Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Escola de Doctorat

Pla de millora

A continuació trobareu el pla de millora de l'Escola de Doctorat, permanentment actualitzat, amb els objectius en curs i els tancats durant el darre any.

Informació sobre els plans de millora a la UdG i la seva interpretació
  • 49Objectius en curs
  • 22Objectius tancats el darrer any
  • 99Accions en curs
  • 104Accions tancades dels objectius mostrats

1. Qualitat del programa formatiu

Responsable:
Sotsdirector de qualitat de l'Escola de doctorat
Data de tancament:
21-12-2021
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
DOCMEDAMB, DOCTUR, DOCGENERE, DOCH2O, DOCPSICSQ, DOCEDU, DOCBIOINF, DOCCHPC, DOCQ, DOCPSICEDU, DOCBIOSALUT, DOCARTEDU, DOCDRETECO, DOCTEC
Diagnòstic:
Actualment només tenim constància d'aquells estudiants amb beca o contracte predoctoral que gaudeixen d'una exempció en el pagament de la Tutela Acadèmica inclosa a la matrícula de doctorat. De totes maneres, existeixen altres contractes predoctorals que no estan associats a una exempció de matrícula, però no en tenim registres. Això fa que el nombre d'estudiants amb beca o contracte sigui infravalorat.
Valoració:
La OITT informa dels casos afectats
ACC0001146
Elaborar un llistat del tipus beques i/o contractes predoctorals
Tancada
ACC0001147
Millorar el registre d'entrada dels estudiants de doctorat que gaudeixen d'una beca o contracte predoctoral
Tancada

Responsable:
Sotsdirector de qualitat de l'Escola de doctorat
Data de tancament:
01-12-2021
Tancament:
Desistiment
Titulacions:
DOCMEDAMB, DOCTUR, DOCGENERE, DOCH2O, DOCPSICSQ, DOCEDU, DOCBIOINF, DOCCHPC, DOCQ, DOCPSICEDU, DOCBIOSALUT, DOCARTEDU, DOCDRETECO, DOCTEC
Descripció:
Ampliar els privilegis de visualització de la Comissió Acadèmica sobre el programa de gestió curricular (GREC) que gestiona el Document d'Activitat dels Doctorands
Diagnòstic:
Actualment la Comissió Acadèmica, quan ha de supervisar el DAD només disposa d'una vista que permet visualitzar les publicacicions, els congressos, les estades de recerca i la participació en projectes, però n'exclou les activitats formatives
Valoració:
Es desisteix de la millora a l'espera que s'activi l'eina de gestió curricular que ha de substituir el GREC.
ACC0001181
Sol·licitar al Servei Informàtic l'ampliació dels privilegis de visualització del DAD dels doctorands a través de l'aplicatiu de gestió de tesis
Tancada
ACC0001182
Modificació de l'aplicatiu de gestió de tesis per ampliar els privilegis de visualització del DAD dels doctorands a les Comissions Acadèmiques corresponents
Tancada

Responsable:
Coordinadora PD en Ciències Humanes, del Patrimoni i de la Cultura
Data prevista:
31-07-2019
Assoliment:
0%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
DOCCHPC
Diagnòstic:
La inexistència a la web d'informació sobre els continguts i els responsables de les línies de recerca que s'ofereixen dificulta l'orientació dels candidats al doctorat en el procés de preinscripció, especialment d'aquells estudiants que procedeixen de fora de la Universitat de Girona.
ACC0001199
Actualitzar la relació de sublínies d'investigació contingudes en cada línia de recerca del programa - 0%
ACC0001204
Actualitzar la relació d'investigadors responsables de cada línia de recerca del programa - 0%
ACC0001212
Incloure a la web la informació sobre les sublínies i els investigadors - 0%

Responsable:
Coordinadora PD Medi Ambient
Data de tancament:
05-01-2022
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
DOCMEDAMB
Diagnòstic:
Tesis de durada excessiva. Causes: Tradició de l'àmbit de coneixement. Tesis que sovint han de completar cicles de mostreig anuals i sovint un any és insuficient.
Valoració:
El seguiment que es realitza des de la Comissió Acadèmica de cada un dels estudiants pel que fa a l'estat de consecució de la seva tesi està fent possible ajustar cada vegada més els cronogrames de presentació de les tesis .
ACC0001205
Sessió informativa i de debat amb els directors de tesi del programa per trobar estratègies per escurçar cronogrames
Tancada
ACC0001211
Sessió informativa i de debat amb els directors de tesi del programa per trobar estratègies per escurçar cronogrames
Tancada
ACC0001223
Reunions entre el coordinador/a del programa, el director/a i l'estudiant per escurçar cronogrames
Tancada
ACC0001229
Reunions entre el coordinador/a , el director/a i l'estudiant per tal que els estudiants que no gaudeixen de beca o l'han finalitzada canvi temps parcial
Tancada

Responsable:
Coordinadora PD en Química
Data prevista:
31-07-2020
Assoliment:
87%
Prioritat
Alta
Titulacions:
DOCQ
Descripció:
Eliminar els cursos "Scientific Communication", "Writing and Presenting a Paper" i "Cerca d'informació, comunicació i difusió de l'activitat científica" dels complements formatius del programa de doctorat en Química
Diagnòstic:
Tal com indicava una de les modificacions requerides a l'avaluació de la sol·licitud de verificació del programa de doctorat en Química, no s'han de considerar com a complements formatius els cursos "Scientific Communication", "Writing and Presenting a Paper" i "Cerca d'informació, comunicació i difusió de l'activitat científica", ja que aquests cursos s'havien inclòs dins de les activitats formatives del programa. En canvi, tal com s'especificava a la memòria de verificació, s'han de considerar com a complements formatius assignatures dels màsters "Master's in Advanced Catalysis and Molecular Modelling" (corresponent al màster que a la memòria de verificació portava per nom "Química sostenible: de la Química Bioinspirada a l'Energia"), "Màster interuniversitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades" i "Màster en Biologia Molecular i Biomedicina".
ACC0001221
Aprovació de la proposta de canvis per la Comissió Acadèmica - 100%
ACC0001224
Modificació de la memòria un cop el programa estigui acreditat - 75%

Responsable:
Coordinadora PD en Química
Data de tancament:
01-02-2022
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
DOCQ
Descripció:
El número de places de nou ingrés es redueix de les 15 que es feien constar a la memòria de verificació a 12.
Diagnòstic:
El número de places es redueix d'acord amb la recomanació per part del CAE durant la seva visita el maig del 2019.
Valoració:
El curs 2021-2022 ja ha estat vigent la nova oferta de places i s'ha introduït la corresponent modificació de la memòria en l'aplicació informàtica d'ANECA.
ACC0002006
Aprovació per la Comissió Acadèmica de la reducció del número de places de nou ingrés
Tancada
ACC0002007
Oferir 12 places de nou ingrés a partir del curs 2021-22
Tancada

Responsable:
Coordinador PD Turisme
Data prevista:
31-07-2022
Assoliment:
0%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
DOCTUR
Diagnòstic:
Tot i que la comunicació entre ambdues universitats és adequada, es considera oportú consolidar‐la a través d'un mínim de dues reunions presencials anuals.
ACC0002183
Realitzar dues reunions anuals (una a la UdG i una a la UIB) - 0%

Responsable:
Vicerector de Docència i Planificació Acadèmica
Data prevista:
30-06-2022
Assoliment:
10%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
La UdG establirà una competència de gènere, única i transversal, d'acord amb el Marc general per a la incorporació de la perspectiva de gènere en la docència universitària AQU Catalunya (2018). http://www.aqu.cat/doc/doc_19381922_1.pdf
Diagnòstic:
Com consta en la Guia d'acreditació de les titulacions de Grau i Màster
Valoració:
Hi ha un esborrany en fase de discussió
ACC0002189
Redactar la competència de gènere - 20%
UdG
ACC0002190
Aprovar competència gènere - 0%
UdG

Responsable:
Coordinador PD en Biologia Molecular, Biomedicina i Salut
Data de tancament:
01-02-2022
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
DOCBIOSALUT
Diagnòstic:
L'evolució dels grups de recerca que integren el programa de doctorat requereix una reestructuració de les línies de recerca per ajustant‐les als canvis en els equips d'investigadors. També és necessari actualitzar la relació de directors potencials de cada línia, recollint les noves incorporacions i les baixesde professors.
Valoració:
Es fa una regularització de les línies d'investigació del programa de doctorat que son les següents: 1. Genòmica i arquitectura genètica 2. Biologia cel·lular i molecular en neurobiologia 3. Aplicacions biotecnològiques de proteïnes recombinants 4. Diagnòstic i teràpia del càncer 5. Microbiologia clínica i malalties infeccioses 6. Recerca cardiovascular 7. Laboratori del Suro 8. Anàlisi de dades, estadística aplicada a la medicina i la salut 9. Salut i atenció sanitària 10. Anatomia Clínica, Embriologia i Neurociència 11. Medicina Translacional i Ciències de la Decisió en Recerca 12. Ciències Mèdiques 13. Noves dianes terapèutiques 14. Endocrinologia i metabolisme 15. Activitat física, Esport, Fisioteràpia i Salut En la reunió ordinària del Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat, així com de la Comissió de Qualitat de l'Escola de Doctorat del dia 22 de gener de 2021, es va aprovar la memòria de modificacions del programa de doctorat de Biologia Molecular, Biomedicina i Salut, on ja constava la regularització del número de places i les línies d'investigació. Entre desembre de 2021 i gener de 2022 es van introduir els canvis a l'aplicació informàtica d'ANECA. Amb això es dona resposta a la modificació obligatòria "regularizar la oferta de plazas de nuevo ingreso y las líneas de investigación a la realidad del programa de doctorado".
ACC0002269
Sol.licitar l'actualització de la relació de línies de recerca del programa i els corresponents investigadors
Tancada
ACC0002270
Modificació de la memòria un cop la sol∙licitud hagi estat avaluada i acceptada per AQU
Tancada
ACC0002271
Un cop s'autoritzin els canvis, incloure a la web la informació sobre les sublínies i els investigadors responsables de cada línia de recerca
Tancada

Responsable:
Sotsdirector de qualitat de l'Escola de doctorat
Data prevista:
31-01-2022
Assoliment:
75%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
DOCTUR
Descripció:
La coordinació del programa de doctorat interuniversitari en turisme és rotatòria i cal tramitar la corresponent modificació de la memòria per fer-ho constar.
Diagnòstic:
El "Conveni de col·laboració entre la Universitat de Girona i la Universitat de les Illes Balears, per a l'organització del programa de doctorat interuniversitari en turisme", en el seu tercer article estableix que "La coordinació del programa és rotatòria i es canviarà cada quatre cursos acadèmics". Havent transcorregut aquest període, la Universitat de les Illes Balears ha expressat el seu interès a assumir la coordinació.
Valoració:
S'ha aprovat la modificació de la memòria en el Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat de 28 de juny de 2021.
ACC0002709
Elaborar i aprovar la modificació de la memòria fent constar que la coordinació passa de la UdG a la UIB
Tancada
ACC0002710
Trametre la petició de modificació a AQU Catalunya - 50%

Responsable:
Vicerector de Docència i Planificació Acadèmica
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003048
Revisar i actualitzar el catàleg d'activitats de l'aplicació PGA - 0%
UdG

Responsable:
Sotsdirector de qualitat de l'Escola de doctorat
Data prevista:
31-01-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
DOCMEDAMB, DOCTUR, DOCGENERE, DOCH2O, DOCPSICSQ, DOCEDU, DOCBIOINF, DOCCHPC, DOCQ, DOCPSICEDU, DOCBIOSALUT, DOCARTEDU, DOCDRETECO, DOCTEC
Descripció:
No hi ha cap mecanisme que garanteixi que tots els projectes de tesi amb implicacions o riscos ètics gaudeixin de l'aprovació del Comitè d'ètica i Bioseguretat de la Recerca de la UdG. Sotmetre el projecte al comitè depèn només del criteri del doctorand/a o dels directors de tesi.
ACC0002936
Declaració de riscos ètics en el pla de recerca i verificació de la seva aprovació pel Comitè d'ètica i Bioseguretat en el primer seguiment anual - 0%

Responsable:
Sotsdirector de qualitat de l'Escola de doctorat
Data prevista:
31-07-2022
Assoliment:
0%
Prioritat
Alta
Titulacions:
DOCDRETECO
Descripció:
L'objectiu de millora IAI 1810 aprovat per AQU Catalunya en el marc del procés d'acreditació ha estat rebutjat per AQU Catalunya en el seu informe demanant subsanacions a la memòria modificada. S'elimina de la memòria modificada la millora IAI 1810 que afegia "un nou criteri d'admissió consistent en un Informe d'un investigador del programa de doctorat en disposició d'assumir la direcció o codirecció de la tesi sobre la idoneïtat de la formació del sol•licitant i el seu projecte de recerca."
Diagnòstic:
L'objectiu de millora IAI 1810 aprovat per AQU Catalunya en el marc del procés d'acreditació ha estat rebutjat per AQU Catalunya en el seu informe demanant subsanacions a la memòria modificada.
Valoració:
S'elimina de la memòria modificada la millora "un nou criteri d'admissió consistent en un Informe d'un investigador del programa de doctorat en disposició d'assumir la direcció o codirecció de la tesi sobre la idoneïtat de la formació del sol•licitant i el seu projecte de recerca."

2. Pertinència de la informació pública

Responsable:
Sotsdirector de qualitat de l'Escola de doctorat
Data de tancament:
21-12-2021
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
DOCMEDAMB, DOCTUR, DOCGENERE, DOCH2O, DOCPSICSQ, DOCEDU, DOCBIOINF, DOCCHPC, DOCQ, DOCPSICEDU, DOCBIOSALUT, DOCARTEDU, DOCDRETECO, DOCTEC
Diagnòstic:
La informació que apareix a la pàgina web de l'Escola de Doctorat és certament exhaustiva i s'actualitza de manera contínua. De tota manera, és necessari ampliar la informació pública i afegir continguts que facin referència al Perfil d'ingrés i de sortida dels estudians, així com els indicadors de rendiment. Per altra banda, malgrat que cada programa de doctorat conté una informació detallada sobre les línies de recerca i els investigadors donats d'alta en cadascuna d'elles, no és possible accedir al CV dels investigadors.
Valoració:
Hi ha informació sobre professorat, perfil d'ingrés, i qualitat. A banda, s'ha creat una intranet amb documents que afecten els diferents grups d'interès.
ACC0001151
Afegir nous continguts que facin referència al Perfil d'ingrés i al Perfil de sortida dels estudiants
Tancada
ACC0001152
Afegir l'apartat de Professorat en el Menú de la plana principal, per tal que els estudiants tinguin accés al CV docent i investigador dels professors donats d'
Tancada
ACC0001602
Crear una intranet amb els documents necessaris per als usuaris interns, que complementi la web pública
Tancada
ACC0002711
Reestructurar i afegir continguts a l'apartat de qualitat del web del centre
Tancada

Responsable:
Sotsdirector de qualitat de l'Escola de doctorat
Data de tancament:
01-12-2021
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
DOCMEDAMB, DOCTUR, DOCGENERE, DOCH2O, DOCPSICSQ, DOCEDU, DOCBIOINF, DOCCHPC, DOCQ, DOCPSICEDU, DOCBIOSALUT, DOCARTEDU, DOCDRETECO, DOCTEC
Diagnòstic:
Hi ha tota la informació relativa a les titulacions al web de qualitat de manera agregada però no per centre docent
Valoració:
Tota la informació sobre la qualitat de les titulacions i el SGIQ del centre és a la plana web.
ACC0001153
Creació de la pàgina web del centre amb informació exhaustiva sobre el seu SGIQ, la vida de les titulacions i les evidències que en fan referència
Tancada
ACC0001154
Analitzar la informació que cal recollir i adaptar l'eina de gestió del centre
Tancada

Responsable:
Sotsdirector de qualitat de l'Escola de doctorat
Data de tancament:
21-12-2021
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
DOCARTEDU, DOCBIOINF, DOCBIOSALUT, DOCCHPC, DOCDRETECO, DOCEDU, DOCGENERE, DOCH2O, DOCMEDAMB, DOCPSICEDU, DOCPSICSQ, DOCQ, DOCTEC, DOCTUR
Descripció:
Dotar els estudiants d'eines trilingües que els guiïn en els procediments relacionats amb les seves tesis
Diagnòstic:
Els doctorands, en especial els no presencials, troben dificultat a seguir els tràmits de l'Escola de Doctorat correctament o a fer-ho dins dels terminis establerts. Continuament eleven dubtes a la secretaria de l'Escola o al coordinador del programa per als temes més rutinaris.
Valoració:
S'han editat guies trilingües sobre el funcionament de cada tràmit.
ACC0001595
Editar una guia trilingüe del doctorand als procediments de l'administració electrònica de l'Escola de doctorat
Tancada
ACC0001596
Fer l'aplicació de tràmits de l'Escola de doctorat trilingüe
Tancada
ACC0002683
Detallar el model electrònic de pla de recerca per ajudar els doctorands a redactar-lo
Tancada

Responsable:
Sotsdirector de qualitat de l'Escola de doctorat
Data de tancament:
18-10-2021
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
DOCARTEDU, DOCBIOINF, DOCBIOSALUT, DOCCHPC, DOCDRETECO, DOCEDU, DOCGENERE, DOCH2O, DOCMEDAMB, DOCPSICEDU, DOCPSICSQ, DOCQ, DOCTEC, DOCTUR
Descripció:
Una newsletter de freqüència aproximadament semestral informarà sobre novetats, canvis en les normatives, activitats, terminis a punt de vèncer, i agenda.
Diagnòstic:
Costa que els directors, tutors i doctorands s'assabentin de les novetats de l'Escola. Això els ocasiona problemes amb els terminis, i els dona un cert sentiment d'abandonament per part de l'Escola.
Valoració:
La newsletter surt publicada regularment i amb un disseny actual amb multitud d'elements gràfics. Es fa arribar de manera directa als membres de la comunitat i es publica al web de l'Escola. Malgrat tot, la sensació és que la seva lectura no és encara generalitzada.
ACC0001597
Publicar una newsletter de freqüència aproximadament semestral
Tancada

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data de tancament:
29-06-2021
Tancament:
Assoliment mitjà
Titulacions:
Totes
Valoració:
El nou mòdul visualitza els processos i el seu document, però no els indicadors. Es segueix amb l'OBJ0002064
ACC0002193
Definir la nova estructura
Tancada
UdG
ACC0002194
Implementar nova estructura web
Tancada
UdG

Responsable:
Coordinador PD Turisme
Data prevista:
31-01-2023
Assoliment:
50%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
DOCTUR
Diagnòstic:
Tot i que la llista d'investigadors i el seu perfil està actualitzat, no es presenten agrupats per línies de recerca
ACC0002179
Presentar la informació pública dels investigadors del programa per línies de recerca (UIB) - 50%

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data de tancament:
07-07-2021
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
Cal actualitzar alguns redactats i fer que més dades es proveeixin de forma dinàmica (estuctura del SGIQ i pla de millora)
Valoració:
Tots els centres (integrats i adcrits) tenen a la seva disposició la nova estructura i els mòduls per mostrar la informació dinamicament. La rebuda dels centras ha estat molt positiva.
ACC0002721
Crear planes pels centres adcrits
Tancada
UdG
ACC0002578
Desenvolupar els mòduls necessaris per connectar la informació dinàmica amb el Servicenow
Tancada
UdG
ACC0002579
Crear una maqueta amb una estructura i continguts millorats
Tancada
UdG
ACC0002580
Adaptar la nova proposta i implantar-la a cada centre integrat que la consideri convenient
Tancada
UdG
ACC0002585
Reestructurar i reredactar al web de qualitat de la UdG
Tancada
UdG

Responsable:
Sotsdirector de qualitat de l'Escola de doctorat
Data prevista:
31-01-2023
Assoliment:
50%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
DOCMEDAMB, DOCTUR, DOCGENERE, DOCH2O, DOCPSICSQ, DOCEDU, DOCBIOINF, DOCCHPC, DOCQ, DOCPSICEDU, DOCBIOSALUT, DOCARTEDU, DOCDRETECO, DOCTEC
Descripció:
Dotar l'escola de nous materials per difondre els programes: vídeos i tríptics
Diagnòstic:
A part de la informació als webs de l'Escola i la Universitat convé una infomació fàcilment imprimible en format tríptic, i més visual en format vídeo.
ACC0002803
Elaboració de tríptics trilingües - 75%
ACC0002805
Elaboració de Vídeos - 25%

Responsable:
Vicegerència Acadèmica i de Qualitat
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003009
Curs de l'EAP "Línies bàsiques per elaborar cartes de servei" - 0%
UdG

Responsable:
Vicegerència Acadèmica i de Qualitat
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003009
Curs de l'EAP "Línies bàsiques per elaborar cartes de servei" - 0%
UdG
ACC0003016
Definir un nou procés al SGIQ per a la gestió de cartes de servei - 0%
UdG
ACC0003018
Crear cartes de serveis per a col·lectius - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Comunicació
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003034
Integrar el pla HRS4R al pla de millora UdG - 0%
UdG
ACC0003035
Integrar el pla d'igualtat de gènere al pla de millora UdG - 0%
UdG
ACC0003036
Integrar el pla de llengües al pla de millora UdG - 0%
UdG
ACC0003037
Integrar el pla de gestió d'infraestructures al pla de millora UdG - 0%
UdG
ACC0003045
Publicar el recull de tots els plans institucionals - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Comunicació
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003047
Crear un mapa permanentment actualitzat de responsables dels apartats/planes de la web - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003063
Acreditar els processos transversals del SGQ - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003041
Unificar el seguiment de les queixes independentment del punt d'entrada - 0%
UdG

3. Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data de tancament:
18-02-2022
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
Inexistència d'enquestes ad hoc. No es disposa d'informació sobre la satisfacció del professorat vinculats a la titulació
Valoració:
El curs 2021-2022 s'ha implementat una primera edició amb una participació superior al 40%. s'han difós els resultats entre direccions de centres i departament, administracions i caps de servei i se n'ha fet publicitat a la web
ACC0001131
Participació activa en la comissió d'enquestes d'AQU Catalunya que dissenya aquesta enquestes
Tancada
UdG
ACC0001417
Redacció de la nova enquesta al professorat i del seu procediment d'administració
Tancada
UdG
ACC0001132
Administració de l'enquesta al professorat
Tancada
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
31-07-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
No hi ha un sistema de recollida de l'opinió dels estudiants amb els recursos materials i les instal·lacions docents
Valoració:
Durant el curs 2020-21 no s'ha avançat en aquest objectiu.
ACC0001133
Establir una sistemàtica de recollida d'informació de la satisfacció dels estudiants amb els recursos materials i les instal·lacions - 0%
UdG
ACC0001134
Administració de l'enquesta - 0%
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data de tancament:
06-05-2022
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
Fruit del replantajament que ha fet AQU sobre centralitzar la responsabilitat de la millora continua de les titulacions a nivell de centre i de les recomenacions dels informes d'acreditació sobre la necessitat d'adaptar i implementar el SGIQ a nivell de centre
Valoració:
S'ha fet un nou manual, política, pla i revisat tots els processos transversals de la UdG
ACC0001272
Aprovació d'un nou Manual dels Sistemes de Gestió de la Qualitat de la Universitat de Girona
Tancada
UdG
ACC0001395
Aprovació P0101 Millora continua
Tancada
UdG
ACC0001628
Aprovació P0102 Revisió del sistema
Tancada
UdG
ACC0001433
Aprovació P0103 Gestió d'incidències, suggeriments i reclamacions
Tancada
UdG
ACC0001434
Aprovació P0201 Disseny i verificació de titulacions
Tancada
UdG
ACC0001435
Aprovació P0202 Seguiment i millora de titulacions
Tancada
UdG
ACC0001436
Aprovació P0203 Modificació de titulacions
Tancada
UdG
ACC0001437
Aprovació P0204 Acreditació de titulacions
Tancada
UdG
ACC0001438
Aprovació P0205 Extinció de titulacions
Tancada
UdG
ACC0001439
Aprovació P0301 Elaboració i aprovació dels plans docents
Tancada
UdG
ACC0001440
Aprovació P0302 Disseny d'assignatures
Tancada
UdG
ACC0001442
Aprovació P0401 Promoció a futurs estudiants
Tancada
UdG
ACC0001443
Aprovació P0402 Admissió i matrícula d'estudiants
Tancada
UdG
ACC0001444
Aprovació P0403 Admissió i matrícula d'estudiants de màster
Tancada
UdG
ACC0001446
Aprovació P0502 Orientació professional
Tancada
UdG
ACC0001447
Aprovació P0601 Creació i publicitat de places de mobilitat
Tancada
UdG
ACC0001450
Aprovació P0602 Contractació i acollida del PDI
Tancada
UdG
ACC0001448
Aprovació P0603 Organització de fluxos de sortida d'estudiants de la UdG
Tancada
UdG
ACC0001449
Aprovació P0701 Contractació i acollida del PDI
Tancada
UdG
ACC0001396
Aprovació P0703 Formació PDI
Tancada
UdG
ACC0001451
Aprovació P0704 Avaluació del PDI
Tancada
UdG
ACC0001452
Aprovació P0705 Formació del PAS
Tancada
UdG
ACC0001453
Aprovació P0801 Millora de les instal·lacions
Tancada
UdG
ACC0001581
Aprovació P0802 Contractació i seguiment dels serveis a estudiants
Tancada
UdG
ACC0001454
Aprovació P0901 Enquestes docència
Tancada
UdG
ACC0001456
Aprovació P0902 Enquestes a titulats/-ades
Tancada
UdG
ACC0001457
Aprovació P0903 Enquestes d'inserció
Tancada
UdG
ACC0001455
Aprovació P0904 Enquestes al professorat
Tancada
UdG
ACC0001458
Aprovació P0905 Publicació d'indicadors per titulacions i rànkings
Tancada
UdG
ACC0001459
Aprovació P1001 Publicació informació web
Tancada
UdG
ACC0001460
Aprovació P1002 Comunicació corporativa
Tancada
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data de tancament:
15-07-2021
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Valoració:
La migració es considera assolida amb éxit. La nova eina facilita molt la gestió dels plans de millora.
ACC0001672
Migrar el Pla de Millores de l'EUM al Service Now
Tancada
MED
ACC0001139
Mantenir reunions periòdiques amb els responsables de qualitat dels centres
Tancada
UdG
ACC0001140
Trobar una eina més còmoda i amable per gestionar els plans de millora
Tancada
UdG
ACC0001429
Migrar el pla de millora de l'ED
Tancada
UdG

Responsable:
Sotsdirector de qualitat de l'Escola de doctorat
Data prevista:
31-07-2023
Assoliment:
3%
Prioritat
Alta
Titulacions:
DOCMEDAMB, DOCTUR, DOCGENERE, DOCH2O, DOCPSICSQ, DOCEDU, DOCBIOINF, DOCCHPC, DOCQ, DOCPSICEDU, DOCBIOSALUT, DOCARTEDU, DOCDRETECO, DOCTEC
Diagnòstic:
Fruit del replantajament que ha fet AQU sobre centralitzar la responsabilitat de la millora continua de les titulacions a nivell de centre i de les recomenacions dels informes d'acreditació sobre la necessitat d'adaptar i implementar el SGIQ a nivell de centre
ACC0001157
Revisió progressiva dels procediments del SGIQ institucional i adaptació a nivell del centre - 0%
ACC0001158
Revisió dels procediments del SGIQ d'abats general de la UdG - 10%
ACC0002921
Definició de la política de qualitat de l'Escola de doctorat - 0%

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
30-07-2022
Assoliment:
95%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
Es pretén utilitzar el Servicenow per la tramitació i control del procés de seguiment de titulacions a partir d'aquest any.
Valoració:
El proces es va ajustant amb la seva execució. S'allarga uns mesos perqué encara no ha acabat tots els tràmits
ACC0002815
Desenvolupar al SN
Tancada
UdG
ACC0002816
Implantar el procés de seguiment el primer any - 80%
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
01-12-2022
Assoliment:
10%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
Es pretén utilitzar el Servicenow per la tramitació i control del procés de disseny i verificació de titulacions a partir d'aquest any.
ACC0002912
Desenvolupar al SN - 20%
UdG
ACC0002913
Implantar el procés de disseny i verificació per les primeres titulacions - 0%
UdG

Responsable:
Vicegerència Acadèmica i de Qualitat
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0002996
Formació dels administradors en l'ús del ServiceNow - 0%
UdG
ACC0002997
Formació dels caps de servei en l'ús del ServiceNow - 0%
UdG
ACC0002998
Identificar les actuacions del pla de millora que corresponguin a l'administració - 0%
UdG

Responsable:
Vicegerència Acadèmica i de Qualitat
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0002999
Revisar el procediments del marc VSMA per incorporar una tasca d'assessorament inicial - 0%
UdG
ACC0003000
Establir calendari de reunions bimensuals amb les TQ de centre - 0%
UdG
ACC0003001
Informatització del processos del marc VSMA - 0%
UdG

Responsable:
Vicegerència Acadèmica i de Qualitat
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0002996
Formació dels administradors en l'ús del ServiceNow - 0%
UdG
ACC0002997
Formació dels caps de servei en l'ús del ServiceNow - 0%
UdG
ACC0003005
Incorporar formació del nou marc normatiu relacionat amb la qualitat de les titulacions - 0%
UdG
ACC0003006
Curs del pla del formació del PAS 2022: "Diagramació de processos" adreçat a les tècniques de qualitat - 0%
UdG
ACC0003007
Curs del pla del formació del PAS 2022: "Interpretació de processos, nivell inicial" adreçat a les tècniques de qualitat i a caps d'unitat - 0%
UdG
ACC0003008
Curs del pla del formació del PAS 2022: "Transparència i accés a la informació" adreçat a tot el PAS - 0%
UdG
ACC0003009
Curs de l'EAP "Línies bàsiques per elaborar cartes de servei" - 0%
UdG

Responsable:
Vicerectora d'Estudiantat, Mobilitat i Ocupació
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003013
Impartir un curs de formació en l'àmbit de qualitat per a l'estudiantat - 0%
UdG

Responsable:
Vicerectora d'Estudiantat, Mobilitat i Ocupació
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003013
Impartir un curs de formació en l'àmbit de qualitat per a l'estudiantat - 0%
UdG
ACC0003014
Afegir informació a la plana web dels centres sobre el paper de l'estudiantat en gestió de qualitat: CQC i CAI - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003019
Incorporar indicadors calculats a l'eina de gestió del pla de millora - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003020
Disposar d'un Datawarehouse - 0%
UdG
ACC0003021
Establir un procediment per demanar el calcul d'indicadors ad-hoc - 0%
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
01-01-2024
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003029
Fer panell pel procés P0201 - 0%
UdG
ACC0003030
Fer panell pel procés P0202 - 0%
UdG
ACC0003031
Fer panell pel procés P0203 - 0%
UdG
ACC0003032
Fer panell pel procés P0204 - 0%
UdG
ACC0003033
Fer panell pel procés P0205 - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Assoliment:
12%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003022
Creació d'un grup de treball per a la definició del projecte del datawarehouse - 50%
UdG
ACC0003023
Licitar l'adquisició de l'eina que suportarà el datawarehouse - 0%
UdG
ACC0003024
Integració de l'eina amb els aplicatius corporatius - 0%
UdG
ACC0003025
Formació sobre l'ús del datawarehouse - 0%
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003042
Analitzar les opcions tecnològiques per implementar la solució - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003043
Establir una sistemàtica per incorporar com objectius o accions de millora les propostes de la plataforma SOM - 0%
UdG
ACC0003044
Establir una sistemàtica per incorporar com objectius o accions de millora els suggeriments del formulari QSF - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003034
Integrar el pla HRS4R al pla de millora UdG - 0%
UdG
ACC0003035
Integrar el pla d'igualtat de gènere al pla de millora UdG - 0%
UdG
ACC0003036
Integrar el pla de llengües al pla de millora UdG - 0%
UdG
ACC0003037
Integrar el pla de gestió d'infraestructures al pla de millora UdG - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003020
Disposar d'un Datawarehouse - 0%
UdG
ACC0003046
Incorporar al projecte de datawarehouse l'actualització automatitzada del portal de transparència - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003055
Ampliar la informació de les sortides dels processos, identificant plantilles i repositoris - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003056
Crear un procés nou per gestionar la participació en rànquings universitaris - 0%
UdG
ACC0003057
Crear un nou procés per a la gestió de la carrera professional del PAS - 0%
UdG
ACC0003058
Crear un nou procés per gestionar la comunicació mitjançant xarxes socials - 0%
UdG
ACC0003059
Crear un procés d'enquestes al PAS - 0%
UdG
ACC0003060
Afegir al model de SGQ un procés d'acollida dels estudiants - 0%
UdG
ACC0003061
Crear un procés d'acollida del PDI - 0%
UdG
ACC0003062
Crear un procés d'acollioda del PAS - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003056
Crear un procés nou per gestionar la participació en rànquings universitaris - 0%
UdG
ACC0003064
Crear una pàgina web de resultats en rànquings - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Docència i Planificació Acadèmica
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003078
Establir un servei d'assessorament metodològic per al disseny de titulacions - 0%
UdG
ACC0003079
Incloure formació sobre disseny de titulacions al pla de formació del PDI - 0%
UdG

4. Adequació del professorat al programa formatiu

Responsable:
Sotsdirector de qualitat de l'Escola de doctorat
Data prevista:
31-07-2022
Assoliment:
66%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
DOCARTEDU, DOCBIOINF, DOCBIOSALUT, DOCCHPC, DOCDRETECO, DOCEDU, DOCGENERE, DOCH2O, DOCMEDAMB, DOCPSICEDU, DOCPSICSQ, DOCQ, DOCTEC, DOCTUR
Diagnòstic:
La Universitat de Girona, a través de l'Àrea de Comunicació i Relacions Institucionals (ACRI), assisteix cada any a un bon nombre de fires internacionals per tal de difondre la seva oferta formativa en graus i màsters. En aquests moments, no es disposa d'informació en forma de díptics o tríptics que es puguin entregar als estudiants internacionals que puguin estar interessats en els programes de doctorat que ofereix la Universitat de Girona. Es tracta de millor la difusió dels programes de doctorat amb l'objectiu de captar talent doctoral a nivell internacional. D'altra banda, la internacionalització en sentit més ampli també inclou aspectes com les mencions internacionals i els convenis de cotutela, que són aspectes qualitatius dels programes cada vegada tinguts més en compte que, al parer de diversos CAE en el procés d'acreditació, cal fomentar.
ACC0001176
Redacció del díptic/tríptic per part de les Comissions Acadèmiques dels programes de doctorat
Tancada
ACC0001922
Agilitzar els procediments administratius de les cotuteles - 0%
ACC0002722
Fer reunions informatives a directors de tesi
Tancada

Responsable:
Coordinadora PD en Ciències Humanes, del Patrimoni i de la Cultura
Data prevista:
31-07-2020
Assoliment:
50%
Prioritat
Alta
Titulacions:
DOCCHPC
Descripció:
Modificar la relació de professorat vinculat al programa de doctorat en Ciències Humanes, del Patrimoni i de la Cultura
Diagnòstic:
Els canvis en el professorat han comportat una modificació de la plantilla superior al 25% respecte a la plantilla inclosa en la memòria de verificació. És per això que el personal acadèmic integrant del programa de doctorat en Ciències Humanes, del Patrimoni i de la Cultura s'ha de sotmetre al procés de modificació.
ACC0001230
Aprovació de la proposta de canvis per la Comissió Acadèmica - 100%
ACC0001231
Modificació de la memòria un cop el programa estigui acreditat - 0%

Responsable:
Coordinadora PD en Química
Data prevista:
31-07-2020
Assoliment:
87%
Prioritat
Alta
Titulacions:
DOCQ
Descripció:
Modificar el professorat vinculat al programa de doctorat en Química
Diagnòstic:
Els canvis en el professorat han comportat una modificació de la plantilla superior al 25% respecte a la plantilla inclosa en la memòria de verificació. És per això que el personal acadèmic integrant del programa de doctorat en Química s'ha de sotmetre al procés de modificació. A més, també es demana que es considerin com a tutors els investigadors incorporats al programa durant el quinquenni i que compleixen els requisits per a tenir aquest rol.
ACC0001245
Aprovació de la proposta de canvis per la Comissió Acadèmica - 100%
ACC0001246
Modificació de la memòria un cop el programa estigui acreditat - 75%

Responsable:
Coordinadora PD en Química
Data prevista:
31-07-2020
Assoliment:
80%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
DOCQ
Descripció:
Incloure un professor estranger en les comissions de seguiment dels estudiants del programa de doctorat en Química
Diagnòstic:
Fins al moment, les comissions de seguiment dels doctorands han estat formades exclusivament per membres de la Comissió. És per això que es proposa incloure un professor estranger en aquestes comissions.
ACC0001247
Aprovació per la Comissió Acadèmica de la presència d'un professor estranger en les comissions de seguiment dels estudiants - 100%
ACC0001248
Incorporació d'un professor estranger en les comissions de seguiment dels estudiants - 60%

Responsable:
Coordinadora PD Educació
Data prevista:
31-07-2021
Assoliment:
0%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
DOCEDU
Diagnòstic:
La xifra de doctors internacionals que han participat fins ara als tribunals de tesi és baixa. Malgrat es preveu que en els propers anys millori, es valora la necessitat d'emprendre accions paral∙leles per millorar‐la.
ACC0002165
Fer una reunió anual informativa pel professorat i els doctorands sobre possibilitats i avantatges d'internacionalització de tesis - 0%

Responsable:
Coordinador PD en Biologia Molecular, Biomedicina i Salut
Data prevista:
31-07-2022
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
DOCBIOSALUT
Diagnòstic:
El programa compta amb pocs experts internacionals implicats en la direcció o en els tribunals de tesis i el percentatge de tesis amb Menció Internacional és baix. Cal fomentar l'interés dels directors i estudiants en internacionalitzar les tesis i faculitar al màxim l'accés dels estudiants a beques que els permetin realitzar una estada internacional.
Valoració:
Amb aquest objectiu es dona resposta a la millora obligatòria "Tomar medidas para incentivar la movilidad de los doctorandos y de los directores de tesis."
ACC0002272
Enviament de correus electrònics per fomentar l'interès dels directors tesis per implicar professorat d'universitats estrangeres en la direcció, revisió i tribu - 0%
ACC0002273
Emfatitzar l'interès de realitzar estades en centres de recerca estrangers i obtenir la Menció Internacional en les reunions amb els estudiants (tant de benving - 0%

Responsable:
Vicerectora de Recerca i Transferència del coneixement
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003049
Anàlisi de les necessitats de CPD dels grups de recerca - 0%
UdG

5. Eficàcia dels sistemes de suport a l'aprenentatge

Responsable:
Sotsdirector de qualitat de l'Escola de doctorat
Data de tancament:
21-12-2021
Tancament:
Assoliment mitjà
Titulacions:
DOCMEDAMB, DOCTUR, DOCGENERE, DOCH2O, DOCPSICSQ, DOCEDU, DOCBIOINF, DOCCHPC, DOCQ, DOCPSICEDU, DOCBIOSALUT, DOCARTEDU, DOCDRETECO, DOCTEC
Diagnòstic:
Les enquestes vigents plantegen poques qüestions relacionades amb els Sistemes de suport de l'aprenentatge, les instal·lacions i la biblioteca.
Valoració:
S'ha estudiant l'enquesta actual i s'ha decidit mantenir-la, fent-ne una millor difusió.
ACC0001160
Revisar les preguntes de l'enquesta de satisfacció dels doctorands i formular-ne de noves relacionades amb els diferents serveis
Tancada
ACC0001161
Aprovar l'enquesta en el Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat
Tancada
ACC0001162
Organitzar sessions de difusió de l'enquesta entre els doctorands
Tancada

Responsable:
Sotsdirector de qualitat de l'Escola de doctorat
Data de tancament:
18-10-2021
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
DOCMEDAMB, DOCTUR, DOCGENERE, DOCH2O, DOCPSICSQ, DOCEDU, DOCBIOINF, DOCCHPC, DOCQ, DOCPSICEDU, DOCBIOSALUT, DOCARTEDU, DOCDRETECO, DOCTEC
Diagnòstic:
El programa actual de gestió de tesis doctorals no té encara digitalitzats diversos tràmits que ha de fer el doctorand com ara portar la tesi doctoral a revisar o dipositar la tesis doctorals. Altres tràmits menys importants també s'han d'incloure en l'aplicació informàtica de tràmits com ara el de demanar permís a la Comissió Acadèmica per fer una estada a l'estranger o el d'informar de l'existència d'un conflicte. Els coordinadors dels programes no veuen directament les dates dels tràmits no finalitzats o les persones responsables de fer-ho.
Valoració:
S'han afegit a l'aplicació els tràmits d'estada de recerca, revisió de la tesi i dipòsit de la tesi. Els coordinadors de programa tenen accés a una visualització de l'estadi en el qual es troba cada tràmit.
ACC0001178
Reunions amb els responsables informàtics del programa de gestió de tesis doctorals
Tancada
ACC0001179
Programació dels nous mòduls del programa informàtic de gestió de les tesis doctorals i millora dels existents
Tancada
ACC0001591
Fer que el procediment de revisió doctoral sigui un tràmit que es pugui fer online
Tancada
ACC0002459
Fer que el procediment de dipòsit de la tesi doctoral sigui un tràmit que es pugui fer online
Tancada

Responsable:
Coordinadora PD en Química
Data prevista:
31-07-2020
Assoliment:
50%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
DOCQ
Descripció:
Incentivar que els estudiants del programa de doctorat en Química responguin les enquestes
Diagnòstic:
El nombre de respostes rebudes a les enquestes de 2n any i un cop finalitzat el doctorat ha estat mot baix. És per això que la Comissió Acadèmica del programa de doctorat en Química es proposa incentivar als estudiants a què responguin les enquestes.
ACC0001249
Informar als estudiants i demanar que contestin les enquestes - 50%

Responsable:
Sotsdirector de qualitat de l'Escola de doctorat
Data prevista:
31-07-2021
Assoliment:
100%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
DOCARTEDU, DOCBIOINF, DOCBIOSALUT, DOCCHPC, DOCDRETECO, DOCEDU, DOCGENERE, DOCH2O, DOCMEDAMB, DOCPSICEDU, DOCPSICSQ, DOCQ, DOCTEC, DOCTUR
Descripció:
Assegurar el total desplegament del Programa de Suport a les Persones amb Discapacitat de la UdG en l'àmbit del doctorat
Diagnòstic:
La normativa d'ordenació acadèmica i els serveis de l'Escola de Doctorat encara tenen pocs canals formalitzts i normes per assegurar que els doctorands amb alguna discapacitat puguin realitzar el doctorat en les mateixes condicions com ho fa qualsevol altre doctorand.
ACC0001603
Allargar la durada dels estudis per als doctorands amb discapacitat
Tancada

Responsable:
Sotsdirector de qualitat de l'Escola de doctorat
Data de tancament:
18-10-2021
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
DOCTEC, DOCMEDAMB, DOCTUR, DOCGENERE, DOCH2O, DOCPSICSQ, DOCEDU, DOCBIOINF, DOCCHPC, DOCQ, DOCPSICEDU, DOCBIOSALUT, DOCARTEDU, DOCDRETECO
Descripció:
Accions en el marc del nou Pla d'Igualtat de Gènere de la UdG i del document AQU "Marc general per a la INCORPORACIÓ DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE EN LA DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA" pel que fa als ensenyaments de doctorat.
Diagnòstic:
L'ED ha assolit una paritat aproximada de gènere en doctorands i doctorandes, membres de les comissions acadèmiques i premis extraordinaris de doctorat. Manca reforçar aquesta paritat en els doctorats honoris causa i els tribunals, introduir continguts formatius de perspectiva de gènere en recerca i definir responsabilitats.
Valoració:
S'han nomenat un responsable de gènere i igualtat en el si de l'Escola. S'ha posat formació a l'abast de directors de tesi i doctorands. S'ha aprovat una normativa tendent a la paritat ens els tribunals. S'han organitzat actes acadèmics en dates assenyalades (25N, 8M). S'ha revisat la normativa acadèmica i les guies dels doctorands en llenguatge inclusiu.
ACC0001629
Introduir la perspectiva de gènere en el "curs de formació dirigit a investigadors joves"
Tancada
ACC0001630
Curs de formació sobre perspectiva de gènere en recerca per a doctorands.
Tancada
ACC0002123
Fer una normativa per tendir a la paritat de gènere en els tribunals de tesi doctoral
Tancada
ACC0002126
Nomenar un responsable de Gènere i Diversitat a l'Escola de Doctorat
Tancada
ACC0002173
Organitzar actes acadèmics en el si de l'Escola els dies 25 de novembre i 8 de març
Tancada
ACC0002460
Revisar la redacció de la normativa acadèmica en llenguatge inclusiu
Tancada

Responsable:
Sotsdirector de qualitat de l'Escola de doctorat
Data de tancament:
28-01-2022
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
DOCMEDAMB, DOCTUR, DOCGENERE, DOCH2O, DOCPSICSQ, DOCEDU, DOCBIOINF, DOCCHPC, DOCQ, DOCPSICEDU, DOCBIOSALUT, DOCARTEDU, DOCDRETECO, DOCTEC
Descripció:
Basant-se en la col·laboració entre socis acadèmics i no acadèmics d'Itàlia, Espanya, Bulgària i Noruega el projecte ISPAS té com a objectiu general desenvolupar un nou currículum conjunt de cursos de doctorat en vídeo que es desenvoluparà tant en l'àmbit acadèmic com no acadèmic per dotar els doctorands de les Ciències dures, Ciències Mèdiques, Ciències Socials, Arts i Humanitats amb competències i habilitats en els àmbits de la innovació oberta i la ciència oberta per facilitar l'ocupació dels doctorands després de la graduació dins i fora de l'acadèmia.
Diagnòstic:
Atès que una bona part dels doctors acaba empleat fora de l'acadèmia, i atesos els nous corrents de ciència oberta i innovació oberta, cal reforçar les competències de transferència i emprenedoria, més enllà de les clàssiques competències de recerca.
Valoració:
L'Escola de doctorat de la UdG participa amb dos membres del seu equip de direcció al projecte europeu H2020-SwafS-2020-1-101006544 "ISPAS: paths to successful innovations". El projecte desenvolupa una enquesta per avaluar les necessitats d'habilitats i competències dels doctorands (aquesta part es desenvolupa íntegrament a la UdG), i s'han ofert als doctorands de la UdG cursos sobre FAIR Data, ciència oberta, emprenedoria, comunicació científica i humanitats digitals.
ACC0002199
Dissenyar una enquesta a doctorands sobre competències necessàries de ciència i innovació oberta
Tancada
ACC0002200
Posar a l'abast dels doctorands els cursos virtuals desenvolupats en el projecte H2020-SwafS-2020-1-101006544 "ISPAS: paths to successful innovations".
Tancada

6. Qualitat dels resultats dels programes formatius

Responsable:
Coordinadora PD Medi Ambient
Data prevista:
31-07-2020
Assoliment:
60%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
DOCMEDAMB
Diagnòstic:
Encara que les línies de recerca més representades en nombre de tesis cobreixen moltes de les temàtiques de recerca en l' àmbit del medi ambient (Geografia, Biologia, Geologia, etc.), s'observa que el programa compta amb un nombre baix de projectes de tesi inscrits en els àmbits de l'economia ambiental, les enginyeries o les matemàtiques. Són pocs els projectes de tesi que impliquen temàtiques i enfocaments transversals entre vàries línies de recerca.
ACC0001215
Incloure a la web la informació sobre el contingut de cada una de les línies de recerca.
Tancada
ACC0001218
Incloure a la web la informació sobre possibilitats de projectes de tesi transversals i codirigits entre línies de recerca.
Tancada
ACC0002174
Incloure a la web la informació sobre possibilitats de projectes de tesi transversals i codirigits entre línies de recerca - 0%
ACC0002175
Revisar les línies del recerca del programa per tal de valorar quina canvis foren convenients de realitzar per tal de millorar-ne l'oferta
Tancada
ACC0002176
Programar activitats formatives conjuntes per a diferents línies de recerca i específiques del programa de doctorat
Tancada

Responsable:
Sotsdirector de qualitat de l'Escola de doctorat
Data de tancament:
18-10-2021
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
DOCMEDAMB, DOCTUR, DOCGENERE, DOCH2O, DOCPSICSQ, DOCEDU, DOCBIOINF, DOCCHPC, DOCQ, DOCPSICEDU, DOCBIOSALUT, DOCARTEDU, DOCDRETECO, DOCTEC
Descripció:
S'habilita un procediment extraordinari i limitat en el temps per al dipòsit de tesis doctorals no presencial a través del registre electrònic de la Universitat, y un per la defensa de la tesi per videoconferència. També es permet que els doctorands que havien iniciat l'estada de recerca a l'estranger i l'han hagut d'interrompre, puguin acabar-la en mode telemàtic. En els supòsits legalment previstos s'ha allargat el termini de dipòsit de la tesi.
Diagnòstic:
Hi ha dos processos relacionats amb la tesi doctoral que encara no es poden fer on-line: el dipòsit i la defensa. Atès l'estat d'alarma motivat pel COVID 19 cal habilitar procediments excepcionals i transitoris per fer-ho possible. D'altra banda, alguns doctorands que aspiren a la menció internacional han vist interrompuda la seva estada de recerca.
Valoració:
Amb les mesures esmentades s'ha aconseguit un ple funcionament de l'Escola durant els estats d'alarma. Un cop completats els diversos estats d'alarma i retornada la presencialitat al 100% en les universitats, s'ha introduït el dipòsit on-line com a norma i s'ha incorporat a l'aplicació informàtica de l'Escola de doctorat. També s'ha incorporat la possibilitat, amb causes justificades de continuar fent defenses on-line.
ACC0001612
Procediment excepcional pel dipòsit de tesis doctorals que calgui defensar urgentment, d'aplicació temporal mentre duri la crisi ocasionada pel COVID-19
Tancada
ACC0001615
Procediment per a la defensa de tesis doctorals per videoconferència
Tancada
ACC0001642
Reconèixer la menció internacional a doctorands que han hagut d'interrompre l'estada de recerca i han continuat en contacte telemàtic.
Tancada
ACC0002461
Regularitzar el procediment fins ara excepcional per a la defensa de tesis doctorals per videoconferència
Tancada
ACC0002708
Extensió dels terminis de dipòsit de les tesis en els supòsits legalment previstos.
Tancada

Responsable:
Coordinadora PD Medi Ambient
Data de tancament:
03-12-2021
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
DOCMEDAMB
Diagnòstic:
No tots els doctorands acostumen a difondre resultats parcials de la seva recerca al llarg de la seva tesi.
Valoració:
És requisit addicional obligatori per a la presentació de la tesi haver presentat una comunicació o un pòster en un congrés científic d'àmbit nacional o internacional, o haver publicat un article.
ACC0002177
Incloure requisits obligatoris de difusió dels resultats de la tesi abans de la seva presentació.
Tancada

Responsable:
Coordinadora PD en Ciències Humanes, del Patrimoni i de la Cultura
Data de tancament:
03-12-2021
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
DOCCHPC
Descripció:
Incrementar el nombre de cursos reglats i altres activitats que s'ofereixen com a formació transversal i que estiguin especialment orientades als estudiants del programa de Ciències Humanes, del Patrimoni i de la Cultura
Diagnòstic:
Els estudiants de doctorat consideren que l'oferta d'activitats formatives transversals que ofereix l'Escola de Doctorat són de poc interès per a la seva formació i estan massa orientades a altres àmbits del coneixement.
Valoració:
S'han començat a oferir cursos de Llatí per a investigadors en Humanitats i Introducció al raonament crític. Es dona resposta a la petició de modificació durant l'acreditació "Ampliar la oferta de actividades formativas transversales enfocadas al ámbito de las Humanidades".
ACC0002178
Oferir un curs de llatí per a investigadors
Tancada
ACC0002181
Oferir un curs d'introducció al raonament crític
Tancada

Responsable:
Coordinadora PD en Ciència i Tecnologia de l'Aigua
Data prevista:
31-01-2022
Assoliment:
50%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
DOCH2O
Descripció:
especificar el requisits mínims per a tesi en format tradicional, el qual es proposa incloure tenir una publicació acceptada o proceedings
Diagnòstic:
en les tesis en format tradicional no sempre estava garantit que els resultats fossin exposats més enllà del grup de recerca
ACC0002242
definir uns criteris per a les tesis en format tradicional i informar-ne als estudiants - 50%

Responsable:
Sotsdirector de qualitat de l'Escola de doctorat
Data de tancament:
11-10-2021
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
DOCMEDAMB, DOCTUR, DOCGENERE, DOCH2O, DOCPSICSQ, DOCEDU, DOCBIOINF, DOCCHPC, DOCQ, DOCPSICEDU, DOCBIOSALUT, DOCARTEDU, DOCDRETECO, DOCTEC
Descripció:
Elaborar una normativa sobre el procediment de declaració de conflictes d'interès als tribunals, substitució dels membres afectats, i criteris del que constitueix un conflicte d'interès.
Diagnòstic:
No hi havia cap mecanisme que permetés a la CAD nomenar un nou tribunal si s'apreciaven conflictes d'interès.
Valoració:
Es varen discutir possibles criteris de conflicte d'interès en les CAD, i als comitès de direcció de 22/3/2021 i 10/5/2021. Es varen aprovar al comitè de direcció de 28/6/2021, amb la seva immediata publicació al web de l'ED.
ACC0002610
Elaboració, aprovació i publicació de la normativa sobre conflictes d'interès als tribunals de tesi
Tancada

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Assoliment:
60%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003065
Analitzar els criteris de valoració en els rànquings de transparència
Tancada
UdG
ACC0003066
Realitzar un informe de responsabilitat social corporativa - 0%
UdG
ACC0003067
Implementar un mecanisme per mantenir actualitzada la publicació de la plantilla de PDI
Tancada
UdG
ACC0003069
Realitzar un informe de control - 0%
UdG
ACC0003070
Publicar els plans de millora del centres
Tancada
UdG

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.