Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Escola de Doctorat

Pla de millora

A continuació trobareu el pla de millora de l'Escola de Doctorat, permanentment actualitzat, amb els objectius en curs i els tancats durant el darre any.

Informació sobre els plans de millora a la UdG i la seva interpretació
  • 48Objectius en curs
  • 9Objectius tancats el darrer any
  • 89Accions en curs
  • 65Accions tancades dels objectius mostrats

1. Qualitat del programa formatiu

Responsable:
Data prevista:
31-07-2019
Assoliment:
0%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
DOCCHPC
Diagnòstic:
La inexistència a la web d'informació sobre els continguts i els responsables de les línies de recerca que s'ofereixen dificulta l'orientació dels candidats al doctorat en el procés de preinscripció, especialment d'aquells estudiants que procedeixen de fora de la Universitat de Girona.
ACC0001199
Actualitzar la relació de sublínies d'investigació contingudes en cada línia de recerca del programa - 0%
ACC0001204
Actualitzar la relació d'investigadors responsables de cada línia de recerca del programa - 0%
ACC0001212
Incloure a la web la informació sobre les sublínies i els investigadors - 0%

Responsable:
Data de tancament:
02-06-2022
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
DOCQ
Descripció:
Eliminar els cursos "Scientific Communication", "Writing and Presenting a Paper" i "Cerca d'informació, comunicació i difusió de l'activitat científica" dels complements formatius del programa de doctorat en Química
Diagnòstic:
Tal com indicava una de les modificacions requerides a l'avaluació de la sol·licitud de verificació del programa de doctorat en Química, no s'han de considerar com a complements formatius els cursos "Scientific Communication", "Writing and Presenting a Paper" i "Cerca d'informació, comunicació i difusió de l'activitat científica", ja que aquests cursos s'havien inclòs dins de les activitats formatives del programa. En canvi, tal com s'especificava a la memòria de verificació, s'han de considerar com a complements formatius assignatures dels màsters "Master's in Advanced Catalysis and Molecular Modelling" (corresponent al màster que a la memòria de verificació portava per nom "Química sostenible: de la Química Bioinspirada a l'Energia"), "Màster interuniversitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades" i "Màster en Biologia Molecular i Biomedicina".
Valoració:
Modificació de la memòria informada favorablement per AQU.
ACC0001221
Aprovació de la proposta de canvis per la Comissió Acadèmica
Tancada
ACC0001224
Modificació de la memòria un cop el programa estigui acreditat
Tancada

Responsable:
Data prevista:
31-07-2019
Assoliment:
100%
Prioritat
Alta
Titulacions:
DOCCHPC
Descripció:
Ampliar el nombre de línies de recerca vinculades al programa, afegint una línia en Història Antiga i una altra línia en Comunicació Cultural
Diagnòstic:
Atenent a la demanda enregistrada fins l'actualitat i la saturació d'algunes línies, i amb l'objectiu de visualitzar millor la recerca desenvolupada pels grups vinculats al programa de doctorat, es proposa l'addició de dues línies de recerca que no constaven en la memòria de verificació: una línia en Història Antiga i una altra línia en Comunicació Cultural
Valoració:
Després de la visita de la CAE i atès que no s'ha fet cap observació en sentit contrari, de cares a la matrícula del curs 2019-2020 s'ha afegit la línia de recerca en Comunicació cultural i es considera consolidada la línia d'Història Antiga
ACC0001225
Reconèixer la línia de recerca en Història Antiga, implementada en el curs 2017/18
Tancada
ACC0001228
Afegir una nova línia de recerca en Comunicació Cultural
Tancada

Responsable:
Data prevista:
31-07-2022
Assoliment:
0%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
DOCTUR
Diagnòstic:
Tot i que la comunicació entre ambdues universitats és adequada, es considera oportú consolidar‐la a través d'un mínim de dues reunions presencials anuals.
ACC0002183
Realitzar dues reunions anuals (una a la UdG i una a la UIB) - 0%

Responsable:
Data prevista:
28-02-2023
Assoliment:
10%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
La UdG establirà una competència de gènere, única i transversal, d'acord amb el Marc general per a la incorporació de la perspectiva de gènere en la docència universitària AQU Catalunya (2018). http://www.aqu.cat/doc/doc_19381922_1.pdf
Diagnòstic:
Com consta en la Guia d'acreditació de les titulacions de Grau i Màster
Valoració:
Hi ha un esborrany en fase de discussió i s'ha fet una anàlisi de la comptències en les altres universitats de SUC i es poaratà una proposta a la promera comissió d'igualtat per a ser discutida i aprovada.
ACC0002189
Redactar la competència de gènere - 20%
UdG
ACC0002190
Aprovar competència gènere - 0%
UdG

Responsable:
Data de tancament:
02-06-2022
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
DOCTUR
Descripció:
La coordinació del programa de doctorat interuniversitari en turisme és rotatòria i cal tramitar la corresponent modificació de la memòria per fer-ho constar.
Diagnòstic:
El "Conveni de col·laboració entre la Universitat de Girona i la Universitat de les Illes Balears, per a l'organització del programa de doctorat interuniversitari en turisme", en el seu tercer article estableix que "La coordinació del programa és rotatòria i es canviarà cada quatre cursos acadèmics". Havent transcorregut aquest període, la Universitat de les Illes Balears ha expressat el seu interès a assumir la coordinació.
Valoració:
S'ha aprovat la modificació de la memòria en el Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat de 28 de juny de 2021. Modificació de la memòria informada favorablement per AQU el 27 de maig de 2022.
ACC0002709
Elaborar i aprovar la modificació de la memòria fent constar que la coordinació passa de la UdG a la UIB
Tancada
ACC0002710
Trametre la petició de modificació a AQU Catalunya
Tancada

Responsable:
Data prevista:
21-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003048
Revisar i actualitzar el catàleg d'activitats de l'aplicació PGA - 0%
UdG

Responsable:
Data prevista:
31-01-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
DOCMEDAMB, DOCTUR, DOCGENERE, DOCH2O, DOCPSICSQ, DOCEDU, DOCBIOINF, DOCCHPC, DOCQ, DOCPSICEDU, DOCBIOSALUT, DOCARTEDU, DOCDRETECO, DOCTEC
Descripció:
No hi ha cap mecanisme que garanteixi que tots els projectes de tesi amb implicacions o riscos ètics gaudeixin de l'aprovació del Comitè d'ètica i Bioseguretat de la Recerca de la UdG. Sotmetre el projecte al comitè depèn només del criteri del doctorand/a o dels directors de tesi.
ACC0002936
Declaració de riscos ètics en el pla de recerca i verificació de la seva aprovació pel Comitè d'ètica i Bioseguretat en el primer seguiment anual - 0%

Responsable:
Data prevista:
31-01-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Alta
Titulacions:
DOCDRETECO
Descripció:
L'objectiu de millora IAI 1810 aprovat per AQU Catalunya en el marc del procés d'acreditació ha estat rebutjat per AQU Catalunya en el seu informe demanant subsanacions a la memòria modificada. S'elimina de la memòria modificada la millora IAI 1810 que afegia "un nou criteri d'admissió consistent en un Informe d'un investigador del programa de doctorat en disposició d'assumir la direcció o codirecció de la tesi sobre la idoneïtat de la formació del sol•licitant i el seu projecte de recerca."
Diagnòstic:
L'objectiu de millora IAI 1810 aprovat per AQU Catalunya en el marc del procés d'acreditació ha estat rebutjat per AQU Catalunya en el seu informe demanant subsanacions a la memòria modificada. S'elimina de la memòria modificada la millora "un nou criteri d'admissió consistent en un Informe d'un investigador del programa de doctorat en disposició d'assumir la direcció o codirecció de la tesi sobre la idoneïtat de la formació del sol•licitant i el seu projecte de recerca." En aquests nous termes AQU ha informat favorablement la memòria modificada el 27 de maig de 2022. Queda pendent modificar-ho en el web del programa en el qual constava des que AQU Catalunya havia emès l'acreditació favorable. S'espera a tancar el procés d'admissions a fi de no generar confusió.
ACC0003085
Publicar els criteris d'admissió al web del programa en els termes que consten en la memòria informada per AQU - 0%

2. Pertinència de la informació pública

Responsable:
Data prevista:
31-01-2023
Assoliment:
50%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
DOCTUR
Diagnòstic:
Tot i que la llista d'investigadors i el seu perfil està actualitzat, no es presenten agrupats per línies de recerca
ACC0002179
Presentar la informació pública dels investigadors del programa per línies de recerca (UIB) - 50%

Responsable:
Data prevista:
31-01-2023
Assoliment:
50%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
DOCMEDAMB, DOCTUR, DOCGENERE, DOCH2O, DOCPSICSQ, DOCEDU, DOCBIOINF, DOCCHPC, DOCQ, DOCPSICEDU, DOCBIOSALUT, DOCARTEDU, DOCDRETECO, DOCTEC
Descripció:
Dotar l'escola de nous materials per difondre els programes: vídeos i tríptics
Diagnòstic:
A part de la informació als webs de l'Escola i la Universitat convé una infomació fàcilment imprimible en format tríptic, i més visual en format vídeo.
ACC0002803
Elaboració de tríptics trilingües - 75%
ACC0002805
Elaboració de Vídeos - 25%

Responsable:
Data prevista:
31-12-2023
Assoliment:
10%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
Aquest objectiu està condiocionat a la formació que rebran els caps al respecte
ACC0003009
Curs de l'EAP "Línies bàsiques per elaborar cartes de servei" - 10%
UdG

Responsable:
Data prevista:
30-10-2023
Assoliment:
2%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003009
Curs de l'EAP "Línies bàsiques per elaborar cartes de servei" - 10%
UdG
ACC0003016
Definir un nou procés al SGIQ per a la gestió de cartes de servei - 0%
UdG
ACC0003018
Crear cartes de serveis per a col·lectius - 0%
UdG

Responsable:
Data prevista:
17-12-2023
Assoliment:
20%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003034
Integrar el pla HRS4R al pla de millora UdG
Tancada
UdG
ACC0003035
Integrar el pla d'igualtat de gènere al pla de millora UdG - 0%
UdG
ACC0003036
Integrar el pla de llengües al pla de millora UdG - 0%
UdG
ACC0003037
Integrar el pla de gestió d'infraestructures al pla de millora UdG - 0%
UdG
ACC0003045
Publicar el recull de tots els plans institucionals - 0%
UdG

Responsable:
Data prevista:
18-12-2022
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003047
Crear un mapa permanentment actualitzat de responsables dels apartats/planes de la web - 0%
UdG

Responsable:
Data prevista:
31-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003063
Acreditar els processos transversals del SGQ - 0%
UdG

Responsable:
Data prevista:
30-06-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003041
Unificar el seguiment de les queixes independentment del punt d'entrada - 0%
UdG

3. Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat

Responsable:
Data de tancament:
18-02-2022
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
Inexistència d'enquestes ad hoc. No es disposa d'informació sobre la satisfacció del professorat vinculats a la titulació
Valoració:
El curs 2021-2022 s'ha implementat una primera edició amb una participació superior al 40%. s'han difós els resultats entre direccions de centres i departament, administracions i caps de servei i se n'ha fet publicitat a la web
ACC0001131
Participació activa en la comissió d'enquestes d'AQU Catalunya que dissenya aquesta enquestes
Tancada
UdG
ACC0001417
Redacció de la nova enquesta al professorat i del seu procediment d'administració
Tancada
UdG
ACC0001132
Administració de l'enquesta al professorat
Tancada
UdG

Responsable:
Data prevista:
31-07-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
No hi ha un sistema de recollida de l'opinió dels estudiants amb els recursos materials i les instal·lacions docents
Valoració:
Durant el curs 2021-22 no s'ha avançat en aquest objectiu, queda oendent de revisar pel curs 22-23
ACC0001133
Establir una sistemàtica de recollida d'informació de la satisfacció dels estudiants amb els recursos materials i les instal·lacions - 0%
UdG
ACC0001134
Administració de l'enquesta - 0%
UdG

Responsable:
Data de tancament:
06-05-2022
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
Fruit del replantajament que ha fet AQU sobre centralitzar la responsabilitat de la millora continua de les titulacions a nivell de centre i de les recomenacions dels informes d'acreditació sobre la necessitat d'adaptar i implementar el SGIQ a nivell de centre
Valoració:
S'ha fet un nou manual, política, pla i revisat tots els processos transversals de la UdG
ACC0001272
Aprovació d'un nou Manual dels Sistemes de Gestió de la Qualitat de la Universitat de Girona
Tancada
UdG
ACC0001395
Aprovació P0101 Millora continua
Tancada
UdG
ACC0001628
Aprovació P0102 Revisió del sistema
Tancada
UdG
ACC0001433
Aprovació P0103 Gestió d'incidències, suggeriments i reclamacions
Tancada
UdG
ACC0001434
Aprovació P0201 Disseny i verificació de titulacions
Tancada
UdG
ACC0001435
Aprovació P0202 Seguiment i millora de titulacions
Tancada
UdG
ACC0001436
Aprovació P0203 Modificació de titulacions
Tancada
UdG
ACC0001437
Aprovació P0204 Acreditació de titulacions
Tancada
UdG
ACC0001438
Aprovació P0205 Extinció de titulacions
Tancada
UdG
ACC0001439
Aprovació P0301 Elaboració i aprovació dels plans docents
Tancada
UdG
ACC0001440
Aprovació P0302 Disseny d'assignatures
Tancada
UdG
ACC0001442
Aprovació P0401 Promoció a futurs estudiants
Tancada
UdG
ACC0001443
Aprovació P0402 Admissió i matrícula d'estudiants
Tancada
UdG
ACC0001444
Aprovació P0403 Admissió i matrícula d'estudiants de màster
Tancada
UdG
ACC0001446
Aprovació P0502 Orientació professional
Tancada
UdG
ACC0001447
Aprovació P0601 Creació i publicitat de places de mobilitat
Tancada
UdG
ACC0001450
Aprovació P0602 Contractació i acollida del PDI
Tancada
UdG
ACC0001448
Aprovació P0603 Organització de fluxos de sortida d'estudiants de la UdG
Tancada
UdG
ACC0001449
Aprovació P0701 Contractació i acollida del PDI
Tancada
UdG
ACC0001396
Aprovació P0703 Formació PDI
Tancada
UdG
ACC0001451
Aprovació P0704 Avaluació del PDI
Tancada
UdG
ACC0001452
Aprovació P0705 Formació del PAS
Tancada
UdG
ACC0001453
Aprovació P0801 Millora de les instal·lacions
Tancada
UdG
ACC0001581
Aprovació P0802 Contractació i seguiment dels serveis a estudiants
Tancada
UdG
ACC0001454
Aprovació P0901 Enquestes docència
Tancada
UdG
ACC0001456
Aprovació P0902 Enquestes a titulats/-ades
Tancada
UdG
ACC0001457
Aprovació P0903 Enquestes d'inserció
Tancada
UdG
ACC0001455
Aprovació P0904 Enquestes al professorat
Tancada
UdG
ACC0001458
Aprovació P0905 Publicació d'indicadors per titulacions i rànkings
Tancada
UdG
ACC0001459
Aprovació P1001 Publicació informació web
Tancada
UdG
ACC0001460
Aprovació P1002 Comunicació corporativa
Tancada
UdG

Responsable:
Data prevista:
31-07-2023
Assoliment:
3%
Prioritat
Alta
Titulacions:
DOCMEDAMB, DOCTUR, DOCGENERE, DOCH2O, DOCPSICSQ, DOCEDU, DOCBIOINF, DOCCHPC, DOCQ, DOCPSICEDU, DOCBIOSALUT, DOCARTEDU, DOCDRETECO, DOCTEC
Diagnòstic:
Fruit del replantajament que ha fet AQU sobre centralitzar la responsabilitat de la millora continua de les titulacions a nivell de centre i de les recomenacions dels informes d'acreditació sobre la necessitat d'adaptar i implementar el SGIQ a nivell de centre
ACC0001157
Revisió progressiva dels procediments del SGIQ institucional i adaptació a nivell del centre - 0%
ACC0001158
Revisió dels procediments del SGIQ d'abats general de la UdG - 10%
ACC0002921
Definició de la política de qualitat de l'Escola de doctorat - 0%

Responsable:
Data de tancament:
20-06-2022
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Descripció:
Es pretén utilitzar el Servicenow per la tramitació i control del procés de seguiment de titulacions a partir d'aquest any.
Valoració:
S'ha digitalitzat i executat el primer any satisfactòriament
ACC0002815
Desenvolupar al SN
Tancada
UdG
ACC0002816
Implantar el procés de seguiment el primer any
Tancada
UdG

Responsable:
Data prevista:
01-06-2023
Assoliment:
75%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
Es pretén utilitzar el Servicenow per la tramitació i control del procés de disseny i verificació de titulacions a partir d'aquest any.
Valoració:
Es posposa per saturació degut als canvis legislatius
ACC0002912
Desenvolupar al SN - 80%
UdG
ACC0002913
Implantar el procés de disseny i verificació per les primeres titulacions - 70%
UdG

Responsable:
Data prevista:
30-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
La formació dels caps de servei i administradors està prevista dins l'any 2023
ACC0002996
Formació dels administradors en l'ús del ServiceNow - 0%
UdG
ACC0002997
Formació dels caps de servei en l'ús del ServiceNow - 0%
UdG
ACC0002998
Identificar les actuacions del pla de millora que corresponguin a l'administració - 0%
UdG

Responsable:
Data prevista:
31-12-2023
Assoliment:
73%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
La incorporació de les tècniques de qualitat i les reunions trimestrals han millorat el suport metodològic
ACC0002999
Revisar el procediments del marc VSMA per incorporar una tasca d'assessorament inicial - 0%
UdG
ACC0003000
Establir calendari de reunions trimestrals amb les TQ de centre
Tancada
UdG
ACC0003001
Informatització del processos del marc VSMA - 40%
UdG

Responsable:
Data prevista:
20-06-2023
Assoliment:
30%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0002996
Formació dels administradors en l'ús del ServiceNow - 0%
UdG
ACC0002997
Formació dels caps de servei en l'ús del ServiceNow - 0%
UdG
ACC0003005
Incorporar formació del nou marc normatiu relacionat amb la qualitat de les titulacions - 0%
UdG
ACC0003006
Curs del pla del formació del PAS 2022: "Diagramació de processos" adreçat a les tècniques de qualitat
Tancada
UdG
ACC0003007
Curs del pla del formació del PAS 2022: "Interpretació de processos, nivell inicial" adreçat a les tècniques de qualitat i a caps d'unitat
Tancada
UdG
ACC0003008
Curs del pla del formació del PAS 2022: "Transparència i accés a la informació" adreçat a tot el PAS - 0%
UdG
ACC0003009
Curs de l'EAP "Línies bàsiques per elaborar cartes de servei" - 10%
UdG

Responsable:
Data prevista:
30-06-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003013
Impartir un curs de formació en l'àmbit de qualitat per a l'estudiantat - 0%
UdG

Responsable:
Data prevista:
30-06-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003013
Impartir un curs de formació en l'àmbit de qualitat per a l'estudiantat - 0%
UdG
ACC0003014
Afegir informació a la plana web dels centres sobre el paper de l'estudiantat en gestió de qualitat: CQC i CAI - 0%
UdG

Responsable:
Data prevista:
21-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003019
Incorporar indicadors calculats a l'eina de gestió del pla de millora - 0%
UdG

Responsable:
Data prevista:
21-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003020
Disposar d'un Datawarehouse - 0%
UdG
ACC0003021
Establir un procediment per demanar el calcul d'indicadors ad-hoc - 0%
UdG

Responsable:
Data prevista:
01-01-2024
Assoliment:
40%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003029
Fer panell pel procés P0201 Verificació - 50%
UdG
ACC0003030
Fer panell pel procés P0202 Seguiment - 50%
UdG
ACC0003031
Fer panell pel procés P0203 Modificació - 0%
UdG
ACC0003032
Fer panell pel procés P0204 Acreditació
Tancada
UdG
ACC0003033
Fer panell pel procés P0205 Extició - 0%
UdG

Responsable:
Data prevista:
30-12-2023
Assoliment:
25%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003022
Creació d'un grup de treball per a la definició del projecte del datawarehouse - 80%
UdG
ACC0003023
Licitar l'adquisició de l'eina que suportarà el datawarehouse - 20%
UdG
ACC0003024
Integració de l'eina amb els aplicatius corporatius - 0%
UdG
ACC0003025
Formació sobre l'ús del datawarehouse - 0%
UdG

Responsable:
Data de tancament:
25-01-2023
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'ha analitzat la situació de desenvolupament del SN i es decideix amb la gerència i el VR mantenir l'aposta del SN vist la implantació del sistema i l'acceptació per part dels ususaris
ACC0003042
Analitzar les opcions tecnològiques per implementar la solució
Tancada
UdG

Responsable:
Data prevista:
31-01-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003043
Establir una sistemàtica per incorporar com objectius o accions de millora les propostes de la plataforma SOM - 0%
UdG
ACC0003044
Establir una sistemàtica per incorporar com objectius o accions de millora els suggeriments del formulari QSF - 0%
UdG

Responsable:
Data prevista:
20-06-2023
Assoliment:
25%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003034
Integrar el pla HRS4R al pla de millora UdG
Tancada
UdG
ACC0003035
Integrar el pla d'igualtat de gènere al pla de millora UdG - 0%
UdG
ACC0003036
Integrar el pla de llengües al pla de millora UdG - 0%
UdG
ACC0003037
Integrar el pla de gestió d'infraestructures al pla de millora UdG - 0%
UdG

Responsable:
Data prevista:
21-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003020
Disposar d'un Datawarehouse - 0%
UdG
ACC0003046
Incorporar al projecte de datawarehouse l'actualització automatitzada del portal de transparència - 0%
UdG

Responsable:
Data prevista:
31-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003055
Ampliar la informació de les sortides dels processos, identificant plantilles i repositoris - 0%
UdG

Responsable:
Data prevista:
30-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003056
Crear un procés nou per gestionar la participació en rànquings universitaris - 0%
UdG
ACC0003057
Crear un nou procés per a la gestió de la carrera professional del PAS - 0%
UdG
ACC0003058
Crear un nou procés per gestionar la comunicació mitjançant xarxes socials - 0%
UdG
ACC0003059
Crear un procés d'enquestes al PAS - 0%
UdG
ACC0003060
Afegir al model de SGQ un procés d'acollida dels estudiants - 0%
UdG
ACC0003061
Crear un procés d'acollida del PDI - 0%
UdG
ACC0003062
Crear un procés d'acollioda del PAS - 0%
UdG

Responsable:
Data prevista:
31-03-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003056
Crear un procés nou per gestionar la participació en rànquings universitaris - 0%
UdG
ACC0003064
Crear una pàgina web de resultats en rànquings - 0%
UdG

Responsable:
Data prevista:
21-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003078
Establir un servei d'assessorament metodològic per al disseny de titulacions - 0%
UdG
ACC0003079
Incloure formació sobre disseny de titulacions al pla de formació del PDI - 0%
UdG

Responsable:
Data prevista:
30-03-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003083
Redactar uns nous objectius per al procés P0102 - 0%
UdG
ACC0003084
Aprovar la nova versió del procés P0102 - 0%
UdG

4. Adequació del professorat al programa formatiu

Responsable:
Data prevista:
31-07-2022
Assoliment:
66%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
DOCARTEDU, DOCBIOINF, DOCBIOSALUT, DOCCHPC, DOCDRETECO, DOCEDU, DOCGENERE, DOCH2O, DOCMEDAMB, DOCPSICEDU, DOCPSICSQ, DOCQ, DOCTEC, DOCTUR
Diagnòstic:
La Universitat de Girona, a través de l'Àrea de Comunicació i Relacions Institucionals (ACRI), assisteix cada any a un bon nombre de fires internacionals per tal de difondre la seva oferta formativa en graus i màsters. En aquests moments, no es disposa d'informació en forma de díptics o tríptics que es puguin entregar als estudiants internacionals que puguin estar interessats en els programes de doctorat que ofereix la Universitat de Girona. Es tracta de millor la difusió dels programes de doctorat amb l'objectiu de captar talent doctoral a nivell internacional. D'altra banda, la internacionalització en sentit més ampli també inclou aspectes com les mencions internacionals i els convenis de cotutela, que són aspectes qualitatius dels programes cada vegada tinguts més en compte que, al parer de diversos CAE en el procés d'acreditació, cal fomentar.
ACC0001176
Redacció del díptic/tríptic per part de les Comissions Acadèmiques dels programes de doctorat
Tancada
ACC0001922
Agilitzar els procediments administratius de les cotuteles - 0%
ACC0002722
Fer reunions informatives a directors de tesi
Tancada

Responsable:
Data de tancament:
02-06-2022
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
DOCCHPC
Descripció:
Modificar la relació de professorat vinculat al programa de doctorat en Ciències Humanes, del Patrimoni i de la Cultura
Diagnòstic:
Els canvis en el professorat han comportat una modificació de la plantilla superior al 25% respecte a la plantilla inclosa en la memòria de verificació. És per això que el personal acadèmic integrant del programa de doctorat en Ciències Humanes, del Patrimoni i de la Cultura s'ha de sotmetre al procés de modificació.
Valoració:
La modificació de la memòria ha estat informada favorablement per AQU el 27 de maig de 2022.
ACC0001230
Aprovació de la proposta de canvis per la Comissió Acadèmica
Tancada
ACC0001231
Modificació de la memòria un cop el programa estigui acreditat
Tancada

Responsable:
Data de tancament:
02-06-2022
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
DOCQ
Descripció:
Modificar el professorat vinculat al programa de doctorat en Química
Diagnòstic:
Els canvis en el professorat han comportat una modificació de la plantilla superior al 25% respecte a la plantilla inclosa en la memòria de verificació. És per això que el personal acadèmic integrant del programa de doctorat en Química s'ha de sotmetre al procés de modificació. A més, també es demana que es considerin com a tutors els investigadors incorporats al programa durant el quinquenni i que compleixen els requisits per a tenir aquest rol.
Valoració:
Modificació de la memòria informada favorablement per AQU.
ACC0001245
Aprovació de la proposta de canvis per la Comissió Acadèmica
Tancada
ACC0001246
Modificació de la memòria un cop el programa estigui acreditat
Tancada

Responsable:
Data de tancament:
24-05-2022
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
DOCQ
Descripció:
Incloure un professor estranger en les comissions de seguiment dels estudiants del programa de doctorat en Química
Diagnòstic:
Fins al moment, les comissions de seguiment dels doctorands han estat formades exclusivament per membres de la Comissió. És per això que es proposa incloure un professor estranger en aquestes comissions.
Valoració:
Durant els cursos 2020-21 i 2021-22, en les comissions de seguiment dels estudiants de primer i segon curs hi ha participat un professor estranger.
ACC0001247
Aprovació per la Comissió Acadèmica de la presència d'un professor estranger en les comissions de seguiment dels estudiants
Tancada
ACC0001248
Incorporació d'un professor estranger en les comissions de seguiment dels estudiants
Tancada

Responsable:
Data prevista:
31-07-2021
Assoliment:
0%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
DOCEDU
Diagnòstic:
La xifra de doctors internacionals que han participat fins ara als tribunals de tesi és baixa. Malgrat es preveu que en els propers anys millori, es valora la necessitat d'emprendre accions paral∙leles per millorar‐la.
ACC0002165
Fer una reunió anual informativa pel professorat i els doctorands sobre possibilitats i avantatges d'internacionalització de tesis - 0%

Responsable:
Data prevista:
31-07-2022
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
DOCBIOSALUT
Diagnòstic:
El programa compta amb pocs experts internacionals implicats en la direcció o en els tribunals de tesis i el percentatge de tesis amb Menció Internacional és baix. Cal fomentar l'interés dels directors i estudiants en internacionalitzar les tesis i faculitar al màxim l'accés dels estudiants a beques que els permetin realitzar una estada internacional.
Valoració:
Amb aquest objectiu es dona resposta a la millora obligatòria "Tomar medidas para incentivar la movilidad de los doctorandos y de los directores de tesis."
ACC0002272
Enviament de correus electrònics per fomentar l'interès dels directors per implicar professorat d'universitats estrangeres en la direcció, revisió i tribunals - 0%
ACC0002273
Emfatitzar l'interès de realitzar estades en centres de recerca estrangers i obtenir la Menció Internacional en les reunions amb els estudiants - 0%

Responsable:
Data prevista:
31-03-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003049
Anàlisi de les necessitats de CPD dels grups de recerca - 0%
UdG

Responsable:
Data prevista:
31-07-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003077
Revisar la política d'investigador actiu - 0%
UdG

Responsable:
Data prevista:
31-12-2022
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003076
Definir un procés per a la gestió de les convocatòries de xarxes d'universitats - 0%
UdG

Responsable:
Data prevista:
30-04-2023
Assoliment:
50%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Descripció:
- Revisió del pla d'acollida en la incorporació de nou PDI (tenir en compte les diferents tipologies i nacionalitats) - Incloure referència a la formació bàsica o obligatòria
ACC0003134
Actualització del pla d'acollida del PDI - 50%
UdG

5. Eficàcia dels sistemes de suport a l'aprenentatge

Responsable:
Data prevista:
31-07-2020
Assoliment:
50%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
DOCQ
Descripció:
Incentivar que els estudiants del programa de doctorat en Química responguin les enquestes
Diagnòstic:
El nombre de respostes rebudes a les enquestes de 2n any i un cop finalitzat el doctorat ha estat mot baix. És per això que la Comissió Acadèmica del programa de doctorat en Química es proposa incentivar als estudiants a què responguin les enquestes.
ACC0001249
Informar als estudiants i demanar que contestin les enquestes - 50%

Responsable:
Data prevista:
31-07-2021
Assoliment:
100%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
DOCARTEDU, DOCBIOINF, DOCBIOSALUT, DOCCHPC, DOCDRETECO, DOCEDU, DOCGENERE, DOCH2O, DOCMEDAMB, DOCPSICEDU, DOCPSICSQ, DOCQ, DOCTEC, DOCTUR
Descripció:
Assegurar el total desplegament del Programa de Suport a les Persones amb Discapacitat de la UdG en l'àmbit del doctorat
Diagnòstic:
La normativa d'ordenació acadèmica i els serveis de l'Escola de Doctorat encara tenen pocs canals formalitzts i normes per assegurar que els doctorands amb alguna discapacitat puguin realitzar el doctorat en les mateixes condicions com ho fa qualsevol altre doctorand.
ACC0001603
Allargar la durada dels estudis per als doctorands amb discapacitat
Tancada

6. Qualitat dels resultats dels programes formatius

Responsable:
Data prevista:
31-07-2020
Assoliment:
60%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
DOCMEDAMB
Diagnòstic:
Encara que les línies de recerca més representades en nombre de tesis cobreixen moltes de les temàtiques de recerca en l' àmbit del medi ambient (Geografia, Biologia, Geologia, etc.), s'observa que el programa compta amb un nombre baix de projectes de tesi inscrits en els àmbits de l'economia ambiental, les enginyeries o les matemàtiques. Són pocs els projectes de tesi que impliquen temàtiques i enfocaments transversals entre vàries línies de recerca.
ACC0001215
Incloure a la web la informació sobre el contingut de cada una de les línies de recerca.
Tancada
ACC0001218
Incloure a la web la informació sobre possibilitats de projectes de tesi transversals i codirigits entre línies de recerca.
Tancada
ACC0002174
Incloure a la web la informació sobre possibilitats de projectes de tesi transversals i codirigits entre línies de recerca - 0%
ACC0002175
Revisar les línies del recerca del programa per tal de valorar quina canvis foren convenients de realitzar per tal de millorar-ne l'oferta
Tancada
ACC0002176
Programar activitats formatives conjuntes per a diferents línies de recerca i específiques del programa de doctorat
Tancada

Responsable:
Data prevista:
31-01-2022
Assoliment:
50%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
DOCH2O
Descripció:
especificar el requisits mínims per a tesi en format tradicional, el qual es proposa incloure tenir una publicació acceptada o proceedings
Diagnòstic:
en les tesis en format tradicional no sempre estava garantit que els resultats fossin exposats més enllà del grup de recerca
ACC0002242
definir uns criteris per a les tesis en format tradicional i informar-ne als estudiants - 50%

Responsable:
Data prevista:
01-06-2023
Assoliment:
60%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003065
Analitzar els criteris de valoració en els rànquings de transparència
Tancada
UdG
ACC0003066
Realitzar un informe de responsabilitat social corporativa - 0%
UdG
ACC0003067
Implementar un mecanisme per mantenir actualitzada la publicació de la plantilla de PDI
Tancada
UdG
ACC0003069
Realitzar un informe de control - 0%
UdG
ACC0003070
Publicar els plans de millora del centres
Tancada
UdG

Responsable:
Data prevista:
30-06-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003058
Crear un nou procés per gestionar la comunicació mitjançant xarxes socials - 0%
UdG

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.