Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2004
Descripció:
Estudi i comprensió de tots els elements que ajuden al desenvolupament motor. Elaboració de l'esquema corporal. Tasques perceptivo-motores.Desenvolupament de les habilitats coordinatives i habilitats bàsiques
Crèdits:
9
Idioma principal de les classes:
Sense especificar
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Sense especificar
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Sense especificar

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
M. DEL CARMEN PUIG ROIG  / BERNAT CARLES SERDA FERRER

Altres Competències

 • - Proporcionar recursos teòrics i pràctics dins l’àmbit de l’Educació Física de Base. - Conèixer el cos amb les seves possibilitats de moviment. - Desenvolupar un sistema d’actituds per a la intervenció educativa amb nens de 6 a 12 anys.

Continguts

1. Tema I. Bases teòriques:

2. - Origen i evolució del concepte.

3. - L'educació física de base com a forma d’acció pedagògica. Anàlisi de la concepció de desenvolupament aportada per diferents autors i tendències actuals.

4. La visió Psicobiològica de Wallon

5. La visió Cognitiva de Piaget

6. La visió Psicopedagògica de Picq i Vayer, Lapierre i Aucouturier i Harrow

7. La concepció cognitiva de Bruner, Connoly i Wall

8. El mètode Psicomètric i la Psicocinètica de Le Boulch.

9. Tema II. La importància del moviment en el desenvolupament global del nen/a.

10. - Desenvolupament motor.

11. - Educació de la capacitat sensitiva.

12. - Educació de la capacitat perceptiva.

13. - Educació de la capacitat simbòlica.

14. - Aprenentatge motor.

15. Tema III. Coneixement i domini del propi cos:

16. - Esquema Corporal: Etapes d'elaboració i estructuració de l'EC i les seves conseqüències.

17. - Lateralització: Etapes, classificació i diagnòstic. Característiques i avaluació de les tasques psicomotrius en cadascuna de les etapes del procés de lateralització.

18. - To i actitud: Postura, aspectes biomecànics relacionats amb la postura i l'equilibri del nen/a. Educació postural durant la infància. Exercicis abdominals.

19. - Respiració: L'educació funcional respiratòria. Respiració i moviment.

20. - Relaxació: Objectius, tècniques i formes. L'educació de la relaxació com a hàbit de salut.

21. Tema IV. Coordinació:

22. - Equilibri.

23. - Coordinació motriu.

24. - Coordinació òculo-manual.

25. - Coordinació dinàmica:

26. marxa, carrera, quadrupèdia, salts, suports, suspensions i enfilades, portar, llançaments i recepcions, agilitat.

27. Tema V. Percepció espai-temps:

28. - Espai: Nivells de percepció espacial.

29. - Orientació, organització i estructuració de l’espai.

30. - Educació de l'organització espacial en l'infant.

31. - Espai-temps: L'espai unit al temps. Organització i estructuració temporal.

32. - Elements del ritme.

33. - Exercicis d’atenció, percepció.

34. - Exercicis d’associació, dissociació i inhibició.

35. Tema VI. L'educació física de base amb nens i nenes amb necessitats educatives especials.

36. - Atenció a la diversitat.

37. - Adaptació curricular.

38. Tema VII. Esbós d’una programació d'educació física de base.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Total 0 0 0

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %

  Qualificació

  Mètodes docents:
  La intervenció pedagògica vindrà determinada per les característiques del
  grup, motivació i interès en cadascun dels temes del programa.
  Inicialment, la línia metodològica serà més directiva, amb un paper cabdal
  del professor, progressivament, es facilitarà l'autonomia de l'estudiant,
  amb l'aportació i la visió crítica tant en els temes exposats com en
  l’elaboració del treball final.
  La intenció és la de responsabilitzar a l’alumne i promoure una inquietud
  d’auto-aprenentatge continu.
  L’assignatura s’estructura en classes teòriques, teòrico-pràctiques i
  pràctiques, amb l’objectiu de potenciar el número d’aquestes últimes.

  Crèdits teòrics:
  Exposició oral. Posades en comú de les qüestions plantejades i elaboració de pautes de treball per a l’aplicació pràctica.

  Crèdits pràctics:
  Treball corporal sobre l’expressivitat i l’evolució motriu.
  Propostes de treball pels alumnes de l'assignatura:
  - Lectura i comentari dels articles proposats pels professors.
  - Elaboració de sessions pràctiques.
  - Aportació de recursos pel treball pràctic a classe.
  - Revisió de les sessions proposades.
  - Presentació per escrit de la sessió i d'un full d'avaluació de l'esmentada sessió.

  Tipus d'exàmens:
  Per aprovar el curs en primera convocatòria:
  - Assistència obligatòria a les classes pràctiques.
  - La realització, satisfactòria, de tots els treballs i activitats teòriques i pràctiques realitzades durant el curs.
  - La superació d'un examen teòric i la superació d'un examen pràctic (no es farà nota mitja amb menys d'un 4 en qualsevol dels dos exàmens):
  Per superar la part teòrica (50% de la nota final) es realitzarà un examen final tipus test (80%) i un tema i/o preguntes a desenvolupar (20%).
  Per superar la part pràctica (50% de la nota final) es realitzarà un examen d'una sessió pràctica al finalitzar el període de pràctiques. Es tindrà en compte l'assistència a les pràctiques, la participació, l'elaboració i posada en pràctica d'una sessió amb totes les qüestions que es plantegin. És recomanable l'enregistrament de la sessió en video per tal de poder-la observar i autoavaluar. També es tindrà en compte l'actitud de l'alumne en les classes teòric - pràctiques.
  Els alumnes que no superin el nivell exigit, tindran l’oportunitat, en la convocatòria de setembre, d’una prova fraccionada (part teòrica i/o part pràctica), realitzant prèviament una entrevista amb els professors per tal de concretar els termes de les proves i les activitats a realitzar.

  Observacions

  Prerequisits:
  Tenir coneixement de fisiologia i psicologia evolutiva