Study > Procedures, regulations and fees > Regulations > External bachelor's and master’s degree academic placements
Go to content (click on Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 years
Closing
Menu

Study at the UdG

Pràctiques acadèmiques externes

Normativa de pràctiques acadèmiques externes de graus i màsters

Aprovada pel Consell de Govern en la sessió ordinària núm. 8/12, de 20 de desembre de 2012 (eBOU-429), i modificada per la Comissió delegada de Docència i Estudiants en la sessió de 5 de març de 2015, i per acord del Consell de Govern en la sessió ordinària núm. 3/2019, de 2 de maig de 2019 (eBOU-1544)

Preàmbul

Un dels elements destacats en l’adaptació dels plans d’estudis a l’EEES ha estat la necessitat d’incorporar al currículum dels estudiants les pràctiques externes, així com l’experiència laboral i professional com a part del període formatiu, així com l’estímul a la mobilitat internacional.

Tot i que resulta evident que en determinats camps de coneixement, i especialment en determinades titulacions, les pràctiques externes formen part inherent del procés formatiu, i que el nivell d’oportunitat de realització d’aquestes és més elevat en uns camps que en d’altres, és interès de la Universitat de Girona explorar la possibilitat d’estades en entorns socials i professionals, a tall de pràctiques externes, en totes les titulacions, dins dels marges d’allò que es pugui considerar raonable i evidentment dins dels límits que el nostre entorn social i professional puguin permetre.

Això s’ha concretat a la UdG amb la inclusió en tots els estudi de grau i de màster de les pràctiques externes com una o més assignatures, obligatòries o optatives però presents en tots els plans d’estudi. En el cas dels graus, els crèdits destinats a aquestes assignatures varien molt, essent els més freqüents entre 6 i 12. En el cas dels màsters, ara per ara, i sense que suposi una limitació de cares al futur, els crèdits varien entre 4 i 30. En general, estan distribuïdes en la segona part de la titulació. Els pràcticums en els graus amb més nombre de crèdits corresponen a l’àmbit d’Educació i de Salut, els quals venen marcats per directrius.

A la UdG ja existia una llarga trajectòria de pràctiques externes en diverses titulacions, algunes incloses en els plans d’estudi i d’altres reconegudes a través de la lliure elecció, que molts centres han anat regulant específicament, experiència que ha servit per confeccionar aquesta normativa.

En aquest sentit la UdG es va dotar d’una Normativa de pràctiques externes curriculars de graus i màsters , que fou aprovada pel Consell de Govern en la sessió núm. 3/11, de 31 de març de 2011.

Aquesta normativa responia al fet que en el marc de les titulacions actuals, tots els plans d’estudi incorporen les pràctiques externes, i per tant, en tots els casos tenien el rang i el tractament d’assignatures.

La nova regulació de les pràctiques acadèmiques externes pel Reial decret 592/2014, d'11 de juliol , fa necessària la revisió i adequació de la normativa pròpia.

Les altres activitats pràctiques més lligades a formació genèrica i estratègies per afavorir la inserció laboral i no tant directament lligades a la titulació de l’estudiant no són objecte d’aquesta normativa.

Article 1. Objecte

L'objecte d'aquesta norma és establir el marc de regulació de les pràctiques externes curriculars i extracurriculars vinculades als ensenyaments regits pel Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, modificat pel Reial decret 861/2010, que estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials i que segons determinen els plans d’estudis corresponents seran obligatòries o optatives, en aplicació del Reial Decret 592/2014, d'11 de juliol, pel que es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris que contempla, també, pràctiques de caràcter voluntari durant el període formatiu.

Els responsables acadèmics dels centres docents dels estudis de grau i els responsables de les unitats estructurals d’adscripció del estudis de màster, i els òrgans de govern dels centres adscrits, hauran d’elaborar i aprovar, en el termini màxim de tres mesos a partir de l’aprovació d’aquest document, un procediment que desenvolupi aquesta normativa marc, o, si s’escau, adequar el que tinguin aprovat, en el qual han de detallar l’organització de les pràctiques curriculars i extracurriculars dels estudis que hauran d’elevar a la Comissió competent per a la seva validació.

Article2. Concepte, objectius i destinataris

2.1. Concepte

S’entén per pràctiques acadèmiques externes l'acció formativa desenvolupada per un estudiant en qualsevol entitat col·laboradora , pública o privada, nacional o estrangera, o en unitats de pròpia universitat, amb l'objectiu d'aplicar i complementar la formació adquirida en la seva formació acadèmica, apropar l'estudiant a la realitat de l'àmbit professional en què exercirà la seva activitat professional i desenvolupar competències que afavoreixin la seva incorporació al mercat de treball.

Són pràctiques curriculars aquelles que estan configurades com a activitats acadèmiques en els Plans d’Estudi i suposaran la superació de requeriments per obtenir la titulació, d’acord amb les previsions establertes en el pla d’estudis corresponent.

Tot i que les practiques incorporades com a part d’una assignatura també són curriculars, aquesta normativa no els és d’aplicació.

Són pràctiques extracurriculars aquelles que no formen part dels plans d’estudi i que els estudiants poden realitzar amb caràcter voluntari durant el seu període formatiu i que tenen les mateixes finalitats que les pràctiques curriculars. D’acord amb l’Estatut de l’estudiant universitari aquestes pràctiques es contemplaran en el Suplement Europeu del Títol SET.

Les pràctiques extracurriculars només les podran realitzar els estudiants que no hagin superat la totalitat de requeriments per obtenir el títol. No obstant, si aquesta circumstància es donés dins del període de realització de la pràctica, com que considerem l’estudiant matriculat fins a l’inici del curs següent, l’estudiant podrà finalitzar-la i sol·licitar la incorporació de l’acreditació al SET. En cas que es tanqués l’expedient per sol·licitud de títol o per qualsevol altra causa el conveni que dóna cobertura a la pràctica quedaria sense efecte i, en conseqüència, l’acreditació de la pràctica no podria constar al SET.

2.2. Objectius

Les pràctiques acadèmiques han de servir per:

 • Desenvolupar les competències específiques de la professió, descrites en les titulacions.
 • Aproximar els estudiants als escenaris professionals reals i incrementar les possibilitats d’accés al mercat laboral.
 • Reconèixer les pròpies aptituds, actituds i competències personals, les necessitats de formació, analitzar el seus punts forts i febles.
 • Contrastar l’aprenentatge acadèmic adquirit i les situacions reals presents en el món professional, de tal manera que el l’estudiant sigui capaç de comprendre el sentit de les diverses disciplines que integren els estudis.
 • Reflexionar sobre allò que cadascú ha fet i après durant l’estada de pràctiques.

En els nous estudis oficials les pràctiques curriculars són assignatures, per tant, han de ser planificades i publicades com qualsevol altra i matriculades prèviament a la realització de l’activitat i qualificables de manera anàloga a l’establerta per a la resta d’assignatures, sempre que sigui possible, sense perjudici del que s’estableix en l’article 5.

Una part indissoluble de les pràctiques curriculars és el sistema d’avaluació escollit per la titulació corresponent, que ha de ser clara i estar descrita a la fitxa de l’assignatura. Cal tenir en compte els sistemes d’avaluació continuada en sintonia amb l’EEES o la memòria de pràctiques que ha de presentar l’estudiant en finalitzar-les, que és el sistema més habitual.

2.3. Destinataris i requisits per a la seva realització

2.3.2. Podran realitzar les pràctiques externes:

 • Els estudiants matriculats en qualsevol dels estudis de la Universitat de Girona o dels seus centres adscrits.
 • Els estudiants d’altres universitats espanyoles o estrangeres que, en virtut de programes de mobilitat o de convenis establerts entre les mateixes, es trobin cursant estudis en la Universitat de Girona o els centres adscrits a la mateixa.

2.3.3 Per a la realització de les pràctiques externes els estudiants han de complir els següents requisits.

 • Estar matriculats en l’ensenyament universitari al qual es vinculen les competències a adquirir amb la realització de la pràctica.
 • En el cas de pràctiques externes curriculars estar matriculat en l’assignatura vinculada en el corresponent pla d’estudis.
 • No mantenir relació contractual amb l’empresa, institució o entitat pública o privada o la pròpia universitat en la que es realitzaran les pràctiques, a excepció d’autorització expressa del responsable de les pràctiques externes vinculades a l’estudi, d’acord amb allò que s’estableix en l’art. 3 d’aquesta normativa.

La Universitat de Girona pot actuar com a entitat receptora d'estudiants de pràctiques, essent-li d'aplicació el què disposa la present normativa, sense que es puguin establir diferències en els requeriments de desenvolupament de les pràctiques, funcions dels tutors o procediments de qualificació.

Article 3. Assignació de responsabilitats

Les Facultats o Escoles i les unitats estructurals d’adscripció dels màsters designaran un membre de l’equip (vicedegans o vicedirectors o coordinadors d’estudi en el cas de Facultat o Escoles o coordinadors de màsters) per a la coordinació i seguiment de les pràctiques externes vinculades als estudis que imparteixen, que serà, a tots els efectes, el responsable de l’assignatura de pràctiques externes en els plans d’estudis i vetllarà per l’homogeneïtzació dels criteris d’avaluació d’acord amb el que estableixi el reglament del centre.

Haurà d’elaborar un informe anual sobre el desenvolupament de les pràctiques en el Facultat o Escola i unitat d’adscripció en el cas dels màster, tenint en compte els informes dels tutors acadèmics. L’elevarà a la comissió de qualitat del centre com a part del seguiment del curs acadèmic.

Article 4. disseny de l'oferta i formalització

Per a la realització d'aquestes pràctiques caldrà la formalització i signatura prèvies d'un Conveni de Cooperació Educativa, que serà signat pel representant de l'entitat externa, el degà/na o director/a, i per l'estudiant. Els convenis de cooperació educativa seguiran el model annexat a aquesta normativa i seran gestionats des de cada centre. 

La formalització del conveni de cooperació educativa requerirà que l'empresa o institució satisfarà el preu establert al pressupost de la UdG per a cada exercici econòmic. Els convenis identificaran si correspon aplicar bonificacions o excepcions sobre aquests preus. 

En l'annex 1 es recull un model de Conveni de Cooperació Educativa, que serà signat pel representant de l'entitat col·laboradora, el representant de la Universitat i per l'estudiant, i on hi figuraran les dades següents:

 • Nom de les entitats signants.
 • Nom i representació amb la què actuen les persones signants. En nom de la Universitat de Girona el conveni serà subscrit per la persona que ocupa el deganat o la direcció del Facultat o Escola o de la unitat d'adscripció del màster.
 • Nom i cognoms de l'estudiant-
 • El projecte formatiu amb identificació de les activitats a realitzar i les competències a assolir.
 • Pla de seguiment de les pràctiques.
 • Durada en hores de les pràctiques, horari i període de realització.
 • Nom i cognoms del tutor acadèmic de la Universitat, i sempre que sigui possible el nom i cognoms del tutor de l'entitat.
 • Valoració en crèdits, si escau.
 • Quantia global i forma de pagament que l'estudiant rebi en concepte d'ajut a l'estudi, si escau.
 • Vigència del conveni.
 • Especificació del fet que la realització de pràctiques no implica cap vincle laboral entre l'entitat i l'estudiant. 

Es fomentarà que les entitats que acullin els estudiants siguin accessibles per als estudiants amb discapacitat, tot procurant la disposició dels recursos humans i tecnològics necessaris que assegurin la igualtat d'oportunitat.

Article 5. Oferta, assignació de places de pràctiques i matrícula

Les Facultats o Escoles i unitats d’adscripció dels màsters es dotaran d’un procediment que determinarà el sistema d’assignació de places de pràctiques disponibles i el de selecció. Aquest procediment i el calendari seran públics amb suficient antelació, i comunicat com altres procediments i terminis en el centre.

En compliment de l’art. 17 del Reial decret 592/2014, d'11 de juliol, els procediments de la configuració de l’oferta, difusió, sol·licitud i adjudicació de les pràctiques externes es portaran a terme de conformitat amb els criteris objectius fixats prèviament i garantint, en tot cas, els principis de transparència, accessibilitat universal e igualtat d’oportunitats.

En l’organització i desenvolupament de les pràctiques es procurarà que la seva realització comporti el menor esforç econòmic per part dels estudiants.

S’atorgarà prioritat als estudiants que realitzin pràctiques curriculars en front dels que sol·licitin pràctiques extracurriculars. Així mateix s’atorgarà en l’elecció i adjudicació de les pràctiques als estudiants amb discapacitat, amb l’objectiu que puguin optar a empreses en les que estiguin assegurades totes les mesures d’accessibilitat universal, incloses les referides al transport per al seu trasllat i accés a les mateixes.

La duració de les pràctiques serà la següent:

 • Les pràctiques externes curriculars tindran la durada que estableixi el pla d’estudis corresponent en els terme establerts per l’article 12.6 del Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre.
 • Les pràctiques externes extracurriculars tindran una durada preferentment no superior al cinquanta per cent del curs acadèmic.

Els horaris de realització de les pràctiques s’establiran d’acord amb les característiques de les mateixes i les disponibilitats de l’entitat col·laboradora. Els horaris en tot cas, seran compatibles amb l’activitat formativa i de representació desenvolupada per l’estudiant a la universitat.

Les ofertes de pràctiques externes hauran de contenir, en la mesura que sigui possible, les següents dades:

 • Nom o raó social de l’entitat col·laboradora on s’ha de realitzar la pràctica.
 • Centre, localitat i direcció on tindrà lloc.
 • Dates d’inici i finalització així com la seva durada en hores.
 • Nombre d’hores diàries de dedicació o jornada i horari assignat.
 • Projecte formatiu, activitats i competències a desenvolupar.

Les Facultats o escoles i les unitats estructurals d’adscripció en el cas dels màsters, proposaran en els plans docents per a cada curs acadèmic les places previstes disponibles per a pràctiques externes, tenint en compte la disponibilitat per a l’assignació de tutors acadèmics.

La matrícula de l’assignatura de pràctiques externes podrà fer-se prèviament a l’assignació de la plaça de pràctiques si el centre en fa oferta prèvia. En cas contrari l’assignació de plaça suposarà l’autorització per matricular-la.

Pel fet que hi intervenen tercers aliens a la universitat, serà possible la modificació de matrícula dels estudiants afectats tant per a l’anul·lació d’assignatures de pràctiques que no es poden dur a terme, com per a la matriculació de les que s’han pogut concretar més tard de les dates límit de matrícula.

Les estades de pràctiques que es desenvolupin durant el període de vacances d’estiu corresponen al curs acadèmic que està finalitzant; en conseqüència, correspondrà habilitar una convocatòria de qualificació al setembre.

La matrícula de l’assignatura de pràctiques requereix que l’estudiant estigui cobert, com a mínim, per les prestacions de l'assegurança escolar. En els casos d'estudiants que no compleixin els requisits per gaudir de l'assegurança escolar, caldrà que subscriguin l’assegurança alternativa prevista a la UdG. En els casos de les pràctiques internacionals, hauran d’acomplir els requisits fixats per aquests casos o el que estipuli el conveni.

Si les entitats receptores requereixen algun altre tipus d'assegurança, aquesta serà sempre a càrrec de l’entitat receptora o de l'estudiant o de la entitat receptora. Aquesta obligació quedarà reflectida en el conveni individual de cooperació educativa.

Article 6. Tutoria

A continuació es descriuen les responsabilitats dels tutors, en el ben entès que cada centre podrà ampliar i detallar aquestes funcions, per garantir els objectius acadèmics.

Per vetllar pel desenvolupament de les pràctiques, l'entitat, per una banda, i la Universitat, per l'altra, designaran respectivament un tutor, els quals actuaran coordinadament.

En el primer cas, el tutor haurà de ser una persona vinculada a l’entitat col·laboradora i es correspondrà amb un professional amb experiència i adequada als objectius del projecte formatiu. No podrà coincidir amb la persona que desenvolupi les funcions acadèmiques de tutor de la universitat.

Per part de la universitat, per a les pràctiques curriculars el tutor serà un professor de la universitat, afí a l’estudi, amb preferència de la pròpia facultat, escola o centre universitari en el que es trobi matriculat l’estudiant a l'ensenyament al qual estiguin adscrites les pràctiques. La designació implicarà el reconeixement de la dedicació docent que la Universitat aprovi.

Per a les pràctiques extracurriculars, el tutor acadèmic serà preferentment un professor de la universitat que imparteixi docència en la mateixa branca de coneixement que el de l’ensenyament que cursi l’estudiant.

La universitat facilitarà als tutors d’estudiants amb discapacitat la informació i la formació necessàries per el desenvolupament d’aquesta funció.

Seran responsabilitats del tutor de l’entitat, les recollides en l’art. 11 del Reial decret 592/2014, d'11 de juliol, entre les que figuren:

 • Acceptar el projecte formatiu.
 • Realitzar-ne el seguiment i verificar-ne l’aprofitament.
 • Elaborar l’informe final.
 • Donar suport i assessorar l'estudiant en els aspectes relacionats amb les pràctiques.
 • Aquelles altres responsabilitats descrites en la normativa interna de la Facultat o Escola o la unitat d’adscripció en el cas dels màsters, si n’hi ha, acceptades per l’entitat receptora.

Per desenvolupar aquestes responsabilitats el tutor haurà de rebre per part de la Facultat o Escola tota la informació referent a l’activitat desenvolupada per l’estudiant, i si s’escau, també formació en relació a la seva tasca com a tutor.

El tutor de l’entitat col·laboradora podrà sol·licitar, segons l’estipulat en l’article 12 d’aquesta normativa, l’ acreditació per part de la Universitat de la seva tasca com a tutor.

Seran responsabilitats del tutor acadèmic les recollides en l’art. 12 del Reial decret 592/2014, d'11 de juliol, entre les que figuren:

 • El projecte formatiu, que ha de fixar els objectius educatius i les activitats a desenvolupar, tenint en compte les competències que ha d’adquirir l’estudiant, d’acord amb el disseny de l’assignatura Pràctiques externes del pla d’estudis que correspongui.
 • El seguiment de la pràctica i de l’aprofitament per a l’estudiant i per a l’entitat
 • L’assessorament a l'estudiant en els aspectes relacionats amb les pràctiques
 • L’avaluació i la qualificació que correspongui a la vista del desenvolupament de la pràctica i dels continguts de la memòria de pràctiques elaborada per l’estudiant, o en el seu cas, formar part del tribunal d’avaluació, si en la normativa pròpia del centre docent s’ha establert aquest sistema. Aquelles altres responsabilitats que determini la normativa pròpia, si és el cas.

Article 7. Drets i deures dels estudiants de pràctiques

Seran drets dels estudiants en pràctiques els recollits en l’art.9.1 del Reial decret 592/2014, d'11 de juliol, entre les que figuren:

 • Ser tutelat durant el període d’execució de la seva pràctica formativa per un tutor de la universitat i per un professional de l’entitat externa col·laboradora
 • Tenir la cobertura d’una assegurança durant el període de realització de les pràctiques.
 • En els casos que així s’estableixi, percebre l’aportació econòmica prevista per part de l’entitat col·laboradora, sent satisfeta en la forma que oportunament determinin ambdues parts.
 • Rebre la documentació relativa a les seves pràctiques amb antelació suficient.
 • Rebre informació de la normativa de seguretat i prevenció de riscos laborals per part de l’entitat col·laboradora
 • Assistir a les proves d’avaluació i altres activitats obligatòries dels seus estudis així com a l’assistència a les reunions dels òrgans de govern de la universitat, comunicant-lo prèviament i amb antelació suficient a l’empresa o institució.
 • Aquells altres recollits per la normativa de la universitat.

Seran deures dels estudiants els recollits en l’art. 9.2 del Reial decret 592/2014, d'11 de juliol, entre les que figuren:

 • Conèixer i complir el projecte formatiu previst seguint les indicacions del tutor en l’entitat externa col·laboradora, sota la supervisió del tutor de la universitat.
 • Complir la normativa vigent relativa a pràctiques acadèmiques externes de la UdG.
 • Mantenir contacte amb el tutor acadèmic durant tota la durada prevista per l’activitat, comunicar-li i informar-li sobre qualsevol incidència que pugui sorgir en el desenvolupament de la mateixa.
 • Lliurar a la universitat tots els documents i informes que se sol·licitin per al seguiment i avaluació, segons el tipus de pràctica.
 • Incorporar-se a l’entitat externa col·laboradora que es tracti en la data acordada.
 • Complir i respectar les normes de funcionament i polítiques de l’entitat externa col·laboradora.
 • Desenvolupar el projecte formatiu i complir amb diligència les activitats acordades amb l’entitat externa col·laboradora, d’acord amb les línies de col·laboració establertes.
 • Guardar confidencialitat en relació amb la informació interna de l’empresa entitat o institució pública o privada i no explotar aquelles dades obtingudes en la pràctica sense l’autorització expressa de l’empresa, entitat o institució pública o privada i la UdG.
 • Mostrar, en tot moment, una actitud respectuosa cap a la política de l’entitat externa col·laboradora, salvaguardant el bon nom de la UdG.

Article 8. El projecte formatiu

El projecte formatiu en que es concreta la realització de cada pràctica externa haurà de fixar els objectius educatius i les activitats a desenvolupar. Els objectius s’establiran considerant les competències que ha d’adquirir l’estudiant. Així mateix els continguts de la pràctica es definiran de tal forma que assegurin la relació directa de les competències a adquirir amb en els estudis cursats.

En tot cas es procurarà que el projecte formatiu es conformi seguint els principis d’inclusió, igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal.

El tutor acadèmic concretarà el projecte formatiu d’acord amb el procediment que cada centre estableixi.

Article 9. Seguiment i avaluació

El tutor de l’entitat col·laboradora realitzarà i remetrà al tutor acadèmic de la universitat el informe final que contindrà els aspectes regulats a l’art. 13 del Reial Decret 592/2014, d'11 de juliol, d’acord amb el procediment a que es refereix l’article 1 d’aquesta normativa (a l’annex III es proposa un model que els reglaments de centre poden complementar o concretar).

L’estudiant elaborà i entregarà al tutor acadèmic la memòria final que contindrà els aspectes regulats a l’art. 14 del Reial Decret 592/2014, d'11 de juliol, d’acord amb el procediment a que es refereix l’article 1 d’aquesta normativa.

En funció del sistema que les memòries dels estudis determinin, l'avaluació final de les pràctiques correspon al tutor acadèmic o a un tribunal avaluador, per a la qual caldrà considerar l’informe del tutor de l’entitat col·laboradora en relació al desenvolupament de les pràctiques i la memòria de pràctiques presentada per l’estudiant. En la modalitat de practiques curriculars, s’adequarà a la prevista per la fitxa de l’assignatura.

La qualificació s’incorporarà a l’expedient de l’estudiant mitjançant els sistemes establerts a la Universitat de Girona.

La qualificació de les pràctiques curriculars s'adequarà a la general prevista per a les assignatures del pla d'estudis, tant en la normativa que regula el sistema universitari com en la pròpia de la Universitat de Girona.

Article 10. Reconeixement d'experiència laboral i professional

El reconeixement de l’experiència laboral i professional acreditada, sempre que estigui relacionada amb les competències inherents a la titulació pot eximir de la realització de l’estada de pràctiques però no de la matrícula de l’assignatura, la tutorització i l’avaluació. D’acord amb el que estableixin els procediments de l’art. 1 d’aquesta normativa, els estudiants hauran de superar les activitats d’avaluació requerides , en general, la memòria de pràctiques.

Els estudiants que considerin que per la seva activitat laboral o professional han assolit les competències establertes a l’assignatura pràctiques externes del pla d’estudis que correspongui, han de sol·licitar l’exempció de l’estada externa per a la qual cosa adjuntaran a la sol·licitud documentació acreditativa de la seva relació amb la institució (contracte de treball, nomenament administratiu, alta censal o altres) i un informe en el que s'especifiquin les tasques, les funcions desenvolupades, les hores de dedicació i el calendari.

La normativa pròpia de cada centre docent haurà d’establir les característiques de l’experiència professional, durada mínima a considerar, i mecanismes d’acreditació.

Correspon al responsable de les pràctiques externes determinar si l’experiència acreditada és suficient per a l’exempció de l’estada externa. En cas afirmatiu, l’estudiant ha de matricular l’assignatura pràctiques externes o pràcticum, se li assignarà un tutor, i posteriorment ha de lliurar, en les condicions que estableixi el tutor acadèmic assignat, la memòria de pràctiques, que serà avaluada i qualificada.

Els estudiants que matriculin l’assignatura i sol·licitin després l’exempció de l’estada externa, si no els la concedeixen, podran anul·lar la matrícula a efectes de còmput de convocatòries sense dret a devolució dels imports de matrícula corresponents.

Article 11. Confidencialitat

En els convenis de cooperació educativa o en els annexos als convenis marc, es farà constar que els estudiants, i els professors tutors, es comprometen a guardar confidencialitat en relació a la informació interna de l’empresa o institució pública o privada i a no utilitzar les dades obtingudes en la pràctica sense l’autorització expressa de l’entitat on s’ha dut a terme i de la UdG.

Article 12. Reconeixement acadèmic i acreditació

12.1. Estudiants

El reconeixement acadèmic de les pràctiques externes es realitzarà un cop finalitzades les mateixes. La seva acreditació contindrà els aspectes establerts a l’art. 16 del Reial Decret 592/2014, d'11 de juliol. La Universitat desenvoluparà el document acreditatiu de la pràctica realitzada d’acord amb el que estableix aquest Reial Decret.

12.2. Tutors de l’entitat col·laboradora

En les pràctiques d'un mínim de 150 hores, la Universitat acreditarà la col·laboració dels tutors externs, segons el model adjunt en l’annex IV. En els casos que no arribin a aquests mínim d’hores la Comissió delegada de Docència i Estudiants valorarà la sol·licitud d’acreditació a petició de la Facultat o Escola.

Correspondrà a la secretaria acadèmica de la Facultat o Escola, a petició del degà o director de centre, o al director de departament o institut, en funció de la unitat d’adscripció de l’estudi, l'expedició de l'acreditació en la què hi figurarà, com a mínim, les característiques de la col·laboració, els estudis en què s'ha desenvolupat, el nombre d'estudiants tutoritzats i el total d'hores tutoritzades.

12.3. Tutors acadèmics

La tutorització de pràctiques externes curriculars i extracurriculars, constarà en el registre d’activitats acadèmiques del professorat amb independència de les repercussions en els plans docents.

Disposició addicional

Correspon al rector, o vicerector en qui delegui, dictar les instruccions que resultin necessàries per a la interpretació, aplicació i desenvolupament de la present normativa.

Disposició final

Aquesta normativa entrarà en vigor a partir de la data de publicació en el Butlletí Oficial de la Universitat de Girona.

Disposició derogatòria

Choose which types of cookies you accept which the University of Girona can store in your browser.

Those that are essential for enabling your connection. There is no option for disabling them, as they are necessary for the functioning of the website.

These enable your options to be remembered (for example language or region you are accessing from), to provide you with advanced services.

They provide statistical information and enable improved services. We use Google Analytics cookies which you can deactivate by installing this plugin.

To offer advertising contents relating to the interests of users, either directly, or through third parties (“adservers”). These must be activated if you wish to see the YouTube videos uploaded to the University of Girona’s website.