Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Aquesta assignatura preten donar una ampla visió de les instal·lacions de fluid i corrent elèctica necessàries per desenvolupar una producció industrial. Les principals instal·lacions a estudiar seran: aigua, corrent elèctric, vapor d'aigua, refrigeració i aire comprimit. El contigut es focalitzarà des de diversos punts de vista: producció, distribució, consum i despesa econòmica.
Crèdits ECTS:
4

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARC DELGADO AGUILAR  / JOSE ALBERTO MENDEZ GONZALEZ
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CT01 Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les
 • CT05 Recollir i seleccionar informació de manera eficaç
 • CT10 Avaluar la pròpia activitat i aprenentatge, i elaboració d'estratègies per millorar-los
 • CE23 Capacitat per a l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes

Continguts

1. Localización de una planta industrial

          1.1. Polígonos industriales urbanos y deslocalizados

          1.2. Captación de recursos y suministros centralizados

2. Necesidades energéticas de la planta industrial

          2.1. Tipos de fluidos básicos de una planta industrial

          2.2. Operaciones unitarias que requieren fluidos básicos. Tipos

          2.3. Fluidos procedentes de redes de distribución externas

          2.4. Fluidos básicos producidos en la planta industrial

3. Producción de energía eléctrica

          3.1. Ubicación de la central productora de energía eléctrica

          3.2. El generador trifásico. Alternadores

          3.3. Distribución eléctrica a largas distancias. Efecto Joule

          3.4. Transformadores

4. Consumo de corriente eléctrica

          4.1. Consumidores eléctricos

          4.2. Máquinas eléctricas. El motor asíncrono trifásico

5. Distribución eléctrica en la planta industrial

          5.1. Elección de los conductores

          5.2. Esquema unifilar

          5.3. La intensidad de corriente como factor limitante

6. El agua como recurso limitado

          6.1. Fuentes de obtención del agua. Distribución pública/explotación privada

7. Bombas de elevación de agua

          7.1. Bomba de desplazamiento positivo

          7.2. Bombas centrífugas

          7.3. Elección de una bomba centrífuga para una aplicación industrial

8. Elevación de aguas subterráneas

          8.1. Concepto de pozo

          8.2. Bombas sumergidas

          8.3. Cálculo de pozos. Dimensionamiento de rejillas

9. Distribución del agua en la planta industrial

          9.1. Conducciones abiertas y cerradas

          9.2. Tubos y tuberías

          9.3. Cálculo de una tubería metálica

10. El aire como materia prima

          10.1. Características del aire. Fluido compresible

11. Compresión del aire

          11.1. Relación de compresión. Compresores efecto simple/efecto múltiple

          11.2. Elevación de presión del aire. El compresor

          11.3. El pistón de efecto simple

          11.4. Elección de un compresor para una aplicación industrial

12. Distribución del aire comprimido (A.C.) en una planta industrial

          12.1. Partes de una instalación de distribución de A.C.

          12.2. Elementos de control en la distribución de A.C.

          12.3. Mantenimiento de una red de distribución de A.C.

          12.4. Dimensionamiento de una red de distribución de A.C.

13. El vapor de agua como vehículo de transporte de energía

          13.1. Conceptos básicos de transferencia de calor

          13.2. Operaciones unitarias de transferencia de calor

          13.3. Propiedades térmicas del agua y estado de agregación

14. Producción de vapor de agua

          14.1. La reacción de combustión. Generalidades

          14.2. Combustibles y comburentes

          14.3. Unidad de producción de vapor de agua

15. Distribución de vapor de agua (V.A.) en una planta industrial

          15.1. Esquema general de una red de distribución de vapor

          15.2. Conducciones de V.A.

          15.3. Los condensados. El golpe de ariete

          15.4. Elementos de control en la distribución de V.A

          15.5. Dimensionamiento de una red de distribución de V.A.

          15.6. Aislamiento de conducciones de vapor

16. La cogeneració

          16.1. Producción energética mixta

          16.2. Esquema de rendimientos

17. Distribució de combustibles a la planta industrial

          17.1. Conceptes generals de distribució de combustibles

          17.2. Distribució de gasos combustibles liquats

          17.3. Distribució de gas natural

          17.4. Càlcul d'instal·lacions de distribució

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 12,00 10,00 22,00
Elaboració individual de treballs 0 4,00 4,00
Prova d'avaluació 0 29,00 29,00
Sessió expositiva 28,00 17,00 45,00
Total 40,00 60,00 100

Bibliografia

 • Normas UNE del Reglamento electrotécnico para baja tensión (2009 ) (6ª ed). Madrid: AENOR. Catàleg
 • Martín Sánchez, Franco (1989 ). Instalaciones eléctricas . Madrid: la Escuela. Catàleg
 • Vázquez Moreno, Javier (cop. 2001 ). Manual práctico de instalaciones en edificación . [Madrid]: Liteam. Catàleg
 • Alcalde San Miguel, Pablo (1994 ). Electrotecnia . Madrid: Paraninfo. Catàleg
 • McNaughton, Kenneth J (1987 ). Bombas : selección, uso y mantenimiento . México [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Carnicer Royo, Enrique (1977 ). Aire comprimido : teoría y cálculo de las instalaciones . Barcelona: Gustavo Gili. Catàleg
 • Spirax Sarco (2000). Compendio/catálogo de calderas y distribución de vapor (Moodle). Documents penjats a Moodle.
 • Sala Lizarraga, José Mª (1994 ). Cogeneración : aspectos termodinámicos, tecnológicos y económicos ([2ª ed.]). Bilbao: Universidad del Pais Vasco. Catàleg
 • Guerra Chavarino, Emilio (DL 1993 ). Diseño y cálculo de instalaciones receptoras de gas ([2ª ed.]). Madrid: El Instalador. Catàleg
 • Sala Lizarraga, José Mª (1994 ). Cogeneración : aspectos termodinámicos, tecnológicos y económicos ([2ª ed.]). Bilbao: Universidad del Pais Vasco. Catàleg
 • Reglamento electrotécnico para baja tensión : e instrucciones técnicas complementarias (1994 ). Madrid: Ministerio de Industria y Energia. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Treballs personals Les preguntes teòriques es valoraran sobre el total amb un 60% i els problemes un 40%. El valorarà la concreció en les respostes teòriques i la capacitat de resolució dels problemes en el temps plantejat. 20
Examen seguiment 1 Prova d'avaluació continuada equivalent a mig semestre. Es valorarà la concreció en les respostes teòriques i la capacitat de resolució dels problemes en el temps plantejat. Un gran pes de la qualificació vindrà controlat pel procediment de càlcul utilitzat. Prova recuperable 25
Examen seguiment 2 Prova d'avaluació amb pes específic superior ja que contempla tot el contingut de l'assignatura. Es valorarà la concreció en les respostes teòriques i la capacitat de resolució dels problemes en el temps plantejat. Un gran pes de la qualificació vindrà controlat pel procediment de càlcul utilitzat. Prova recuperable 55

Qualificació

Al llarg del curs s'entregaran dos treballs relacionats amb cadascun dels temes de l'assignatura. Seran proves amb preguntes i problemes on l'alumne demostrarà els seus coneixements de l'assignatura fent servir TOTES les eines que consideri oportunes. Són proves NO RECUPERABLES. Aquest treballs tindran data d'entrega.
Un examen de seguiment a mig curs i un altre al final (ponderats 25 i 55%, respectivament) permetran a l'alumne aprovar l'assignatura. La nota mínima per aprovar cadascun d'aquest DOS EXÀMENS serà de 5,0 sobre 10. Un examen no compensa l'altre. El primer examen NO ÉS ELIMINATORI. TOTES DUES PROVES SÓN RECUPERABLES. L'alumne que no superi algun d'aquests exàmens anirà a l'examen de recuperació amb TOTA l'assignatura. L'examen de seguiment 2 es farà en la data oficial de l'examen final. L'examen de recuperació tindrà un pes del 60% i requerirà un 4,0 per fer mitjana. La resta de qualificacions de l'assignatura (exàmens de seguiment i treballs personals) computaran un 40%. TOTES LES PROVES D'AVALUACIÓ CONTINUADA SÓN D'OBLIGADA ASSISTÈNCIA.


Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L'alumne que no hi participi en alguna de les proves avaluables tindrà una qualificació de NO PRESENTAT.

Observacions

L'assistència a classe es fonamental pel correcte seguiment de l'assignatura.

Assignatures recomanades

 • Enginyeria fluïdomecànica
 • Tecnologia elèctrica
 • Termotècnia aplicada