Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Escola de Doctorat

Presentació de la tesi doctoral

Informació acadèmica

Per iniciar el procés de revisió d’una tesi doctoral el doctorand o doctoranda ha d’haver rebut com a mínim l’avaluació positiva del seu pla de recerca i haver entrat les seves dades curriculars a l’aplicació de gestió de currículums vigent a la UdG. Per tal de garantir la qualitat d’una tesi doctoral amb anterioritat al dipòsit de la tesi, la Universitat seguirà el procediment establert en els apartats següents.

 

Per iniciar el procés de revisió d’una tesi doctoral el doctorand o doctoranda ha d’haver rebut com a mínim l’avaluació positiva del seu pla de recerca i d’un informe de seguiment. També cal que tingui aprovat el darrer informe de seguiment que hagi presentat i que hagi entrat les seves dades curriculars a l’aplicació de gestió de currículums vigent a la UdG. Per tal de garantir la qualitat d’una tesi doctoral amb anterioritat al dipòsit, la Universitat seguirà el procediment establert en els apartats següents.

 Quan la tesi doctoral estigui acabada, el doctorand o doctoranda ha de sol·licitar a l’Escola de Doctorat que n’iniciï el procés de revisió. A aquest efecte, el doctorand o doctoranda ha d’accedir al tràmit corresponent a aquesta sol·licitud que trobarà, un cop s’hagi identificat a la web de la Universitat, entrant en el seu expedient. En la sol·licitud cal indicar si s’aspira a la menció internacional o industrial, o a totes dues, en el títol de doctor i si es presenta la tesi com a compendi de publicacions. La sol·licitud haurà d’anar acompanyada del CV electrònic extret de l’aplicació de gestió de currículums vigent a la UdG, d’una declaració dels directors sobre aspectes ètics de la tesi doctoral que es porta a revisió, i s’hi adjuntarà el fitxer electrònic de la tesi en format PDF. El doctorand o doctoranda també haurà d’informar si es tracta d’una tesi cotutelada o si demana presentar-la amb confidencialitat. En el cas que es presenti la tesi com a compendi de publicacions caldrà també adjuntar a la sol·licitud els documents següents: a) un informe del director o directors de la tesi en què s’indiqui la idoneïtat d’aquest format i es demostri la rellevància de la contribució específica del doctorand o doctoranda en les publicacions presentades, b) l’acceptació per part dels coautors de les publicacions, si n’hi ha, que el doctorand o doctoranda les presenti com a part de la tesi, i c) la renúncia dels coautors no doctors de les publicacions a presentar-les com a part de la seva pròpia tesi doctoral. Per tal que el procés de revisió continuï, el director o directora de la tesi i el tutor o tutora (en cas que tots els directors siguin externs) han de donar el vistiplau i manifestar que, pel que saben i els consta, la tesi reflecteix fidelment el treball desenvolupat pel doctorand o doctoranda, que s’ha elaborat seguint el codi de bones pràctiques de l’Escola de Doctorat i que no conté elements plagiats.

 Posteriorment, la comissió acadèmica del programa de doctorat comprovarà, en un termini màxim de cinc dies hàbils a comptar des del vistiplau del director o directora de la tesi i del tutor o tutora, si aquesta compleix els requisits establerts en la present normativa i els requisits formals específics de cada àmbit, així com els criteris de format aprovats pel Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat.

La tesi ha de rebre un informe de dos experts doctors pertanyents a dues institucions d’educació superior o instituts o centres de recerca diferents i externs a la UdG mitjançant un procés de revisió anònim. Els experts seran nomenats per la comissió acadèmica del programa de doctorat i hauran de tenir un tram de recerca viu o mèrits de recerca equivalents. En cas que hi hagi publicacions derivades de la tesi, cap dels coautors podrà actuar d’expert en la revisió de la tesi doctoral. En el cas de programes de doctorat interuniversitaris, els dos experts no podran pertànyer a cap de les universitats participants en el programa.

Els informes que emetin les persones expertes s’han de referir tant als aspectes formals de la tesi doctoral com a la seva adequació al marc teòric, als objectius, a la metodologia, als resultats, a la discussió, a les conclusions i a les referències, i han de destacar, si escau, les repercussions que els resultats poden tenir en l’àmbit científic i social. Els informes han d’assenyalar els aspectes que es consideri que caldria esmenar. Finalment, tenint en compte els aspectes esmentats, s’ha de fer constar la conformitat o no a la presentació i defensa de la tesi doctoral. L’Escola de Doctorat garanteix l’anonimat de les persones expertes informants. Els experts són retribuïts d’acord amb el que es fixa anualment en els pressupostos de la Universitat.

La comissió acadèmica ha de vetllar perquè el procés d’emissió d’informes de les persones expertes finalitzi en un termini no superior a dos mesos, comptat a partir de l’endemà de la data de nomenament dels experts.

 Si un dels informes emesos per les persones expertes manifesta que la tesi no està en condicions de ser defensada, la comissió acadèmica nomenarà un tercer expert diriment pertanyent a una institució d’educació superior o institut de recerca externs a la UdG i diferent dels dos experts anteriors. Si dos dels informes són negatius es tancarà el procés i es comunicarà al doctorand o doctoranda i al director o directors perquè es procedeixi a millorar la tesi i amb posterioritat reiniciar, si escau, el procediment de revisió, sempre dintre del termini màxim de permanència en el programa de doctorat.

La comissió acadèmica ha de trametre al doctorand o doctoranda, al director o directors de la tesi i al tutor o tutora una còpia dels informes anònims elaborats per les persones expertes. El doctorand o doctoranda haurà d’introduir les modificacions proposades en els informes o, si escau, aportar en la seva resposta als informes les raons per les quals considera que no es poden incorporar. En la seva resposta haurà de fer constar també les modificacions realitzades. Aquesta resposta s’ha de presentar en el moment de fer el dipòsit.

En el cas que l’estudiant aspiri a la menció internacional en el títol de doctor cal tenir present, respecte als experts externs, els aspectes que esmenta la normativa.

Un cop acabat el procediment de revisió de la tesi doctoral, el doctorand o doctoranda ha de dipositarla en un termini màxim de tres mesos. Si se supera aquest termini es donarà el procediment per acabat i se n’informarà el doctorand o doctoranda, el tutor o tutora i el director o directors. En aquest supòsit, si el doctorand o doctoranda vol defensar la tesi haurà d’iniciar de nou el procés de revisió.

La sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral la farà el doctorand o doctoranda a través del tràmit corresponent que trobarà un cop s’hagi identificat a la web de la Universitat, entrant en el seu expedient. Caldrà adjuntar-hi:

a) el fitxer electrònic de la tesi en format PDF

b) el fitxer electrònic editable amb un resum divulgatiu de la tesi en català i en anglès, d’una pàgina aproximadament, amb una imatge publicable representativa del tema tractat a la tesi doctoral

c) el fitxer electrònic de la resposta del doctorand o doctoranda als informes de la comissió acadèmica, si escau, i dels experts externs, que indiqui clarament les modificacions introduïdes a la tesi doctoral

d) les dades del doctorand o doctoranda, el resum de la tesi i els codis UNESCO necessaris per a la publicació de la tesi, després de la lectura, en el repositori de tesis doctorals en xarxa (TDX), i la inclusió de la tesi a la base de dades TESEO.

e) Si s’aspira a la menció internacional en el títol de doctor, també cal adjuntar-hi l’acreditació de l’estada de com a mínim tres mesos en una mateixa institució d’ensenyament superior o centre de recerca d’un estat diferent d’Espanya, signada pel responsable del centre o centres d’acolliment.

f) Si es vol demanar la menció industrial, en el cas de no estar ja reconeguda per haver obtingut un ajut de doctorat industrial de la Generalitat de Catalunya o del Govern de l’Estat espanyol, s’haurà d’aportar la documentació acreditativa de les circumstàncies descrites en els requisits que marca l’article 15bis del Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat. Per tal que el procés de dipòsit continuï, el director o directora de la tesi i el tutor o tutora (en cas que tots els directors siguin externs) han de donar-hi el vistiplau.

Mitjançant la publicació de l’edicte al tauler d’anuncis de la seu electrònica de la UdG, l’Escola de Doctorat obrirà un termini d’exposició pública de 3 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació. Durant aquest període la tesi podrà ser examinada a l’Escola de Doctorat per qui acrediti la condició de doctor, i en el termini de 2 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de l’últim dia d’exposició pública, es podran presentar les consideracions que s’estimin convenients a l’Escola de Doctorat, que les farà arribar a la comissió acadèmica corresponent.

Un cop transcorregut el termini d’exposició pública, la comissió acadèmica del programa de doctorat autoritzarà, si escau, la defensa de la tesi doctoral, designarà el tribunal, amb especificació d’un president o presidenta, un o una vocal i un secretari o secretària, i de dos suplents.

Un cop autoritzada la defensa i designat el tribunal per la comissió acadèmica del programa de doctorat, l’Escola de Doctorat ho notificarà, en un termini de cinc dies hàbils, al doctorand o doctoranda, al director o directors de la tesi, al tutor o tutora i als membres del tribunal. L’Escola de Doctorat farà arribar a tots els membres del tribunal, conjuntament amb la notificació de nomenament, l’exemplar electrònic de la tesi i la resta de documentació pertinent. Els membres del tribunal hauran de comunicar a l’Escola de Doctorat l’existència de possibles conflictes d’interessos. La comissió acadèmica del programa de doctorat ho avaluarà i, si ho considera oportú, proposarà un nou tribunal o substituirà per algun dels suplents els membres afectats.

A partir de la notificació de l’autorització definitiva per defensar la tesi i de la designació del tribunal, el president o presidenta haurà de convocar l’acte de defensa. En el mateix moment que faci aquesta convocatòria ho haurà de comunicar a l’Escola de Doctorat. En tot cas, s’ha de fer amb una antelació mínima de 15 dies hàbils a la data fixada per a la defensa. L’Escola vetllarà pel compliment d’aquest termini. El president o presidenta també haurà de comunicar si la tesi es defensarà de manera presencial o per videoconferència. Si és per videoconferència, el doctorand o doctoranda haurà de presentar la sol·licitud pertinent i s’aplicarà el procediment establert per l’Escola de Doctorat.

En el supòsit que no s’autoritzi la defensa de la tesi doctoral, en un termini màxim de cinc dies hàbils posteriors a l’adopció de l’acord l’Escola de Doctorat ha de notificar-ho, juntament amb un informe motivat, al doctorand o doctoranda, al director o directors i al tutor o tutora de la tesi.

El termini màxim per defensar la tesi doctoral és de quatre mesos a comptar des de la designació del tribunal. La comissió acadèmica de cada programa de doctorat podrà autoritzar una ampliació d’aquest termini quan es donin causes justificades imprevistes. L’acte de defensa de la tesi el convoca el president o presidenta del tribunal.

Amb caràcter general, l’acte de defensa de la tesi doctoral ha de ser presencial i s’ha de fer en sessió pública en qualsevol centre de la UdG o institut de recerca adscrit a la UdG o institut de recerca mixt amb participació de la UdG, dins el període acadèmic establert per a la lectura de tesis i en dia lectiu. A fi que es pugui iniciar la defensa de la tesi, caldrà la presència de tots els membres del tribunal i del doctorand o doctoranda.

Si el president o presidenta de la comissió acadèmica ho autoritza, l’acte de defensa i qualificació de la tesi doctoral es podrà fer amb la participació d’algun o tots els assistents preceptius (tribunal, doctorand) per mitjans no presencials (videoconferència síncrona), d’acord amb el procediment establert per l’Escola de Doctorat, en la mesura que es garanteixin els mitjans necessaris per al bon funcionament i l’assegurament de la qualitat acadèmica de la defensa de la tesi i es garanteixi la sessió pública de l’acte, sens perjudici del que preveu l’article 12 pel que fa a les tesis amb contingut confidencial.

Si el doctorand o doctoranda no assisteix a l’acte de defensa de la tesi sense causa justificada, es farà constar a l’acta corresponent amb la qualificació de “no apte”.

Si la defensa no es pot dur a terme per alguna circumstància justificada, el president o presidenta podrà fer una nova convocatòria per a la defensa, que s’haurà de realitzar en un termini màxim de 15 dies hàbils, i comunicar a l’Escola de Doctorat la data de la nova convocatòria amb una antelació mínima de dos dies hàbils.

L’acte ha de consistir en l’exposició pel doctorand o doctoranda del treball de recerca realitzat, la metodologia emprada, els resultats i les conclusions, amb una especial menció de les seves aportacions originals. Els membres del tribunal poden formular al doctorand o doctoranda totes les qüestions que considerin oportunes. Així mateix, els doctors presents a l’acte públic de defensa poden formular qüestions en el moment i la forma que indiqui el president o presidenta del tribunal.

Un cop finalitzada la defensa i discussió de la tesi doctoral, el tribunal formularà per escrit un informe de valoració. El tribunal emetrà la qualificació global concedida a la tesi d’acord amb l’escala següent: “no apte”, “aprovat”, “notable” i “excel·lent”. Els membres del tribunal podran proposar que es concedeixi a les tesis qualificades amb “excel·lent” la menció “cum laude” a través de votació secreta, d’acord amb el procediment següent:

a) L’Escola de Doctorat proporcionarà al secretari o secretària del tribunal l’acta i tota la documentació per a la defensa de la tesi i un enllaç a una aplicació on cada un dels membres del tribunal emetrà el seu vot en relació a la concessió o no de la menció “cum laude”, de forma individual i secreta, abans de les 10 h del dia hàbil següent al de la defensa de la tesi. El secretari o secretària farà arribar l’acta de la defensa de la tesi, amb les signatures manuscrites originals, a l’Escola de Doctorat. Només pot enviar l’acta per via electrònica si totes les signatures dels membres del tribunal són digitals. També farà arribar els informes signats per cadascun dels membres del tribunal, que poden estar signats electrònicament o amb signatura manuscrita original. El secretari o secretària del tribunal vetllarà perquè tots els membres del tribunal votin la concessió o no de la menció “cum laude”.

b) L’Escola de Doctorat farà l’escrutini i deixarà constància del resultat de la votació en una acta signada per un o una representant de la secretaria acadèmica i pel director o directora de l’Escola de Doctorat.

c) Es concedirà la menció “cum laude” quan en l’escrutini dels vots emesos la proposta resulti acceptada per unanimitat. L’acta de l’escrutini es conservarà juntament amb la resta de documentació que hagi generat l’acte de defensa i avaluació de la tesi.

d) L’Escola de Doctorat comunicarà a la persona interessada la qualificació final resultat de l’escrutini; així mateix, n’enviarà una còpia al director o directors de la tesi i als membres del tribunal.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.