Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Escola de Doctorat

Pla de millora

A continuació trobareu el pla de millora de l'Escola de Doctorat, permanentment actualitzat, amb els objectius en curs i els tancats durant el darre any.

Informació sobre els plans de millora a la UdG i la seva interpretació
  • 39Objectius en curs
  • 10Objectius tancats el darrer any
  • 67Accions en curs
  • 46Accions tancades dels objectius mostrats

1. Qualitat del programa formatiu

Responsable:
Coordinadora PD en Ciències Humanes, del Patrimoni i de la Cultura
Data prevista:
31-07-2019
Assoliment:
33%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
DOCCHPC
Diagnòstic:
La inexistència a la web d'informació sobre els continguts i els responsables de les línies de recerca que s'ofereixen dificulta l'orientació dels candidats al doctorat en el procés de preinscripció, especialment d'aquells estudiants que procedeixen de fora de la Universitat de Girona.
ACC0001199
Actualitzar la relació de sublínies d'investigació contingudes en cada línia de recerca del programa
ACC0001204
Actualitzar la relació d'investigadors responsables de cada línia de recerca del programa - 0%
ACC0001212
Incloure a la web la informació sobre les sublínies i els investigadors - 0%

Responsable:
Coordinadora PD en Ciències Humanes, del Patrimoni i de la Cultura
Data de tancament:
05-03-2024
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
DOCCHPC
Descripció:
Ampliar el nombre de línies de recerca vinculades al programa, afegint una línia en Història Antiga i una altra línia en Comunicació Cultural
Diagnòstic:
Atenent a la demanda enregistrada fins l'actualitat i la saturació d'algunes línies, i amb l'objectiu de visualitzar millor la recerca desenvolupada pels grups vinculats al programa de doctorat, es proposa l'addició de dues línies de recerca que no constaven en la memòria de verificació: una línia en Història Antiga i una altra línia en Comunicació Cultural
Valoració:
Després de la visita de la CAE i atès que no s'ha fet cap observació en sentit contrari, de cares a la matrícula del curs 2019-2020 s'ha afegit la línia de recerca en Comunicació cultural i es considera consolidada la línia d'Història Antiga. L'objectiu es va assolir en el temps previst, tot i que el tancament formal de l'objectiu s'ha fet amb retard, coincidint amb la sessió de formació sobre ús de la plataforma ServiceNow.
ACC0001225
Reconèixer la línia de recerca en Història Antiga, implementada en el curs 2017/18
ACC0001228
Afegir una nova línia de recerca en Comunicació Cultural

Responsable:
Coordinador PD Turisme
Data de tancament:
05-03-2024
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
DOCTUR
Diagnòstic:
Tot i que la comunicació entre ambdues universitats és adequada, es considera oportú consolidar‐la a través d'un mínim de dues reunions presencials anuals.
Valoració:
S'ha assolit l'objectiu de realitzar una reunió conjunta cada sis mesos entre la CAD de la UIB i de la UdG pel que fa al Programa de Doctorat Interuniversitari en Turisme
ACC0002183
Realitzar dues reunions anuals (una a la UdG i una a la UIB)

Responsable:
Vicerector de Docència i Planificació Acadèmica
Data de tancament:
20-06-2023
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Descripció:
La UdG establirà una competència de gènere, única i transversal, d'acord amb el Marc general per a la incorporació de la perspectiva de gènere en la docència universitària AQU Catalunya (2018). http://www.aqu.cat/doc/doc_19381922_1.pdf
Diagnòstic:
Com consta en la Guia d'acreditació de les titulacions de Grau i Màster
Valoració:
Hi ha un esborrany en fase de discussió i s'ha fet una anàlisi de la competència en les altres universitats del SUC i es portarà una proposta a la propera comissió d'igualtat per a ser discutida i aprovada. Hi ha l'aprovació per part del Consell de Govern de la competència: " Desenvolupar la capacitat d'identificar desigualtats per raons de sexes i gènere i de dissenyar solucions"
ACC0002189
Redactar la competència de gènere
UdG
ACC0002190
Aprovar competència gènere
UdG

Responsable:
Vicerector de Docència i Planificació Acadèmica
Data prevista:
21-12-2024
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
Basant-nos en la filosofia del model Udg XXI aprovat pel claustre, s'està elaborant una guia que faciliti als centres docents que vulguin verificar o reverificar un títol la tria dels resultats d'aprenentatge, metodologies i activitats docents a partir de llistats prestablerts. Aquesta guia és la precursora del futur aplicatiu del Pla de Gestió Acadèmica (PGA).
ACC0003048
Revisar i actualitzar el catàleg d'activitats de l'aplicació PGA - 0%
UdG

Responsable:
Sotsdirector de qualitat de l'Escola de doctorat
Data prevista:
31-01-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
DOCMEDAMB, DOCTUR, DOCGENERE, DOCH2O, DOCPSICSQ, DOCEDU, DOCBIOINF, DOCCHPC, DOCQ, DOCPSICEDU, DOCBIOSALUT, DOCARTEDU, DOCDRETECO, DOCTEC
Descripció:
No hi ha cap mecanisme que garanteixi que tots els projectes de tesi amb implicacions o riscos ètics gaudeixin de l'aprovació del Comitè d'ètica i Bioseguretat de la Recerca de la UdG. Sotmetre el projecte al comitè depèn només del criteri del doctorand/a o dels directors de tesi.
ACC0002936
Declaració de riscos ètics en el pla de recerca i verificació de la seva aprovació pel Comitè d'ètica i Bioseguretat en el primer seguiment anual - 0%

Responsable:
Coordinador PD en Dret, Economia i Empresa
Data prevista:
31-07-2024
Assoliment:
0%
Prioritat
Alta
Titulacions:
DOCDRETECO
Descripció:
L'objectiu de millora IAI 1810 aprovat per AQU Catalunya en el marc del procés d'acreditació ha estat rebutjat per AQU Catalunya en el seu informe demanant subsanacions a la memòria modificada. S'elimina de la memòria modificada la millora IAI 1810 que afegia "un nou criteri d'admissió consistent en un Informe d'un investigador del programa de doctorat en disposició d'assumir la direcció o codirecció de la tesi sobre la idoneïtat de la formació del sol•licitant i el seu projecte de recerca."
Diagnòstic:
L'objectiu de millora IAI 1810 aprovat per AQU Catalunya en el marc del procés d'acreditació ha estat rebutjat per AQU Catalunya en el seu informe demanant subsanacions a la memòria modificada. S'elimina de la memòria modificada la millora "un nou criteri d'admissió consistent en un Informe d'un investigador del programa de doctorat en disposició d'assumir la direcció o codirecció de la tesi sobre la idoneïtat de la formació del sol•licitant i el seu projecte de recerca." En aquests nous termes AQU ha informat favorablement la memòria modificada el 27 de maig de 2022. Queda pendent modificar-ho en el web del programa en el qual constava des que AQU Catalunya havia emès l'acreditació favorable. S'espera a tancar el procés d'admissions a fi de no generar confusió.
Valoració:
En la Comissió Acadèmica hem debatut recentment sobre el sistema de selecció. No tenim un sistema de numerus clausus sinó que en realitat depèn de que cada candidat aconsegueixi un compromís de direcció de tesi i això depèn totalment de la disponibilitat i voluntat dels directors/es del Programa. Com a Comissió entenem que caldria valorar com a Programa i des de la direcció de l'Escola de Doctorat si ens volem posar objectius de matrícula anuals, si és possible i convenient, en cas de no arribar a aquests objectius, incentivar d'alguna manera als directors/es per tal que assumeixin direccions de tesi. Ens trobem amb un problema: no comptem amb màsters suficients per tal de poder fer una selecció a aprttir dels propis estudiants de màster i, per tant, la gran majoria d'estudiants de doctorat arriben provinents d'altres Universitats, amb la qual cosa no és senzill pel professorat poder valorar cas per cas la seva vàlua, compromís, condicions o d'altres aspectes necessaris per poder prendre una decisió ben fonamentada respecte de la direcció.
ACC0003085
Publicar els criteris d'admissió al web del programa en els termes que consten en la memòria informada per AQU - 0%

2. Pertinència de la informació pública

Responsable:
Coordinador PD Turisme
Data de tancament:
05-03-2024
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
DOCTUR
Diagnòstic:
Tot i que la llista d'investigadors i el seu perfil està actualitzat, no es presenten agrupats per línies de recerca
Valoració:
S'ha actualitzat les dues pàgines web del Programa de Doctorat Interuniversitari en Turisme de la UIB i la UdG
ACC0002179
Presentar la informació pública dels investigadors del programa per línies de recerca (UIB)

Responsable:
Sotsdirector de qualitat de l'Escola de doctorat
Data prevista:
31-01-2023
Assoliment:
25%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
DOCMEDAMB, DOCTUR, DOCGENERE, DOCH2O, DOCPSICSQ, DOCEDU, DOCBIOINF, DOCCHPC, DOCQ, DOCPSICEDU, DOCBIOSALUT, DOCARTEDU, DOCDRETECO, DOCTEC
Descripció:
Dotar l'escola de nous materials per difondre els programes: vídeos i tríptics
Diagnòstic:
A part de la informació als webs de l'Escola i la Universitat convé una infomació fàcilment imprimible en format tríptic, i més visual en format vídeo.
ACC0002803
Elaboració de tríptics trilingües
ACC0002805
Elaboració de Vídeos - 25%

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
30%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
Juntament amb el delegat d'administració electrònica s'està treballant el tema.
ACC0003041
Unificar el seguiment de les queixes independentment del punt d'entrada - 30%
UdG

3. Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
30-04-2024
Assoliment:
0%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
No hi ha un sistema de recollida de l'opinió dels estudiants amb els recursos materials i les instal·lacions docents
Valoració:
Durant el curs 2022-23 no s'ha avançat en aquest objectiu, queda oendent de revisar pel curs 23-24
ACC0001133
Establir una sistemàtica de recollida d'informació de la satisfacció dels estudiants amb els recursos materials i les instal·lacions - 0%
UdG
ACC0001134
Administració de l'enquesta - 0%
UdG

Responsable:
Sotsdirector de qualitat de l'Escola de doctorat
Data prevista:
31-07-2023
Assoliment:
3%
Prioritat
Alta
Titulacions:
DOCMEDAMB, DOCTUR, DOCGENERE, DOCH2O, DOCPSICSQ, DOCEDU, DOCBIOINF, DOCCHPC, DOCQ, DOCPSICEDU, DOCBIOSALUT, DOCARTEDU, DOCDRETECO, DOCTEC
Diagnòstic:
Fruit del replantajament que ha fet AQU sobre centralitzar la responsabilitat de la millora continua de les titulacions a nivell de centre i de les recomenacions dels informes d'acreditació sobre la necessitat d'adaptar i implementar el SGIQ a nivell de centre
ACC0001157
Revisió progressiva dels procediments del SGIQ institucional i adaptació a nivell del centre - 0%
ACC0001158
Revisió dels procediments del SGIQ d'abats general de la UdG - 10%
ACC0002921
Definició de la política de qualitat de l'Escola de doctorat - 0%

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
31-07-2024
Assoliment:
75%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
Es pretén utilitzar el Servicenow per la tramitació i control del procés de disseny i verificació de titulacions a partir d'aquest any.
Valoració:
S'està avançant en incorporar l'històric de les verificacions al SN
ACC0002912
Desenvolupar al SN - 80%
UdG
ACC0002913
Implantar el procés de disseny i verificació per les primeres titulacions - 70%
UdG

Responsable:
Vicegerència Acadèmica i de Qualitat
Data prevista:
31-12-2024
Assoliment:
21%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'ha realitzat una primera formació per administradors
ACC0002997
Formació dels caps de servei en l'ús del ServiceNow - 0%
UdG
ACC0002998
Identificar les actuacions del pla de millora que corresponguin a l'administració - 15%
UdG
ACC0003639
Formació dels administradors en l'ús del ServiceNow - 50%
UdG

Responsable:
Vicegerència Acadèmica i de Qualitat
Data de tancament:
04-07-2023
Tancament:
Assoliment baix
Titulacions:
Totes
Valoració:
La incorporació de les tècniques de qualitat i les reunions trimestrals han millorat el suport metodològic
ACC0002999
Revisar el procediments del marc VSMA per incorporar una tasca d'assessorament inicial
UdG
ACC0003000
Establir calendari de reunions trimestrals amb les TQ de centre
UdG
ACC0003001
Informatització del processos del marc VSMA
UdG
ACC0003640
Incorporació de les tècniques de qualitat a les àrees d'estudi
UdG

Responsable:
Vicegerència Acadèmica i de Qualitat
Data de tancament:
23-01-2024
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'ha incorporat formació en l'àmbit de qualitat al Pla de Formació del PTGAS i de manera periòdica es programen actualitzacions del cursos
ACC0002996
Formació dels administradors en l'ús del ServiceNow
UdG
ACC0003005
Incorporar formació del nou marc normatiu relacionat amb la qualitat de les titulacions
UdG
ACC0003006
Curs del pla del formació del PAS 2022: "Diagramació de processos" adreçat a les tècniques de qualitat
UdG
ACC0003007
Curs del pla del formació del PAS 2022: "Interpretació de processos, nivell inicial" adreçat a les tècniques de qualitat i a caps d'unitat
UdG
ACC0003008
Curs del pla del formació del PAS 2022: "Transparència i accés a la informació" adreçat a tot el PAS
UdG
ACC0003615
Formació dels caps de servei en l'ús del ServiceNow
UdG
ACC0003616
Curs de l'EAP "Línies bàsiques per elaborar cartes de servei"
UdG

Responsable:
Vicerectora d'Estudiantat, Mobilitat i Ocupació
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
Actualment estem revisant formacions sobre qualitat que s'havien fet prèviament pel col·lectiu d'estudiants, i preparant un nou curs de formació de cara als propers mesos.
ACC0003013
Impartir un curs de formació en l'àmbit de qualitat per a l'estudiantat - 0%
UdG

Responsable:
Vicerectora d'Estudiantat, Mobilitat i Ocupació
Data prevista:
29-06-2024
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
Està previst un curs de formació en l'àmbit de la qualitat aquest abans del juliol
ACC0003014
Afegir informació a la plana web dels centres sobre el paper de l'estudiantat en gestió de qualitat: CQC i CAI - 0%
UdG
ACC0003632
Impartir un curs de formació en l'àmbit de qualitat per a l'estudiantat - 0%
UdG

Responsable:
Vicegerència Acadèmica i de Qualitat
Data prevista:
31-12-2024
Assoliment:
10%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
Aquest objectiu està condicionat a la formació que rebran els caps al respecte
ACC0003009
Curs de l'EAP "Línies bàsiques per elaborar cartes de servei" - 10%
UdG

Responsable:
Vicegerència Acadèmica i de Qualitat
Data prevista:
31-12-2024
Assoliment:
2%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
.
ACC0003016
Definir un nou procés al SGIQ per a la gestió de cartes de servei - 0%
UdG
ACC0003018
Crear cartes de serveis per a col·lectius - 0%
UdG
ACC0003606
Curs de l'EAP "Línies bàsiques per elaborar cartes de servei" - 10%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
30%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
Estem pendents de la finalizació de la implementació del datawarehouse per al càlcul d'inidicadors automàtics. S'ha fet la petició de planificar un projecte d'alimentació de dades
ACC0003019
Incorporar indicadors calculats a l'eina de gestió del pla de millora - 30%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
35%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
En les reunions per a la definició dels datamars del Datawarehouse, s'han determinat en grups de treball esl indicadors necessaris que han de permetre el càlcul d'indicadors de gestió per a diferents tiplogies de gestors.
ACC0003021
Establir un procediment per demanar el calcul d'indicadors ad-hoc - 20%
UdG
ACC0003613
Disposar d'un Datawarehouse - 50%
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
01-01-2025
Assoliment:
53%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
Feina en curs i avançant en el bolcatge de l'històric
ACC0003029
Fer panell pel procés P0201 Verificació - 70%
UdG
ACC0003030
Fer panell pel procés P0202 Seguiment - 50%
UdG
ACC0003031
Fer panell pel procés P0203 Modificació - 0%
UdG
ACC0003032
Fer panell pel procés P0204 Acreditació
UdG
ACC0003033
Fer panell pel procés P0205 Extinció - 0%
UdG
ACC0003580
Anàlisi del calendari d'elaboració dels informes de seguiment de les titulacions
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
62%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'ha endarreit 6 mesos el projecte que havia d'acabar el desembre per problemes de licitació
ACC0003022
Creació d'un grup de treball per a la definició del projecte del datawarehouse
UdG
ACC0003023
Licitar l'adquisició de l'eina que suportarà el datawarehouse
UdG
ACC0003024
Integració de l'eina amb els aplicatius corporatius - 25%
UdG
ACC0003025
Formació sobre l'ús del datawarehouse - 25%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
30%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'ha reactivat la plataforma SOM i facilitat el seu ús com a font d'idees i aportacions. S'ha d'acabar de definir el procés conjunt de QSMF
ACC0003043
Establir una sistemàtica per incorporar com objectius o accions de millora les propostes de la plataforma SOM - 30%
UdG
ACC0003044
Establir una sistemàtica per incorporar com objectius o accions de millora els suggeriments del formulari QSF - 30%
UdG

Responsable:
Vicerector de Comunicació
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
50%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'han impulsat mesures per incrementar la coordinació multinivell per a comunicar a les diverses instàncies de la institució quines són les activitats que es planifiquen a curt, mig i llarg termini. Es valora positivament la feina feta.
ACC0003037
Integrar el pla de gestió d'infraestructures al pla de millora UdG - 0%
UdG
ACC0003045
Publicar el recull de tots els plans institucionals
UdG
ACC0003611
Integrar el pla HRS4R al pla de millora UdG
UdG
ACC0003621
Integrar el pla d'igualtat de gènere al pla de millora UdG - 50%
UdG
ACC0003637
Integrar el pla d'ambientalització al pla de millora - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
57%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'han entrat els plans i s'estan entrant els objectius i les accions etsratègiques.
ACC0003034
Integrar el pla HRS4R al pla de millora UdG
UdG
ACC0003035
Integrar el pla d'igualtat de gènere al pla de millora UdG - 50%
UdG
ACC0003036
Integrar el pla d'ambientalització al pla de millora - 80%
UdG
ACC0003623
Integrar el pla de gestió d'infraestructures al pla de millora UdG - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
37%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'està esperant el datawarehouse per a tenir l'automatització. S'han fet peticions en diferents datamars que s'espera que donin dades per a l'actualització a partir de les dades que s'estan obtenint i informant actualment.
ACC0003020
Disposar d'un Datawarehouse - 50%
UdG
ACC0003046
Incorporar al projecte de datawarehouse l'actualització automatitzada del portal de transparència - 25%
UdG

Responsable:
Vicerector de Comunicació
Data de tancament:
23-01-2024
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'ha penjat a la pàgina web el quadre de webs i la responsabilitats corresponents.
ACC0003047
Crear un mapa permanentment actualitzat de responsables dels apartats/planes de la web
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
40%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
En el procés d'elaboració dels segon informe del SGQ es va fer un treball per a determinar indicadors i llindars. Aquesta ha de ser una de les principals fonts d'identificació.
ACC0003055
Ampliar la informació de les sortides dels processos, identificant plantilles i repositoris - 40%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
17%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'està treballant en els processos que falten i està previst que em model estàndard estigui acabat el primer semestre.
ACC0003057
Crear un nou procés per a la gestió de la carrera professional del PAS - 25%
UdG
ACC0003058
Crear un nou procés per gestionar la comunicació mitjançant xarxes socials - 0%
UdG
ACC0003059
Crear un procés d'enquestes al PAS - 0%
UdG
ACC0003060
Afegir al model de SGQ un procés d'acollida dels estudiants - 0%
UdG
ACC0003061
Crear un procés d'acollida del PDI - 25%
UdG
ACC0003062
Crear un procés d'acollida del PAS - 0%
UdG
ACC0003617
Crear un procés nou per gestionar la participació en rànquings universitaris - 75%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
31-12-2024
Assoliment:
50%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
Estem en procés d'acreditació del SGQ que és condició necessària per a l'acreditació intitucional dels centres.
ACC0003063
Acreditar els processos transversals del SGQ - 50%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-04-2024
Assoliment:
62%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'ha creat la pàgina de rànquings i de moment està aturat en estudi el procés. En una primera reunió s'han analitzat els rànquings actuals i desestimat participar en nous rànquings.
ACC0003056
Crear un procés nou per gestionar la participació en rànquings universitaris - 25%
UdG
ACC0003064
Crear una pàgina web de resultats en rànquings
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
90%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'ha fet una feina d'anàlisi en rànquings on participem. S'ha establert la maximització en rànquings de transparència i s'està fent en rànquings docents i d'impacte.
ACC0003065
Analitzar els criteris de valoració en els rànquings de transparència
UdG
ACC0003066
Realitzar un informe de responsabilitat social corporativa
UdG
ACC0003067
Implementar un mecanisme per mantenir actualitzada la publicació de la plantilla de PDI
UdG
ACC0003069
Realitzar un informe de control - 50%
UdG
ACC0003070
Publicar els plans de millora del centres
UdG

Responsable:
Vicerector de Docència i Planificació Acadèmica
Data prevista:
21-12-2024
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
Basant-nos en la filosofia del model Udg XXI aprovat pel claustre, s'està elaborant una guia que faciliti als centres docents que vulguin verificar o reverificar un títol la tria dels resultats d'aprenentatge, metodologies i activitats docents a partir de llistats prestablerts. El model preveu accions en la línia d'establir un consens de gran abast en relació a les metodologies docents i l'avaluació per part de la comunitat universitària i es preveu d'aquí que quedi reflectida en el proper pla pluriennal de formació.
ACC0003078
Establir un servei d'assessorament metodològic per al disseny de titulacions - 0%
UdG
ACC0003079
Incloure formació sobre disseny de titulacions al pla de formació del PDI - 0%
UdG

4. Adequació del professorat al programa formatiu

Responsable:
Sotsdirector de qualitat de l'Escola de doctorat
Data de tancament:
05-03-2024
Tancament:
Assoliment mitjà
Titulacions:
DOCARTEDU, DOCBIOINF, DOCBIOSALUT, DOCCHPC, DOCDRETECO, DOCEDU, DOCGENERE, DOCH2O, DOCMEDAMB, DOCPSICEDU, DOCPSICSQ, DOCQ, DOCTEC, DOCTUR
Diagnòstic:
La Universitat de Girona, a través de l'Àrea de Comunicació i Relacions Institucionals (ACRI), assisteix cada any a un bon nombre de fires internacionals per tal de difondre la seva oferta formativa en graus i màsters. En aquests moments, no es disposa d'informació en forma de díptics o tríptics que es puguin entregar als estudiants internacionals que puguin estar interessats en els programes de doctorat que ofereix la Universitat de Girona. Es tracta de millor la difusió dels programes de doctorat amb l'objectiu de captar talent doctoral a nivell internacional. D'altra banda, la internacionalització en sentit més ampli també inclou aspectes com les mencions internacionals i els convenis de cotutela, que són aspectes qualitatius dels programes cada vegada tinguts més en compte que, al parer de diversos CAE en el procés d'acreditació, cal fomentar.
Valoració:
Els díptics estan fets però no s'han utilitzat al quedar obsolet el paper com a medi de difusió. S'ha revisat i creat n nou procediment de signatura de cotuteles i revisat el conveni estàndard.
ACC0001176
Redacció del díptic/tríptic per part de les Comissions Acadèmiques dels programes de doctorat
ACC0001922
Agilitzar els procediments administratius de les cotuteles
ACC0002722
Fer reunions informatives a directors de tesi

Responsable:
Coordinadora PD Educació
Data prevista:
31-07-2024
Assoliment:
0%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
DOCEDU
Diagnòstic:
La xifra de doctors internacionals que han participat fins ara als tribunals de tesi és baixa. Malgrat es preveu que en els propers anys millori, es valora la necessitat d'emprendre accions paral∙leles per millorar‐la.
ACC0002165
Fer una reunió anual informativa pel professorat i els doctorands sobre possibilitats i avantatges d'internacionalització de tesis - 0%

Responsable:
Coordinador PD en Biologia Molecular, Biomedicina i Salut
Data prevista:
31-07-2022
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
DOCBIOSALUT
Diagnòstic:
El programa compta amb pocs experts internacionals implicats en la direcció o en els tribunals de tesis i el percentatge de tesis amb Menció Internacional és baix. Cal fomentar l'interés dels directors i estudiants en internacionalitzar les tesis i faculitar al màxim l'accés dels estudiants a beques que els permetin realitzar una estada internacional.
Valoració:
Amb aquest objectiu es dona resposta a la millora obligatòria "Tomar medidas para incentivar la movilidad de los doctorandos y de los directores de tesis."
ACC0002272
Enviament de correus electrònics per fomentar l'interès dels directors per implicar professorat d'universitats estrangeres en la direcció, revisió i tribunals - 0%
ACC0002273
Emfatitzar l'interès de realitzar estades en centres de recerca estrangers i obtenir la Menció Internacional en les reunions amb els estudiants - 0%

Responsable:
Vicerectora de Recerca i Transferència del coneixement
Data prevista:
20-12-2024
Assoliment:
50%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'ha tancat l'acció consistent en analitzar les necessitats de CPD dels grups de re cerca de la UdG i, un cop avaluades, s'ha obert una acció consistent en crear nous espais per al CPD de recerca de la UdG
ACC0003049
Anàlisi de les necessitats de CPD dels grups de recerca
UdG
ACC0006166
Crear nous espais CPD - 0%
UdG

Responsable:
Vicerectora de Recerca i Transferència del coneixement
Data prevista:
20-12-2024
Assoliment:
80%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'ha fet un nou programa de suport a la preparació de projectes col·laboratius internacionals. Acció programada i executada al 100%. La revisió de la política d'investigador actiu està en curs, pendent de la nova política de recerca del Departametn d'Universitats.
ACC0003077
Revisar la política d'investigador actiu - 0%
UdG
ACC0006202
Dissenyar i implementar un programa de suport a la preparació de projectes col·laboratius internacionals
UdG

Responsable:
Vicerector de projectes estratègics i internacionalització
Data prevista:
30-03-2024
Assoliment:
30%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'està completant la diagnosi, és a dir, el coneixement sobre les xarxes en què participa la UdG, sigui a nivell institucional o més focalitzat en un àmbit de docència, recerca o innovació. A continuació es prepararà un protocol per valorar l'adhesió a noves xarxes o el manteniment de la vinculació amb les existents.
ACC0003076
Definir un procés per a la gestió de les convocatòries de xarxes d'universitats - 30%
UdG

Responsable:
Servei de recursos humans
Data prevista:
31-03-2024
Assoliment:
60%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Descripció:
- Revisió del pla d'acollida en la incorporació de nou PDI (tenir en compte les diferents tipologies i nacionalitats) - Incloure referència a la formació bàsica o obligatòria
Valoració:
El pla d'acollida d'incorporació de nou PDI està complet pel que fa a l'acollida de personal docent (com per exemple el professorat associat o substitut). S'està millorant el pla per tal que hi hagi més informació sobre l'estructura de la UdG i també per adreçar-lo als nous investigadors.
ACC0003134
Actualització del pla d'acollida del PDI - 60%
UdG

5. Eficàcia dels sistemes de suport a l'aprenentatge

Responsable:
Coordinadora PD en Química
Data prevista:
31-07-2024
Assoliment:
100%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
DOCQ
Descripció:
Incentivar que els estudiants del programa de doctorat en Química responguin les enquestes
Diagnòstic:
El nombre de respostes rebudes a les enquestes de 2n any i un cop finalitzat el doctorat ha estat mot baix. És per això que la Comissió Acadèmica del programa de doctorat en Química es proposa incentivar als estudiants a què responguin les enquestes.
Valoració:
S'ha informat als estudiants quan s'han fet les reunions de seguiment
ACC0001249
Informar als estudiants i demanar que contestin les enquestes

Responsable:
Sotsdirector de qualitat de l'Escola de doctorat
Data prevista:
31-07-2021
Assoliment:
100%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
DOCARTEDU, DOCBIOINF, DOCBIOSALUT, DOCCHPC, DOCDRETECO, DOCEDU, DOCGENERE, DOCH2O, DOCMEDAMB, DOCPSICEDU, DOCPSICSQ, DOCQ, DOCTEC, DOCTUR
Descripció:
Assegurar el total desplegament del Programa de Suport a les Persones amb Discapacitat de la UdG en l'àmbit del doctorat
Diagnòstic:
La normativa d'ordenació acadèmica i els serveis de l'Escola de Doctorat encara tenen pocs canals formalitzts i normes per assegurar que els doctorands amb alguna discapacitat puguin realitzar el doctorat en les mateixes condicions com ho fa qualsevol altre doctorand.
ACC0001603
Allargar la durada dels estudis per als doctorands amb discapacitat

6. Qualitat dels resultats dels programa formatiu

Responsable:
Coordinadora PD Medi Ambient
Data prevista:
31-07-2020
Assoliment:
60%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
DOCMEDAMB
Diagnòstic:
Encara que les línies de recerca més representades en nombre de tesis cobreixen moltes de les temàtiques de recerca en l' àmbit del medi ambient (Geografia, Biologia, Geologia, etc.), s'observa que el programa compta amb un nombre baix de projectes de tesi inscrits en els àmbits de l'economia ambiental, les enginyeries o les matemàtiques. Són pocs els projectes de tesi que impliquen temàtiques i enfocaments transversals entre vàries línies de recerca.
ACC0001215
Incloure a la web la informació sobre el contingut de cada una de les línies de recerca.
ACC0001218
Incloure a la web la informació sobre possibilitats de projectes de tesi transversals i codirigits entre línies de recerca.
ACC0002174
Incloure a la web la informació sobre possibilitats de projectes de tesi transversals i codirigits entre línies de recerca - 0%
ACC0002175
Revisar les línies del recerca del programa per tal de valorar quina canvis foren convenients de realitzar per tal de millorar-ne l'oferta
ACC0002176
Programar activitats formatives conjuntes per a diferents línies de recerca i específiques del programa de doctorat

Responsable:
Coordinadora PD en Ciència i Tecnologia de l'Aigua
Data de tancament:
05-03-2024
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
DOCH2O
Descripció:
especificar el requisits mínims per a tesi en format tradicional, el qual es proposa incloure tenir una publicació acceptada o proceedings
Diagnòstic:
en les tesis en format tradicional no sempre estava garantit que els resultats fossin exposats més enllà del grup de recerca
Valoració:
La comissió acadèmica del programa va establir uns criteris per al format tradicional, en el que s'inclou la necessitat d'haver publicat com a mínim un article científic, garantint així la difusió dels resultats més enllà del grup de recerca. Per tal de ser transparents i informar als estudiants, els criteris han estat publicats a la web del programa de doctorat.
ACC0002242
definir uns criteris per a les tesis en format tradicional i informar-ne als estudiants

Responsable:
Vicerector de Comunicació
Data prevista:
30-10-2024
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
Hi ha una entesa i coordinació entre el VRC i els mitjans de comunicació de la demarcació per poder impulsar una via a través de la qual els resultats positius de la UdG es difonguin. Es valora positivament les tasques fetes en la direcció apuntada.
ACC0003626
Crear un nou procés per gestionar la comunicació mitjançant xarxes socials - 0%
UdG

Responsable:
Sotsdirector de qualitat de l'Escola de doctorat
Data de tancament:
05-03-2024
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
DOCMEDAMB
Descripció:
Adequació de l'oferta formativa, en format de cursos transversals, a les necessitats i demanda dels programes de doctorat. En concret es preten introduir els cursos següents: Eines i recursos per a la comunicació de la ciència Contrastos d'hipòtesis i modelització amb SPSS
Diagnòstic:
Cal millorar l'oferta en comunicació de la ciència i mètodes estadístics de modelat i contrast d'hipòtesis. Oferta transveral a tots el PdD
Valoració:
implementació d'oferta de cursos del 2023/24 en marxa. Algun coordinador troba a faltar oferta on line en anglès
ACC0003586
Aprovació de la nova oferta formativa pel Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat
ACC0003587
Implementació de la nova oferta formativa

Responsable:
Secretària Acadèmica de l'Escola de Doctorat
Data prevista:
31-07-2024
Assoliment:
0%
Prioritat
Alta
Titulacions:
Totes
Valoració:
Revisió de l'oferta de cursos d'acord a les memòries i l'adequació d'aquests als objectius i nivells formatius pretesos en els Programes de doctorat
ACC0009091
Planificar curs transversal de Creació i Gestió de dades espacials amb QGIS - 0%
ACC0009100
Planificar curs específic sobre Proteòmica basada en espectrometria de masses en investigació biomèdica - 0%

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.