
Tancada
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
31-01-2022
Assoliment:
50%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Descripció:
Incorporar al procés P0903 una enquesta anual reduïda als titulats de màster per conèixer la seva satisfacció i inserció
Diagnòstic:
L'enquesta d'inserció d'AQU Catalunya només s'administra cada 3 anys i l'índex des resposta és baix.

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
20-12-2021
Assoliment:
7%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
Es pretén utilitzar el Servicenow per la tramitació i control del procés de seguiment de titulacions a partir d'aquest any.
ACC0002815
Desenvolupar al SN - 10%
UdG
ACC0002816
Implantar el procés de seguiment el primer any - 0%
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Assoliment:
10%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
Es pretén utilitzar el Servicenow per la tramitació i control del procés de disseny i verificació de titulacions a partir d'aquest any.
ACC0002912
Desenvolupar al SN - 20%
UdG
ACC0002913
Implantar el procés de disseny i verificació per les primeres titulacions - 0%
UdG

4. Adequació del professorat al programa formatiu

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
05-02-2021
Assoliment:
0%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GES, GMEI, GMEP, GPED, GPSIC, GTS, MUATDIV15, MUPSICOGENSAN, MUJOV14, MUFORMPROF, MUTREB
Descripció:
Elaborar un pla d'acollida pel nou professorat que estableixi un protocol a seguir davant la incorporació de nou professorat als estudis de la FEP
Diagnòstic:
Davant la necessitat identificada de facilitar el procés d'adaptació al nou professorat que s'incorpora, es valora elaborar un pla d'acollida.

5. Eficàcia dels sistemes de suport a l'aprenentatge

Responsable:
Coordinador del Grau en Mestre en Educació Primària
Data prevista:
31-07-2022
Assoliment:
75%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GMEP, GMEI
Descripció:
Millorar l'orientació professional dels estudiants de MEI i MEP
Diagnòstic:
Tot i que les titulacions de la FEP planifiquen i desenvolupen diferents accions d'orientació professional, no disposen d'un plantejament definit i sistemàtic quant a aquest tipus d'accions (subestàndard 5.1., pàg. 35) Les titulacions de la FEP han anat planificant diferents accions d'orientació professional però sense fer una anàlisi global sobre què es fa i sobre què faltaria fer.
Valoració:
Els graus en mestre/a han realitzat, com cada curs, una sessió informativa sobre màsters de la UdG. Aquest curs 2018-2019 però, aquesta sessió es va realitzar de forma conjunta amb tots els màsters relacionats amb els estudis de la FEP, en una Fira de màsters que es va realitzar al llarg del segon semestre. Pel que fa a la sessió informativa que es realitza al final de cada curs per als estudiants de 4t i 5è sobre l'accés a la Borsa d'interins del Departament d'Educació i al món laboral en general, aquest curs 2018-2019, el Departament d'Educació va argumentar limitacions d'agenda i va declinar la nostra invitació a fer aquesta sessió informativa, que finalment van realitzar diversos representants del sindicat USTEC, majoritari a l'ensenyament públic, que va orientar a l'alumnat en tot allò que implica l'accés al món laboral i que va anar responent les inquietuds al respecte. 24/02/2021: Ateses les circumstàncies dels darrers dotze mesos des de l'informe de seguiment immediatament anterior, s'han fet pocs avenços en aquest sentit. Continuarem treballant-hi.
ACC0001507
Constitució d'un grup de treball amb professorat de cada titulació per tal d'identificar i revisar les accions relacionades amb l'orientació professional - 75%

Responsable:
Coordinadora del Grau en Psicologia
Data prevista:
31-07-2022
Assoliment:
46%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Descripció:
Es proposen porta a terme tres accions de millora dels estudis, gràcies als nous crèdits incorporats al grau el curs 2019/20, i dins el marc del GID del MAP treballat a partir de tres comissions formades per professorat i estudiants del grau en psicologia. Les comissions són: - Comissió de Salut i benestar dels estudis de psicologia - Comissió d'orientació professional i vocacional d'estudiants - Comissió del laboratori de psicologia i millora de les accions docents vinculades al laboratori
Diagnòstic:
L'anàlisi que es va realitzar a partir dels subprogrames d'innovació docent del grau del curs 2017-2018 (un pels estudis de psicologia i l'altre relacionat amb el MAP, van posar de manifest la necessitat de millorar els tres aspectes mencionats
Valoració:
En preveu que aquestes accions millorin la qualitat dels estudis de grau en psicologia
ACC0002406
Comissió de Salut i benestar dels estudis de psicologia - 50%
ACC0002407
Comissió d'orientació professional i vocacional d'estudiants - 50%
ACC0002408
Suport a la comissió de treball per impulsar les accions docents i de recerca del laboratori de psicologia - 40%

Responsable:
Coordinadora del Grau en Psicologia
Assoliment:
0%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Descripció:
Des dels seus inicis fa cinc anys, el Pla SiC de mentoria entre iguals ha estat, podríem dir, un èxit pel nombre d'estudiants que s'han apuntat i el grau en què cada curs han avaluat aquest servei, tant persones mentores com mentorades. Tot i així, el curs acadèmic 2017-18 es va endegar un canvi proposat pels mateixos mentors/es, relacionat amb la necessitat de modificar la ubicació de la formació al llarg de la carrera. Fins aleshores els alumnes de segon eren els que s'ocupaven de fer la mentoria a l'alumnat de nou ingrés i això feia que la formació dels nous mentors es donava al mateix temps que ja havien de fer la tasca de mentoria. Per tant, es decidí deixar aquest segon curs per a que les persones mentorades que desitgin ser mentores es puguin formar i dur a terme la mentoria, si fan i passen tot el procés de formació, a tercer. En el segon curs es portarien a terme tasques relacionades amb la divulgació i la recerca (de la mateixa manera que ho fan els estudiants de tercer ara). El pla de mentoria s'allargaria fins a 4rt, on els mentors que així ho desitgessin, poguessin participar de manera puntual en la formació dels alumnes de segon. Aquests canvis en el model, així com també la necessitat de definir un model consensuat i explícit del Pla de mentoria, varen motivar que entre els coordinadors del Pla es presentés una proposta de Grup d'Innovació Docent a l'Institut de Ciències de l'Educació Josep Pallach, proposta que va ser acceptada el 15 de març de 2018. El curs 2020-2021 el GID de Mentoria ha aconseguit el suport d'un projecte d'innovació per impulsar el pla de mentoria que s'espera executar entre setembre de 2021 i desembre de 2023.
Diagnòstic:
Malgrat la satisfacció amb aquestes dades, fruit de l'avaluació i la revisió sistemàtica del pla, en els darrers dos cursos s'han identificat tres punts de millora importants que justifiquen la proposta d'aquest projecte: a. Integració del pla de mentoria amb la missió, visió i valors dels estudis i el model acadèmic global de la titulació. Durant el curs 2020-21 s'està realitzant un procés de reflexió i coordinació dels objectius del pla SiC amb el model de la titulació. Fruit d'aquest procés s'han definit un conjunt de 14 dimensions que s'estan traduint en objectius i indicadors d'avaluació de manera cooperativa entre professorat i alumnat. b. Definició i sistematització d'un conjunt d'indicadors d'avaluació en consonància amb la nova orientació basada en valors i competències que es vol donar al pla de mentoria que sigui validat per persones expertes a nivell nacional i internacional. c. Necessitat d'introduir elements audiovisuals i interactius en el pla de formació de les persones mentores que el faci més atractiu i faciliti també l'aprenentatge autònom d'algunes microcompetències de mentoratge. Durant el curs 2020-21 s'estan elaborant els guions que han de servir de base per a l'enregistrament d'aquest material.
Valoració:
El projecte ha assolit un nivell de maduració important, que estan fonamentades i clarament establertes les prioritats i objectius de desenvolupament del pla, basats en un procés d'avaluació, reflexió i millora contínua, i que la proposta que es presenta pot contribuir a assolir un major nivell d'excel·lència i eficàcia del projecte.

Responsable:
Coordinadora del Grau en Psicologia
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
Crear un aplicatiu informàtic que permeti gestionar la certificació d'algunes activitats curriculars (Acadèmiques) en les que participa l'estudiantat del grau. Un exemple d'aquestes possibles col·laboracions serien: - CAPI 2 i CAPI 3, certificar les estades en centres externs que realitzen els estudiants per treballar determinades competències transversals associades a aquestes assignatures. - Les activivitats d'Aprenentatge i Servei que es realitzen des de l'assignatura de 4t curs d'intervenció psicosocial. - El Pla de Mentoria entre Iguals. - Les comissions de benestar i salut i orientació professional vinculades al GID del MAP. - El càrrec de delegat/da - ...
Diagnòstic:
Es proposa aquesta acció com a eina per: a) conscienciar a l'estudiantat de la importància de posar en valor el seu recorregut curricular al larg del grau, més enlà de les assignatures i mòduls; b) Contribuir al currículum del l'estudiantat per impulsar la seva inserció laboral.; i ) pot ser un estímul per motivar i incentivar la participació estudiantil en les diferenccions accions que es van desplegant per a la millora del grau
Valoració:
La proposta s'ha discutitat amb els i les membres del Consell d'Estudis de Psicologia i s'ha valorat molt positiva i s'ha acordat treballar-la a partir del curs 21-22

6. Qualitat dels resultats dels programes formatius

Responsable:
Coordinadora del Grau d'Educació Social
Data prevista:
31-07-2020
Assoliment:
90%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GES, GTS, GPED
Descripció:
Millorar el nivell d'inserció laboral dels graduats en Educació social
Diagnòstic:
Les dades d'inserció laboral dels graduats en Educació Social són positives però millorables i falta informació sobre els sectors principals d'ocupació actuals i sobre nous sectors d'ocupació (subestàndard 6.4., pàg. 67) El camp social va evolucionant amb el temps, la qual cosa suposa que la formació ha d'anar-se adaptant a aquests canvis. Es tenen dades sobre la inserció laboral dels diplomats i sobre els graduats del 2013-14, l'estudi és una aproximació encara insuficient per poder fer una anàlisi aprofundida dels sectors on treballen i de les funcions que realitzen els graduats en educació social. Falten dades també sobre el nivell d'adequació de la formació.
ACC0001337
Realització d'un estudi sobre l'adequació de la formació (relació entre formació i pràctica professional) - 90%

Responsable:
Coordinador del Grau en Mestre en Educació Primària
Data de tancament:
24-02-2021
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
GMEI, GMEP
Descripció:
Millorar la coordinació en l'avaluació dels estudiants en el Pràcticum
Diagnòstic:
Els estudiants, el professorat i els centres de pràcticum perceben que hi ha problemes de coordinació en l'avaluació dels estudiants en el pràcticum (subestàndard 6.2., pàg. 50) (subestàndard 6.2., pàg. 59) Els tutors dels centres i de la universitat no tenen els mecanismes de coordinació idonis per a gestionar l'avaluació dels estudiants
Valoració:
Es valora positivament el treball conjunt entre tutors de la facultat i dels centres de pràctiques, l'establiment de criteris i instruments d'avaluació del Pràcticum, així com els mecanismes de coordinació i comunicació amb les escoles. No s'ha dut a terme durant el curs 2018-2019 l'acció de redefinició de la pauta d'avaluació dels tutors d'escola en rúbrica que especifiqui l'avaluació de cada ítem. S'haurà de valorar la conveniència d'aquesta acció. Tot i que l'avaluació del pràcticum sempre és un repte per la quantitat de persones diferents implicades (i la triple perspectiva de les persones que aprenen, les persones mentores de centre i les persones tutores de facultat), s'ha avançat en la definició de pautes d'avaluació que permeten un procés més equitatiu i guiat que redueix les diferències (fins a un cert punt). Caldrà seguir-ne els resultats, i estar atents/tes a les propostes del grup de treball de Pràcticum del programa MIF en relació amb l'avaluació.
ACC0001389
Constitució de grups de treball compostos per la coordinació dels graus, la coordinació de Pràcticum i representants dels centres de Pràcticum per tal de discut
Tancada
ACC0001390
Redefinició de la pauta d'avaluació dels tutors d'escola, convertint-la en una rúbrica d'avaluació que especifiqui com s'interpreta cada ítem
Tancada

Responsable:
Coordinadora Màster Atenció a la Diversitat en una Educació Inclusiva
Data prevista:
31-01-2022
Assoliment:
87%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Descripció:
Incrementar en quantitat i qualitat la informació i el contingut de les ofertes de pràctiques que ofereixen els centres, serveis i institucions
Diagnòstic:
Les pràctiques que ofereix el màster MADEI consisteixen en 100 hores d'estada en un centre, amb la supervisió d'un tutor, i 50 hores més de treball de l'estudiant, relacionades amb l'estada de pràctiques, les tutories i l'avaluació. S'ha fet un esforç de demanar als centres i serveis que concretessin en la mesura del possible l'oferta de pràctiques, en el sentit d'especificar en quin projecte concret s'ubicaria l'estudiant i/o quines tasques hauria de desenvolupar. S'ha conseguit en un percentatge baix de les propostes de pràctiques i es valora que seria convenient, donada la breu durada de les pràctiques i que aquestes es realitzen sovint en centres i serveis iguals o similars als que es realitzen les pràctiques de nivell de grau, endegar alguna acció per promoure que es donin més detalls sobre l'oferta de pràctiques.
Valoració:
Curs 2018-19. S'ha aconseguit tenir informació general sobre les característiques dels centres de pràctiques però cal aconseguir informació més específica sobre les característiques concretes dels llocs de pràctiques per tal de poder informar els estudiants abans de fer la sol·licitud de les pràctiques. Alguns factors (centres del departament d'ensenyament que geestionen les pràctiques a través d'un aplicatiu específic, el fet que la sol·liciutd de places es fa uns mesos abans que comenci el curs) dificulten aconseguir aquesta informació. Amb tot, se segueix treballant per tenir informació més detallada que es pugui presentar als estudiants.
ACC0001462
Oferta d'informació als estudiants dels detalls sobre el projecte concret en el que participaran en el centre de pràctiques i/o les tasques que hauran de fer - 75%
ACC0001463
Informació als potencials centres de pràctiques externes supervisades de les característiques de les pràctiques - 100%

Responsable:
Coordinadora Màster Atenció a la Diversitat en una Educació Inclusiva
Data prevista:
31-07-2021
Assoliment:
50%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Descripció:
Promoure la possibilitat de fer pràctiques a l'estranger mitjançant els programes següents: ERASMUS+ for traineeship i Acords bilaterals
Diagnòstic:
El dia 24 de maig de 2016 es va fer una reunió entre la coordinació dels estudis i els estudiants per valorar globalment aquest primer any del màster. Els comentaris que es van fer suggereixen que alguns aspectes caldria millorar-los de cares a pròxims cursos i altres els han resultat satisfactoris. Aquesta informació està recollida a l'Informe d'avaluació del Màster en Atenció a la Diversitat en una Educació Inclusiva. Curs 2015-16, que té el vistiplau del Consell d'estudis del màster (21 de novembre de 2016): En el darrer punt s'especifica que "Plantegen que s'enriquiria la proposta formativa del Màster si existís l'oferta d'algunes places per poder fer les pràctiques a l'estranger." (informe de seguiment curs 2015-16 pàgina 92)
Valoració:
Degut a la brevetat de les pràctiques externes supervisades es fa difícil que es puguin fer pràctiques a l'estranger durant els períodes de docència. Per això se segueix treballant per potenciar els Erasmus Traineeship.
ACC0001466
Cerca de centres de pràctiques a l'estranger que siguin adients a les característiques formatives del Màster - 0%
ACC0001467
Informació als estudiants sobre ambdós programes de mobilitat (l'ERASMUS+ for traineeship i acords bilaterals) i de les places que s'ofereixen - 100%

Responsable:
Coordinadora Màster Atenció a la Diversitat en una Educació Inclusiva
Data prevista:
31-07-2022
Assoliment:
0%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Descripció:
Millorar la informació sobre la inserció laboral dels titulats en el màster
Diagnòstic:
Tenir a l'abast dades sobre la inserció laboral dels estudiants del màster és molt important de cares a la seva promoció i a la valoració de la seva eficiència (subestàndard 6.4., pàg. 91) La UdG no fa un seguiment de la inserció laboral dels estudiants de màster un cop finalitzats els estudis i no hi ha un procediment establert al màster per fer aquest seguiment
Valoració:
Curs 2018-19. No s'ha iniciat cap acció. Està previst pel curs 2019-20 començar a recollir informació sobre inserció laboral.
ACC0001516
Elaboració d'una proposta per a realitzar un estudi sobre inserció laboral dels titulats en els màsters - 0%
ACC0001517
Realització de l'estudi d'inserció laboral dels titulats que van finalitzar el màster entre els anys 2016 i 2019. - 0%

Responsable:
Coordinadora Màster Atenció a la Diversitat en una Educació Inclusiva
Assoliment:
0%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Descripció:
Millorar la informació sobre la inserció laboral dels titulats en el màster
Diagnòstic:
La UdG no fa un seguiment de la inserció laboral dels estudiants de màster un cop finalitzats els estudis
ACC0001468
Elaboració d'una proposta per a realitzar un estudi sobre inserció laboral dels titulats en els màsters - 0%
ACC0001469
Realització de l'estudi d'inserció laboral dels titulats que van finalitzar el màster entre els anys 2016 i 2019 - 0%

Responsable:
Coordinador Màster de Joventut i Societat
Data prevista:
31-07-2021
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
Al tractar-se d'un màster de 60 ECTS i amb una dotzena d'assignatures al llarg de l'any, l'estudiant es troba amb molts exercicis d'avaluació que alhora coincideixen amb les pràctiques i la realització del TFM.
Diagnòstic:
L'opció consecutiva a l'hora d'impartir les diferents assignatures ha solventat força el solament i coincidència de molts exercicis d'avaluació al mateix temps. No obstant, es pot millorar la planificació d'aquests en el calendari i, sobretot, la modalitat amb què es realitzen. Una millor planificació d'aquests exercicis, així com una diversitat més àmplia en les modalitats d'execució, incidiria positivament en els resultats d'avaluació.
Valoració:
Es preveu iniciar el treball en aquest objectiu al llarg del segon semestre 2019-2020 en el moment de començar a planificar el proper curs 2020-2021.
ACC0001528
Compartir i acordar un calendari de lliurament d'exercicis per totes les assignatures - 0%
ACC0001529
Millorar la diversitat d'exercicis d'avaluació - 0%

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data de tancament:
21-05-2021
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
GPED, GES, GMEI, GMEP, GPSIC, GTS
Descripció:
Oferta d'un curs de competències comunicatives per als estudiants que ho necessitin dels diferents graus de la FEP
Diagnòstic:
Es valora la necessitat que alguns estudiants han de millorar les seves competències comunicatives
Valoració:
L'objectiu s'asoleix de manera satisfacòria el curs 2019-20. Es porgrama el curs, s'identifiquen els estudiants de diferents graus que el cursen, i es valora la seva continuïtat en propers cursos
ACC0001550
Elaborar una proposta de l'estructura i metodologia del curs
Tancada
ACC0001551
Identificar els estudiants candidats a realitzar el curs - 100%
ACC0001552
Realitzar el curs de competències comunicatives
Tancada

Responsable:
Coordinador del Grau en Pedagogia
Data de tancament:
28-02-2021
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Descripció:
Oferir un taller d'escriptura dirigit, principalment, als estudiants de quart curs per tal de facilitar a aquest alumnat l'elaboració del seu TFG.
Diagnòstic:
En cursos anteriors el professorat de TFG detecta problemes importants de redactat dels estudiants de quart curs a l'hora d'elaborar els seus Treballs de Final de Grau. Malgrat es considera que a 4art els estudiants ja haurien d'haver asssolit les competències lingüístiques, es creu que cal oferir un recurs (com és un Taller d'escriptura) per fer front a aquesta problemàtica.
Valoració:
S'ha assolit l'acció. Actualment, no cal mantenir-la perquè la FEP ofereix una activitat de suport a l'alumnat perquè pugui millorar les seves competències comunicatives. Per tant, ja es dona resposta a l'alumnat de quart que té dificultats en l'expressió escrita.
ACC0001575
Impartir un taller d'escriptura pels estudiants de Pedagogia que tinguin dificultats. - 100%

Responsable:
Coordinador del Grau en Pedagogia
Data prevista:
31-07-2021
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
Analitzar l'exigència dels sistemes d'avaluació en el Grau en Pedagogia i si convé, plantejar possibles millores per tal d'augmentar el rendiment dels estudiants. Per això, es crearà una comissió que determini quines accions poden ajudar a assolir els objectius plantejats. Cal esmentar que com a objectius específics també es vol millorar el funcionament del Pràcticum i el TFG.
Diagnòstic:
A partir de les reunions de professorat i d'alumnat s'ha copsat que el nivell d'exigència en els Estudis de Pedagogia sembla que ha anat baixant. Per això, es va creure necessari crear una comissió que pugui fer una valoració acurada de la situació i dissenyar accions de millora, si s'escau.
Valoració:
Es va crear la comissió de treball (formada per professorat dels Estudis de Pedagogia), que abans de la pandèmia, va estar treballant en diversos grups de treball. Aquestes accions es van aturar arrel del confinament ja que el professorat es va trobar amb altres tasques més urgents com va ser adaptar la docència a un format virtual. El treball d'aquesta comissió es reprendrà quan la situació sigui més estable.
ACC0001585
Crear una comissió de professors de Pedagogia que analitzin el nivell d'exigència en els Estudis de Pedagogia. - 0%

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
31-12-2022
Assoliment:
0%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GPED, GTS, GES, GPSIC, GMEP, GMEI
Descripció:
Elaborar un marc de referència per facilitar l'aprenentatge, desenvolupament i avaluació de les competències transversals en els estudis de grau
Diagnòstic:
Existeix la necessitat de centrar el procés d'aprenentatge d'aquestes competències transversals en l'estudiant, és a dir, en un plantejament que afavoreixi que el professorat exerceixi el guiatge i l'acompanyament d'un procés d'autoconsciència i autoregulació progressiva de l'aprenentatge d'aquestes competències per part de l'estudiant, d'acord amb el model d'aprenentatge que propugna l'EEES

Responsable:
Coordinadora del Grau en Psicologia
Assoliment:
30%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GES, GMEI, GMEP, GPED, GPSIC, GTS
Descripció:
La comissió docent del grau en psicologia (GID del MAP) fa uns cursos ha iniciat el treball per anar despelgant progessivament a través del grau les set competències clau. Aquesta tasca ja s'ha iniciat en els mòduls de CAPI, i l'objectiu és anar-les treballant de manera transversal a la resta de mòduls del grau. 1) Autoconeixement i competència reflexiva, es treballa a CAPI 1. 2) Observació i avaluació d'entorns psicosocials, es treballa a CAPI 2. 3) Ètica acadèmica i professional. 4) Anàlisi socioecològica de les realitats psicosocials i compromís social, es treballa a CAPI 3. 5) Comunicació interpersonal i professional. 6) Ús de les tecnologies digitals en psicologia. 7) Autonomia i agència acadèmica.
Diagnòstic:
A partir del projecte d'innovació docent del MAP es van identificar la missió, els valors i els objectius del grau, així com les set competències clau dels estudis.
Valoració:
El GID del MAP valora positivament el treball que s'està fent i espera poder seguir desplegant cada any acadèmic alguna d'aquestes competències, i mantenir i avaluar el funcionament de les que ja funcionen.
ACC0002723
Suport en en desplegament de les competències clau del Model Acadèmic de Psicologia - 30%

Responsable:
Coordinadora del Màster Universitari en Psicologia Sanitària
Data prevista:
28-02-2022
Assoliment:
0%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
El TFM permet tres modalitats: treball d'investigació, treball d'innovació professional, anàlisi de casos clínics. Els alumnes disposen d'una plantilla guia pels dos primers, però no per la darrera modalitat d'estudi de casos
Valoració:
Elaborar una plantilla per la realització del TFM en modalitat Estudi de Casos

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.