Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Escola de Doctorat

Presentació de la tesi doctoral

Informació acadèmica

Per iniciar el procés de revisió d’una tesi doctoral el doctorand o doctoranda ha d’haver rebut com a mínim l’avaluació positiva del seu pla de recerca i haver entrat les seves dades curriculars a l’aplicació de gestió de currículums vigent a la UdG. Per tal de garantir la qualitat d’una tesi doctoral amb anterioritat al dipòsit de la tesi, la Universitat seguirà el procediment establert en els apartats següents.

 

Quan la tesi doctoral estigui acabada, el doctorand o doctoranda ha de sol·licitar a l’Escola de Doctorat, amb el vistiplau del director o directors de tesi i del seu tutor o tutora, que iniciï el procés de revisió de la tesi doctoral. A aquest efecte ha de presentar una sol·licitud, utilitzant el formulari normalitzat disponible, a través del Registre de la Universitat. En la sol·licitud cal indicar si s’aspira a la menció internacional en el títol de doctor i si es presenta la tesi com a compendi de publicacions. El formulari de sol·licitud haurà de contenir l’autorització per utilitzar el CV electrònic extret de l’aplicació de gestió de currículums vigent a la UdG, i s’hi adjuntarà el fitxer electrònic de la tesi, preferentment en format PDF, o en algun dels altres formats admesos per la Universitat. En el cas que es presenti la tesi com a compendi de publicacions caldrà també adjuntar al formulari de sol·licitud els fitxers electrònics següents:

 1. un informe del director o directors de la tesi en què s’indiqui la idoneïtat d’aquest format i es demostri la rellevància de la contribució específica del doctorand o doctoranda en les publicacions presentades,
 2. l’acceptació dels coautors, si n’hi ha, de cadascuna de les publicacions que el doctorand o doctoranda presenti la publicació com a part de la tesi, i
 3. la renúncia dels coautors no doctors de les publicacions a presentar-les com a part de la seva tesi doctoral.

Posteriorment, l’Escola de Doctorat remetrà la tesi a la Comissió Acadèmica del programa de doctorat, la qual comprovarà, en un termini màxim de cinc dies hàbils, a comptar des de la recepció, que la tesi compleix els requisits formals específics de cada àmbit, així com els criteris de format aprovats pel Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat.

La tesi ha de rebre un informe de dos experts doctors pertanyents a dues institucions d’educació superior o instituts de recerca diferents i externs a la UdG mitjançant un procés de revisió anònim. Els experts seran nomenats per la Comissió Acadèmica del programa de doctorat i hauran de tenir un tram de recerca viu o mèrits de recerca equivalents.

Els informes que emetin les persones expertes s’han de referir tant als aspectes formals de la tesi doctoral com a la seva adequació al marc teòric, als objectius, a la metodologia, als resultats, a la discussió, a les conclusions i a les referències, i han de destacar, si escau, les repercussions que els resultats poden tenir en l’àmbit científic i social. Els informes han d’assenyalar els aspectes que es consideri que caldria esmenar. Finalment, tenint en compte els aspectes esmentats, s’ha de fer constar la conformitat o no a la presentació i defensa de la tesi doctoral. L’Escola de Doctorat garanteix l’anonimat de les persones expertes informants. Els experts són retribuïts d’acord amb el que es fixa anualment en els pressupostos de la Universitat.

L’Escola de Doctorat ha de vetllar perquè el procés d’emissió d’informes de les persones expertes finalitzi en un termini no superior a dos mesos, comptat a partir de l’endemà de la data de nomenament dels experts. L’estudiant té dret a demanar la mediació de la Comissió Acadèmica en el cas que aquest termini se superi.

Si un dels informes emesos per les persones expertes manifesta que la tesi no està en condicions de ser defensada, la Comissió Acadèmica nomenarà un tercer expert diriment d’una institució d’educació superior o institut de recerca externs a la UdG i diferent dels dos experts anteriors. Si dos dels informes són negatius es tancarà el procés i es comunicarà al doctorand o doctoranda i al director o directors perquè es procedeixi a millorar la tesi i amb posterioritat reiniciar, si escau, el procediment de revisió, sempre dintre del termini màxim de permanència en el programa de doctorat.

L’Escola de Doctorat ha de trametre al doctorand o doctoranda, al director o directors de tesi i al tutor o tutora una còpia dels informes anònims elaborats per les persones expertes. El doctorand o doctoranda haurà d’introduir les modificacions proposades en els informes o, si escau, aportar en la resposta als informes les raons per les quals considera que no es poden incorporar. En la mencionada resposta haurà de fer constar també les modificacions realitzades.

En el cas que l’estudiant aspiri a la menció internacional en el títol de doctor cal tenir present que la tesi hagi estat informada per un mínim de dos experts doctors pertanyents a alguna institució d’educació superior o institut de recerca no espanyols.

Un cop acabat el procediment de revisió de la tesi doctoral, el doctorand o doctoranda pot dipositar-la, en un termini màxim de tres mesos. Si se supera aquest termini es donarà el procediment per acabat i s’informarà el doctorand o doctoranda, el tutor o tutora i el director o directors. En aquest supòsit, si el doctorand vol defensar la tesi haurà d’iniciar de nou el procés de revisió.

El dipòsit de la tesi doctoral es durà a terme a través del Registre de la Universitat mitjançant el formulari normalitzat de sol·licitud disponible a l’apartat d’impresos de la Universitat de Girona. La sol·licitud, signada pel doctorand o doctoranda, haurà de contenir l’autorització per utilitzar el CV electrònic extret de l’aplicació de gestió de currículums vigent a la UdG, i s’hi adjuntarà:

 1. el fitxer electrònic de la tesi, preferentment en format PDF, o en algun dels altres formats admesos per la Universitat, signat pel doctorand o doctoranda,
 2. La resposta del doctorand o doctoranda als informes de la Comissió Acadèmica, si escau, i dels experts externs, que indiqui clarament les modificacions introduïdes a la tesi doctoral, i
 3. L’informe favorable del director o directors de la tesi, amb el vistiplau a aquest dipòsit.

Si s’aspira a la menció internacional en el títol de doctor, també cal adjuntar-hi l’acreditació de l’estada de com a mínim tres mesos en una mateixa institució d’ensenyament superior o centre de recerca d’un estat diferent d’Espanya, signada pel responsable del centre o centres d’acolliment.

L’Escola de Doctorat comunicarà el dipòsit de la tesi a la Secretaria General perquè n’anunciï l’exposició pública, per un termini de cinc dies hàbils a comptar des de l’endemà del dipòsit, a la seu electrònica de la Universitat de Girona. La tesi serà consultable per a qui acrediti la condició de doctor a l’Escola de Doctorat. Acabat el termini d’exposició pública, el secretari o secretària general ho certificarà.

Un cop transcorregut el termini d’exposició pública, la Comissió Acadèmica del programa de doctorat autoritzarà, si escau, la defensa de la tesi doctoral, designarà el tribunal, amb especificació d’un president o presidenta, un o una vocal i un secretari o secretària, així com dos vocals suplents.

Un cop autoritzada la defensa i acordat el tribunal per la Comissió Acadèmica del programa de doctorat, l’Escola de Doctorat ho notificarà, en un termini de cinc dies hàbils, al doctorand o doctoranda, al director o directors de tesi, al tutor o tutora i als membres del tribunal. L’Escola de Doctorat farà arribar a tots els membres del tribunal, conjuntament amb la notificació de nomenament, l’exemplar electrònic de la tesi i la resta de documentació pertinent.

A partir de la notificació de l’autorització definitiva per defensar la tesi i la designació del tribunal, el president d’aquest haurà de convocar l’acte de defensa amb una antelació mínima de 15 dies hàbils, per tal que el doctorand o doctoranda pugui preparar la defensa i comunicar la data de la defensa a l’Escola de Doctorat amb una antelació mínima de dos dies hàbils.

En el supòsit que no s’autoritzi la defensa de la tesi doctoral, en un termini màxim de cinc dies hàbils posteriors a l’adopció de l’acord l’Escola de Doctorat ha de notificar l’acord, juntament amb un informe motivat, al doctorand o doctoranda i al director o directors i al tutor o tutora de la tesi.

Disposició transitòria

Mentre no estiguin operatius a la Seu Electrònica de la Universitat els tràmits electrònics que comporti la presentació d’escrits i documents en el registre electrònic de la Universitat, aquests se seguiran fent per la via convencional i la presentació es farà mitjançant el registre presencial de conformitat amb la seva normativa reguladora.

Mentre no estigui operatiu el Registre electrònic de la UdG per al dipòsit de les tesis doctorals en la manera prevista, el procediment de dipòsit de la tesi doctoral serà el següent:

Un cop acabat el procediment de revisió de la tesi doctoral, el doctorand o doctoranda pot procedir formalment a dipositar-la. Per fer efectiu el dipòsit el doctorand o doctoranda ha de presentar una sol·licitud normalitzada a l’Escola de Doctorat a través del Registre de la Universitat, que inclogui l’autorització per utilitzar el CV electrònic extret de l’aplicació de gestió de currículums vigent a la UdG, acompanyada de la documentació següent:

 1. Un exemplar complet de la tesi doctoral en suport paper, signat manuscritament pel doctorand o la doctoranda.
 2. El fitxer electrònic íntegre de la tesi doctoral, en format PDF en algun dels altres formats admesos per la Universitat, preferentment signat mitjançant qualsevol certificat admès per la UdG o en suport físic degudament etiquetat i signat pel doctorand o doctoranda.
 3. Resposta del doctorand o doctoranda als canvis formals o de format sol·licitats per la Comissió Acadèmica i als informes anònims emesos per les persones expertes, en què exposi la seva posició respecte al contingut dels informes rebuts i indiqui clarament les modificacions introduïdes a la tesi doctoral. Aquest document ha d’estar signat pel doctorand o doctoranda i pel director o directors de la tesi.
 4. Informe favorable del director o directors de la tesi amb el vistiplau a aquest dipòsit.

El termini màxim per defensar la tesi doctoral és de quatre mesos a comptar des de la designació del tribunal. La Comissió Acadèmica de cada programa de doctorat podrà autoritzar una ampliació d’aquest termini quan es donin causes justificades imprevistes.

L’acte de defensa de la tesi l’ha de convocar el president o presidenta del tribunal; també ha de comunicar la data de defensa a l’Escola de Doctorat amb una antelació mínima de dos dies hàbils.

L’acte de defensa de la tesi s’ha de fer en sessió pública en qualsevol centre de la UdG, dins el període acadèmic establert per a la lectura de tesi i en dia lectiu.

Per tal que es pugui defensar la tesi, caldrà la presència dels tres membres del tribunal. Si la direcció de l’Escola ho autoritza, el o la vocal del tribunal podrà desenvolupar la seva funció per videoconferència a través dels mitjans que, si escau, la UdG determini. En aquest cas, l’Escola de Doctorat farà arribar a aquest membre la documentació que li correspongui emplenar, i ell o ella l’haurà de remetre a l’Escola de Doctorat en un termini màxim de 15 dies hàbils.

Amb caràcter excepcional, la direcció de l’Escola pot autoritzar que el doctorand o doctoranda defensi la tesi sense ser present físicament al lloc en què s’hagi constituït el tribunal, i que ho faci a distància. La intervenció del doctorand o doctoranda s’ha de fer, en aquest cas, per videoconferència a través dels mitjans que la UdG determini, garantint la immediatesa necessària i l’intercanvi simultani d’informació mitjançant la imatge, el so i, si escau, la transmissió d’altres dades.

Si el doctorand o doctoranda no assisteix a l’acte de defensa de tesi sense causa justificada, es farà constar a l’acta corresponent amb la qualificació de “no apte”.

Si la defensa no es pot dur a terme per alguna circumstància justificada, el president o presidenta podrà fer una nova convocatòria per a la defensa de la tesi, que s’haurà de realitzar en un termini màxim de 15 dies hàbils, i comunicar a l’Escola de Doctorat la data de la nova convocatòria amb una antelació mínima de dos dies hàbils.

L’acte ha de consistir en l’exposició pel doctorand o doctoranda del treball de recerca realitzat, la metodologia emprada, els resultats i les conclusions, amb una especial menció de les seves aportacions originals.

Els membres del tribunal poden formular al doctorand o doctoranda totes les qüestions que considerin oportunes. Així mateix, els doctors i doctores presents a l’acte públic de defensa poden formular qüestions en el moment i la forma que indiqui el president o presidenta del tribunal.

Un cop finalitzada la defensa i discussió de la tesi doctoral, el tribunal formularà per escrit un informe de valoració. El tribunal emetrà la qualificació global concedida a la tesi d’acord amb l’escala següent: “no apte”, “aprovat”, “notable” i “excel·lent”. Els membres del tribunal podran proposar que es concedeixi a les tesis qualificades amb “excel·lent” la menció “cum laude” a través de votació secreta, d’acord amb el procediment següent:

 1. L’Escola de Doctorat proporcionarà als membres del tribunal noms d’usuari i contrasenya, en cas que no disposin ja de credencials vàlides, per a poder emetre el seu vot secret, mitjançat el sistema d’e-vot de la Universitat.
 2. Cada un dels membres del tribunal emetrà el seu vot, de forma individual i secreta, abans de les 10h del dia hàbil següent al que es dugui a terme la defensa de la tesi.
 3. Transcorregut aquest termini, en una sessió diferent a la de la defensa de la tesi, es durà a terme l’escrutini dels vots emesos pels membres del tribunal. Aquest escrutini es farà en presència d’un membre del tribunal o, en el seu defecte, del director o la directora de l’Escola de Doctorat, i es consignarà el resultat obtingut en la corresponent acta, subscrita pel membre del tribunal o, en el seu defecte, pel director o directora de l’Escola de Doctorat.
 4. Es concedirà la menció “cum laude” quan de l’escrutini dels vots emesos en resulti la proposta per unanimitat. L’acta de l’escrutini dels vots emesos pels membres del tribunal es conservarà juntament amb l’altra documentació que hagi generat l’acte de defensa i avaluació de la tesi.
 5. L’Escola de Doctorat comunicarà a la persona interessada la qualificació final resultat de l’escrutini; així mateix, n’enviarà una còpia al director o directors de la tesi i als membres del tribunal.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.