Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2023
Descripció:
Amb aquesta assignatura l'alumne comprendrà la relació existent entre l'estructura, el processament i les propietats dels materials. Per una altra banda, es descriuran les tres famílies més importants de materials estructurals (metal·lics, ceràmics i polímers)
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Isabel Bagudanch Frigole  / Maria Luisa Escoda Acero  / Joaquim Fort Viader
Idioma de les classes:
Català (95%), Anglès (5%)

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Isabel Bagudanch Frigole  / Jordi Bonastre Muñoz  / Jordi Farjas Silva  / Joaquim Fort Viader  / Jaume Ruiz de Morales Céspedes
Idioma de les classes:
Català (95%), Anglès (5%)

Grup C

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Jordi Bonastre Muñoz  / Joaquim Fort Viader  / Marta Soto Lara  / Alvaro Villoria Lopez
Idioma de les classes:
Català (95%), Anglès (5%)

Grup D

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Jordi Bonastre Muñoz  / Jordi Farjas Silva  / Joaquim Fort Viader  / Marta Soto Lara
Idioma de les classes:
Català (95%), Anglès (5%)

Grup EB

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Isabel Bagudanch Frigole  / Jordi Bonastre Muñoz  / Maria Luisa Escoda Acero  / Joaquim Fort Viader
Idioma de les classes:
Català (95%), Anglès (5%)

Grup ER

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Isabel Bagudanch Frigole  / Jordi Bonastre Muñoz  / Joaquim Fort Viader
Idioma de les classes:
Català (95%), Anglès (5%)

Competències

 • CB05 Prendre decisions per a la resolució de situacions diverses
 • CB08 Recollir, seleccionar i organitzar informació de manera eficaç
 • CES1 Abstreure, formular i resoldre problemes fonamentals d'enginyeria biomèdica, circumscrits a l'àmbit de la informàtica, l'electrònica i la mecànica
 • CE11 Coneixement dels fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Comprendre la relació entre la microestructura, la síntesi o processat i les propietats dels materials.

Continguts

1. Introducció a la ciència i tecnologia dels materials

2. Enllaç químic i classificació.

3. Deformació elàstica i deformació plàstica

4. Fractura dels materials

5. Temperatura i comportament mecànic

6. Descripció de la estructura dels materials

7. Predicció de l'estructura. Diagrames de fases

8. Solidificació

9. Difusió

10. Relació estructura-propietats mecàniques

11. Conformació dels materials metàl·lics

12. Aliatges a base de Cu

13. Aliatges a base de Al

14. Aliatges a base de Fe

15. Processament dels materials ceràmics

16. Propietats dels materials ceràmics

17. Vidres i ceràmiques tradicionals

18. Ciment i formigó

19. Estructura i propietats dels polímers

20. Processament dels polímers i aplicacions

21. Continguts específics de les titulacions

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Prova d'avaluació 5,00 4,00 0 9,00
Resolució d'exercicis 10,00 36,00 0 46,00
Seminaris 3,00 0 0 3,00
Sessió expositiva 0 42,00 30,00 72,00
Sessió pràctica 11,00 1,00 0 12,00
Tutories de grup 0 0 3,00 3,00
Tutories individuals 2,00 0 3,00 5,00
Total 31,00 83,00 36,00 150

Bibliografia

 • Roura i Grabulosa, Pere (DL 2008 ). Apunts de fonaments de ciència de materials (2a ed.). Girona: Universitat de Girona. Departament de Física. Recuperat 11-07-2011, a http://hdl.handle.net/10256/784
 • Callister, William D. (1995 ). Introducción a la ciencia e ingeniería de los materiales . Barcelona [etc.]: Reverté. Catàleg
 • Callister, William D. (1994 ). Materials science and engineering : an introduction (3rd ed.). New York [etc.]: Wiley & Sons. Catàleg
 • Askeland, Donald R (cop. 2001 ). Ciencia e ingeniería de los materiales . Madrid: International Thomson Editores. Catàleg
 • Ashby, M. F (2005-2006 ). Engineering materials (3rd ed.). Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann. Catàleg
 • Ashby, M. F (2008-2009 ). Materiales para ingeniería . Barcelona [etc.]: Reverté. Catàleg
 • Mangonon, Pat L (2001 ). Ciencia de materiales : selección y diseño . México [etc.]: Prentice Hall. Catàleg
 • Smith, William F.|q(William Fortune) (cop. 1998 ). Fundamentos de la ciencia e ingeniería de materiales . Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Shackelford, James F (1995 ). Ciencia de materiales para ingenieros . México [etc.]: Prentice Hall Hispanoamericana. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Pràctiques de laboratori 1) Sessions de 1h50m que es desenvoluparan al laboratori docent.

2) L'avaluació consistirà en l'elaboració d'un informe a partir d'un qüestionari.

3) Les pràctiques són no recuperables.

4) L’assistència a les pràctiques és obligatòria.

5) Els continguts de pràctiques poden entrar a l'examen final.

6) Hi ha publicada una normativa específica de les pràctiques al Moodle de l'assignatura.
20 No
Activitats Proposades a l'Aula (APA) Es proposaran exercicis o qüestions que es resoldran individualment en format Moodle. La puntuació de les APAs correspon a un 15% de la nota total de l'assigantura.
15 No
Prova Final
1) Prova escrita amb qüestions de teoria, problemes i pràctiques.

2) Els continguts avaluats correspondran a tota la matèria impartida durant el curs.

3) La prova inclou una primera pregunta sobre vocabulari de Ciència dels Materials. Si el resultat d’aquesta pregunta-qüestionari és inferior a 6 sobre 10, la nota de la prova serà suspèsa i igual a 2/3 de la nota del qüestionari.

4) La prova final serà recuperable, prova de recuperació, durant el període establert al calendari acadèmic.
65

Qualificació

1.-AVALUACIÓ CONTINUADA:
1.1) Les Activitats Proposades a l'Aula (APA) valen un total de 15% de la nota final.
1.2) La puntuació de les pràctiques de laboratori equival a un 20% de la nota final. L'assistència a les pràctiques és OBLIGATÒRIA. Una falta no justificada comportarà la qualificació de No Presentat a l'acta de l'assignatura.
1.3) La Prova Final de l'assignatura correspon a un 65% de la nota final. Contindrà un qüestionari sobre vocabulari eliminatori, preguntes conceptuals i exercicis procedimentals. Els continguts són els del llibre d'apunts, desenvolupats a les sessions de teoria, problemes i pràctiques.
1.4) Per a poder fer la mitjana de totes les activitats d’avaluació és necessari tenir una nota mínima de la Prova Final de 4. En cas contrari constarà la nota de la Prova Final com a puntuació de l'assignatura.
1.5) L’estudiant que no superi l'assigantura podrà presentar-se a la Prova de Recuperació. Aquesta prova te el mateix format i caracteristiques que la Prova Final.

2.-AVALUACIÓ ÚNICA:
2.1) L'assistència a les pràctiques és obligatòria. L’estudiant desenvoluparà les activitats proposades per a TOTES les pràctiques de laboratori en format presencial. L’incompliment d’aquest requisit comportarà la qualificació de NO Presentat.
2.2) La Prova Final de l'assignatura correspon al 100% de la nota final. Serà igual a la Prova Final de l’avaluació continuada més algun exercici relacionat amb les pràctiques de laboratori. Ponderació: 80% teoria i problemes + 20% qüestió pràctiques.
2.3) En el cas que la puntuació no arribi a 5, l'estudiant té dret a la Prova de Recuperació amb els continguts, criteris d'avaluació i de qualificació que els indicats anteriorment en la Prova Final en la modalitat d'Avaluació Unica.

3.- PROVA DE RECUPERACIÓ (Avaluació continuada):
Els continguts de la Prova de Recuperació seran equivalents als de la Prova Final. L’examen inclou,també, una primera pregunta sobre vocabulari de Ciència dels Materials. Si el resultat d’aquesta pregunta-qüestionari és inferior a 6 sobre 10, la nota de la prova de recuperació (i de l'acta) serà suspès i igual a 2/3 de la nota del qüestionari. També es compleixen, per aquesta prova, les condicions per fer mitjana amb les altres activitats avaluables, és a dir, una nota mínima de 4 a la Prova de Recuperació.

4.- SABER SER i ESTAR
4.1) Si durant la realització de la Prova Final o de la Prova de Recuperació, per qualsevol modalitat d'avaluació, s’utilitzen apunts, formularis, calculadores o dispositius amb capacitat d’emmagatzematge sense permís explícit del professor, la qualificació de la prova serà zero.
4.2) Si en qualsevol tipus d'activitat acadèmica es detecten actuacions fraudulentes (utilització d'informació sense autorització, utilització d'informació falsa, utilització de dispositius no autoritzats, suplantació de la identitat, plagis totals o parcials, compra i venda de proves, pràctiques i treballs, etc) l'estudiantat implicat suspendrà automàticament l'assignatura. En funció del tipus d'acte fraudulent la Direcció de l'Escola iniciarà els procediments adients d'acord amb la Llei 3/2022 de 24 de febrer de Convivència Universitària (https://www.boe.es/eli/es/l/2022/02/24/3)”.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Avaluació continuada:
a) L'estudiant no es presenta a la prova final o de recuperació,
b) L'estudiant falta una o més de les pràctica de laboratori,

Avaluació única:
a) L'estudiant no es presenta a la prova final o de recuperació,
b) L'estudiant falta una o més de les pràctica de laboratori

Per a sol·licitar la justificació d'una falta a una PROVA o activitat avaluable o una pràctica de laboratori, cal indicar el motiu i presentar la corresponent documentació acreditativa. L'acceptació no serà automàtica sinó que es farà una valoració en funció dels motius i la documentació presentada. Les causes de justificació de l'absència són les recollides en la normativa corresponent de l'EPS.


RECORDEU:
La qualificació No Presentat gasta una convocatòria. Si no podeu realitzar l'assignatura bé, millor que anul·leu la convocatòria.

Avaluació única:
El sistema d’avaluació de l’EPS - UdG és, de manera general, l'avaluació continuada.
Per acollir-se a l'avaluació única, cal fer la corresponent sol·licitud segons mitjans i període que estableixi l’EPS.
Si es tria l’avaluació única:
- És obligatoria l'assistència i l'elaboració de TOTES les pràctiques de laboratori. Una falta no justificada comportarà la qualificació de No Presentat a l'acta de l'assignatura.
- NO seran avaluats de CAP activitat d'AVALUACIÓ continuada proposades al llarg del curs.
- L'avaluació de les practiques de laboratori es realitzarà a l’examen final de l'assignatura.
- La nota de la prova final ha de ser com a mínim de 5 per poder aprovar l'assignatura.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories es realitzaran presencialment, prèvia cita amb el professor, als espais habilitats de l'EPS. No obstant, també es podran realitzar virtualment si el propfessor ho considera oportú.

Les tutories individuals: es sol·licitaran al professor via email.

Hi poden haver:
Tutories col·lectives o grupals: Es poden fer per videoconferència i dins d'un horari establert pels professors i fora de l'horari d'assistència presencial. Els grups seran màxim de 15 alumnes. Si s'excedeix d'aquest nombre el professor assignarà un altre horari.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l’estudiantat es realitzarà presencialment i virtualment i s’utilitzarà el fòrum d’avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.
Si hi ha qualsevol incidència, cal que els alumnes la vehiculin a través dels delegats/des. La incidència es farà arribar en primera instància als professors de teoria, i posteriorment, si no hi ha acord es podrà fer arribar al coordinador. En cap cas s’acceptarà un salt en la cadena de reclamació.

Assignatures recomanades

 • Fonaments de física 1
 • Fonaments de química

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.