Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Escola de Doctorat

Tesis cotutelades

Una tesi doctoral pot ser cotutelada entre la UdG i una universitat estrangera, mitjançant conveni, amb l’objectiu de crear i desenvolupar la cooperació científica entre equips de recerca d’ambdues institucions i facilitar la mobilitat dels doctorands i doctorandes.

La normativa relativa a les tesis cotutelades es troba recollida a l’Article 8.4 del Text refós de la normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la Universitat de Girona

Procediment

L'estudiant expressa al seu director de tesi de la UdG la voluntat de portar a terme una tesi cotutelada.

El director de tesi que vulgui dirigir una tesi cotutelada és considerat el promotor i és el responsable de la redacció del conveni.

L’estudiant, obligatòriament ha de tenir la preinscripció feta dins els períodes establerts en el calendari dels estudis de Doctorat i complir els requisits d’accés per ser admès en un Programa de Doctorat de la UdG.

El promotor redacta i acorda el conveni de cotutela amb l’altra universitat.

L’Escola de Doctorat posa a disposició dels promotors el model de conveni de cotutela que es pot trobar en diversos idiomes (català, castellà, anglès i francès) a l’apartat “Documents”. Aquest document recull les condicions que cal acordar per portar a terme un conveni de cotutela a la UdG.

També és possible utilitzar el model de conveni que faciliti l'altra universitat. En aquest cas, el termini de tramitació probablement s'allargarà, ja que s’haurà de comprovar que el redactat reculli les condicions que cal acordar per portar a terme un conveni de cotutela a la UdG. 

L'Escola de Doctorat, tot i que no s'encarrega ni de l'elaboració ni de la complementació de les propostes de conveni sobre les plantilles documentals, acompanya al/a la promotor/a en el seguiment dels convenis, a fi que aital conveni segueixi els passos establerts per a la revisió per part de l'assessoria jurídica i la signatura de totes les parts implicades.

El promotor presenta a l’Escola de Doctorat una sol·licitud per tramitar el conveni de cotutela.

La documentació que ha d’adjuntar és la següent:

  • Proposta de conveni de cotutela (redactat i emplenat)

 

L’Escola de Doctorat remet el Full de control i la Proposta de conveni de cotutela a la Comissió Acadèmica del Programa de doctorat per tal que n’autoritzi la tramitació.

La Comissió Acadèmica del Programa de doctorat dona fe de la idoneïtat acadèmica dels directors (compleixen els requisits exigits a la normativa de l’Escola de Doctorat de la UdG i compten amb l'expertesa científica necessària per la supervisió del tema de tesi) i comprova que la llengua de redacció de la tesi sigui l’adequada; i en materialitza l'autorització amb la signatura del Coordinador o Coordinadora de la Comissió en el Full de control.

Posteriorment el Director de l’Escola de Doctorat en dona el seu vist i plau també signant el Full de control.

El Full de control és el document que recull els vistiplaus necessaris per iniciar un conveni de cotutela (es pot trobar a l’apartat “Documents”). L'Escola de Doctorat l'emplena i en gestiona les signatures a través del Portasignatures.

L’Escola de Doctorat envia la proposta de conveni juntament amb el full de control (signat pel promotor, la Comissió Acadèmica i el director de l’Escola de Doctorat) a la Secretaria General que s’encarrega de fer-los arribar a l’Assessoria Jurídica per a la seva revisió.

L’Assessoria Jurídica revisa el conveni. En el cas de que s’hagi de fer alguna esmena, l’Assessoria Jurídica envia les seves indicacions al promotor UdG del conveni, perquè adapti el conveni segons els seus requeriments i l’enviï novament a la Secretaria General, amb còpia a l’Escola de Doctorat.

L’Escola de Doctorat gestiona les signatures de la UdG, i el promotor del conveni gestiona les signatures de l’altra institució.

La tesi pot defensar-se en qualsevol de les universitats que participin en la cotutela.

Opció 1. Defensa de la tesi a la UdG

La defensa de la tesi es fa seguint la normativa de la UdG

Opció 2. Defensa de la tesi a l’altra universitat - Cal dipositar la tesi doctoral a la UdG abans de ser defensada a l’altra universitat.

En el cas que la tesi no es defensi a la UdG, un cop aprovada la composició del tribunal per part de l’altra universitat, l’estudiant ha de presentar a l’Escola de Doctorat la documentació següent:

a) un fitxer electrònic amb el contingut íntegre de la tesi, preferentment en format PDF, o en algun dels altres formats admesos per la Universitat

b) l’autorització per utilitzar el CV electrònic extret de l’aplicació de gestió de currículums vigent a la UdG

c) el document d’aprovació de la composició del tribunal per part de l’altra universitat (es té en compte que la composició s’ha d’ajustar a la legislació aplicable a la universitat on es fa la defensa de la tesi)

d) l’autorització de la lectura a l’altra universitat.

Abans de la defensa de la tesi, l’Escola de Doctorat ha de posar la documentació esmentada a disposició de la comissió acadèmica del programa de doctorat que en un termini màxim de 30 dies hàbils ha d’autoritzar, si ho considera convenient, la defensa de la tesi doctoral en l’altra Universitat. En cas que la comissió acadèmica del programa de doctorat no autoritzés la lectura, el doctorand no podrà sol·licitar el títol de doctor per la UdG.

Un cop defensada la tesi, el doctorand o doctoranda rebrà un correu electrònic de la Secretaria Acadèmica de l’Escola de Doctorat on se l’informarà del Tancament d'expedient per superació de la tesi doctoral.

A partir d’aquest moment podrà sol·licitar electrònicament el títol acadèmic i el suplement europeu al títol (SET) corresponents. Ho podrà fer accedint a l’apartat de Tràmits de la Secretaria en Xarxa (La meva UdG > Personal > Expedient > Tràmits). Haurà de triar l’expedient corresponent al desplegable superior i iniciar el tràmit “Sol·licitud de títol acadèmic de doctor/a i suplement europeu al títol”

Documents

Per a la signatura d’un conveni de cotutela es requereixen dos documents:

FAQ'S

Tot director de tesi que vulgui dirigir una tesi cotutelada és el responsable de la redacció del conveni i és considerat el promotor d’aquest conveni.

L’Escola de Doctorat posa a disposició dels promotors el model de conveni de cotutela que es pot trobar en diversos idiomes (català, castellà, anglès i francès) a l’apartat “Documents”. Aquest document recull les condicions que cal acordar per portar a terme un conveni de cotutela a la UdG.

També és possible utilitzar el model de conveni que faciliti l'altra universitat. En aquest cas, el termini de tramitació probablement s'allargarà, ja que s’haurà de comprovar que el redactat reculli les condicions que cal acordar per portar a terme un conveni de cotutela a la UdG. 

L'Escola de Doctorat, tot i que no s'encarrega ni de l'elaboració ni de la complementació de les propostes de conveni sobre les plantilles documentals, acompanya al/a la promotor/a en el seguiment dels convenis, a fi que aital conveni segueixi els passos establerts per a la revisió per part de l'assessoria jurídica i la signatura de totes les parts implicades.

El conveni de cotutela s’haurà de signar durant el primer any de tesi

Atès que la tramitació del conveni pot durar varis mesos, és recomanable iniciar els tràmits amb suficient antelació.

En el moment de signatura del conveni, el doctorand o doctoranda haurà d’haver formalitzat la preinscripció i s’haurà de matricular, si encara no ho ha fet, en ambdues universitats.

El doctorand o doctoranda:

  • Haurà de reunir els requisits exigits per a l’accés a cadascun dels programes de doctorat d’ambdues universitats

La preinscripció a la UdG serà obligatòria per tal de verificar el compliment d’aquests requisits. La preinscripció al programa de doctorat es pot fer en les dates establertes per calendari acadèmic, pas previ a l'admissió al programa de doctorat per part de la Comissió Acadèmica corresponent i posteriorment poder-se matricular.

  • Tindrà l’obligació de matricular-se en ambdues universitats, cada curs acadèmic, durant tot el temps de vigència de la cotutela, d'acord amb les respectives normatives acadèmiques.

Haurà d’abonar l’import total de la matrícula a la universitat en la que es defensarà la tesi o, si s’acorda abonar-la de manera intermitent i alternativa en ambdues universitats, s’hauran d’especificar els cursos acadèmics.

En la universitat en la que no es defensarà la tesi (i si no s’ha especificat de manera diferent), el doctorand o doctoranda només haurà d’abonar la part de la matrícula corresponent a les taxes administratives, és a dir, quedarà exempt d’abonar l’import de la taxa de tutela acadèmica

Els pagaments a abonar a la UdG es regiran pels preus fixats en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya per a cadascun dels cursos acadèmics de matrícula de l’estudiant.

El doctorand o doctoranda es considerarà de primer any a la UdG en el moment que es matriculi en aquesta universitat per primera vegada. 

El doctorand o la doctoranda de tesi cotutelada haurà de realitzar períodes d’estada alternatius en totes dues universitats. Aquestes es duran a terme d’acord amb els requisits científics i les condicions de preparació de la tesi, amb autorització prèvia dels directors o directores.

El temps d’estada mínim a cadascuna de les universitats no podrà ser inferior a 6 mesos i es podrà realitzar en un sol període o en més d’un.

Per iniciar el procés de revisió d'una tesi doctoral a la UdG, el doctorand o doctoranda ha d'haver rebut: 

  • Avaluació positiva del seu pla de recerca (informe presentat a la Comissió Acadèmica del respectiu programa de doctorat el primer any de matrícula a la UdG)
  • Avaluació positiva de l'Informe de seguiment (informe presentat a la Comissió Acadèmica del respectiu programa de doctorat cada any a partir del segon any de matricula a la UdG)

La tesi es defensarà només en una de les dues universitats que participin en la cotutela. La defensa de la tesi es farà seguint les condicions especificades a la normativa acadèmica de la universitat en què es dugui a terme, se n’estendrà una sola acta, d’acord amb la documentació reglada de la universitat en què es defensi la tesi, i se n’aportarà còpia compulsada o autèntica a l’altra universitat.

El finançament de les despeses dels membres del tribunal és responsabilitat de la universitat en què aquest actuï.

 

Un cop aprovada la composició del tribunal per part de l’altra universitat l’estudiant haurà de presentar a l’Escola de Doctorat de la UdG la documentació següent:

a) un fitxer electrònic amb el contingut íntegre de la tesi, preferentment en format PDF, o en algun dels altres formats admesos per la Universitat,

b) l’autorització per utilitzar el CV electrònic extret de l’aplicació de gestió de currículums vigent a la UdG,

c) el document d’aprovació de la composició del tribunal per part de l’altra universitat (es té en compte que la composició s’ha d’ajustar a la legislació aplicable a la universitat on es fa la defensa de la tesi), i

d) l’autorització de la lectura a l’altra universitat.

Enllaç a la informació del tràmit https://www.udg.edu/ca/estudia/Tramits-normatives-i-preus/tramits/detall?id=20

Abans de la defensa de la tesi, l’Escola de Doctorat ha de posar la documentació esmentada a disposició de la Comissió Acadèmica del programa de doctorat, que en un termini màxim de 30 dies hàbils ha d’autoritzar, si ho considera convenient, la defensa de la tesi doctoral en l’altra Universitat. En cas que la Comissió Acadèmica del programa de doctorat no autoritzés la lectura, el doctorand no podrà sol·licitar el títol de doctor per la UdG

Amb el vistiplau de la Comissió Acadèmica del programa de doctorat, i un cop defensada la tesi, el director o directora de la tesi pertanyent a la UdG ha de fer arribar a l’Escola de Doctorat una còpia de la documentació que n’acrediti la lectura, on consti la qualificació atorgada en el sistema vigent en el país de l’altra Universitat, juntament amb l’acta oficial de la UdG que li haurà subministrat l’Escola de Doctorat prèviament a la defensa.

En el cas que la qualificació atorgada pel tribunal sigui la màxima qualificació possible en el sistema vigent en el país de l’altra Universitat, cada un dels membres del tribunal emetrà el seu vot en relació a la concessió o no de la menció “cum laude” per la Universitat de Girona, de forma individual i secreta. A tal efecte, se seguirà el procediment descrit al text refós de la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la Universitat de Girona i es concedirà la menció “cum laude” quan en l’escrutini dels vots emesos la proposta resulti acceptada per unanimitat. Al director o directora de la tesi se li haurà facilitat l’enllaç a una aplicació on poder fer aquesta votació i serà responsable de fer arribar aquest enllaç als membres del tribunal.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.