Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2021
Descripció:
Atenció infermera a les persones amb addiccions. Evolució de la conducta addictiva, classificació de les substàncies/conductes addictives, criteris diagnòstics, intervenció infermera en les intoxicacions i diferents fases de l'abstinència de cadascuna de les substàncies/conductes addictives. Addiccions del segle XXI, addiccions comportamentals (videojocs, noves tecnologies, mòbil, feina, etc.). Atenció infermera en reducció de danys (Programa de Manteniment de Metadona, Programa d'Intercanvi de Xeringues, etc.). Model de motivació pel canvi.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Alba Berenguer Simon  / Miriam Broncano Bolzoni  / Emiliano Castro Gomez  / Jordi Font Pujol  / Lourdes Marquez Mora
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Alba Berenguer Simon  / Miriam Broncano Bolzoni  / Emiliano Castro Gomez  / Jordi Font Pujol  / Lourdes Marquez Mora
Idioma de les classes:

Grup C

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Alba Berenguer Simon  / Miriam Broncano Bolzoni  / Emiliano Castro Gomez  / Jordi Font Pujol  / Lourdes Marquez Mora
Idioma de les classes:

Competències

 • CB02 - Planificar i prestar cures d'infermeria dirigits a persones, família o grups, orientats als resultats en salut i avaluant el seu impacte, a través de guies de pràctica clínica i assistencial, que descriuen els processos a través dels quals es diagnostica, tracta o cuida un problema de salut
 • CB11 - Establir una comunicació eficaç amb pacients, família, grups socials i companys i fomentar l'educació per a la salut, respectant el seu sistema de creences i valors
 • CB12 - Actuar en funció de el codi ètic i deontològic, comprenent les implicacions ètiques de la salut en un context mundial en transformació
 • CB15 - Treballar amb l'equip de professionals com unitat bàsica en què s'estructuren de forma unidisciplinar o multidisciplinari els professionals i altre personal de les organitzacions assistencials
 • CB19 - Incorporar el pensament crític i analític en l'àmbit d'actuació, en la resolució de problemes i en la presa de decisions
 • CB20 - Llegir comprensivament i escriure textos de el propi àmbit de coneixement en llengua anglesa
 • CES04 - Valorar i interpretar sistemàticament, l'estat de salut i malaltia, sofriment i d'incapacitat de la persona, en totes les etapes de la vida
 • CES05 - Recollir i seleccionar autònomament les fonts i la informació rellevant que permeti desenvolupar una recerca original que aporti coneixement nou en el propi àmbit de coneixement
 • CES09 - Prestar cures, garantint el dret a la dignitat, privacitat, intimitat, confidencialitat i capacitat de decisió del pacient i família
 • CES19 - Identificar els problemes de salut mental més rellevants en les diferents etapes del cicle vital, proporcionant cures integrals i eficaces, en l'àmbit de la infermeria
 • CES38 - Educar, facilitar i donar suport a la salut i el benestar dels membres de la comunitat, les vides estan afectades per problemes de salut, risc, sofriment, malaltia, incapacitat o mort

Continguts

1. Introducció a les addiccions

2. Evolució de la conducta addictiva i criteris diagnòstics

3. Addiccions a substàncies

4. Addiccions comportamentals

5. Atenció infermera a les persones amb addiccions a les intoxicacions i a les diferents fases de l'abstinència

6. Atenció infermera en reducció de danys

7. Patologia dual

8. Serveis i recursos sanitaris per a l'atenció de les persones amb addiccions

9. Model de motivació pel canvi

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Prova d'avaluació 1,75 0 0 1,75
Seminaris 13,00 25,50 0 38,50
Sessió participativa 3,75 15,50 7,50 26,75
Treball en equip 4,00 4,00 0 8,00
Total 22,50 45,00 7,50 75

Bibliografia

 • Alonso-Fernández, Francisco. (2003). Las Nuevas adicciones :. Madrid: Tea. Catàleg
 • Barreda Marina, María Ángeles. Mosteiro Ramírez, Carmen. Rodríguez Pérez, Mercedes. (2005). Mujer y adicción :. Madrid: Instituto de Adicciones de Madrid Salud. Catàleg
 • Batllori, Alberto. (2016). El Consumo de drogas entre adolescentes :. Madrid: Narcea. Catàleg
 • Font-Mayolas, Sílvia. (2010). Programas preventivos de las drogodependencias. [Barcelona]: Diputació Barcelona, a http://www.prevencionbasadaenlaevidencia.net/uploads/PDF/IME_Font_GuiaEvaluacionProgramas.pdf Catàleg
 • Mack, Avram H.. (2003). Guía tratamiento del alcoholismo y las adicciones. Barcelona [etc.]: Masson. Catàleg
 • Martínez Oró, David Pere. (2015). Sin pasarse de la raya :. Barcelona: Bellaterra. Catàleg
 • Martínez Vizcaíno, Vicente. Bartolomé Gutiérrez, Raquel. (2001). Alcoholismo :. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha. Catàleg
 • Ortiz de Zárate San Agustín, Amaia. Herrera Arce, Aurora. (2011). Adicciones. Barcelona [etc.]: Elsevier Masson. Catàleg
 • Pérez de los Cobos Peris, José C., . (2008). Trastornos duales :. Barcelona: Ars Medica. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Prova d'avaluació continuada de teoria Prova tipus test 35
Prova d'avaluació continuada dels seminaris Prova tipus test. 40
Seminari Evolució de la conducta addictiva i criteris diagnòstics Presentació d'un cas clínic. S'avaluarà la presentació oral. 10
Cas Patologia Dual Exposició opcional d'un cas clínic de patologia dual. La realització de la tasca eximeix de realitzar la part de l'AC de patologia dual. 15

Qualificació

Es consideren totes les activitats com a recuperables, tanmateix cal tenir en compte els següents aspectes:
- L'assistència (presencial / virtual) a les classes magistrals i participatives no són obligatòries, però altament recomanables.
- L'assistència als seminaris és obligatòria al 100%. En cas d'optar a l'avaluació única aquestes activitats són imprescindibles en la seva assistència al 100% per superar l'assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considera com a No presentat a l'estudiantat que no ha realitzat totes les activitats obligatòries (o no ha fet la petició de l'avaluació única), o bé que tot i presentar-se a les proves d'avaluació, decideix no presentar-les.

Avaluació única:
Per optar a l'avaluació única de l'assignatura cal fer una petició formal a la Secretaria Acadèmica del Campus de la Salut, en un termini de 15 dies a partir del començament del curs. Aquesta avaluació serà d'una prova escrita única de pregunta oberta, que versarà sobre tots els continguts (classes teòriques, seminaris i ABP). Aquesta prova tindrà un 100% del valor.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories individuals o grupals es concretaran per correu electrònic, preferentment a través de missatges de Moodle, amb el professorat de l'assignatura. Aquestes tutories poden ser presencials o virtuals previ acord de les parts

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

S'aconsella utilitzar la Plataforma Moodle de l'assignatura per comunicar-se amb el professorat, cercant a l'apartat de missatges. Aquest sistema envia un email al professorat i estudiantat, alhora que queda guardada aquesta comunicació a Moodle.
Durant el curs qualsevol notificació es realitzarà presencialment a classe als estudiants, alhora que es notificarà a l'apartat d'Avisos i Notícies de Moodle.

Observacions

La planificació dins els horaris de les classes expositives, els seminaris consten dins els horaris aprovats per la comissió de govern de la Facultat d’Infermeria i es poden consultar a la pàgina web de la Facultat d’Infermeria.

Els resultats d'aprenentatge d'aquesta assignatura són:
- Comunica informació de forma clara i precisa a audiències diverses.
- Desenvolupa una actitud analítica, crítica i reflexiva davant les diferents situacions de cures.
- Aplica les tècniques apreses en els contextos concrets, demostrant responsabilitat en l'execució de procediments de diversa complexitat.
- Gestiona la informació i el coneixement mitjançant l'ús eficient de les TIC.
- Explica els processos associats a situacions per problemes / malalties de salut mental al llarg de l'cicle vital.
- Valora l'impacte de les addiccions en la qualitat de vida com a persona i com a família.

En aquesta assignatura s'integra la competència transversal "desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, diversitat funcional, etc.". Els resultats d'aprenentatge que s'hi vinculen són:
- Identifica els biaixos de gènere en el coneixement existent sobre els processos salut-malaltia-mortalitat.
- Identifica l’articulació de les desigualtats de gènere amb altres desigualtats, d’edat, de classe social, d’origen, ètnic-culturals, d’orientació sexual, de diferents capacitats, i la seva plasmació en la salut de les persones.
- Analitza les diferències per sexe i les desigualtats de gènere en l'etiologia, l’anatomia, la fisiologia i les patologies, en el diagnòstic diferencial, les opcions terapèutiques i la resposta farmacològica, i en el pronòstic; en les cures a les persones, així com en altres tipus de diagnòstics i intervencions en salut.
- És capaç de realitzar una història clínica, examen físic, psicològic, o diagnòstic d'infermeria, o activitat diagnòstica pròpia d'altres professions de la salut de forma específica per a homes i dones.
- Aplica el coneixement del sistema sexe/gènere a l'anàlisi dels comportaments d'homes i dones i a l'avaluació o assessorament a les persones ateses dones i homes, a grups i a poblacions sanes.
- Es comunica de manera eficaç amb els persones ateses, demostrant consciència de la diferència de poder professional-usuari/usuària, incloent l'ús d'un llenguatge que minimitzi els desequilibris de poder, validi les experiències de les persones que pateixen i elimini els estereotips de gènere.
- Sap analitzar l'impacte de gènere individual i poblacional del tipus de sistema d'atenció a la salut.

Assignatures recomanades

 • Atenció infermera en salut mental I
 • Atenció infermera en salut mental II
 • Infermeria comunitària I
 • Infermeria comunitària II
 • Psicologia aplicada a les alteracions de salut
 • Psicologia de la salut i habilitats comunicatives

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari de 100% virtualitat: Les activitats que no es poguessin fer de forma presencial es duran a terme de forma virtual online i les activitats d'avaluació es portaran a terme de la mateixa forma.
Escenari de 100% presencialitat: les activitats presencials seran per tot el grup disponible (Teoria i Seminaris).

Modificació de l'avaluació:
Escenari 100% virtualitat o 100% presencialitat: es mantindrà el mateix sistema d'avaluació de les activitats previstes.

Tutoria i comunicació:
Escenari 100% virtualitat: es mantindrà el sistema d ecomunicació preferencial a través de notificacions amb el Moodle de l'assignatura. Totes les tutories seran concertades per correu electrònic, preveient la reunió online virtual. En cas de poder solucionar el tema amb email o altres i no precisar reunió virtual s'acordaria així.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.